ASB GALA bez textu

ASB GALA 2020: Nové hodnotenie developerov

V 14. ročníku ASB GALA nastanú v hodnotení kategórie ASB Developer roka zásadné zmeny.

Kategórie
Developerské spoločnosti sú hodnotené v štyroch hlavných kategóriách:
• ASB Developer roka – v segmente rezidencie,
• ASB Developer roka – v segmente administratívy,
• ASB Developer roka – v segmente priemyslu a logistiky,
• ASB Developer roka – v segmente retailu.
V hlasovaní verejnosti bude odovzdaná jedna cena: ASB Developer roka.

Aké spoločnosti môžu súťažiť

• Súťažiť môžu developerské spoločnosti, ktoré podnikajú na území SR a v roku 2019 dokončili, resp. rozostavali na území SR aspoň 1 projekt (záleží od kategórie).
• Developerom sa rozumie materská spoločnosť všetkých SPV spoločností, pod ktorými developuje projekty.

Kvalifikácia

• Developer sa kvalifikuje prostredníctvom svojich projektov, pričom do každej kategórie môže kvalifikovať projekty za posledné 3 roky, podmienkou však je kvalifikácia aspoň 1 projektu za rok 2019.
• V každom roku a v každej kategórii môže developer kvalifikovať až 2 svoje projekty (celkovo 1 až 6 projektov v jednej kategórii).
• Každý kvalifikovaný projekt získa príslušný počet bodov, finálny počet bodov súťažiaceho v jednej kategórii predstavuje aritmetický priemer hodnôt získaných za každý rok.
• Kvalifkácia prebieha cez online formulár uverejnený na asb.sk.

 1. Po zadaní základných informácií o spoločnosti sa rozhodnete, v ktorých kategóriách a rokoch budete kvalifikovať svoje projekty. Podľa toho sa vám zobrazia príslušné časti dotazníka.
 2. Developerskou spoločnosťou sa rozumie materská developerská spoločnosť všetkých SPV spoločností, pod ktorými developuje projekty.
 3. Developer má možnosť kvalifikovať svoje projekty za posledné 3 roky v každej kategórii. Vyberiete si len tie kategórie, v ktorých máte projekty spĺňajúce podmienky kvalifikácie.
 4. Kvalifikácia projektov za viaceré roky nie je povinná. Vo vybranej kategórii však musíte mať aspoň jeden projekt kvalifikovaný za rok 2019 (teda za rok, za ktorý sa vyhlasujú ocenenia).
 5. V každom roku môžete kvalifikovať až 2 svoje projekty, ktoré sa nachádzajú na území SR a spĺňajú podmienky kvalifikácie. Developer teda môže v jednej kategórii kvalifikovať minimálne 1 a najviac 6 projektov.
 6. Každý kvalifikovaný projekt ohodnotí odborný partner vydavateľstva JAGA bodmi podľa vopred stanovených kritérií. Finálny počet bodov súťažiaceho v jednej kategórii predstavuje aritmetický priemer hodnôt získaných za každý projekt.
 7. Každý projekt môže byť kvalifikovaný maximálne trikrát. V prípade, že developerská spoločnosť kvalifikuje svoj projekt v roku 2019 v štádiu rozostavanosti, v nasledujúcom ročníku bude projekt opätovne pre zachovanie kontinuity zaradený do roku 2019, avšak jeho hodnoty budú opätovne prehodnotené, aby bol zohľadnený jeho aktuálny status a parametre.
 8. V nasledujúcom ročníku súťaže však developer zároveň bude musieť splniť podmienku kvalifikácie aspoň jedného projektu za rok, za ktorý sa vyhlasujú ocenenia.
 9. Pri rezidenciách je podmienkou kvalifikácie rozostavaná stavba – „stavba nad zemou“.
 10. Projekt industriálnej, kancelárskej a maloobchodnej nehnuteľnosti môže byť kvalifikovaný, ak bol v danom roku dokončený, teda skolaudovaný.
 11. V segmente industriálnych, kancelárskych a maloobchodných nehnuteľností sa určuje 1 víťaz, v segmente rezidencií prvé 3 miesta.

Termín kvalifikácie: 10. 2. – 28. 2. 2020
Termín zverejnenia nominácií: 1. 4. 2020

Nominácia

• Z dodaných a overených údajov zostaví spoločnosť JAGA v spolupráci s JLL poradie developerov.
• Developeri, ktorí sa umiestnia na predných priečkach rebríčkov, postupujú do nominácií v príslušných kategóriách.
• Nominovaným spoločnostiam JAGA oznámi túto skutočnosť a následne ich zverejní.
Termín zverejnenia nominácií: 1. 4. 2020

Hodnotiace kritériá

Rezidencie
• počet predaných bytov v kalendárnom roku podľa zmlúv o budúcej zmluve,
• priemerná cena za 1 m2 predaných bytov,
• umiestnenie developmentu/zhodnotenie územia – lokalita, vzťahy a pridaná hodnota pre spoločnosť,
• technológie a environmentálne parametre projektu.

Administratíva
• počet vystavaných m2 GLA v kalendárnom roku,
• podiel prenajatých m2 na celkovej ploche,
• priemerná cena za 1 m2 prenajatých priestorov,
• umiestnenie developmentu/zhodnotenie územia – lokalita, vzťahy a pridaná hodnota pre spoločnosť,
• User Experience – technológie, environmentálne parametre, amenities,
• kvalita nájomcov, dĺžka kontraktov a investičný pohľad.

Priemysel a logistika
• počet vystavaných m2 GLA v kalendárnom roku,
• podiel prenajatých m2 na celkovej ploche,
• výška servisných poplatkov,
• umiestnenie developmentu – lokalita, vzťahy a pridaná hodnota,
• technológie a environmentálne parametre projektu,
• kvalita nájomcov a dĺžka kontraktov a investičný pohľad.

Retail
• typ developovaných priestorov (retail park/nákupné centrum/komplexná renovácia…),
• počet vystavaných m2 GLA v kalendárnom roku,
• umiestnenie developmentu – lokalita, vzťahy a pridaná hodnota,
• komerčná zmysluplnosť projektu – kúpna sila, saturácia trhu, spádová oblasť,
• User Experience, technológie a environmentálne parametre projektu,
• kľúčoví nájomcovia a noví medzinárodní retailisti na trhu.

Vyhodnotenie

Hlavné kategórie
• O nominovaných developeroch hlasuje širokospektrálna odborná porota.
• Po ukončení hlasovania sa sčítajú body získané odbornou porotou s bodmi z nominácií podľa váhy v jednotlivých kategóriách takto:

Váha objektívnych kritérií kvality a výkonnosti Váha podľa hlasovania odbornej poroty
Rezidencie 65 % 35 %
Administratíva 70 % 30 %
Priemysel a logistika 70 % 30 %
Retail 75 % 25 %

• Výsledkom budú rebríčky v jednotlivých kategóriách.
• V segmente industriálnych, kancelárskych a maloobchodných nehnuteľností sa určuje 1 víťaz, v segmente rezidencií prvé 3 miesta.

Cena odbornej verejnosti
• Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na internetovej stránke www.asb.sk v jednej sumárnej kategórii: ASB Developer roka.

Kvalifikáciou na asb.sk/developer máte šancu získať ocenenie ASB Developer roka