ANKETA: Vzrastie význam infraštruktúry pre elektromobily v developerských projektoch?

Elektromobilita
Zdroj: Shutterstock

Ako krajina sa musíme intenzívnejšie pripraviť na prechod od spaľovacích motorov k elektromobilom.

Svetové automobilky avizujú tento krok a Európska únia má termín, rok 2035, odkedy plánuje ukončiť predaj áut so spaľovacími motormi. Pozitívne to ovplyvní kvalitu ovzdušia aj uhlíkovú stopu. V modernej rezidenčnej a kancelárskej výstavbe na Slovensku je nabíjanie elektromobilov realitou, otázkou sú staršie projekty a sídliská v mestách. Developerov sme sa spýtali na skúsenosti s elektromobilitou a aj na to, kde vidia problémy v jej rozvoji.

V čom je benefit elektromobility pre váš rezidenčný a kancelársky projekt? Platí to aj  v čase zvýšených cien energií?

Daniel Suchý, hovorca JTRE

Nabíjacie stanice pre elektrické alebo hybridné automobily inštalujeme v našich kancelárskych projektoch na vyhradených miestach pre konkrétnych klientov na základe ich požiadaviek, vytvárame však aj parkovacie miesta s nabíjačkami pre verejnosť. Elektromobilita je trend, ktorý neustále napreduje, a aj my na to chceme byť pripravení. Čoraz viac našich nájomníkov presadzuje v rámci svojej flotily politiku zvyšovania podielu elektromobilov a hybridných áut.

Niektorí naši klienti majú aj 20 nabíjacích bodov. Aj kupujúci v rezidenčných projektoch sa začínajú pýtať na možnosti dodatočného vybavenia parkovacieho miesta nabíjačkou a sú ochotní si za to priplatiť. Prvýkrát sme to riešili v Klingerke formou vybudovania predprípravy v rámci klientskych zmien. V pokračovaní Eurovey už cítime podstatne väčší dopyt po parkovacích miestach vybavených nabíjacou stanicou a pripravujeme tomu zodpovedajúcu infraštruktúru.

Peter Bohuš, špecialista na TZB systémy, meranie a reguláciu, Immocap

Elektromobilita je pre naše projekty zaujímavá najmä v kontexte celkového pohľadu na energetickú efektívnosť, ktorej súčasťou sa stali prvky obnoviteľných zdrojov energie, z nich najmä fotovoltika. S nabíjacou infraštruktúrou počítame v každom našom pripravovanom administratívnom či rezidenčnom projekte. Myslíme si, že elektromobilita je dôležitá nielen ako lokálne uhlíkovo neutrálna doprava, ale najmä ako akumulačný prvok v rámci solárnej elektriny, ktorú vyrábame na mieste jej spotreby.

Téma udržateľnosti je súčasťou našej firemnej DNA a tento prístup automaticky volíme pri všetkých realizáciách, ktoré plánujeme. Snažíme sa prinášať energeticky efektívne riešenia pre prácu aj bývanie, medzi ktoré určite patrí aj téma elektromobility z dôvodu neustále rastúceho dopytu. Našou výhodou je, že sa tejto téme aktívne venujeme už dlhý čas a sme pripravení zapracovať elektromobilitu do energetického konceptu tak, aby to bolo nielen racionálne, ale najmä zmysluplné pre užívateľov. Zvýšenie cien elektrickej energie a ich dôsledky na náklady sledujeme, ale k zvýšeniu cien prišlo aj pri ostatných pohonných hmotách, čo má vplyv na celý automobilový priemysel.

Michal Hájek, vedúci oddelenia marketingu a PR, Corwin

Corwin dlhodobo kladie dôraz na ekológiu a trvalú udržateľnosť svojich projektov, kam patrí aj podpora alternatívnych spôsobov prepravy. Naše projekty tak už roky disponujú možnosťou nabíjať elektromobily. Napríklad v Einparku máme rýchlonabíjačky nielen na povrchu, ale nabíjanie elektromobilov je k dispozícii aj v podzemnej garáži. Využiť ho môžu nielen klienti kancelárskej časti projektu, ale i ávštevníci Einparku.

Zároveň platí, že počet parkovacích stojísk s elektronabíjačkami je možné rozšíriť, keďže budova má možnosti na ich dodatočné zriadenie. Využili to aj niektorí naši nájomcovia, ktorí si dali vybudovať wallboxy na nabíjanie svojich firemných áut.

Zriadiť nabíjanie elektromobilu si môžu aj rezidenční klienti, ktorí to riešia buď prostredníctvom bytových rozvádzačov, alebo si nechajú v distribučnej spoločnosti zriadiť samostatné odberné miesto.

Tento prístup nám umožňuje nielen znižovať uhlíkovú stopu našich budov, ale vychádzať v ústrety aj našim klientom, ktorí elektromobily využívajú. Navyše, treba si uvedomiť, že najvýznamnejšie automobilky sveta už avizovali, že vývoj áut so spaľovacími motormiutlmia a sústredia sa primárne na elektromobily. Význam infraštruktúry, vďaka ktorej ich bude možné bez problémov využívať, tak bude do budúcnosti rásť.

Čo sa týka zvýšených cien energií, tie pre rezidenčných klientov nie sú problém, keďže v našich projektoch je spotreba účtovaná na domácnosť, čo umožňuje vyššie popísaný postup pripájania. Aj pri nabíjaní áut tak môžu využiť zvýhodnené ceny elektriny. Pri firemných zákazníkoch síce došlo k významnejšiemu nárastu cien, no stúpli aj ceny fosílnych palív. Navyše, v dlhodobom horizonte predpokladáme, že náklady na nabíjanie elektromobilov budú stále nižšie než tankovanie tých so spaľovacími motormi, a tak sa tento spôsob prepravy aj s rozvojom príslušných technológií bude oplácať v čoraz väčšej miere.

Marek Plocháň, Development Manager/Senior SpecialistConcepts, Lucron

Elektromobilita je budúcnosť. Bezemisná prevádzka elektromobilov v projekte zvyšuje kvalitu ovzdušia a celkovo prispieva k zmierneniu dôsledkov ľudskej činnosti na životné prostredie. V kombinácii s výrobou elektriny z fotovoltickej elektrárne a lokálnymi nabíjačkami elektromobilita prispieva k celkovej energetickej udržateľnosti našich projektov. Možnosť pripojiť elektromobil systémom Vehicle-to-home (V2H) zároveň otvára nové spôsoby zálohovania dodávky elektriny domov a domácností z batérie elektromobilu. Ani zvýšené ceny energií nemajú zásadný vplyv na efektivitu využívania elektromobility, keďže pri stúpajúcej cene elektrickej energie stúpajú aj ostatné energetické komodity, či už palivá, alebo zemný plyn. Sú to spojené nádoby.

Ako vnímate pripravenosť Slovenska na rozvoj infraštruktúry pre elektromobilitu?

Daniel Suchý, hovorca JTRE

Technologicky sme pripravení, k dispozícii sú nabíjacie stanice aj aplikácie, ktoré vieme zaviesť do jednotlivých budov. Nové projekty už majú dimenzovanú energetickú sieť tak, že počíta s určitým podielom parkovacích miest s nabíjačkou. V starších projektoch bude do budúcnosti potrebné uvažovať o prispôsobení siete na väčšiu záťaž.

Peter Bohuš, špecialista na TZB systémy, meranie a reguláciu, Immocap

Z legislatívnej stránky je aktuálna situácia veľmi zložitá, keďže k elektromobilite na Slovensku sa vyjadruje viacero národných inštitúcií, ktoré sa medzi sebou nekoordinujú. Vzniká veľa protichodných usmernení a tie v konečnom dôsledku nepomáhajú, ale spomaľujú celý proces. Elektromobilita má svoje nezastupiteľné miesto v rámci cesty k uhlíkovej neutralite. Jej rozvoj však musí byť súčasťou celkovej koncepcie znižovania uhlíkovej stopy, či už na národnej, alebo aj lokálnej úrovni.

Žiaľ, dlhodobo vnímame, že práve táto komplexná a konštruktívna koordinácia v našom prostredí absentuje. Ak sa pozrieme na infraštruktúru pre elektromobilitu ako na sieť nabíjacích staníc, každému je jasné, že v porovnaní v okolitým vyspelým svetom zaostáva. Na druhej strane je pravda, že podiel elektromobilov v porovnaní s automobilmi so spaľovacími motormi je nízky. Takže, aby som odpovedal na otázku, infraštruktúra pre mobilitu je na Slovensku veľmi slabá a jej rozvoj skôr či neskôr musí nastať.

Michal Hájek, vedúci oddelenia marketingu a PR, Corwin

Nie je dostatočná, a to najmä v starších rezidenčných či kancelárskych projektoch a zónach. Aktuálne síce Slovensko, čo sa týka využívania elektromobility, zaostáva, no táto situácia sa bude meniť. A to už len tým, ako budú výrobcovia áut postupne prechádzať na produkciu elektromobilov na úkor áut so spaľovacími motormi.

Čoraz aktuálnejšou bude otázka, ako si nabiť auto na veľkých panelákových sídliskách či v starších kancelárskych budovách, ktoré nedisponujú vhodnou infraštruktúrou (elektrickými rozvodmi dostatočnej kapacity, vhodnými ističmi a pod.). Táto výzva sa aktuálne nerieši systémovo a v dostatočnej miere. Spomína sa síce možnosť nabíjania áut z rozvodov zabudovaných v stĺpoch verejného osvetlenia a pod., no je otázne, v akej miere je vzhľadom na stav súvisiacej infraštruktúry (elektroinštalácie, ističe, trafostanice) takéto riešenie realizovateľné v masovej mierke.

V tomto kontexte predpokladáme, že firmy i obyvatelia, ktorí budú chcieť využívať elektromobily, budú inklinovať k novším budovám, ktoré pre ne už budú mať pripravenú infraštruktúru. S týmto trendom počítame a už dnes sme naň pripravení.

Marek Plocháň, Development Manager/Senior Specialist Concepts, Lucron

Slovenská energetická sústava je podľa mňa pripravená aj na masívnejší rozvoj infraštruktúry pre elektromobilitu. Aktuálne je hnacím motorom pre verejnú infraštruktúru len potreba nabíjania na dlhších cestách, t.j. mimo domova, resp.sídla firmy majiteľa elektromobilu. So stúpajúcim počtom predaných elektromobilov sa bude plynule rozširovať aj nevyhnutná verejná infraštruktúra.

Na druhej strane rozvoj domácich nabíjacích staníc je v rukách majiteľov elektromobilov a aktuálne je najrozšírenejším spôsobom nabíjania, pretože ich inštalácia a prevádzka je rentabilnejšia v porovnaní s komerčným nabíjaním. Celkovo začína rozvoju prispievať aj aktuálna legislatíva, ktorá už podmieňuje novú výstavbu budovaním nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily v počte 20% z parkovacích miest.

S akými problémami ste sa stretli pri vytváraní zázemia pre elektromobily?

Daniel Suchý, hovorca JTRE

Najväčšou výzvou je naplánovať infraštruktúru pre parkovacie miesta s nabíjacou stanicou tak, aby bolo možné postupne riešiť požiadavky nových klientov a efektívne napojiť ďalšie nabíjačky. Stretli sme sa napríklad aj s tým, že nový klient si vybral vlastného dodávateľa nabíjacích staníc pre všetky svoje sídla a ten bol odlišný od dodávateľa pre našu budovu. Bolo potrebné nájsť efektívny model fungovania.

Peter Bohuš, špecialista na TZB systémy, meranie a reguláciu, Immocap

Samotná inštalácia nabíjacích staníc je pomerne jednoduchá, zložitejším problémom je spôsob napojenia na odberné miesto. Za veľmi dôležité preto považujeme venovať zvýšenú pozornosť forme nabíjania a odberu energie už v prvotných fázach plánovania projektov, ktoré sú iné pri administratívnych budovách a iné pri bytových domoch.

Inštalácia vedenia nabíjacích jednotiek v bytových domoch stojí pred problémom rôznych foriem napojenia – napojenie na konkrétny byt alebo na samostatné odberné miesto. Každé z riešení si vyžaduje komplexné softvérové monitorovanie nabíjacích bodov, aby bolo možné priradiť spotrebu konkrétnej nabíjačky ku konkrétnemu obyvateľovi domu s cieľom refakturácie.

Problémy sa objavujú pri starších objektoch (bytové domy aj administratívne budovy), ktoré majú vlastné trafostanice a pri ich výstavbe sa neuvažovalo o vyššom odbere energie.

Rovnako je potrebné mať aj na zreteli aj to, že v projektoch, ktoré budú dokončené o pár rokov, je pravdepodobné, že dopyt po domácom nabíjaní elektromobilov bude výrazne vyšší. V administratívnych alebo vo verejných budovách sa ďalej objavuje pomerne zložitý problém so špecifikáciou objemu mesačnej spotreby, ktorý je podstatný pri uzatváraní dlhodobých nájomných zmlúv.

Odbery nie sú konštantné, v jednom mesiaci môže byť odber väčší, v inom mesiaci nižší, v závislosti od mobility zamestnancov a návštevníkov, a v prípade poddimenzovania podnájomník zbytočne prepláca odber dodatočnej energie.

V neposlednom rade je potrebné brať do úvahy aj možnosť vznietenia elektromobilov, resp. horenia ich batérií, ktoré sa nedajú zahasiť a môžu spôsobiť požiar v celej budove. Je preto dôležité pri realizácii brať ohľad na inštaláciu a bezpečnú prevádzku nabíjacej infraštruktúry v uzatvorených garážach a zároveň venovať zvýšenú pozornosť opatreniam protipožiarnej ochrany.

Pri plánovaní vopred je preto ideálne umiestniť nabíjacie jednotky v exteriéri. Najväčší problém, ktorý však ako investor vnímame, je však pripravenosť distribučných spoločností na budovanie nabíjacích staníc.

Michal Hájek, vedúci oddelenia marketingu a PR, Corwin

Nehovoril by som o problémoch, skôr o technických výzvach. Elektromobily potrebujú osobitný prístup z pohľadu požiarneho zabezpečenia, je potrebné vybudovať elektrické rozvody s vyššou kapacitou, myslieť na zúčtovanie spotreby a pod. Nejde však o neprekonateľné prekážky, preto sme sa ich nezľakli a naše projekty ponúkajú nadštandardné podmienky a komfort pre majiteľov elektromobilov.

KategórieAktuálne