Anketa: Môže byť kríza výzvou pre tepelnú techniku?
Galéria(2)

Anketa: Môže byť kríza výzvou pre tepelnú techniku?

Už niekoľkokrát sme za posledné obdobie na našich stránkach písali, ako môže kríza posilniť napredovanie niektorých technológií na trhu či priamo vývoj nových technológií – predovšetkým tých, ktoré sú orientované na energetické úspory alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ako sa z tohto uhla pohľadu darí tepelnej technike? Ktoré technológie a produkty posilňujú svoje postavenie? Vznikli za ostatné obdobie nejaké nové trendy? Zmenili sa nálady a požiadavky klientov? O odpovede sme požiadali spoločnosti, ktoré pôsobia v tejto oblasti na Slovensku a majú možnosť porovnať situáciu u nás aj s okolitými krajinami.

Galéria

1.  Minuloročný jarný veľtrh ISH vo Frankfurte nad Mohanom naznačoval, že oblasť TZB kríze v podstate odoláva. Ako by ste zhodnotili situáciu na úseku tepelnej techniky z jeden a polročného odstupu? Boli tieto hodnotenia optimistické? Je vývoj na Slovensku obdobný ako v okolitých krajinách?

2.  Akú úlohu hrá v tomto sektore orientácia na perspektívne technológie, resp. technológie založené na využívaní obnoviteľných zdrojov? Vznikajú nejaké nové trendy? Možno v tomto smere považovať krízu za výzvu?

3.  Badať v súčasnosti nejaké zmeny v správaní klientov? Sú ochotní platiť za kvalitu a inovácie alebo uprednostňujú lacnejšie riešenia? Po čom je v súčasnosti najväčší dopyt? Odrazili sa zmeny na trhu aj vo filozofii a prístupe vašej spoločnosti?

4.  Ako ovplyvňujú celkovú situáciu aktuálne legislatívne predpisy, rozličné formy štátnej podpory jednotlivých technológií alebo možnosti využívania finančných prostriedkov z EÚ?

Ing. Dominik Blanárik
Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
Vaillant Brand Manager

1.  Hoci bola oblasť TZB hodnotená ako odolná proti kríze, kríza aj tak do určitej miery zasiahla všetky oblasti života na Slovensku – vrátane TZB. A aj keď sa v našom odvetví výrazne neprejavila, naznačila, ktoré značky na našom trhu majú budúcnosť, a ktoré nie. V súčasnosti sa zdá, že recesia je už na ústupe a život sa vracia opäť do starých zabehnutých koľají.

2.  Slovensko je v rámci „zelenej“ Európy v oblasti obnoviteľných zdrojov špecifickým prípadom v negatívnom zmysle slova – teda ak do vyspelej a ekologicky zmýšľajúcej Európy možno zaradiť krajiny, ako sú Nemecko, Rakúsko a podobne. Dotácie obnoviteľných zdrojov sú nedostatočné, v niektorých prípadoch nulové, čo je zrejme aj príčinou veľmi pomalého rastu podielu výroby ekologicky bezpečnej energie.

3.  Ochotu platiť za ekologické riešenia podmieňuje, okrem ceny, ďalší hlavný ukazovateľ, ktorým je návratnosť. Návratnosť sa však pri vysokých zriaďovacích cenách v kombinácii s nulovými dotáciami rovná v niektorých prípadoch nekonečnu. Ľudia potom automaticky siahajú po osvedčených systémoch. Naša spoločnosť sa snaží presadzovať ekologické riešenia, no pre slovenského zákazníka sú tieto systémy stále finančne ťažko dostupné.

4.  Ako som už spomínal, nedostatočné dotácie a niektoré legislatívne prekážky negatívne ovplyvňujú vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov. Na druhej strane treba poznamenať, že bez správnej koncepcie podpory a využívania týchto zdrojov je dotácia len prázdnym gestom.

Ing. Marián Bédi
Buderus Vykurovacia technika, spol. s r. o.
konateľ spoločnosti

1.  Vývoj na Slovensku prebieha v čase krízy podobne ako v susedných krajinách. Kríza sa tu prejavila síce s oneskorením, ale spolu s klimatickými zmenami v roku 2010 značne poškodila vývoj na trhu, ktorý sa dovtedy orientoval do značnej miery na TOP produkty. Zákaznícke portfólio sa potom v čase krízy rozdelilo na dve skupiny – prvá skupina zákazníkov sa orientuje na najnižšiu cenu a druhá skupina zákazníkov sa zaujíma o kvalitu za rozumnú cenu.

2.  Kríza je určite veľkou výzvou pre vývoj nových technológii aj pre spoločnosť Bosch, do ktorej patrí značka Buderus. Dá sa povedať, že doterajším štandardom bola u nás najmä kombinácia kondenzačných kotlov so solárnou technológiou, v menšej miere sme mali zastúpené tepelné čerpadlá. Jednoznačne sa však treba pripraviť na nástup nových technológii, ako sú fotovoltika, plynové tepelné čerpadlá a stirlingove motory. Dnes to znie síce dosť odvážne, ale podľa posledných informácií nasvedčuje všetko tomu, že práve firmy ako Bosch sa silne orientujú na vývoj takýchto produktov a v budúcnosti budú hrať úlohu ťahúňov.

3.  Naši klienti sa orientujú na kvalitu, ale ako som už spomínal – za rozumnú cenu. Dopyt po kvalitných kondenzačných kotloch je značný, len sa zmenila štruktúra predaja. Spoločnosť Buderus sa vždy na trhu prezentovala ako dodávateľ spoľahlivej a pokrokovej techniky a v tomto trende bude aj naďalej pokračovať.

4.  Štátna podpora pokrokových technológii dosiaľ vždy zaostávala za štátnou podporou, ktorú vedeli poskytnúť susedné krajiny. Predpokladám, že tlak na úsporu energie a ochranu životného prostredia vyvolá čoskoro vznik nových programov na štátnu podporu, čo považujem za jediné riešenie do budúcnosti, keďže kúpyschopnosť slovenského obyvateľstva je stále na spodných priečkach medzi krajinami EÚ.

Ing. Ramon Haas
K K H, spol. s r. o.
konateľ spoločnosti

1.  Oblasť tepelnej techniky bola u nás v čase vrcholiacej krízy poznačená ešte dobiehaním množstva realitných projektov, ktoré umožnili firmám vyhnúť sa negatívnym dôsledkom v porovnaní s inými odvetviami. Avšak minuloročný a tohtoročný prepad stavebníctva sa prejavil najmä v poklese veľkých rezidenčných projektov, a to sa týka aj tepelnej techniky. Napriek tomu nebola oblasť TZB krízou natoľko poznačená, zákazníci sa len snažia hľadať iné, niekedy lacnejšie riešenia, resp. badať snahu vymieňať staršie zariadenia a využívať také, ktoré znižujú energetickú a finančnú náročnosť.

2.  Každá kríza – či už hospodárska, finančná, ale aj životná – so sebou vždy prináša nejaké nové spôsoby, ako sa tej ďalšej vyhnúť alebo ju eliminovať. Preto je kríza pre mnohých výzvou, ako prísť s niečím novým. Aj pre nás bolo toto obdobie časom, keď sme sa museli zamyslieť nad tým, ako osloviť našich zákazníkov ponukou modernejších, prevádzkovo nenáročných produktov, ktoré rešpektujú nielen ochranu životného prostredia, ale prinášajú aj úsporu nákladov. Preto sa väčšina producentov v oblasti tepelnej techniky zamerala na obnoviteľné zdroje, ktoré so sebou prinášajú veľkú perspektívu a sú aj dôležité z hľadiska využívania iných než klasických zdrojov tepla. Tento trend vidieť najmä v Nemecku či v Rakúsku, kde problematiku využívania nových technológii založených na obnoviteľných zdrojoch dostali už na veľmi vysokú
úroveň.

3.  V obchode vždy zohrávajú hlavnú úlohu peniaze. V čase ekonomického poklesu sa znižuje aj kúpyschopnosť cieľových skupín, čo výrazne ovplyvňuje obchod. V našom biznise možno teraz badať dva smery: Jedným je cesta uprednostňovania lacnejších alternatív, t. j. zákazníci zostávajú síce verní moderným technickým riešeniam, ale v mnohom sa zbavujú komfortu práve na úkor nižšej ceny. Druhým smerom je cesta hľadania úspor v dlhšom horizonte, a to aplikovaním už spomínaných obnoviteľných zdrojov. Filozofia spoločnosti sa výrazne nezmenila – ako dodávateľ energeticky úsporných riešení zostávame verní našim cieľom, len treba venovať väčší priestor osvete, aby zákazníci získali dôveru k novým technológiám.

4.  Naša spoločnosť môže priamo porovnávať tri trhy – nemecký, český a, samozrejme, slovenský. Aj keď sa môžu na prvý pohľad zdať rovnaké – každý potrebuje vykurovať či ohrievať vodu –, ich rozdielnosť ovplyvňuje predovšetkým prístup jednotlivých štátov k tejto problematike, predovšetkým vo využí­vaní obnoviteľných zdrojov.

V Nemecku, ale aj v Českej republike pozorujeme obrovský nárast počtu inštalácií solárnych zariadení a tepelných čerpadiel, na čom má nemalú zásluhu štedrá štátna podpora. Nemecká legislatíva je dokonca tak ďaleko, že v novostavbách sa musí nainštalovať minimálne 15 % zdrojov tepla s obnoviteľnou energiou. Výška dotácie na obnoviteľné zdroje závisí od toho, aký energetický štandard daný dom má.

Rast využívania obnoviteľných zdrojov je u nás na Slovensku práve odrazom podpory štátu. Ak podpora vzrastie alebo sa zjednoduší, ľudia budú investovať do tejto technológie radi. Dnes však môžeme stále konštatovať, že aj keď predaj solárnych zariadení rastie aj so symbolickou podporou štátu, nedá sa to porovnať s predajom v okolitých krajinách. Vo využívaní tepelných čerpadiel sme takmer úplne na začiatku.


Ing. Kamil Mičušík,
Ing. Róbert Krakovík
HERZ, spol. s r. o.

1.  Oblasť TZB je previazaná so stavebníctvom a s tým, ako sa vyvíja celý stavebnícky trh, korešponduje aj vývoj v oblasti TZB. Po roku a pol krízy možno skonštatovať, že kríza mala vplyv na stavebníctvo aj na oblasť TZB – došlo k poklesu a najmä sa zostril konkurenčný boj. Zvýšil sa tlak na cenu a rýchlosť dodávky materiálu. Vývoj v TZB má na Slovensku určité špecifiká oproti okolitým krajinám, ale prepad na trhu TZB tu bol výraznejší než v okolitých krajinách.

Ak sa však pozrieme detailnejšie len na jednu oblasť TZB – obnoviteľné zdroje –, tam je situácia iná. Tieto zdroje (biomasa, tepelné čerpadlá, solárne systémy) zostali akoby „nepoznačené krízou“. Napríklad v oblastí technológií určených na spaľovanie biomasy sme za posledný rok a pol zaznamenali, paradoxne, rast. Solárne systémy a tepelné čerpadlá zostali približne na úrovni spred obdobia krízy. Dá sa teda konštatovať, že trh s OZE si „žije vlastným životom“.

2.  Ako sme uviedli vyššie, trh s OZE je špecifický, preto ťažko povedať, či možno krízu v tomto zmysle považovať za výzvu. Väčší vplyv na vývoj trhu s týmito zdrojmi má skutočnosť, že samotné OZE sú v porovnaní s predošlými rokmi dostupnejšie a zákazník má dnes už možnosť si vybrať, ktorý z obnoviteľných zdrojov si zvolí.

3.  Klienti sú rôzni. Aj pri OZE je to pri rozličných komoditách rôzne. Niekedy práve investovanie do lacnej technológie skôr ublíži životnému prostrediu, ako mu pomôže a vtedy zohrávajú význam technické argumentácie a technické riešenia „šité na mieru“. Niektorí investori sú ochotní argumenty prijať, nechajú si poradiť a radšej zainvestujú do kvalitného produktu a komplexného riešenia, niektorí jednoducho nie. Stále častejšie sa však stretávame s investormi, ktorí sa na navrhované riešenie pozerajú nielen ekonomicky, ale aj ekologicky.

V našej spoločnosti sa oblasti OZE venuje samostatné oddelenie. Jeho úlohou je okrem iného aj neustále sledovanie správania sa trhu a takýto vývoj sme predpokladali. Pracujeme s týmito zdrojmi už niekoľko rokov, máme tím odborníkov v tejto oblasti a vieme ponúknuť kvalitné technológie a technicky presné riešenia. To všetko garantujeme značkou, ktorá má celosvetovú tradíciu a je symbolom kvality. Z toho vyplýva aj naša filozofia prístupu k zákazníkovi. Stále sa zväčšujúce množstvo realizácii je najlepším dôkazom toho, že naša filozofia je správna.

4.  V oblasti systémovej a regulačnej techniky výrazne ovplyvnili trh finančné prostriedky z fondov, určené predovšetkým na obnovu budov v správe miest a obcí. Oblasť OZE je však opäť špecifická. V tomto prípade je dôležitejšie rozhodnutie samotného zákazníka, že chce ísť cestou obnoviteľných zdrojov. Rozličné formy štátnej podpory jednotlivých technológií alebo možnosti využívania finančných prostriedkov z EÚ môžu potom zámer zákazníka podporiť.

Tomáš Melikant
Hoval Slovakia, s. r. o.
oddelenie marketingu

1.  Môžeme potvrdiť, že v hospodárskom roku 2009/10 sa nám kríza v oblasti vykurovacej techniky vyhla. Svedčí o tom dosiahnutý obrat, ktorý opäť výrazne prekročil hodnotu predošlého hospodárskeho roka. Aktuálna situácia predznamenáva rast aj do budúcnosti. Rovnaká situácia nastala aj v dcérskych spoločnostiach v Poľsku a Českej republike. Výrazne sa tiež darilo zastúpeniu spoločnosti Hoval v Maďarsku.

2.  Orientácia na technológie založené na využívaní OZE je podľa nášho názoru v tomto segmente už dlhodobejšie nezvrátiteľným smerovaním, ktoré rozhoduje o úspechu firmy pôsobiacej na tomto úseku. Spoločnosť Hoval tomu už dávno prispôsobila nielen svoje aktivity v oblasti vývoja a výskumu, ale následne aj svoje produktové portfólio. Novým produktom na trhu sa práve v tomto roku stalo napríklad reverzibilné tepelné čerpadlo doplnené o funkciu chladenia.

3.  Cieľovú skupinu našej spoločnosti predstavu­jú tak koncoví spotrebitelia, ako aj montážne firmy, projektanti a investori. V prvom prípade sa dopyt sústredí najčastejšie na nástenné kondenzačné kotly, avšak narastá aj počet klientov, ktorí majú záujem o technológie založené na OZE, ako sú solárne systémy a tepelné čerpadlá. Kúpna sila tohto segmentu nás však núti aktivizovať sa skôr v sektore, kde je väčšia ochota a schopnosť platiť za kvalitu a ekologické riešenia – čiže pri realizáciách inštalácií vykurovacích zariadení s vyšším výko­nom. V rámci tohto druhého segmentu domi­nuje ešte stále dopyt po kondenzačnej technike, no tiež badať zvýšený záujem o OZE.

Hlavná myšlienka a heslo, pod ktorým Hoval pôsobí na Slovensku aj v globálnom ponímaní už niekoľko rokov, znie: „Zodpovednosť za energiu a životné prostredie“. Tento skutočný a úplne vážne mienený záväzok, ktorý predurčuje všetky firemné aktivity, sa našou spoločnosťou stále dodržiava.

4.  Spoločnosť Hoval už v procese vývoja nových produktov a ich uvedenia na jednotlivé trhy podrobne analyzuje aktuálne legislatívne predpisy v jednotlivých exportných krajinách, čím chce predísť možným problémom po ich uvedení. Výrazne pozitívne sme vnímali najmä možnosť využívania finančných prostriedkov z EÚ, vďaka ktorým sa v minulých rokoch zrealizovalo viacero projektov, ktorých sme boli súčasťou.

Matej Pius, Ivan Janák, Martin Zifčák
Attack, s. r. o.
oddelenie marketingu, obchodu a technické oddelenie

1. 
Tepelná technika je špecifická v tom, že teplo patrí medzi základné potreby človeka. Ďalším dôležitým aspektom je fakt, že v súčasnosti vlády (formou dotácii) aj obyvatelia viacerých krajín menia svoju orientáciu v kúrení na ekologické kúrenie, t. j. na kúrenie s použitím OZE. To so sebou prináša úsporu v nákladoch na kúrení a, samozrejme, aj ekologický prínos. Z uvedených dôvodov sa naše produkty predávajú veľmi dobre aj v čase hospodárskej krízy.

2.  Obnoviteľné zdroje sú významným energetickým činiteľom a v budúcnosti sa percento ich využívania bude jednoznačne zvyšovať. Významným zástupcom tejto skupiny je biomasa, ktorá predstavuje najväčší potenciál obnoviteľnej energie sveta aj Slovenska. Tvoria ju materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu vhodné na energetické využitie. V sú­časnosti sa využíva na energetické účely pre koncových spotrebiteľov predovšetkým tuhé palivo vo forme kusového palivového dreva, drevnej štiepky alebo drevných produktov, ako sú drevné pelety a brikety. Spaľovanie týchto produktov v teplovodných kotloch môže prebiehať klasickým „odhorievacím“ spôsobom, ktoré predstavuje z hľadiska efek­tívnosti a tvorby emisií nižší stupeň využitia energie obsiahnutej v palive v porovnaní s pyrolitickým splyňovaním, pri ktorom vzniká drevoplyn. Drevoplyn (obdobne ako pri iných plynoch) sa môže na energetické účely spaľovať v teplovodných vykurovacích kotloch. Kotly, v ktorých nastáva pyrolitický proces, sa od kotlov s klasickým „odhorievaním“ odlišujú vyššou účinnosťou a výrazne nižšou tvorbu škodlivých emisií v spalinách.

Medzi súčasné trendy patrí zvyšovanie efektívnosti zariadení tepelnej techniky pri zabezpečení maximálneho užívateľského komfortu. V podstate ide o snahu získať čo najviac užitočnej energie (použiteľnej napríklad na vykurovanie rodinného domu) z jednotkového množstva spáleného paliva. Efektívnosť kotla vyjadruje kvantitatívne účinnosť. Účinnosť moderných pyrolitických kotlov, prípadne kotlov spaľujúcich drevné pelety, prevyšuje hodnotu 90 %. V súčasnosti sa popri pyrolitických kotloch dostávajú do popredia automatické kotly na pelety. Najčastejším zdrojmi na výrobu peliet sú drevná hmota alebo agroprodukty (rozličné druhy obilnín, prípadne kukurica). Automatické kotly na spaľovanie peliet prinášajú užívateľovi rovnaký komfort ako iné kotly, pri ktorých sa počas prevádzky nevyžaduje takmer žiadna údržba a pritom spaľujú s vysokou efektívnosťou obnoviteľné palivo. Určitou výzvou pre výrobcov tepelnej techniky je dosiahnuť čo najvyššiu účinnosť tepelného zariadenia pri minimálnej tvorbe škodlivých emisií a udržateľnej konkurencieschopnej cene.

V súčasnosti badať všeobecný pokles, ktorý súvisí s celosvetovou krízou a s poklesom investícií v stavebnom odvetví. V prebiehajúcich projektoch sa aj vďaka legislatíve podporujúcej rozvoj OZE na energetické účely čoraz viac inštalujú technológie využívajúce tieto zdroje. V tomto období je dôležité, aby ďalší vývoj týchto zariadení neustal, keďže pred­stavujú pre budúcnosť obrovský potenciál.

3.  Slovensko je známe vysokým stupňom plynofikácie obcí a o kotly na spaľovanie plynu je preto stále záujem. Jednoznačne prevládajú kondenzačné kotly, ktoré sa dostali na vysokú technickú úroveň a prijateľnú cenu. Stále však vidieť aj záujem o konvenčné plynové kotly – či už nástenné alebo stacionárne. Ovplyvňuje to do určitej miery konzervatívne zmýšľanie slovenského zákazníka, možno ešte trocha posilnené krízou, v ktorej sa zákazník rozhoduje pre najnižšie zriaďovacie náklady – ale perspektíva plynu ako paliva je otázna.

Pri kotloch spaľujúcich biomasu sú náklady na zaobstaranie zariadenia vyššie. Na druhej strane tu prichádza do úvahy možnosť využiť štátnu dotáciu, ktorá tvorí až 30 % z ceny kotla. V neposlednom rade treba vziať do úvahy skutočnosť, že biomasa je miestna a obnoviteľná surovina. Aj preto badať s nástupom vykurovacej sezóny 2010 – 2011 významný trend orientácie na kotly spaľujúce biomasu. Zákazník si môže z našej produkcie vybrať lacnejšie varianty drevosplyňujúcich kotlov (ovládaných kotlovým a spalinovým termostatom) alebo drahšie varianty, pri ktorých sa kotol ovláda elektronicky a má vstavaný rúrkový výmenník, čo sa odráža aj na komforte ovládania, vyššej účinnosti a nižších emisiách. Môžeme potvrdiť zvýšený dopyt práve po drahšom a sofistikovanejšom variante týchto kotlov, ktoré veľmi ekologicky spaľujú kusové drevo, predstavujúce na Slovensku najdostupnejšie a najlacnejšie palivo.

V našom portfóliu sa nachádzajú aj peletizačné kotly s modulovaným výkonom do 30 kW, ktoré sú alternatívou za plynové kotly vzhľadom na porovnateľný komfort a jednoduchosť obsluhy.

Za perspektívnu, ale aj súčasnú výhodu v čase ešte neprekonanej krízy považujeme palivo (peletky) z obnoviteľných zdrojov (drev­nej hmoty), na ktoré je Slovensko skutočne bohaté a sebestačné. V tom vidíme jednoznač­nú budúcnosť a orientáciu zákazníka na Slovensku aj v EÚ, kde sú omnoho ďalej aj v do­tačnej politike pri podpore spaľovania biopalív.

4.  V súčasnosti existujú v štátoch EÚ rôzne druhy podporných programov – či už na zateplenie budov alebo na nákup kotlov a iných zariadení tepelnej techniky, ktoré musia spĺňať tie najvyššie technické kritéria. Tieto programy sa odlišujú svojim rozsahom aj finančnou výškou podpory. Na Slovensku prebieha v rámci Stratégie vyššieho využitia OZE dotačný program Ministerstva hospodárstva SR Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Výrobcovia tepelnej techniky pociťujú existenciu týchto programov a kladne vítajú legislatívne kroky členských štátov EÚ na ich ďalší rozvoj. Podporné programy zvyšujú trhový potenciál, čo v konkurenčnom prostredí vytvára pre výrobcov priestor na vývoj nových, sofistikovanejších a efektívnejších zariadení.

(sf)
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise TZB Haustechnik.