Partner sekcie:
  • Stavmat

Obvodové murivo z vápenno-pieskových tehál

image 81397 25 v1

Na murovanie nie je nevyhnutné používať ľahké malty, ktoré predražujú murovanie a znižujú celkovú pevnosť muriva. Eliminácia tepelných mostov je zabezpečená celoplošným zateplením a na murovanie sa používajú malty s vyššou pevnosťou, čo zabezpečuje vyššiu pevnosť muriva a možnosť voľby tenších nosných stien.

Podklad musí byť suchý, bez prachu, mastnoty a iných nečistôt a nesmie byť zmrznutý. Tehly sa majú v stene alebo v pilieroch preväzovať po vrstvách tak, aby sa stena alebo pilier správali ako jeden konštrukčný prvok. Na základovú dosku sa nataví izolačná vrstva na báze asfaltovaných pásov. Pásy sa natavia pod všetky nosné steny tak, aby presahovali šírku muriva pre budúce napojenie vodorovnej izolácie. Dôkladne sa rozmeria rozmiestnenie budúceho muriva a označia sa vonkajšie rohy budúcej stavby. Na výškové založenie prvého radu muriva možno použiť tzv. zakladaciu súpravu. Alternatívnym spôsobom založenia je výškové založenie rohov, keď sa roh zakladá na najvyššom nameranom mieste na minimálnu vrstvu malty. Vrstvy malty v ďalších rohoch musia zabezpečiť potrebnú rovinu. Nasleduje murovanie medzi založenými rohmi pomocou šnúry a vodováhy.

Východiskovým bodom je pomocou nivelácie zistené najvyššie miesto. Pomocou skrutiek, vodováhy a nivelačného prístroja sa nastaví minimálna výška maltovej vrstvy a potrebná rovina. Približne dva metre od prvej zakladacej súpravy sa umiestni druhá – medzi súpravy sa položí hliníková sťahovacia lata. Následne sa do priestoru medzi dve zakladacie súpravy aplikuje murovacia malta. Maltu treba rozprestrieť po celej dĺžke ohraničenej zakladacou súpravou. Pomocou laty sa malta rozprestiera na kraje. Pri murovaní na lepidlo sa pripraví len také množstvo lepidla, koľko je možné spracovať do predpísaného času. Prvá vápenno-piesková tehla sa kladie priamo do maltového lôžka. Začína sa vždy od väzby rohu muriva. Prvok sa uloží do malty a zarovná pomocou vodováhy a gumeného kladiva. Následne sa ukladajú ďalšie tehly od okraja po celom obvode stavby. Zvislé škáry sa v prípade prvkov so systémom pero-drážka nemaltujú. Druhý rad sa začína preväzbou rohu. V druhom rade je potrebné jednotlivé prvky v rohoch správne previazať.

01 | Maltové lôžko
Na základovú dosku sa nataví izolačná vrstva, rozmeria sa rozmiestnenie muriva a označia sa vonkajšie rohy. Na najvyššom mieste sa na min. vrstvu murovacej malty (12 mm, zmiešaná s vodou – 4,5 až 5,2 l vody/40 kg vrece) založí roh. Malta sa nanesie murárskou lyžicou tak, aby vyplnila celú ložnú plochu murovacieho prvku.

02 | Prvá tehla
Vápenno-piesková tehla sa uloží priamo do maltového lôžka.

03 | Uloženie prvej tehly
Zarovná sa pomocou vodováhy a gumeného kladiva. Zároveň sa natiahne murárska šnúra, ktorá bude určovať rovinu murovania prvého radu muriva po celom obvode stavby.

04 | Tehla v kolmom smere
Kolmo na prvú tehlu sa uloží druhá tehla, čím sa vytvorí roh obvodového muriva. Zvislé škáry sa v prípade prvkov so systémom pero-drážka nemaltujú.

05 | Prvý rad tehál
Po vytvorení rohu prvého radu sa pokračuje s ukladaním vápenno-pieskových prvkov na pero a drážku do maltového lôžka po celom obvode. Rovinnosť sa kontroluje pomocou vodováhy a gumeného kladiva.

06 | Druhý rad – lepiaca malta
Na lepenie prvkov druhého radu sa používa lepiaca malta, ktorá sa pripraví zmiešaním suchej zmesi s vodou (6,5 až 7 l vody/25 kg vrece) nízkootáčkovým miešadlom na homogénnu zmes. Malta sa nanesie rovnomerne na ložnú plochu v hrúbke 4 mm a zarovná sa zubovým hladidlom pod uhlom 45°.

07 | Odrezanie časti prvku
V druhom rade sa začína preväzbou rohu – buď sa pokračuje rovnakým spôsobom ako v prvom rade s tým, že sa prvky v navzájom kolmých osách vystriedajú, alebo sa preväzba dosiahne pomocou odrezania časti prvku.

08 | Druhý rad – preväzba rohu
Aby sa dodržala dĺžka preväzby 250 mm, odreže sa z prvku 75 mm (250 mínus hrúbka kolmého prvku 175 mm = 75 mm). Zrezaná časť prvku sa prilepí v kolmom smere na uložený prvok druhého radu pomocou lepiacej malty, ktorá sa naniesla zubovou stierkou na plochu kolmej tehly.

09 | Stabilizácia prvku
Prvok sa po položení do lepiacej malty stabilizuje pomocou gumeného kladiva.

10 | Murovanie druhého radu
Následne sa po celom obvode stavby kladú vápenno-pieskové prvky. Každý prvok sa po uložení do maltového lôžka stabilizuje pomocou gumeného kladiva. Ložná škára sa tým zníži na 2 mm. Polohu prvku možno ešte upraviť približne 8 min. po položení. Škáry muriva musia byť úplne vyplnené maltou a zarovnané s povrchom steny.

Info o materiáli:

  • Murovací prvok vyrobený z vápna a z prírodného kremičitého piesku, tvrdnúci účinkom pary pri vysokom tlaku, rozmery: 498 × 175 × 248 mm a 248 × 175 × 248 mm, trieda reakcie na oheň A1, požiarna odolnosť REI 120, tepelná vodivosť λ = 0,37 W/(m . K), dĺžkový modul 250 mm, zazubená styčná škára (pero-drážka).

Čo budete potrebovať

  • Vápenno-piesková tehla Sendwix 12DF-LD, rozmery: 498 × 175 × 248 mm, spotreba: 8 ks/m2, ks    3,83 €
    Sendwix 6DF-LD, rozmery: 248 × 175 × 248 mm, spotreba: 16 ks/m2, ks    1,98 €
  • Zakladacia malta: Murovacia malta ZM 920, spotreba: 18,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 12 mm), papierové vrece, 40 kg    9,84 €
  • Lepiaca tenkovrstvová malta ZM 921 lepidlo SX, spotreba: 3,8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2 mm), ­papierové vrece, 25 kg    7,95 €
  • Náradie a pomôcky: bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo, kotúčová ručná píla, nivelačná súprava, zakladacia súprava, murárska lyžica, murárska šnúra, naberačka, vodováha, murárske kladivo, meter, gumené kladivo, hobľovaná lata so značkou po 125 mm, dávkovač na lepiacu maltu, zubové hladidlo (veľkosť zuba 6 × 6 mm)

tip: Murovanie pri –5 °C

Na murovanie pri nízkych teplotách (do –5 °C) sa odporúča použiť murovaciu maltu so zimnou úpravou. Murovacie prvky musia byť dokonale suché, najlepšie zakryté na paletách výrobnou fóliou. Prvky je pred murovaním zakázané kropiť vodou. Pri odstraňovaní fólie sa na ne nesmie dostať sneh alebo námraza. Murovaciu maltu treba skladovať v suchu a pri teplote nad –5 °C. Teplota nesmie počas murovania klesnúť pod –5 °C.

TEXT: spracované v spolupráci s firmou KM Beta
FOTO: KM Beta

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre