Partneri sekcie:

Tesnenie pracovných a dilatačných škár

tesnenie pracovnych adilatacnych skar

Pri realizácii betónových konštrukcií je nutné zabezpečiť vodotesnosť pracovných a dilatačných škár. Vodotesnosť škár má totiž významný vplyv na kvalitu betónu, a tým aj na kvalitu celej stavby. Na utesnenie škár sa používajú rôzne materiály. Medzi ne patria napríklad plechové pásy, na ktorých sa nachádzajú rôzne lepiace materiály. Ďalším výhodným riešením sú tesnenia, ktoré samy zväčšujú svoj objem. Na trhu je k dispozícii niekoľko typov výrobkov, ktorých výber závisí od konkrétneho detailu a špecifikácií stavby.

Tesniaci plech
Tesniacim materiálom vhodným na spoľahlivé utesnenie pracovných škár proti účinkom beztlakovej aj tlakovej vody je tesniaci plech. Jednotlivé diely tesniaceho plechu sú dlhé 2,5 m. Vyrábajú sa so šírkou 160 mm. Na obidvoch stranách plechu sa nachádza vrstva bitúmenového materiálu modifikovaného kaučukom (Köster CFR1) s hrúbkou 1,5 mm. Po kontakte bitúmenovej vrstvy s čerstvým betónom dôjde k ich vzájomnému spojeniu – zlepeniu, vďaka čomu vznikne priebežná pružná izolácia, odolná proti všetkým organickým odpadovým vodám. Tento materiál tak možno použiť aj na tesnenie pracovných škár čističiek. Bitúmenovú vrstvu pokrývajúcu plech chráni delená ochranná fólia. Jej odstránenie sa odporúča až bezprostredne pred betonážou.

Tesniaci plech možno použiť na utesnenie tak vertikálnych, ako aj horizontálnych škár v mieste styku podlahy so stenou alebo steny so stenou. Hĺbka zabetónovania plechu je minimálne 3 cm a maximálne do polovice šírky plechu, čo je 8 cm (obr. 2). Spojenie plechov sa realizuje zlepením, teda vzájomným preplátovaním dvoch koncov, a to s presahom minimálne 5 cm. Takto zrealizovaný spoj sa ešte dodatočne zabezpečí svorkou. Plech sa následne previaže cez otvory v upevňovacej hrane viazaním výstuže (obr. 1) a zabetónuje.

Obr. 1 Previazanie plechov cez otvory v upevňovacej hrane viazanímObr. 3 Tesniaci krížový plech
Obr. 2 Zabetónovanie plechu (minimálne 3 cm, maximálne do polovice šírky plechu – 8 cm)

 Tesniaci krížový plech ASS
Na vytvorenie a utesnenie plánovaných škár možno použiť tesniaci krížový plech (obr. 3). Vyrába sa z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,70 mm. Šírka tesniaceho krížového plechu je 160 mm, bežne sa dodáva v dĺžke 2,5 m. Na obidvoch stranách plechu sa nachádza vrstva bitúmenového materiálu modifikovaného kaučukom (Köster CFR1) s hrúbkou 1,5 mm. Kolmo na plech s bitúmenovou vrstvou sú z obidvoch strán bodovo privarené lišty z pozinkovaného plechu. Lišty sú nalepené v strede plechu a končia sa 7 cm pred koncom plechu s bitúmenovou vrstvou. Tieto voľné konce slúžia na pripojenie ďalších dielov.

Vložením krížových plechov do stien nevznikajú náhodné trhliny, ale plánované, pričom dochádza k ich okamžitému utesneniu. Plánované trhliny vznikajú ako dôsledok zoslabenia steny trhacími lištami vloženými do debnenia na vopred požadovanom mieste. Po kontakte bitúmenovej vrstvy s betónom dochádza k ich vzájomnému zlepeniu, čím dôjde k utesneniu trhlín a k zabráneniu prenikania vody cez ne. Vďaka použitiu tesniaceho krížového plechu možno betónovať väčšie zábery bez prerušovania betonáže. Šírka zoslabovacieho prvku sa musí rovnať minimálne polovici šírky steny. Vzdialenosť plánovaných škár L (m) sa vypočíta ako podiel výšky steny H (m) a dvojnásobku šírky steny T (m), teda L = H/ (2 × T).

Výhodou tesniaceho krížového plechu je jednoduchá inštalácia, spoľahlivé utesnenie aj pri vyššom tlaku vody, tesnenie škáry okamžite po zaťažení konštrukcie vodou.

Pred inštaláciou sa z obidvoch strán tesniaceho krížového plechu stiahne krycia fólia. Následne sa vloží v mieste plánovanej škáry medzi pripravenú výstuž tak, aby zoslabovacie lišty smerovali naprieč stenou a plech s bitúmenovou vrstvou pozdĺžne so stenou, pričom by sa mal po vybetónovaní nachádzať uprostred steny (obr. 4). Krížový plech sa potom zafixuje pomocou vstavaných U-hákov alebo S-hákov viazacím drôtom, a to cez otvory vyhotovené v pozinkovanom plechu (obr. 5). Ďalší diel sa priloží k voľnému koncu plechu s bitúmenovou vrstvou. Dielce sa spoja pevným stlačením. Prepojenie dielcov musí mať minimálny presah 5 cm. Celý spoj musí byť dôkladne zlepený. Na vyhotovený spoj sa ešte nasunú dve styčné spojky, a to z obidvoch strán.

Obr. 4 Poloha tesniaceho krížového plechu v steneObr. 5 Zafixovanie tesniaceho krížového plechu pomocou vstavaných U-hákov alebo
S-hákov viazacím drôtom
Obr. 6 Prichytenie injektážnej hadičky príchytkamiObr. 7 Utesnenie pracovnej škáry v mieste napojenia základových dosiek

Debniaci tesniaci krížový plech ABS
Na trhu sa nachádza okrem tesniaceho krížového plechu aj debniaci tesniaci krížový plech do steny alebo do základovej dosky. Debniaci tesniaci krížový plech do steny možno použiť na debnenie jednotlivých záberov betonáže steny. Na povrchu debniaceho tesniaceho plechu sa nachádza vrstva bitúmenového materiálu modifikovaného kaučukom (Köster CFR1) s hrúbkou 1,5 mm. V strede plechu je bodovo navarený dierovaný plech. Plechom s bitúmenovou vrstvou sa zabezpečuje utesnenie pracovnej škáry v mieste napojenia steny. Debniaci tesniaci krížový plech do dosky sa používa na debnenie jednotlivých záberov betonáže základovej dosky. Plechom s bitúmenovou vrstvou sa zabezpečuje utesnenie pracovnej škáry v mieste napojenia dosiek (obr. 7).

Bentonitové tesnenie
Jedným zo spôsobov, ako utesniť škáry, je použiť napučiavacie tesniace materiá­ly. Na utesnenie škár betónových konštrukcií proti tlakovej aj beztlakovej vode je vhodné použiť napučiavacie bentonitové tesnenie (obr. 8). Tesnenie možno použiť na utesnenie všetkých pracovných škár v betóne, nie je však vhodné na utesnenie dilatačných škár. Tesnenie je odolné proti ľahkým kyselinám a liehom, slanej vode alebo fekáliám. Svojím chemickým zložením umožňuje použitie v nádržiach s pitnou vodou alebo v čističkách.

Obr. 8 Bentonitové tesnenieObr. 9 Kovová krycia mriežka

Inštalácia bentonitového tesnenia je jednoduchá a časovo nenáročná. Tesnenie sa kladie na stred škáry, minimálne 8 cm od okraja betónovej konštrukcie, na čistý podklad. Upevnenie tesnenia sa realizuje pomocou kovovej krycej mriežky (obr. 9), ktorá sa pripevní klincami vo vzájomnej vzdialenosti približne 25 cm. Mriežkou sa zabezpečuje celoplošný kontakt s betónovým podkladom. V prípade menej exponovaných škár, ťažko prístupných miest alebo hladkých plôch možno nalepiť tesnenie pomocou špeciálnej pasty.
 
Injektážna hadička
Injektážna hadička (obr. 10) je jednostenná hadička na báze PVC s otvormi alebo drážkami, kónicky sa ľahko zbiehajúcimi zvnútra von. Otvory alebo drážky slúžia na výstup tlakového injektážneho materiálu určeného na utesnenie pracovných škár podzemných stavieb. Injektážna hadička sa používa na utesnenie pracovných škár, ktoré sú trvalo alebo striedavo zaťažené spodnou, stokovou alebo povrchovou vodou.

Montuje sa na zatvrdnutý betónový povrch, zbavený mechanických nečistôt. Hadička sa umiestňuje do stredu pracovnej škáry a prekrýva sa betónovou vrstvou so šírkou minimálne 8 cm. Hadičku treba každých 15 až 20 cm bezpečne upevniť na podklad príchytkami (obr. 6) tak, aby v priebehu betonáže nedošlo k jej posunutiu. Jednotlivé úseky hadičky by nemali byť dlhšie ako 8 až 10 m. Na konce injektážnej hadičky sa osadia pakre a tie sa potom pribijú na debnenie. V rohoch a pri prechode z horizontálnej do vertikálnej roviny treba dať pozor na zalomenie hadičky. Zalomenie by totiž počas injektáže spôsobovalo nepriechodnosť živice. Pri ukončení jedného úseku hadičky treba nainštalovať ďalší úsek tak, aby sa hadičky prekrývali v pracovnej škáre minimálne 5 až 8 cm.
 
Záver
Výber vhodného tesniaceho materiálu závisí predovšetkým od typu stavebnej konštrukcie a od špecifických požiadaviek kladených na stavebnú konštrukciu nielen počas výstavby, ale aj počas jej užívania.
 
TEXT: Ing. Karol Rýznar
FOTO: TEBAU
 
Ing. Karol Rýznar je riaditeľom spoločnosti TEBAU, spol. s r. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.

–>–>

KategórieCement a betón