ctp trnava 10

Témy súvisiace s udržateľnosťou nehnuteľností sú pre klientov dôležité.

Udržať nehnuteľnosť v dobrej kondícii je dnes otázkou vhodne zvolených stavebných materiálov a dodržania stavebných postupov. Keď k tomu pridáme schopnosť reagovať na nové trendy a pravidelnú starostlivosť, je z toho úspešný model. Ako v praxi vyzerá udržateľnosť v správe budov, sme sa rozprávali s Petrom Jankom, property manažérom spoločnosti CTP na Slovensku.

Všetky nehnuteľnosti CTP sú certifikované podľa štandardov BREEAM. Certifikát získali aj skôr postavené budovy. Akým spôsobom prebieha certifikácia starších nehnuteľností?

V roku 2020 sme certifikovali všetky budovy podľa štandardov BREEAM In-Use, a to na úrovni „very good“ a vyššej. Metodika posudzovania je zameraná na oblasti, ako sú kvalita životného prostredia, energetická náročnosť budovy, udržateľná mobilita, hospodárenie s vodou a prírodnými zdrojmi, ekológia lokality, vplyv budovy na okolie a hodnotenie rizík, ktoré môžu budovu ovplyvniť. Inšpektori navštívia hodnotenú budovu a na základe porovnania skutkového stavu bodujú každú oblasť.

Po sčítaní bodov budovu zaradia do jednej zo šiestich úrovní. Zároveň formulujú nápravné opatrenia, ktoré možno realizovať na získanie vyššej úrovne hodnotenia. V prípade 10- až 15-ročných budov bolo na získanie úrovne „very good“ nutné realizovať napríklad výmenu osvetlenia budov a vonkajších priestranstiev za LED, výmenu vodovodných batérií a sprchových hlavíc za úsporné typy či výstavbu stojísk na bicykle. Platnosť certifikátu BREEAM In-Use sú 3 roky.

Čo znamená v praxi energeticky efektívna a udržateľná nehnuteľnosť?

Energeticky efektívnu stavbu tvoria podľa mojich skúseností tri elementy. Prvým sú použité stavebné materiály a samotné stavebné vyhotovenie. Druhým sú použité technické zariadenia budov (TZB), ako systémy vykurovania, vetrania a chladenia, osvetľovacia sústava, merania a regulácia a pod.

Tretím je samotné prevádzkovanie nehnuteľnosti. V rámci CTP vykonávame projekciu, výstavbu aj prevádzku budov interne, vlastnými zamestnancami.

Ako u vás prebieha správa budov?

Za správu každého CTParku zodpovedá lokálny facility manažér so svojím tímom. Správa sa vykonáva podľa ročného plánu údržby. Sledujeme čerpanie životnosti stavebných konštrukcií a zariadení, ktoré najviac ovplyvňujú energetickú efektívnosť budovy, a podľa toho stanovujeme potrebné investície.

V našom tíme máme široké zastúpenie odborne spôsobilých zamestnancov a energetických audítorov. Som rád, že tento rok sme vybrali poskytovateľa energetického monitoringu pre celú skupinu. IT riešenie prispôsobené na mieru nám poskytne údaje potrebné na exaktné hodnotenie každej budovy z pohľadu spotreby elektrickej energie, plynu a vody.

Peter Janko
Peter Janko | Zdroj: CTP Invest SK

Ako dnes vnímajú vaši klienti udržateľnosť, sú ochotní investovať do ekologickejších riešení?

Témy ako energetická efektívnosť, udržateľnosť, znižovanie uhlíkovej stopy a certifikovanie podľa rôznych svetových štandardov či noriem sú v posledných rokoch u našich klientov veľmi aktuálne. Motivácia je rôzna – spoločenská zodpovednosť, povinnosť legislatívy či marketing. To však nemení nič na našom prístupe a fakte, že sa profilujeme ako developer prémiových nehnuteľností.

Zohľadňujú to použité stavebné materiály a zariadenia TZB. Väčšina našich klientov kladie dôraz na spôsob vykurovania, chladenia a vetrania nehnuteľností. Štandard, ktorý poskytujeme, doposiaľ uspokojil každého klienta. Pri inovatívnych riešeniach rozhoduje odbornosť, serióznosť dodávateľov a dodržanie cieľa – zníženie spotreby energie pri adekvátnej výške investície a zachovaní prevádzkovej spoľahlivosti.

Do praxe prichádzajú nové kritériá posudzovania nehnuteľností. Aké sú vaše aktivity v tejto oblasti?

V CTP aktuálne pracujeme na certifikáciách z pohľadu energetického manažmentu či ochrany životného prostredia. Našou stratégiou je vytvárať v okolí každého CTParku komunity. Zamestnanci našich klientov často bývajú spolu s rodinami v blízkosti CTParkov. Aj preto finančne a materiálne podporujeme tých, ktorí vyvíjajú prospešné aktivity pre komunitu a okolie, kde pôsobia.

Úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou v oblasti výstavby infraštruktúry, cyklotrás či ihrísk. Samostatnou kapitolou je zeleň. Vysádzame nové stromy, záhony, trávnaté plochy. Tento rok sme spustili pilotný projekt zelených stien na dvoch budovách, čím chceme znížiť akumuláciu tepla v okolí CTParkov počas letných mesiacov.

Zdroj: PR článok CTP Invest SK, spol. s r.o.