Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Normy v oblasti vykurovacích systémov v budovách

normy v oblasti vykurovacich systemov v budovach

Aké normy sú aktuálne na úseku vykurovacích systémov v budovách? Technické normy na európskej aj národnej úrovni možno rozdeliť z pohľadu predmetu na systémové a výrobkové normy. Ako vo viacerých iných oblastiach, aj v tejto oblasti sa na európskej úrovni spracovali skôr výrobkové normy a až následne sa podporila tvorba systémových noriem.

Tvorba európskych noriem
 Odborníkov (v daných oblastiach) na spracovanie návrhov európskych noriem združujú európske technické komisie, ktoré predstavujú otvorené skupiny odborníkov reprezentujúcich členské organizácie a pracujúcich na zásadách konsenzu a transparentnosti procesov. Po spracovaní sa návrhy európskych noriem predložia na verejné prerokovanie – pripomienkovanie všetkým členským organizáciám Európskeho výboru pre normalizáciu CEN. Členské organizácie (za Slovensko je členom Slovenský ústav technickej normalizácie, SÚTN) sú povinné prevziať všetky schválené európske normy do svojich sústav a súčasne rušiť národné normy, ktoré sú s nimi v rozpore.

Národné technické komisie preverujú aj platné pôvodné slovenské technické normy a navrhujú ich prípadné zrušenie, ponechanie v sústave STN alebo revíziu.

V oblasti výrobkov sú aktívne tieto európske technické komisie:

CEN/TC 57 Kotly ústredného kúrenia

 • má prevzatých 20 platných EN (vrátane zmien a opráv), z toho 13 prekladom (napríklad STN EN 303-1 Vykurovacie kotly. Časť 1: Vykurovacie kotly s tlakovými horákmi. Názvoslovie, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie).

CEN/TC 109 Kotly ústredného kúrenia na plynné palivá

 • má prevzatých 22 platných EN, z toho 17 prekladom (napríklad: STN EN 303-3 Vykurovacie kotly. Časť 3: Vykurovacie kotly na plynné palivá určené na ústredné vykurovanie. Sústava kotlového telesa a horáka s ventilátorom, STN EN 15417 Kotly na plynné palivá na ústredné vykurovanie. Osobitné požiadavky na kondenzačné kotly s menovitým tepelným príkonom väčším ako 70 kW, ale najviac 1 000 kW).

CEN/TC 110 Výmenníky tepla

 • má prevzatých 22 platných EN, z toho 16 prekladom (napríklad STN EN 1216 Výmenníky tepla. Chladiče a ohrievače vzduchu s núteným obehom. Skúšobné postupy stanovenia výkonu).

CEN/TC 269 Veľkopriestorové vodné a vodorúrkové kotly

 • má prevzatých 31 platných EN, z toho 30 prekladom, 1 v českom jazyku (napríklad súbor STN EN 12952 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia).

Partnerskou komisiou pôsobiacou pri SÚTN pre všetky vyššie uvedené CEN/TC je národná technická komisia TK 68 Kotly a tlakové nádoby.

CEN/TC 295 Domáce spotrebiče na tuhé palivá

 • má prevzatých 30 EN, z toho 3 prekladom a 3 v českom jazyku (napríklad STN EN 13240 Spotrebiče na tuhé palivá na vykurovanie obytných priestorov. Požiadavky a skúšobné metódy). Táto komisia patrí pod pôsobnosť národnej TK 97 Komíny, Subkomisia 3 Domáce spotrebiče na tuhé palivá.

Podrobné informácie (v prípade prekladov predmet a obsah normy) o vydaných normách sa uvádzajú na stránke SÚTN (www.sutn.sk) v mesačne aktualizovanom e-shope. Registrácia sa vyžaduje v prípade objednávky a kúpy cez internet, na stránke sa nachádza aj plán technickej normalizácie s termínmi spracovania noriem.

Národná technická komisia TK 92 Vykurovacie systémy v budovách pokrýva tieto technické komisie CEN:

CEN/TC 130 Zariadenia na priestorový ohrev bez integrálneho zdroja tepla

 • má prevzatých 14 platných EN, z toho 11 prekladom (napríklad súbor STN EN 442 Radiátory a konvektory).

 
CEN/TC 228 Vykurovacie systémy v budovách
Komisia bola založená v roku 2000, prvú normu vydala v roku 2002. Oblasťou jej pôsobenia sú všeobecné požiadavky na vykurovacie systémy, posudzované ako celok, pričom sa berú do úvahy normy vydané v iných CEN/TC, návody na navrhovanie vykurovacích systémov, návody na montáž a preberanie vrátane skúšok systémov ako celku a návody na prevádzku a údržbu. Časť noriem bola vydaná na základe mandátu, ktorý CEN dostal od Európskej komisie. Tieto normy nadväzujú na smernicu o energetickej hospodárnosti budov (pôvodne č. 2002/91/ES, nahradená č. 2010/31/ES).

V rámci CEN/TC 228 sa vydalo 25 platných noriem.

CEN/TC 228
Zoznam noriem

STN EN 15459 (06 0004)
Energetická hospodárnosť budov.
Postupy ekonomického hodnotenia
energetických systémov v budovách
Dátum vydania: 1. 4. 2009
Spôsob prevzatia: prekladom   
Nahradené normy: STN EN 15459: 2008
Táto norma poskytuje výpočtovú metódu na ekonomické výstupy vykurovacích systémov a ostatných systémov, ktoré prispievajú k energetickej potrebe a energetickej spo­trebe budovy.

STN EN 12831 (06 0210)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu
Dátum vydania: 1. 11. 2003
Spôsob prevzatia: prekladom   
Nahradené normy: STN 06 0210: 1995
Norma špecifikuje metódy na výpočet projektovanej tepelnej straty a projektovaného tepelného príkonu pre základné prípady pri výpočtových podmienkach.

STN EN 14337 (06 0225)
Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie a montáž priamych elektrických vykurovacích systémov v miestnostiach
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Spôsob prevzatia: prekladom
Norma určuje kritériá navrhovania elektrických vykurovacích systémov v rodinných domoch a bytových budovách, v obchodných a priemyselných budovách.

STN EN 15316-1 (06 0227)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 1: Všeobecne
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN EN 15316-1: 2007
Norma špecifikuje štruktúru výpočtu potreby energie vo vykurovacích systémoch a systémoch prípravy teplej vody v budovách. Normalizuje požadované vstupy a výstupy výpočtov s cieľom dosiahnuť spoločnú európsku výpočtovú metódu.

STN EN 15316-2-1 (06 0232)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-1: Systémy odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru
Dátum vydania: 1. 12. 2008       
Spôsob prevzatia: prekladom   
Nahradené normy: STN EN 15316-2-1: 2007
Predmetom tejto európskej normy je normalizovať požadované vstupné a výstupné údaje a zlúčenie (štruktúru) metód výpočtu s cieľom dosiahnuť spoločnú európsku metódu výpočtu.

STN EN 15316-2-3 (06 0232)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 2-3: Systémy rozvodu tepla
Dátum vydania: 1. 4. 2011       
Spôsob prevzatia: prekladom   
Nahradené normy: STN EN 15316-2-3: 2007

Norma poskytuje metodiku výpočtu/odhadu tepelných strát systému a vlastnej spotre­by energie pre vodné systémy rozvodu tepla na vykurovanie, rovnako ako aj ich spätne získateľných častí. Spätne získaná energia závisí od pomeru tepelných ziskov a tepelných strát. V norme sa poskytujú rozličné úrovne presnosti výpočtu prostredníctvom rozličných výpočtových metód, zodpovedajú­cich potrebám používateľa a vstupným údajom, ktoré sú k dispozícii v každej fáze návrhu projektu. To znamená, že sa uvádza podrobná výpočtová metóda, zjednodušená výpočtová metóda a výpočtová metóda založená na tabuľkových hodnotách. Všeobecná výpočtová metóda sa môže použiť pre všetky časové kroky (hodina, deň, mesiac alebo rok).

STN EN 15316-3-1 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-1: Systémy prípravy teplej vody, charakteristika požiadaviek na vodu vo výtokoch
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN EN 15316-3-1: 2007

Táto európska norma je jednou z noriem, ktoré zastrešujú metódy na výpočet energetických požiadaviek a účinnosti vykurovacích systémov v budovách. Predmetom tejto časti normy je normalizovanie metód na určovanie energetických požiadaviek na prípravu teplej vody. Norma zahŕňa požiadavky na prípravu teplej vody v budovách. Výpočet energetických požiadaviek na prípravu teplej vody je určený pre domy, budovy a časti budov. Vzhľadom na súvislosť medzi výpočtovými metódami pre vykurovacie systémy sa majú do výpočtu zahrnúť aj straty emisiou.

STN EN 15316-3-2 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-2: Systémy prípravy teplej vody, distribúcia
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Spôsob prevzatia: prekladom   
Nahradené normy: STN EN 15316-3-2: 2007

Táto európska norma je časťou skupiny noriem, ktoré pokrývajú metódy na výpočet energetických požiadaviek a efektívnosti vykurovacích systémov v budovách. Cieľom tejto špecifickej časti je normalizovať metódy výpočtu:

 • tepelných strát z distribučného systému teplej vody,
 • obnoviteľných tepelných strát pre vykurovaný priestor z distribučného systému teplej vody,
 • vlastnej energie distribučného systému teplej vody.

Tieto hodnoty sú vstupnými údajmi na výpočet celkového využívania energie podľa EN 15603 a EN 15316-1.
Táto európska norma špecifikuje vstupy, metódy výpočtu a výstupy.

STN EN 15316-3-3 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 3-3: Systémy prípravy teplej vody, výroba
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN EN 15316-3-3: 2007

Táto európska norma je jedna z noriem, ktoré zastrešujú metódy na výpočet energetických požiadaviek a účinnosti vykurovacích systémov v budovách.

STN EN 15316-4-1 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-1: Priestorové systémy výroby tepla, spaľovacie systémy (kotly)
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

STN EN 15316-4-2 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-2: Priestorové systémy výroby tepla, systémy tepelného čerpadla
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

STN EN 15316-4-3 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
V súčasnosti sa pripravuje preklad, predpokladá sa vydanie v marci 2013.

STN EN 15316-4-4 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-4: Systémy výroby tepla, systémy kombinovanej výroby elektriny a tepla integrované v budovách
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

STN EN 15316-4-5 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Systémy výroby tepla, vlastnosti a kvalita centralizovaného zásobovania teplom a veľkoobjemových systémov
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku
V súčasnosti sa pripravuje preklad, predpokladá sa vydanie v januári 2013.

STN EN 15316-4-6 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách.
Metóda výpočtu energetických požiadaviek a účinnosti systému.
Časť 4-6: Systémy výroby tepla, fotoelektrické systémy
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Spôsob prevzatia: oznámením vo vestníku v anglickom jazyku

STN EN 15316-4-7 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-7: Systémy výroby tepla, systémy spaľovania biomasy
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Spôsob prevzatia: prekladom

Táto európska norma je časťou radu noriem na výpočet energetických požiadaviek a úrovne účinnosti vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody.

STN EN 15316-4-8 (06 0237)
Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-8: Systémy výroby tepla, teplovzdušné a závesné sálavé systémy vykurovania
Dátum vydania: 1. 11. 2011
Spôsob prevzatia: prekladom

Norma je súčasťou súboru noriem, ktoré špecifikujú metódu výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Predmetom tejto časti je normalizovať požadované vstupy, výpočtovú metódu a výsledné výstupy výpočtov na výrobu tepla prostredníctvom:

 • teplovzdušných vykurovacích systémov vrátane regulácie,
 • závesných sálavých vykurovacích systémov na používanie v iných ako bytových priestoroch vrátane regulácie.

Táto norma neplatí pre teplovzdušné vykurovacie systémy, ktoré používajú vodu ako teplonosnú látku.

STN EN 15377-1 (06 0245)
Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia. Časť 1: Určovanie projektovaného vykurovacieho a chladiaceho výkonu
Dátum vydania: 1. 9. 2009
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN EN 15377-1: 2008

Tento dokument sa používa na vodné systémy veľkoplošného vykurovania a chladenia v obytných, komerčných a priemyselných budovách. Metódy sa uplatnia na systémy zabudované do stien, do podlahových a stropných konštrukcií bez otvorených vzduchových dutín. Metódy sa neuplatnia na systémy vykurovaných alebo chladených stropných panelov alebo chladiacich trámov.

Táto európska norma poskytuje výpočtové metódy na ustálené podmienky na určovanie vykurovacieho a chladiaceho výkonu (časť 1). Norma určuje ekvivalentný systémový odpor použiteľný v dynamických simulačných programoch budov.

Nemožno ju použiť na skúšanie a certifikovanie systémov. Samostatná norma poskytuje metódu a návod, ako optimalizovať návrh na používanie obnoviteľných zdrojov energie a ako zohľadniť dynamický efekt systému (časť 3).

STN EN 15377-3 (06 0245)
Vykurovacie systémy v budovách. Projektovanie zabudovaných vodných systémov veľkoplošného vykurovania a chladenia. Časť 3: Optimalizácia na používanie obnoviteľných zdrojov energie
Dátum vydania: 1. 4. 2008
Spôsob prevzatia: prekladom

STN EN 12828 (06 0310)
Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
Dátum vydania: 1. 11. 2003
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN 06 0310: 1982
Norma určuje kritériá návrhu na vhodné vykurovacie systémy v budovách s maximálnou prevádzkovou teplotou do 105 °C.
V súčasnosti sa pripravuje revízia v CEN, v SR sa predpokladá vydanie v júni 2013.

STN EN 15450 (06 0321)
Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie vykurovacích systémov s tepelnými čerpadlami
Dátum vydania: 1. 5. 2008
Spôsob prevzatia: prekladom
Norma určuje kritériá na navrhovanie vykurovacích systémov v budovách s použitím samostatných elektricky poháňaných tepelných čerpadiel alebo v kombinácii s inými tepelnými zdrojmi.

STN EN 15378 (06 0804)
Vykurovacie systémy v budovách.
Kontrola kotlov a vykurovacích systémov
Dátum vydania: 1. 12. 2008
Spôsob prevzatia: prekladom
Nahradené normy: STN EN 15378: 2008

Norma špecifikuje kontrolné postupy a voliteľné meracie metódy na posudzovanie energetickej účinnosti existujúcich kotlov a vykurovacích systémov.

Zahŕňa tieto typy kotlov:

 • kotly na vykurovanie, výrobu teplej vody alebo oboje,
 • kotly spaľujúce plyn, kvapalinu alebo tuhé palivo;

Časti vykurovacích systémov zahrnuté v tejto európskej norme sú:

 • kotly, vrátane regulácie;
 • iné výrobníky, resp. generátory alebo zdroje tepla;
 • systémy na výrobu teplej vody.

STN EN 12170 (06 0810)
Vykurovacie systémy v budovách.
Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní. Vykurovacie systémy, ktoré si vyžadujú vyškolenú obsluhu
Dátum vydania: 1. 8. 2003
Spôsob prevzatia: prekladom

Norma definuje požiadavky na zhotovenie dokumentácie týkajúce sa prevádzky, údržby a používania vykurovacích systémov, ktoré si vyžadujú špeciálne vyškolenú obsluhu.

STN EN 12171 (06 0811)
Vykurovacie systémy v budovách.
Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyžadujú vyškolenú obsluhu
Dátum vydania: 1. 8. 2003
Spôsob prevzatia: prekladom

Norma definuje požiadavky na zhotovenie dokumentácie týkajúce sa prevádzky, údržby a používania vykurovacích systémov, ktoré si nevyžadujú špeciálne vyškolenú obsluhu.

STN EN 14336 (06 0812)
Vykurovacie systémy budov.
Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Spôsob prevzatia: prekladom

Norma definuje požiadavky na montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykurovacích systémov v budovách s maximálnou prevádzkovou teplotou vody do 110 °C a s maximálnym prevádzkovým tlakom do 6 barov.

Ing. Henrieta Tölgyessyová
Foto: Vaillant

Autorka pracuje ako vedúca oddelenia stavebníctva a dopravy Slovenského ústavu technickej normalizácie.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre