image 81294 25 v1

Tepelná energetika potrebuje objektívne zmenu: Odpojiť sa od CZT? Nemožné

Partneri sekcie:

Novela zákona č. 100/2014 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len zákon o TE), ktorá je platná od 1. 5. 2014, bola podľa predkladateľa navrhovaná tak, aby vytvorila podmienky realizácie cieľov Energetickej politiky SR v oblasti tepelnej energetiky, najmä v otázke centralizovaného spôsobu zásobovania teplom, pričom sa čiastočne odvoláva na implementáciu európskej smernice č. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti.

Pôvodný zákon o podmienkach podnikania s teplom sa stal „na konci dňa“ zákonom o podmienkach výroby tepla. Novela zákona o TE je napísaná tak, akoby ju písali zástupcovia Slovenského zväzu výrobcov tepla, čomu nasvedčuje aj súčasná aktívna obhajoba novoprijatých ustanovení novely zákona zástupcami tohto zväzu. Podľa novely zákona sa subjektom povinností vyplývajúcich z tejto novely stali aj spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré majú vo svojich bytových domoch zriadené vlastné zdroje tepla a vyrábajú teplo len pre vlastnú potrebu bez zisku, t. j. len za náklady, ktoré si rozdelia podľa vopred dohodnutých pravidiel a podmienok. Novodefinované povinnosti pre spoločenstvá vlastníkov bytov podľa zákona č. 100/2014 Z. z. zvýšia zbytočne náklady na činnosť spoločenstva, resp. náklady na výrobu tepla vo vlastných zdrojoch. Monopolné postavenie výrobcov a dodávateľov tepla zo zdrojov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) sa novelou zákona posilňuje do takej miery, že je pre konečných spotrebiteľov neúnosné. V dôsledku novoprijatých ustanovení sa eliminuje konkurenčné prostredie, ktoré mohlo v konečnom dôsledku zaručovať prijateľné ceny tepla zo strany výrobcov a dodávateľov tepla z CZT. Vo všeobecnosti totiž platí, že tam, kde je monopol, tam je diktát podmienok a cien.

Už neplatí to, čo pred rokom 1989
Systémy centralizovaného zásobovania teplom sa u nás v predchádzajúcich obdobiach „budovania socializmu“ stavali za podmienok, ktoré boli platné v tom čase (lacný dotovaný plyn, zariadenia a rozvody CZT prevažne vo vlastníctve obcí…). Byty v bytových domoch boli vo vlastníctve štátu, družstiev, organizácii a obcí a ich užívatelia boli prevažne v nájomnom vzťahu. O organizácii zásobovania teplom preto právom rozhodovali prostredníctvom svojich orgánov práve vyššie menované inštitúcie, jednotne usmerňované zákonným spôsobom. Tvorcovia a predkladatelia novely zákona o TE, úradníci ministerstva hospodárstva a jeho niektorých organizácií, niektorí poslanci NR SR a výrobcovia a dodávatelia tepla z CZT, si však neuvedomili, že po roku 1989 sa vlastnícke vzťahy k bytom v bytových domoch postupne zmenili. Skoro všetky byty v bytových domoch a samotné bytové domy sú výlučne v súkromnom vlastníctve, takže vlastníci bytov sa oprávnene dožadujú svojich práv, ktoré im zaručuje Ústava SR pri využívaní a správe ich súkromného majetku a nakladaní s ním. So zmenou vlastníctva bytov sa však zmenili aj vzťahy a podmienky v oblasti zásobovania teplom. Zariadenia a rozvody CZT prešli do vlastníctva súkromných firiem alebo ich obce prenajali súkromným firmám. Vlastníci bytov ako vlastníci súkromného majetku by mali mať právo rozhodovať aj o službe dodávky tepla pre svoje byty a o podmienkach dodávky tepla. Pravidlá, ktoré im to mali umožniť v novele zákona o TE, však zodpovedné orgány pravdepodobne podcenili, takže nakoniec sa vlastníci bytov, naopak, stali vazalmi až rukojemníkmi výrobcov a dodávateľov tepla z CZT. Preto sú vlastníci bytov značne nespokojní so znením tejto novely, kde sú ich práva výrazne nevyvážené oproti právam výrobcov a dodávateľov tepla z CZT.

Keď investícia neprinesie zisk
Štát a obce sa predajom bytov novým vlastníkom (predtým boli nájomníci) excelentne zbavili zodpovednosti a svojho často zdevastovaného majetku, pričom všetku ťarchu za stav bytov a bytových domov preniesli na plecia vlastníkov bytov. Tí majú povinnosť sa o svoj majetok starať, často investujú obrovské finančné prostriedky do obnovy tohto získaného zdevastovaného bytového fondu s nádejou, že okrem zlepšenia životných podmienok, zvýšenia životnosti bytového domu zároveň ušetria financie na energiách. To sa im aj investíciou do obnovy podarí, čaká ich však nemilé prekvapenie, keď sú po ušetrení a znížení množstva energie potrebnej v dome vystavení realite – zvyšovaniu cien tepla od výrobcov a dodávateľov tepla z CZT.

Odpojiť sa od CZT? Nemožné
Mnohé spoločenstvá vlastníkov bytov podľa príkladov a  dosahovaných výsledkov vo vlastných zdrojoch tepla v susedných bytových domoch prejavujú záujem o odpojenie sa od CZT. Novela zákona o TE im však tento ich záujem o stavbu vlastného zdroja tepla v bytovom dome do značnej miery obmedzuje až znemožňuje. Môžeme konštatovať, že sa prijala lobistická novela zákona, ktorá vniesla do oblasti vykurovania chaos a jednotlivým účastníkom na trhu s teplom priniesla nerovnaké postavenie. Výrazne neadekvátne sa posilnili prevádzkovatelia CZT a, naopak, záujmy vlastníkov bytov a konečných spotrebiteľov sa potlačili do úzadia. Občianske a ústavné práva vlastníkov bytov (konečných spotrebiteľov) novela zákona výrazne poškodzuje. Zákonná úprava ich núti odoberať teplo a teplú vodu od prevádzkovateľa CZT na dotknutom území, a to často síce za regulovanú, ale v každom prípade za predraženú cenu zo zdrojov, zariadení a rozvodov, ktoré sú neefektívne a často zastarané (30- a viacročné ). Ani čiastočné inovácie, resp. investície do týchto zastaraných zdrojov CZT pritom nedokážu zabezpečiť takú efektívnosť, akú zabezpečujú dnes moderné kondenzačné kotly a technológie s využitím OZE vo vlastných zdrojoch tepla v bytových domoch, ktoré sú vybudované v mieste spotreby tepla a teplej vody.

V dôsledku negatívnych postojov zástupcov obcí a prevádzkovateľov CZT k žiadostiam o stavbu vlastných zdrojov tepla v bytových domoch podávaným vlastníkmi bytov a nebytových priestorov vznikla v druhej polovica roka 2014 občianska iniciatíva, ktorej zástupcovia iniciovali petíciu za zmenu niektorých ustanovení novely zákona o TE. Petíciu, ktorá bola v júni 2015 odovzdaná prezidentovi SR, podpísalo viac ako 11 000 vlastníkov bytov. Prezident SR a pracovníci jeho kancelárie po posúdení obsahu petície konštatovali, že rozčarovanie jej autorov z aplikačnej praxe ostatnej novely zákona o TE je namieste. Prezident sa osobne obrátil listom na ministra hospodárstva SR, v ktorom ho požiadal, aby dôsledne vyhodnotil všetky námietky vlastníkov bytov proti novele zákona o TE a navrhol jeho zmenu v ustanoveniach, v rámci ktorých sú výhrady vlastníkov oprávnené, a prijal také opatrenia, ktoré zaručia vyváženie oprávnených záujmov tak dodávateľov, ako aj odberateľov tepla z CZT.

Zástupcovia uvedenej občianskej iniciatívy a petičného výboru vyvinuli maximálne úsilie vo vysvetľovaní poznatkov z aplikácie novely zákona o TE a jej negatívneho vplyvu na vlastnícke práva vlastníkov bytov a konečných spotrebiteľov. Otvorenými listami boli oslovení všetci poslanci NR SR, predseda vlády SR aj minister hospodárstva SR. Niektorí opoziční poslanci zorganizovali podanie na Ústavný súd SR na začatie konania pre nesúlad niektorých ustanovení novely zákona o TE s ustanoveniami Ústavy SR. Podanie Ústavný súd SR prijal a v napadnutej veci bude konať. Výsledok bude teda známy v nasledujúcom období. Zástupcovia petičného výboru sa dožadovali aj rokovaní na pôde Ministerstva hospodárstva SR, kde trpezlivo podrobne vysvetľovali námietky a pripomienky k novele zákona o TE. Po dvoch rokovaniach so štátnym tajomníkom sa však v závere dozvedeli len to, že v súčasnosti nie je politická vôľa meniť ustanovenia tejto novely zákona. Smutný na tom je fakt, že ak bola politická vôľa pri zmene pôvodného znenia zákona, nie je už vôľa zaoberať sa výsledkami aplikácie novely zákona v praxi.

Dennodenne dochádza nielen k materiálnym škodám na strane konečných spotrebiteľov, ale aj k morálnym škodám. Vedomie vlastníkov bytov o tom, že si nemôžu v plnej miere uplatniť právo na svoj súkromný majetok a vyriešiť dodávku tepla do svojich bytov energeticky, environmentálne a hlavne ekonomicky efektívnejšie, je kruté a zanecháva hlboké stopy vo vedomí tých, ktorí sa nad otázkami predraženého tepla z CZT denne zamýšľajú, keďže sa to týka ich peňaženiek a každodenného zápasu o udržateľné prežitie ich rodín.

Vlastné zdroje tepla vs. CZT
Prevádzkovatelia CZT tvrdia, že poskytujú dodávku tepla za primerané ceny, ktoré im schvaľuje (rozumej deformuje) regulátor. Vlastníci bytov sa však dožadujú cenovo prijateľnej dodávky tepla, ktorá by sa približovala cenám, resp. výške nákladov na výrobu tepla vo vlastných zdrojoch tepla v bytových domoch, ktoré sú o 30 – 40 % nižšie ako v prípade CZT. Dnes sú všeobecne známe a verejne dostupné výsledky, ktoré dosahujú vlastníci bytov pri prevádzke vlastných zdrojov tepla v bytových domoch a tie hovoria jednoznačne v prospech výstavby a prevádzky vlastných zdrojov tepla (s modernými technológiami) v mieste spotreby oproti výrobe a dodávke tepla z CZT (so zastaraným zdrojom a rozvodmi). Systémy CZT, aby boli vôbec ako tak konkurencieschopné a vyhoveli zákonným požiadavkám na efektívnejšiu prevádzku, potrebujú značné investície. Tie im síce poskytne štát alebo európske fondy, všetky tieto investície však zaplatia koneční spotrebitelia vo vyšších cenách za teplo ako odpisy vo fixnej zložke ceny. Takže opäť ide o zákonné zvýšenie cien za teplo, čo je pre vlastníkov bytov perspektíva na pohľadanie. V tejto súvislosti nemožno obísť fakt, že výstavbu vlastných zdrojov tepla v bytových domoch si financujú výlučne vlastníci bytov, nie sú na to potrebné žiadne štátne zdroje a fondy. To však nie je pre určitý okruh úradníkov pravdepodobne zaujímavé, keďže sľúbený a štátom schválený balík financií na rekonštrukcie a obnovy (napríklad starých a neefektívnych zdrojov a rozvodov tepla) by nebolo v nasledujúcom období možné využiť na zlepšenie postavenia niektorých záujmových skupín.

Dlhodobo neudržateľný stav
Zmeniť myslenie a postoje zodpovedných úradníkov za nežiaduci stav v oblasti tepelnej energetiky sa zástupcom vlastníkov bytov zatiaľ nepodarilo. Namieste je otázka prečo. Možno sú za tým, tak ako aj v iných oblastiach verejného života, ekonomické záujmy oligarchov alebo iných skupín v pozadí, ktoré sú také silné, že prelomiť postoje úradníkov nebude možné, aj keby boli na strane vlastníkov bytov argumenty a dôkazy typu, že Zem je guľatá. Štátom garantovaný zisk poskytovateľov tepla a prevádzkovateľov CZT je nástrojom, ktorý stále viac ekonomicky posilňuje ich postavenie a, naopak, konečných spotrebiteľov a vlastníkov bytov stavia do polohy akýchsi vazalov, ktorí musia platiť aj za nehospodárne a predražené služby. Dlhodobo je to neudržateľný stav. Treba dúfať, že sa to zmení a veriť, že rozumní ľudia prijmú argumenty. Tých nerozumných treba ľutovať a možno aj verejne osloviť a pranierovať. V mnohých oblastiach života dnes prevláda systém arogancie moci – otvorene alebo skryto sa vytvárajú podmienky na okrádanie ľudí, neustále sa vytvárajú nové a nové modely zákonov a noriem, zvyšujú sa povinnosti pre malých a stredných podnikateľov či povinnosti pre zástupcov samosprávy a vlastníkov bytov, a to často za asistencie nezmyselných pokút a penále za nedodržanie subjektívne vymyslených nezmyselných povinnosti zo strany úradníkov tých orgánov, ktoré by mali slúžiť všetkým ľuďom pri každodennom zápase s nepriaznivou ekonomickou situáciou a nielen vybranému okruhu.

História si pamätá veľa príkladov, keď zodpovední pozabudli na skutočnosť, pre koho dobro majú v prvom rade pracovať a rozhodovať. Zodpovedné orgány, ktoré síce deklarujú prijímanie opatrení na ochranu spotrebiteľa, si pravdepodobne neuvedomujú, že práve opatreniami a ustanoveniami novely zákona o TE v aktuálnom znení, naopak, poškodzujú záujmy spotrebiteľov, a to najmä tým, že odstavili vlastníkov bytov od tlaku na prijateľné ceny za teplo dodávané z neefektívnych systémov CZT. Dúfajme, že sa situácia v tepelnej energetike zmení k lepšiemu aj v prospech konečných spotrebiteľov.

Ing. Miroslav Verčimák
Autor je predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov F/12 a člen petičného výboru za zmenu niektorých ustanovení novely zákona o tepelnej energetike.

Foto: SETING Bratislava

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK 1/2016.