Geotermálna elektráreň

Potenciál geotermálnej energie je u nás nevyužitý, prvé dve elektrárne vzniknú pri Prešove a Žiari

Slovensko takmer vôbec nevyužíva svoj potenciál geotermálnej energie. Aktuálne prostredníctvom geotermálnej energie neprodukujeme žiadnu elektrickú energiu. Na vykurovanie ju používame len v obmedzenej miere.

V porovnaní s Islandom, ktorý vyrába elektrinu z geotermálnych zdrojov od roku 1969 a má inštalovanú kapacitu 755 MW, sme veľmi málo ambiciózni. Slovensko zatiaľ plánuje do roku 2030 inštalovať kapacitu len 4 MW.

Krajina tak podľa expertov zo Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI) ani zďaleka nevyužíva všetky možnosti, aby v čase energetickej krízy produkovala teplo a energiu z ekologicky čistého obnoviteľného zdroja.

„Rozvoju využívania geotermálnej energie na Slovensku by pomohli tri základné opatrenia. Prvým krokom by malo byť odstránenie administratívnych prekážok v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Druhým krokom by mala byť podpora prieskumných vrtov na geotermálnu energiu zo štrukturálnych fondov, načrtla Kateřina Chajdiaková, koordinátorka SKI.

Tretí krok podľa nej spočíva v tom, aby sme využitie geotermálnej energie dostali do všetkých relevantných strategických dokumentov – napríklad do integrovaného Národného energetického a klimatického plánu, ktorý určuje priority Slovenska v oblasti energetiky a zmeny klímy do roku 2030, ale s ohľadom na dosiahnutie cieľa uhlíkovej neutrality v roku 2050.

Ako Slovensko bráni rozvoju obnoviteľných zdrojov energie

Po zmene platnej legislatívy v tejto oblasti volajú aj predstavitelia producentov energie z obnoviteľných zdrojov energie. „Slovensko cez zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doslova bráni rozvoju obnoviteľných zdrojov energie. Potom sa nemôžeme čudovať, že síce už od roku 1989 vieme vďaka štátnemu prieskumu, aký je potenciál geotermálnej energie u nás, no za viac ako 30 rokov sme sa takmer nepohli z miesta,“ vyjadril sa Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Podľa aktuálneho odhadu SAPI bude možné do roku 2030 dosiahnuť dodatočných 40 MW inštalovaného výkonu na výrobu elektriny z geotermálnej energie. „Mali by sme si preto v tomto zmysle stanoviť korešpondujúci cieľ v národnom energetickom a klimatickom pláne,“ doplnil Ján Karaba.

Zvýšenie lokálnej produkcie elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov by podľa SKI malo nielen pozitívny dopad na zvýšenie energetickej bezpečnosti SR, ale aj na naše regióny a našu klímu.

„Island a Taliansko, ale aj Maďarsko sú krajiny, ktoré už teraz profitujú z prírodného bohatstva v podobe geotermálnej energie. Ide pritom hlavne o bezemisnú výrobu tepla, preto konkuruje najmä vykurovaniu plynom. Geotermálna energia znamená významný krok k energetickej sebestačnosti Slovenska, ochrane klímy a v neposlednom rade možný benefit pre naše obce a mestá,“ povedala Kateřina Chajdiaková.

Geotermálna energia ma u nás desaťnásobne vyšší potenciál

Aktuálnu tvorbu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu má na starosti Ministerstvo hospodárstva SR. Ide o kľúčový dokument, ktorý má zabezpečiť plnenie energetických a klimatických cieľov SR a dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Aktuálne platný národný plán prijatý v roku 2019 bol kritizovaný Európskou komisiou za svoju nízku ambicióznosť.

V oblasti využívania geotermálnej energie na výrobu elektriny napríklad počíta s inštaláciou len 4 MW nového výkonu. Podľa odborníkov má pritom Slovensko desaťnásobne vyšší potenciál. Aj preto experti z akademického prostredia, biznisu aj mimovládneho sektora volajú po zásadných zmenách a ambicióznejšom využívaní geotermálnej energie aj iných obnoviteľných zdrojov u nás.

Geotermálna elektráreň Slovensko
Takto by mala vyzerať prvá geotermálna elektráreň na našom území | Zdroj: PW Energy

Prvá geotermálna elektráreň

Prvá elektráreň využívajúca teplo zeme môže byť onedlho aj na našom území. Energetická spoločnosť PW Energy, ktorá pôsobí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v septembri informovala, že získala významnú investíciu pre pripravované projekty geotermálnych elektrární v okresoch Prešov a Žiar nad Hronom.

Aktuálne sa nachádzajú v záverečnej fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Procesu predchádzali príprava projektovej dokumentácie a rozsiahly terénny prieskum v spolupráci s odborníkmi. Ten potvrdil významný geotermálny potenciál oboch lokalít.

V prípade prvej etapy projektov pri Prešove aj Žiari má ísť o inštalovaný výkon 6,3 – 6,5 elektrického megawattu (MWe). Geotermálna energia sa bude získavať prostredníctvom hlbinných vrtov, výroba elektriny a tepla bude prebiehať v modernom technologickom zariadení na povrchu.

Zužitkovaná horúca voda s predpokladanou teplotou 130 – 140 stupňov Celzia sa bude po odovzdaní svojho energetického potenciálu vracať späť do podložia cez reinjektážne vrty.

Celkový energetický potenciál každej z lokalít sa odhaduje až na 20 MWe, čo predstavuje potenciálnu produkciu zelenej energie pre desiatky tisíc domácností, ako aj možné využitie zostatkového tepla prostredníctvom centrálneho zásobovanie teplom na vykurovanie budov, v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely.

Obidva projekty geotermálnych elektrární by mali do fázy realizácie prejsť v priebehu budúceho roka. Dokončenie prvej etapy a spustenie prevádzky sú naplánované na rok 2027.

Slovenská klimatická iniciatíva, red