RECOLINE – systémy spätného získavania tepla z horúcich spalín a splodín

Spoločnosť Decon sa už viac ako 30 rokov zaoberá technológiami prenosu tepla. Venuje sa najmä vývoju a výrobe kompletných systémov odovzdávacích staníc na centrálne zásobovanie teplom.

Vo svojom technickom zázemí má kompletný vývoj a výrobu zariadení systémov prenosu tepla. Snaží sa preto ponúkať svojim zákazníkom aj ďalšie technologické riešenia na širokú škálu aplikácií, ako napríklad: ohrev a chladenie technologických kvapalín, tlakové oddelenie médií a spätné získavanie tepla.

Súčasné riešenia spoločnosti Decon dokážu regenerovať teplo z rôznych druhov kvapalín, pary a iných odpadových kvapalín s potenciálne využiteľným teplom. Následne môžu mať využitie na predohrev alebo ohrev kvapalín v rôznych priemyselných odvetviach a tepelnej energetike.

Novinkou v ich portfóliu sú technológie prenosu tepla medzi plynom a kvapalinou s označením RECOLINE. Tieto moduly umožňujú spätne získavať teplo zo spalín, splodín či horúcich plynov, a to najmä v tepelnej energetike, potravinárskom a kovospracujúcom priemysle.

Kľúčovým prvkom v systéme RECOLINE je jedinečná technológia doskových výmenníkov tepla ALFA LAVAL typu GTL (z ang. gas-to-liquid, čiže plyn – kvapalina). Ide o špeciálne asymetrické doskové výmenníky s priečnym prúdením a otvorenou konštrukciou na strane plynného média (obr. 1).

Obr. 1 Alfa Laval GLX
Obr. 1 Alfa Laval GLX | Zdroj: Decon

Táto unikátna technológia umožňuje prevádzkové teploty až 750 °C bez rizika tepelnej únavy.
Koncepcia RECOLINE má vysokú modularitu, čo umožňuje navrhovať a dodávať tieto jednotky na mieru pre konkrétne riešenia.

Sústava bloku výmenníkov tepla je navrhnutá v selekčnom programe na základe poskytnutých parametrov spalín a teplonosnej kvapaliny. Zo softvérového výstupu sa určí výkon, zapojenie výmenníkov a následné konštrukčné riešenie bloku.

Obr. 2 Modul RECOLINE A) doskový výmenník GTL, B) blok výmenníkov tepla, C) vstupný blok horúceho plynu, D) výstupný blok ochladeného plynu s odvodom kondenzátu, E) servisný otvor
Obr. 2 Modul RECOLINE
A) doskový výmenník GTL, B) blok výmenníkov tepla,
C) vstupný blok horúceho plynu, D) výstupný blok ochladeného plynu s odvodom kondenzátu, E) servisný otvor | Zdroj: Decon

Pri modelovaní vstupných a výstupných blokov odovzdávania tepla sa postupuje podľa parametrov konfigurácie výmenníkov, požadovanej orientácie vývodov (horizontálne, vertikálne) a typu vývodov (príruba, zásuvné spojenie drážka/hrdlo). V rámci variability modulov RECOLINE ponúka Decon rôzne vyhotovenia: stacionárne vyhotovenie s rámom vhodné napr. pri ekonomizéroch kotlov alebo závesné vyhotovenie vhodné napr. pri aplikácii odťahových kanálov z tunelových pecí. Všetky bloky sú vyrábané z antikoróznej ocele triedy AISI 316L.

Pri technickom riešení sa kládol dôraz na jednoduchú údržbu a čistenie výmenníkov plyn-kvapalina, preto sú osadené samostatne v zásuvných boxoch. Boxy umožňujú jednoduchú demontáž a vybratie výmenníkov na účely vyčistenia.

Oblasť použitia

Vytvorenie systému RECOLINE bolo inšpirované možnosťou širokého použitia modulov v rámci spätného získavania zo spalín a horúcich plynov, ako sú:
• energetika – ekonomizér ku kotlom a kogeneračným jednotkám,
• potravinársky priemysel – využitie tepla zo spalín v pekárňach, pražiarňach, pri výrobe nápojov,
• ľahký a kovospracujúci priemysel – využitie tepla zo spalín taviacich a tunelových pecí (zlievarne, tehelne, sklárne, keramický priemysel), riešenie emisií v lakovniach (teplo z termickej oxidácie) a ďalšie.
Príklad z praxe:

Na obr. 3 je znázornené zapojenie modulu RECOLINE vo funkcii plnoprietokového ekonomizéra k teplovodnému kotlu.

Obr. 3 Modul RECOLINE ako ekonomizér k teplovodnému kotlu
Obr. 3 Modul RECOLINE ako ekonomizér k teplovodnému kotlu | Zdroj: Decon
Obr. 4 RECOLINE ako ekonomizér kogeneračnej jednotky
Obr. 4 RECOLINE ako ekonomizér kogeneračnej jednotky
| Zdroj: Decon

Záver

Spätné získavanie tepla významne prispieva k zlepšovaniu účinnosti procesov v energetike i priemyselnej výrobe.

Tieto technologické zmeny a inovácie významne pomáhajú zvyšovať energetickú účinnosť a efektívnosť, ktorá je zároveň kľúčom ku globálnej udržateľnosti.

Decon, s.r.o.,
Dolné Rudiny 31
010 91 Žlina,

www.decon.sk

Zdroj: PR článok Decon, spol. s r.o.