Prvá stanica už dodáva biometán do plynárenskej siete

Zdroj: SPP - distribúcia

Dlhodobou víziou slovenského plynárenského sektora je postupné nahradzovanie fosílneho zemného plynu bezemisnými alebo nízkoemisnými plynmi (biometán, vodík).

Na Slovensku je už v súčasnosti v prevádzke vyše sto bioplynových staníc. Zariadenie na prečistenie bioplynu a získanie čistého biometánu má už prvá z nich. Nachádza sa v Jelšave a dokáže vyrobiť 89  MWh biometánu denne, ktorý už vtláča do plynárenskej distribučnej siete.

Súčasné bioplynové stanice zväčša vyrábajú z bioplynu elektrickú energiu, prípadne kombinovane elektrinu a teplo, pre vlastnú spotrebu. Vláda ráta v pláne obnovy s finančnou podporou premeny bioplynových staníc na biometánové, vzhľadom na ich výkon bude možné napojiť do našej plynárenskej siete až tretinu z nich.

Vláda v projekte Plán Obnovy počíta s finančnou podporou premeny bioplynových staníc na biometánové. Vzhľadom na ich výkon bude možné napojiť do plynárenskej sústavy až tretinu z nich.

Zdroj: SPP – distribúcia

Budúcnosť vidíme aj v biometáne

Biometán je uhlíkovo neutrálny, preto je vo forme bioCNG a bioLNG mimoriadne vhodnou voľbou na dekarbonizáciu dopravy. Pri jeho spaľovaní nevznikajú žiadne tuhé znečisťujúce látky, čím výrazne prispieva  k čistejšiemu a zdravšiemu ovzdušiu.

Základnou surovinou pre výrobu biometánu je kurací a kravský hnoj a rôzne biologicky rozložiteľné odpady. Zloženie biometánu je takmer identické so zemným plynom, ale na rozdiel od tohto fosílneho paliva sa vyrába z lokálnych obnoviteľných surovín alebo priamo z odpadov a jeho výroba je tak trvalo udržateľná.

Sieť zelenej budúcnosti

V krátkodobom horizonte dokáže SPP – distribúcia do svojej siete pripojiť 34 bioplynových staníc po ich konverzii na výrobu biometánu. Avšak potenciál výroby biometánu z biologicky-rozložiteľného komunálneho odpadu, kuchynského a reštauračného odpadu a z exkrementov hospodárskych zvierat v nových zariadeniach podľa ostatného Integrovaného energeticko – klimatického plánu SR môže dosiahnuť až takmer 400 mil. m3 biometánu.

Viac ako 33 tisíc kilometrov slovenských plynovodov tak prispeje k zlepšeniu životného prostredia, preto ich bezpochyby môžeme nazvať sieťou zelenej budúcnosti.

Zdroj: SPP – distribúcia , a.s.