Partneri sekcie:

Osvetlenie autobusovej stanice v Banskej Bystrici

Pohľad na moderné nástupištia autobusovej stanice

Autobusová stanica v Banskej Bystrici je najmodernejšou stanicou na Slovensku a súčasne jednou z najmodernejších v Európe. Jej hodnota sa opiera aj o moderné technológie aplikované v rámci prevádzky stanice – moderné SMART osvetlenie je toho zreteľným príkladom. Je energeticky efektívne a súčasne jeho SMART svietidlá, tzv. bazény, tvoria dominantný architektonický prvok autobusovej stanice.

Stanica bola uvedená do prevádzky 21. septembra 2017, takže v súčasnosti sú už k dispozícii prvé skúsenosti z jej prevádzky.

Architektom riešenia boli Peter Styk a Marian Sotník. Svetelnotechnický projekt spracovali Jozef Švantner ako supervízor a Radim Vitásek ako manažér svetelnotechnického projektu. Meranie svetelnotechnických parametrov svietidiel vykonal Roman Dubnička.

Dodávateľom svietidiel, riadiaceho systému a oživenia SMART osvetlenia bola spoločnosť SLOS, s. r. o. Dekoratívnu časť atypických svietidiel, tzv. bazénov, vyrobila slovenská firma ORGECO, spol. s r. o., z Nových Zámkov.

Moderný riadiaci systém

Jadrom osvetľovacej sústavy je moderný riadiaci systém esave slControl, ktorý umožňuje:

 • sledovať spotrebu elektrickej energie na osvetlenie jednotlivých nástupíšť, príjazdových a odjazdových ciest,
 • vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie v časovom priebehu (dni, mesiace, roky),
 • sledovať počet pohybov cestujúcich a autobusov na jednotlivých nástupištiach, príjazdových a odjazdových cestách,
 • vyhodnocovať počet pohybov cestujúcich a autobusov na jednotlivých nástupištiach, príjazdových a odjazdových cestách,
 • prispôsobovať kvantitatívne parametre osvetlenia osvetľovacej sústavy aktuálnym stavom v prevádzke autobusovej stanice,
 • prispôsobovať kvantitatívne parametre osvetlenia osvetľovacej sústavy aktuálnym stavom denného osvetlenia v daných priestoroch a v okolí stanice (slúži na to senzor snímania jasu),
 • nastavovať parametre osvetlenia a vykonávať aktuálne zmeny v nastavení,
 • nastavovať parametre osvetľovacej sústavy online cez internet,
 • sledovať prevádzkový stav meraných veličín cez internet,
 • sledovať stav osvetľovacej sústavy z riadiaceho centra autobusovej stanice.
Energetické štatistiky osvetľovacej sústavy
Počet kontrolérov: 55
Počet riadených smart svietidiel: 279
Inštalovaný príkon: 21,08 kW
Skutočný príkon: 15:00: 14,79 kW, 22:00: 8,46 kW, 01:00: 3,82 kW

Osvetlenie zabezpečuje účastníkom cestnej premávky dobrú viditeľnosť, čím znižuje riziko nehôd a zvyšuje bezpečnosť. Snímač pohybu nastavuje hladinu osvetlenosti. Ak nie je detegovaný žiadny pohyb, osvetlenosť sa zníži na prednastavenú minimálnu hodnotu.

Esave slControl pracuje s bežnými svetelnými zdrojmi a s najčastejšie používanými predradníkmi. Umožňuje zredukovať náklady na spotrebu elektrickej energie a údržbu na absolútne minimum. V kombinácii s pohybovým senzorom zabezpečuje jasné osvetlenie len tých oblastí, v ktorých sa pohybujú osoby alebo vozidlá. Rozoznáva polohu, čas, pohyb a jas povrchov.

Princíp fungovania riadiaceho systému esave spočíva v znížení svetelného toku svietidiel na prednastavenú hladinu osvetlenosti, ktorá je nastavená v rozsahu od 1 do 50 % nominálnej hodnoty osvetlenosti. Pre autobusovú stanicu sa na základe meraní osvetlenosti stanovila minimálna hodnota osvetlenosti na cestách na 20 % nominálnej osvetlenosti, na prechodoch pre chodcov na 50 % a na nástupištiach na 30 % nominálnej osvetlenosti.

Tieto hodnoty sa automaticky nastavia v prípade, keď sa v riadenom priestore nenachádzajú žiadne osoby, resp. vozidlá. Nominálna osvetlenosť sa použije iba v čase, keď je to skutočne potrebné. Tento princíp funguje pomocou časových, súmrakových a pohybových senzorov.

Bezdrôtová komunikácia medzi svietidlami zároveň zabezpečuje maximálnu bezpečnosť cestujúcich. K bezpečnosti chodcov prispievajú aj svietidlá slúžiace na osvetlenie prechodov pre chodcov, ktoré majú na tento účel optimalizovanú krivku svietivosti.

Princíp činnosti svietidiel ovládaných riadiacim systémom esave
Princíp činnosti svietidiel ovládaných riadiacim systémom esave |

Princíp činnosti svietidiel ovládaných riadiacim systémom esave je na obr. 2. Osvetlenie možno monitorovať z aplikácie v mobile, PC alebo tablete, ktorá poskytuje štatistiky zo svietidiel a senzorov, takže poskytuje prehľad nielen o spotrebe energie, ale aj o pohybe osôb v danej zóne.

Na použitie cez internet z ktoréhokoľvek miesta je potrebné mať v mieste inštalácie riadiaceho systému zariadenie slControl Gateway, ktoré umožňuje zabezpečenú komunikáciu.

Pripojiť sa lokálne k systému esave možno aj s použitím laptopu a špeciálneho USB zariadenia v dosahu esave jednotiek. Komunikácia je šifrovaná a zabezpečená proti zneužitiu.

Typický priebeh spotreby svietidiel na autobusovej stanici v Banskej Bystrici
Typický priebeh spotreby svietidiel na autobusovej stanici v Banskej Bystrici |

Medzi výhody použitého riadiaceho systému patrí predovšetkým:

 • výrazné zníženie nákladov na energie oproti neriadenému LED osvetleniu,
 • zníženie rušivého osvetlenia,
 • bezpečnosť a vizuálny komfort vodičov, cestujúcich a návštevníkov autobusovej stanice,
 • predĺženie životnosti LED osvetlenia,
 • dokonalý prehľad o spotrebe energie,
 • štatistika pohybu osôb/áut v riadenom priestore,
 • ovládanie osvetlenia cez internet.

Základné vlastnosti riadiaceho systému

Medzi základné vlastnosti riadiaceho systému patria:

 • individuálne prispôsobovanie osvetlenia cez plynulé stmievanie bez nutnosti zásahu obsluhy,
 • profily s úrovňami osvetlenia,
 • zabezpečenie centrálneho riadenia okruhu súmrakovým senzorom a pohybovými senzormi,
 • spojenie výhod centrálne aj individuálne riadených svietidiel,
 • existencia informácií o stave svietidla pre proaktívnu údržbu a detekciu poruchy,
 • aktívne sledovanie teploty LED diód,
 • voliteľná kompenzácia svetelného toku (LFC) zabezpečujúca konštantnú úroveň osvetlenia počas celej životnosti LED diód,
 • centrálny spínač umožňujúci okamžité rozsvietenie nezávislé od profilu pri špeciálnych príležitostiach alebo núdzových situáciách.

Funkcie ovládacieho softvéru

Ovládací softvér:

 • zobrazuje aktuálny stav svietidiel,
 • zobrazuje a nastavuje režim svietidiel vrátane úrovne stmievania,
 • organizuje svietidlá do skupín,
 • umožňuje zobraziť polohu a indikáciu stavu svietidiel na mape,
 • zobrazuje, nastavuje a ukladá konfigurácie jednotlivých svietidiel alebo skupín,
 • zobrazuje údaje o spotrebe jednotlivých svietidiel alebo skupín,
 • zobrazuje štatistiky pohybu osôb,
 • umožňuje export štatistík do xls súboru.
Špecifikácia svietidiel
Na osvetlenie sa použili tieto svietidlá:
• 174 ks svietidlo (1) High Bay 100 W, 4000 K, esave ready na základné osvetlenie; usporiadané v líniách SVL1 – SVL21,
• 71 ks svietidlo (2) TERMINAL BUS 2in1 esave ready LED HighBay SVL 100 W, 4 000 K, 125 lm/W esave ready + dizajnová časť 2 000 mm základné osvetlenie + dekoratívne osvetlenie (architektúra); usporiadané v líniách SVH1-SVH7,
• 18 ks svietidlo (3) RAVO 38 W, 4 000 K, IP44, 4 580 lm, esave ready, základné osvetlenie chodníka pred čakárňou; usporiadané v línii SDK1,
• 15 ks svietidlo (4) HBDL Asym 50 W 4 000 K, esave ready, osvetlenie prechodov pre chodcov,
• 15 ks svietidlo (D) RAVO 38 W, 4 000 K, IP44, 4 580 lm, esave ready, základné osvetlenie chodníka pri eskalátore; usporiadané v línii SDK1.
Svietidlá použité na autobusovej stanici časť Nástupištia a cesty
Svietidlá použité na autobusovej stanici časť Nástupištia a cesty |

Záver

Prevádzka osvetľovacej sústavy autobusovej stanice v Banskej Bystrici preukazuje vysokú spoľahlivosť, praktickú bezporuchovosť a najmä energetickú efektívnosť naprojektovaného a zrealizovaného riešenia.

Osvetľovacia sústava tak splnila všetky predpoklady a stala sa významnou zložkou veľmi vydareného architektonického diela slúžiaceho širokej verejnosti. Z meraní vyplýva, že takto riadená osvetľovacia sústava ušetrí asi 70 percent elektrickej energie oproti stavu, keď by bola neregulovaná.

Literatúra
1. Projektová dokumentácia Terminál SC BB, autobusová stanica. SLOS, Jozef Švantner, 2017.
2. Kniha svietidiel Terminál SC BB, autobusová stanica. SLOS, Jozef Švantner, 2017.
3. STN EN 12665: 2012 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie.
4. STN EN 12464-1: 2012 (36 0074) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská.
5. STN EN 12464-2: 2015 (36 0074) Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská.
6. STN EN 1838: 2014 (36 0075) Svetlo a osvetlenie. Núdzové osvetlenie.
7. STN EN 50172: 2005 (36 0640) Sústavy núdzového únikového osvetlenia.

Alfonz Smola, Jozef Švantner, Ernest Haris
Alfonz Smola bol konzultantom svetelnotechnického projektu autobusovej stanice, Jozef Švantner jeho spracovateľom. Ernest Haris pôsobí vo firme ORGECO, spol. s r. o., ktorá dodala dekoratívnu časť atypických svietidiel.

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK 1/2019.