Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti

image 86964 25 v1

Termíny pre dosiahnutie jednotlivých energetických úrovní v súlade so stratégiou Európa 2020 a nezadržateľne blížia. V nadväznosti na túto stratégiu by sme aj na Slovensku mali navrhovať a stavať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie.

Budovy, ktoré užívajú a vlastnia orgány verejnej moci musia do 31.12.2018 splniť požiadavky na úroveň A0 a následne pre všetky nové budovy je táto požiadavka záväzná k 31.12.2020. Pomôcť odborníkom z praxe pri navrhovaní, realizácii a hodnotení budov má za cieľ projekt ingREeS, ktorý je financovaný z programu Horizont 2020 a podieľajú sa na ňom partneri z Rakúska, Slovenska a Česka.

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap), prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic, zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike, je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 2020.

Projekt ingREeS prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.

K vzájomnému dialógu vedenému v rámci projektu sú prizvané i ďalšie štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie a firmy pôsobiace v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v budovách, aby spoločne nastavili vhodné podmienky na implementáciu projektu prostredníctvom finančných a regulačných opatrení na podporu investícií do ďalšieho vzdelávania a stimuláciu dopytu po inteligentných energetických riešeniach v budovách.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a pripravovaných vzdelávacích programov sú odborníci stavebného sektora na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách, ktorí sú podľa cestovnej mapy kľúčoví pre dosiahnutie energetických cieľov do roku 2020:
1. stavbyvedúci;
2. stavebný dozor;
3. stavební inžinieri a architekti;
4. konzultant udržateľnosti budov;
5. odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov.

Druhú cieľovú skupinu projektu tvoria skúsení odborníci stavebného sektora pôsobiaci v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov s potenciálom participovať na projekte ako externý expert alebo školiteľ. Navyše sú v projekte zapojené relevantné slovenské a české štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie, ako aj firmy (MSP) a zamestnávatelia stavebného sektora, ktorí sa zúčastňujú diskusií o motivačných opatreniach. Títo spadajú do tretej cieľovej skupiny projektu.

Zriadením siete školiteľov zabezpečujúcich vzdelávanie v rámci vytvorených vzdelávacích programov vznikne platforma určená pre výmenu poznatkov a skúseností zo zrealizovaných školení, čo zabezpečí kvalitu ponúkaného vzdelávania. Vytvorenie siete školiteľov zaručí pravidelnosť, kontinuitu a jednotnosť školení pre všetkých účastníkov na Slovensku aj v Česku. Pred otvorením prvého cyklu vzdelávacích seminárov absolvujú školitelia odbornú prípravu, počas ktorej si osvoja obsah tém, pedagogickú koncepciu a metodiku programov, ako aj spôsob hodnotenia výsledkov vzdelávacieho procesu.

Jedným z plánovaných výstupov projektu bude databáza školiteľov a top certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov na Slovensku a v Českej republike, ktorá bude dostupná pre zákazníkov a dodávateľov prác a služieb v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Databáza bude plniť nielen evidenčnú funkciu, ale stane sa aj referenčným nástrojom pre hodnotenie a porovnávanie kvalifikácií stavebných expertov.

Ako už bolo spomínané, na projekte sa podieľajú odborníci z troch krajín – Rakúska, Slovenska a Česka, ktorí sú zastúpení prostredníctvom partnerských organizácií. Tento medzinárodný projekt financovaný z Horizontu 2020 vedie ako líder Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) a supervízorom a hlavným garant programu je prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD., odborným garantom projektu je prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. a národným koordinátorom projektu za Slovensko je Ing. Tomáš Funtík, PhD. Partnermi z Rakúska sú Univerzity BOKU, Viedeň a TU Graz. Za Slovensko sa okrem SKSI na projekte podieľajú SvF STU v Bratislave, ZSPS, ViaEuropa a Národný ústav celoživotného vzdelávania. Česko zastupujú SPS a organizácia SEVEN.

V rámci prípravy na vzdelávanie sa projekt ingREeS zameral na vytvorenie 5 vzdelávacích programov určených pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni už v spomínaných v piatich profesiách, pričom za každú z nich na Slovensku a v Čechách zodpovedá programový expert. Na Slovensku zastrešujú tieto aktivity nasledovný odborníci:

Program: PROJEKTANT/ ARCHITEKT
Programový expert: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Program: HODNOTITEĽ ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
Programový expert: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Program: PORADCA ENERGETICKEJ UDRŽATEĽNOSTI BUDOV
Programový expert: Ing. Ladislav Piršel
Program: STAVBYVEDÚCI
Programový expert: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Program: STAVEBNÝ DOZOR
Programový expert: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.

Projekt ingREes v budúcnosti plánuje vyškoliť minimálne 400 osôb a prispieť tak naplneniu požiadaviek v súlade so Stratégiou Európa 2020. Tieto školenia sa na Slovensku začnú realizovať od marca 2017 a budú prebiehať v jednotlivých regionálnych kanceláriách Slovenskej komory stavebných inžinierov (Bratislava, Trnava, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Všetkým záujemcom preto odporúčame sledovať stránku www.ingrees.eu, ktorá je pravidelne aktualizovaná a bude obsahovať potrebné informácie o konaní jednotlivých školení.

Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe Dohody o grante č. 649925- ingREeS.

Text: Ing. Tomáš Funtík, PhD., Mgr. Zuzana Slobodníková

FOTO: ISIFA/SHUTTERSTOCK

KategórieEnergie