Partner sekcie:
 • Stavmat
 • Vaillant
 • KM BETA

Príčiny porúch montovaných keramických stropov

Príčiny porúch montovaných keramických stropov

Aby sme zabezpečili spoľahlivosť a bezpečnosť montovaných keramických stropov, treba už pri ich návrhu a samotnej montáži dbať na dodržiavanie všetkých pokynov výrobcu. Práve nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k rôznym chybám a následným poruchám vodorovných nosných konštrukcií.Keramické stropy sa montujú z vopred vyrobených prefabrikovaných prvkov a iných materiálov (betón, výstuž) priamo na stavbe. Medzi vopred vyrobené prvky patria predovšetkým keramické nosníky, ktoré tvoria nosnú časť stropu. Ďalej sú to výplňové prvky rôzneho druhu, najčastejšie stropné vložky. Priamo na stavbe sa do strešnej konštrukcie vkladá napr. doplnková výstuž, ale najmä sa pridá betón požadovanej triedy, ktorý spojí stropnú konštrukciu do celku s príslušnými parametrami únosnosti. Stropné nosníky majú len nepatrnú únosnosť, preto je nevyhnutné ich podopierať počas montáže ešte pred ukladaním stropných vložiek.

Počas montáže keramického stropu sa možno dopustiť viacerých chýb, ktoré sú často príčinou rôznych porúch stropov. Dôvodom neskorších porúch môže byť aj nesprávny návrh, ktorý predchádza samotnej montáži.

Navrhovanie stropu

Prvou príčinou poruchy stropu môže byť chybný návrh, prípadne použitie montovaného keramického stropu v nevhodných podmienkach. Každý výrobca keramického stropu by mal mať spracované statické údaje na návrh stropu, ako aj vymedzenú oblasť použitia. K údajom na návrh stropu patria aj požiadavky na triedu betónu, hrúbku betónovej dosky nad stropnými vložkami, prípadne na prídavnú výstuž. V rámci vymedzenia oblasti použitia by sa mal vyšpecifikovať prípustný charakter zaťaženia, druh prostredia, kde sa môže daný strop použiť a pod. Statický návrh stropu by mal zohľadňovať všetky tieto údaje.

Pri návrhu usporiadania konkrétneho stropu treba zohľadniť nielen statické požiadavky, ale aj dispozičné usporiadanie objektu, a vhodným spôsobom riešiť tieto konštrukčné detaily:

 • kotvenie schodiskového ramena,
 • komínová výmena,
 • otvor v strope,
 • zosilnenie pod deliacou priečkou,
 • stužujúce priečne rebro (prievlak) a pod.

Výsledkom statického návrhu a riešenia konštrukčných detailov je výkres skladby stropu, ktorý by mal byť súčasťou každého projektu a podľa ktorého by sa strop mal montovať. Výkres skladby stropu musí preto obsahovať:

 • označenie jednotlivých polí stropu,
 • osové vzdialenosti nosníkov,
 • osovú vzdialenosť krajných nosníkov od priľahlých nosných stien,
 • opis nosníkov (dĺžka),
 • výstuž monolitických častí stropu, ktorá sa zhotovuje na stavbe a nie je súčasťou stropného systému,
 • výpis materiálu (dĺžky nosníkov a ich počet, druh stropných vložiek a ich počet, výstuž monolitických častí stropu).

Montáž stropu

Prevažná väčšina chýb, ktoré vedú k poruchám stropov, sa stáva v štádiu montáže. Tu je priestoru na spáchanie chýb naozaj dostatok a stavebné firmy alebo individuálni stavebníci ho, bohužiaľ, aj často využívajú. V záujme prevencie treba dodržiavať návod na montáž konkrétneho stropu.

Ukladanie nosníkov

Pri ukladaní nosníkov treba dbať najmä na predpísanú dĺžku uloženia. Pri nedodržaní minimálnej dĺžky uloženia môže dôjsť pri nadmernom zaťažení k porušeniu muriva v mieste uloženia nosníkov.

Podoprenie stropu
Tento krok sa počas montáže často podceňuje. V prípade  nedostatočného podoprenia, čím rozumieme buď málo únosné prvky podoprenia (vodorovné alebo zvislé), alebo použitie nedostatočného počtu podoprení (príliš veľká vzdialenosť medzi podperami), môže v prvom prípade dôjsť k porušeniu podoprenia a k zrúteniu celého stropu pod váhou čerstvého betónu, v druhom prípade k nežiaducemu priehybu nosníkov medzi jednotlivými podperami.

Ďalšou chybou je nevhodné opretie podpier o nespevnený terén. V tomto prípade môže počas betonáže dôjsť k zaboreniu podpier do terénu a k následnému priehybu stropu. Pri niektorých stropných systémoch treba prostredníctvom podoprenia vniesť do stropu aj predpísané montážne nadvýšenie.

Úpravy výstuže a prídavná výstuž

Niektoré keramické stropné nosníky majú výstuž, ktorej tvar treba na stavbe upraviť oproti výrobnému tvaru (napr. strmene, ktoré sú vo výrobnom tvare pri hornom povrchu nosníka a pred betonážou ich treba ohnúť do sklonu 45° smerom ku koncom nosníkov). Podobne pri niektorých stropných systémoch treba na koncoch nosníkov pridať výstuž s predpísanými parametrami. Zanedbanie týchto úprav na stavbe môže viesť k závažným poruchám stropov (napr. spomínané strmene slúžia aj ako spriahovacie prvky medzi nosníkmi a betónom, ktorým sa zalieva strop).

Betonáž

Pri betonáži sa pozastavíme pri viacerých momentoch. Prvoradou podmienkou zhotovenia bezchybného stropu a dosiahnutia deklarovaných hodnôt únosnosti je použitie betónu predpísanej triedy.

Avšak aj v prípade, že sa použije kvalitný betón, môže dôjsť počas betonáže alebo krátko po nej k jeho znehodnoteniu (najmä v horúcich letných mesiacoch vplyvom vysokých teplôt alebo, naopak, v zime vplyvom mrazu), čomu môžeme predísť pomocou vhodných opatrení:

V letných mesiacoch
je dôležitá ochrana betónu proti spáleniu dôkladným navlhčením (opláchnutím vodou) prefabrikovaných prvkov stropu – nosníkov a vložiek. V opačnom prípade suchá keramika odsaje vodu z čerstvého betónu, najmä z relatívne tenkej vrstvy nad stropnými vložkami, a znehodnotí ho. Dôkladné opláchnutie stropu vodou pred betonážou sa odporúča aj z iného dôvodu; počas rôznych prác na nezabetónovanom strope (napr. pílenie dosák na debnenie, pílenie stropných vložiek na mieru a pod.) vzniká množstvo jemného odpadu, ktorý sa môže v súvislých vrstvách ukladať na nosníkoch. Takáto vrstva nečistôt môže pri betonáži pôsobiť ako separačná vrstva medzi čerstvým betónom a prefabrikovaným nosníkom, vďaka ktorej nedôjde k zmonolitneniu stropu a betón bude pôsobiť na nosníky len ako zaťaženie.

V zime
je situácia možno ešte komplikovanejšia. Betón treba chrániť proti zamrznutiu. Základnou prevenciou je betonáž pri teplotách nad 5 °C. Ak je nevyhnutné betónovať aj pri teplotách okolo 0 °C, môžu sa použiť prevzdušňovacie prísady proti zamrznutiu. Ich aplikácia však musí prebiehať podľa návodu výrobcu, v rámci garantovaných možností použitia. Ďalšia možná, ale pomerne komplikovaná a nákladná alternatíva je aj ochrana stropu proti nízkym teplotám pomocou tepelnoizolačných materiálov, resp. vyhrievaním. Ak sa uvažuje o tejto alternatíve, treba pamätať aj na vyhrievanie stropu zospodu.

V súvislosti s betonážou treba upozorniť aj na ďalšiu technologickú chybu. V prípade, že sa strop betónuje pomocou betónovej pumpy, treba dbať na rovnomerné rozprestieranie betónovej zmesi, aby sa predišlo hromadeniu betónovej zmesi na jednom mieste.  V takom prípade môže ľahko dôjsť k zlomeniu nosníkov so všetkými možnými následkami.

Záver

Keramické stropné systémy sú súčasťou väčšiny ponúkaných tehlových systémov a umožňujú jednoduché a rýchle riešenie realizácie stropu. Z uvedeného však vyplýva, že v záujme ich spoľahlivého a bezchybného fungovania treba pri návrhu a montáži dbať na dodržiavanie všetkých pokynov výrobcu.

Ing. Gabriel Szöllösi
Foto: archív autora

Autor pracuje v spoločnosti Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r. o., kde má na starosti technickú podporu predaja, technické poradenstvo, tvorbu technických podkladov, vývoj nových výrobkov a preukazovanie zhody výrobkov. Spolupracuje so skúšobňami, školami a výskumnými pracoviskami.

KategórieStropný systém