Partneri sekcie:

Montovaný stropný systém

image 68805 25 v1

Na trhu sú dostupné dva základné druhy montovaných stropných systémov z bieleho pórobetónu. Systém s nadbetonávkou betónovej vrstvy nad vložkami zvyčajne s hrúbkou 50 mm a systém, keď sa betónom zalejú iba miesta medzi vložkami. V tomto postupe sa budeme venovať len systému bez nadbetonávky. Pred realizáciou montovaného stropného systému je potrebné vypracovať statické posúdenie, technickú špecifikáciu prvkov stropu, príslušné výkresy skladby a doplnkovej výstuže.

Technická špecifikácia stropu musí byť v čase dodávky k dispozícii na stavbe. Pred vykládkou treba skontrolovať, či výška a dĺžka dodaných nosníkov spĺňajú požiadavky objednávky a budúcej konštrukcie (hrúbka 250 mm – nosníky typu A, hrúbka 200 mm – nosníky typu C). Na zabezpečenie jednoduchej a rýchlej vykládky stropných nosníkov a paliet s vložkami z dopravných prostriedkov sa odporúča pripraviť dostatočne širokú príjazdovú komunikáciu k samotnej stavbe. Na stavbách bez trvalej prítomnosti žeriava je optimálne zabezpečiť vyloženie stropných nosníkov priamo z vozidla na korunu múru. Pred ich rozložením je potrebné vyhotoviť podpernú konštrukciu, ktorá zabráni nebezpečnému priehybu nosníkov, a zabezpečiť ich požadované predpätie zvýšením stredov o predpísanú hodnotu (pokiaľ je potrebné). Predpísané navýšenie stredov nosníkov sa realizuje neskôr, a to korekciou výšky stĺpikov podpernej konštrukcie. Montážne podpery musia byť umiestnené vo vzdialenostiach do 1 600 mm. Na tieto montážne podpery a korunu nosných múrov sa rozložia nosníky podľa výkresu skladby. Prvý nosník môže byť od okraja múru vzdialený tak, že stropná vložka leží jedným koncom na múre minimálne plochou dlhou 20 mm. Tento krajný rad vložiek sa môže podľa potreby skrátiť. Nosníky sú položené na múre s minimálnym vyložením 150 mm. Presnosť a precíznosť pri murovaní zabezpečia rovinnosť koruny múru. Prípadné nerovnosti je potrebné zarovnať hoblíkom. V takomto prípade nie je potrebný vyrovnávajúci veniec na hornej ploche nosných múrov. Položením prvého radu vložiek sa skoriguje osová vzdialenosť nosníkov na 680 mm. Vložky sa kladú postupne, symetricky od obidvoch koncov nosníkov. Sú pochôdzne.

09 | Výstuž vencov
Po vymurovaní vencov sa na úrovni stropu postupne ukladá výstuž vencov, ktorá môže pozostávať z vopred pripravených armokošov. Na prepojenie výstuží v rohoch alebo kútoch sa používa betonárska oceľ ohnutá do tvaru písmena L.

10 | Doplnkové vystuženie
Následne sa vystužia prípadné výmeny nosníkov na väčšie otvory v strope, doplní sa výstuž prievlakov a dobetonávok. Ako podklad slúžia výkresy výstuže od statika.

11 | Navlhčenie vodou pred betonážou
Poskladaný strop s výstužou vencov a priečnym stužením, ako aj vystužením výmeny nosníkov, prievlakov a dobetonávok je pripravený na betonáž. Pred betonážou sa strop dôkladne navlhčí vodou. Po vložkách sa dá kráčať bez rizika ich zlomenia a následného prepadnutia.

12 | Betonáž stropu
Zálievky a dobetonávky sa realizujú v menších objemoch (z fúrika alebo vedra). Betón musí mať kvalitu predpísanú statikom (min. trieda C20/25). Zmes musí byť plastická, nie však riedka. Po uloženej výstuži je zakázané chodiť. Na rozvoz betónovej zmesi sa použijú drevené fošne – lávky položené naprieč nosníkom (min. celkový prierez 30 × 250 mm).

13 | Zhutnenie betónovej zmesi
Betónovú zmes v zálievkach, vencoch a ostatných dobetonávkach je potrebné dôkladne zhutniť prepichovaním alebo ponorným vibrátorom. Položené konštrukcie sa nenadbetónovávajú, vybetónujú sa len rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Strop sa neodporúča betónovať pri teplotách nižších ako+5 °C.

14 | Strop po betonáži
Strop je pochôdzny na druhý deň po betonáži. Treba však dbať o to, aby sa montážne podpery pod stropom nepreťažili. Počas prvého týždňa až 10 dní je potrebné betón vlhčiť. Podpernú konštrukciu možno odstrániť najskôr po 28 dňoch, keď betón dosiahne zaručenú pevnosť a konštrukcia je nosná.

01 | Vyloženie nosníkov a vložiek
Pred vykládkou stropných nosníkov a vložiek sa odporúča pripraviť dostatočne širokú príjazdovú komunikáciu k stavbe. Stropné nosníky by sa mali v ideálnom prípade vykladať priamo z vozidla na korunu múru.

02 | Podperná konštrukcia
Pred rozložením nosníkov podľa výkresu skladby je potrebné vyhotoviť podpernú konštrukciu, aby sa zabránilo priehybu nosníkov. Korekciou výšky stĺpikov podpernej konštrukcie sa stredy navýšia o predpísanú hodnotu. Vzdialenosť montážnych podpier je maximálne 1 600 mm. Na montážne podpery a korunu nosných múrov sa rozložia nosníky.

03 | Prvý nosník
Prvý nosník môže byť od okraja múru vzdialený tak, že stropná vložka leží jedným koncom na múre minimálne plochou dlhou 20 mm. Krajný rad vložiek sa môže podľa potreby skrátiť. Nosníky sú na múre uložené s minimálnym uložením 150 mm. Prípadné nerovnosti koruny múru treba zarovnať hoblíkom (nie je potrebný vyrovnáva­júci veniec na hornej ploche nosných múrov).

04 | Železobetónová výmena
Komínové teleso musí prechádzať stropnou konštrukciou voľne. Toto je možné dosiahnuť aj skrátením nosníka a podoprením jeho konca železobetónovou výmenou obchádzajúcou komínové teleso alebo iný otvor v stropnej konštrukcii.

05 | Prvý rad stropných vložiek
Položením prvého radu stropných vložiek sa skoriguje osová vzdialenosť nosníkov na 680 mm. Vložky sa kladú postupne, symetricky od obidvoch koncov nosníkov.

06 | Doplnkové vložky
Ako každá piata vložka (raster 1 m), ak statik neurčí inak, sa kladie doplnková nízka vložka, pomocou ktorej sa vytvorí priečne stuženie a prepojenie. Na nízke doplnkové vložky je pre nebezpečenstvo ich prelomenia zakázané stúpať.

07 | Prepojovacia výstuž
V mieste doplnkových vložiek sa na hornú výstuž nosníkov ako priečne stuženie a prepojenie uloží prepojovacia výstuž s priemerom min. 8 mm (1× ∅ 8), ktorá sa zakotví do protiľahlých vencov pomocou hákov.

08 | Vencové tvárnice
Na korune múru sa po obvode stavebného objek­tu vymuruje pomocou tenkovrstvovej lepiacej malty rad vencových tvárnic s izoláciou otočenou smerom dovnútra. Priestor na veniec je ohraničený stropnými vložkami a vencovými tvárnicami.

Info o materiáli:

 • Montovaný stropný systém pozostávajúci z prefabrikovaných železobetónových nosníkov a výplňových nevystužených vložiek na báze pórobetónu
 •  Železobetónové nosníky vystužené oceľovou zváranou priehradovou výstužou zaliatou do betónovej pätky s obdĺžnikovým prierezom 120 × 40 mm, dĺžky nosníkov: 1,0 až 8,2 m (po 0,2 m)
 • Nevystužené vložky na báze pórobe­tónu triedy P4-500, tepelná vodivosť: λ = 0,13 W/(m . K), rozmery vložiek (d × š × v): 599 × 249 × 250 mm, 599 × 249 × 200 mm, 599 × 125 × 100 mm

Čo budete potrebovať:

 • Montovaný stropný systém; Strop Ytong Ekonom s hrúbkou 250 alebo 200 mm
 • Stropná vložka Ytong – stropná vložka P4-500 Ytong+ 250, pórobetón P4-500, (š × v × d) 249 × 250 × 599 mm, 5,5 ks/m2, ks; 4,62 € alebo Ytong+ 200, pórobetón P4-500, (š × v × d) 249 × 200 × 599 mm, 5,5 ks/m2, ks; 3,72 €; Ytong+ 100, pórobetón P4-500, (š × v × d) 125 × 100 × 599 mm, 1 ks/m2, ks; 10,2 €
 • Stropný nosník; Ytong typu A (konštrukcia s hrúbkou 250 mm); Ytong 1,00/A, (š × v × d) 1 000 × 120 × 205 mm, ks    9,85 € až 109,40 € (v závislosti od rozpätia) až Ytong 7,00/A (š × v × d) 7 000 × 120 × 205 mm, ks; 100,80 € alebo Ytong typu C (konštrukcia s hrúbkou 200 mm); Ytong 1,00/C, (š × v × d) 1 000 × 120 × 175 mm, ks; 9,82 € až Ytong 6,00/C (š × v × d) 6 000 × 120 × 175 mm, ks; 9,83 až 86,40 € (v závislosti od dĺžky)
 • Vencová tvárnica Ytong – vencová tvárnica; (š × v × d) 125 × 249 × 599 mm, ks; 4,37 €
 • Tenkovrstvová lepiaca malta; Ytong lepiaca malta šedá; papierové vrece, 17 kg; 6,24 €
 • Priečne stužujúce rebro; oceľová výstuž s priemerom min. 1× ∅ 8 mm
 • Betonárska oceľ; rovné prúty a strmene na vystuženie vencov, prípadne ohnutá do tvaru L na vystuženie rohov a kútov vo venci
 • Betón; minimálna trieda C20/25
 • Montážne podpery
 • Drevené fošne; celkový prierez min. 30 × 250 mm
 • Oceľový viazací drôt
 • Náradie; meter alebo pásmo; fúrik; vedro; ochranné rukavice; murárska lyžica; tyč na prepichovanie alebo ponorný vibrátor; hoblík na zarovnanie ložných plôch; píla ručná vídiová alebo elektrická pásová píla; uholník; gumené kladivo; zubová naberačka; elektrické miešadlo s nástavcom; kliešte; ručný vozík (tzv. rudla)

TEXT: Xella Slovensko
FOTO: Ytong

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

KategórieStropný systém