Partneri sekcie:
 • Peikko
 • Vaillant
 • STAT_KON
 • SKSI

Montáž filigránových stropných dosiek

image 65085 25 v1

Filigránové stropné dosky ED vytvárajú poloprefabrikované stropné konštrukcie. Pozostávajú z veľkoplošných prefabrikovaných platní s hrúbkou 50 až 70 mm, ktoré sa na stavbe dobetónujú do požadovanej celkovej hrúbky stropnej konštrukcie. Priestorové nosníky zabezpečujú spolupôsobenie prefabrikátu a dobetonávky. Zároveň zabezpečujú stabilitu filigránu počas dopravy a montáže. Priestorové nosníky majú štandardne rozstupy 600 mm.

Hlavná nosná výstuž trčí z filigránu podľa požiadaviek na statiku. Filigránové dosky môžu staticky fungovať ako prostý nosník. Potrebné množstvo výstuže sa podľa statického výpočtu zabuduje už vo výrobe. Spolupôsobenie jednotlivých elementov do tuhého celku zabezpečuje vystuženie dobetonávky. Staticky potrebnú priečnu výstuž možno zabudovať do filigránu alebo uložiť na prefabrikát. Pri pôsobení ako prostý nosník sa ukladá v mieste styku elementov stykovacia výstuž. Systém spojitého nosníka sa vytvorí zodpovedajúcou hornou výstužou. Taktiež je možné vytvoriť filigránový strop nosný v oboch smeroch. Výstuž v hlavnom smere sa zabudováva priamo vo výrobe, druhý smer sa dokladá na stavenisku v dobetonávke. Pred montážou sa musí podľa výkresu kladenia zrealizovať dostatočne nosné a stabilné podstojkovanie. Pozdĺžne nosníky konštrukcie podstojkovania sa musia ukladať vždy priečne k priestorovým nosníkom filigránov (aj v prípade balkónových dosiek). Dodatočne podstojkovať a zabezpečiť treba aj veľké vybratia a výstupky. Vzdialenosť medzi podperami závisí od počtu a druhu priestorových nosníkov, hrúbky a triedy betónu dosky, ako aj od celkovej hrúbky stropu. Odporúčaná vzdialenosť medzi podperami je vo všeobecnosti 1,5 m. Pred zavesením stropnej dosky na žeriavové háky treba vždy porovnať číslo filigránu so skladobným výkresom. Háky závesov sa upevňujú v uzloch priestorových nosníkov. Závesné body by mali byť vzdialené od konca panelu približne 1/5 jeho celkovej dĺžky. Nesmú sa pripevňovať na výstupné časti panelov. V prípade panelov dlhších ako 5 m sa musia použiť vyrovnávacie reťaze.

Uhol medzi závesným zariadením a stropným panelom nesmie byť menší ako 60°. Pri zdvíhaní treba dbať na rovnaký ťah závesných zariadení. Počas montáže je dôležité kontrolovať číslo prvku, polohu vybratí, prídavnú výstuž a podobne. Spoje medzi filigránovými doskami nesmú na spodnej strane po celej dĺžke škáry vykazovať žiadne výškové rozdiely. Otvory v stropných paneloch sa zhotovujú vo výrobe a na stavbe sa zabezpečuje len ich odebnenie po hornú hranu hotového stropu. Ak sa elektrické krabice nezabudovali už vo výrobe, môžu sa potrebné otvory navŕtať zo spodnej strany po montáži filigránových dosiek  na stavbe. Pri vŕtaní zhora sa môže filigrán na spodnej strane odlúpnuť. Pred vložením prídavnej výstuže, respektíve hornej výstuže, je potrebné povrch filigránov očistiť (prach a iné nečistoty). Na stropné panely sa najskôr v mieste styku položí stykovacia výstuž. Následne sa uloží horná výstuž. Priestorové nosníky majú takú výšku, aby sa zabezpečilo potrebné krytie hornej výstuže. Pred betonážou sa treba postarať, aby bol povrch bez nečistôt. Podstojkovanie dosiek a kompletná výstuž, ako aj otvory a zabudované prvky musia byť osadené v súlade s výkresom kladenia a výkresom výstuže, výškovo a polohovo vyrovnané. Betón musí mať požadovanú kvalitu a musí sa zabudovať a zhutniť v jednom pracovnom cykle. Pri vysokých teplotách je potrebné dosky navlhčiť vodou. Výstuž nesmie byť zošliapaná alebo posunutá. Betón je potrebné nanášať rovnomerne bez nahromaďovania.

05 | Uloženie na podpery

Na pripravené rovné podperné plochy sa stropné panely ukladajú väčšinou priamo z dopravného vozidla. Uhol medzi závesmi a stropným panelom nesmie byť menší ako 60°. Pri zdvíhaní treba dbať na rovnaký ťah závesných reťazí, udržiavať vodorovnú polohu a vyvarovať sa prudkých pohybov.

06 | Otvory v strope

Otvory vo filigránových doskách sa zhotovujú priamo vo výrobe a na stavbe sa zabezpečuje len ich dodebnenie po hornú hranu hotového stropu. Ak sa elektrické krabice nezabudovali už vo výrobe, môžu sa potrebné otvory navŕtať zo spodnej strany po montáži stropných panelov na stavbe. Neodporúča sa vŕtať zhora.

07 | Rozvody

Pred uložením výstuže a betonážou možno natiahnuť elektrické, vzduchové (rekuperácia), vykurovacie, prípadne chladiace rozvody – v prípade využitia systémov stropného vykurovania alebo chladenia.

08 | Výstuž

Povrch filigránov je potrebné pred ukladaním výstuže očistiť od nečistôt. Najskôr sa na filigránové dosky v mieste ich styku položí stykovacia výstuž. Následne sa uloží vencová a horná výstuž. Výstuže sa vzájomne uchytia oceľovým drôtom.

09 | Detail venca

Ak nie je iné riešenie, pred betonážou stropu je potrebné vyhotoviť debnenie venca. Podľa výkresu výstuže dosky sa vloží v predpísanej vzdialenosti potrebná výstuž. Detail venca je potrebné dodatočne zatepliť. Ak sa použije vencová tehla, môže sa vynechať vonkajšia časť debnenia. Medzi vencovku a výstuž treba vložiť izolačný materiál (polystyrén).

10 | Betonáž

Pred betonážou treba zabezpečiť, aby bol povrch bez nečistôt. Betón musí mať požadovanú kvalitu a musí sa zabudovať a zhutniť v jednom pracovnom cykle. Pri vysokých teplotách je potrebné filigrány navlhčiť vodou. Výstuž nesmie byť zošliapaná alebo posunutá. Betón je potrebné nanášať rovnomerne bez nahromaďovania.

04 | Zavesenie filigránu

Pred zavesením stropnej dosky na žeriavové háky treba vždy porovnať číslo filigránu s výkresom kladenia. Háky závesného zariadenia sa upevňujú v uzloch priestorových nosníkov. Závesné body by mali byť od konca panelu vzdialené približne 1/5 jeho celkovej dĺžky.

03 | Pozdĺžne nosníky

Pozdĺžne nosníky konštrukcie podstojkovania sa musia ukladať vždy priečne k priestorovým nosníkom filigránov. Podľa výkresu kladenia možno všetky potrebné stojky doložiť až po uložení stropných dosiek tesne pred betonážou.

02 | Podperné konštrukcie

Pred montážou sa musí podľa výkresu kladenia zrealizovať dostatočne nosné a stabilné podstojkovanie. Rovnako sa musia dodatočne podstojkovať aj veľké vybratia a výstupky. Odporúčaná vzdialenosť medzi podperami je vo všeobecnosti 1,5 m.

01 | Vyrovnanie podkladu

Pred ukladaním stropných dosiek sa musí zabezpečiť rovinnosť nosnej konštrukcie. Na vyrovnanie podkladu možno použiť betónovú mazaninu alebo vytvoriť maltové lôžko. Ak je zabezpečená dostatočná rovinnosť, možno stropné dosky ukladať aj priamo na murovacie prvky.

tip: Samonosná doska
Filigránovú stropnú dosku možno nadimenzovať tak, aby bola samonosná, vďaka čomu už nie je potrebné použiť podstojkovanie.

Ochrana proti vzniku trhlín

Nadbetonávku je potrebné počas prvých dní tuhnutia a tvrdnutia chrániť proti rýchlemu vyschnutiu vhodnými opatreniami (prekrytie, vlhčenie, ochranný film…)

info o materiáli:

 • Filigránová doska predstavuje funkčné stratené debnenie so zabudovanou výstužou, ktorá po zmonolitnení  na stavbe vytvorí spriahnutú konštrukciu
 • Doska vystužená betonárskou výstužou 10505 alebo Bst 550, trieda betónu C25/30, prípadne iná

Čo budete potrebovať

 • Filigránová stropná doska Oberndorfer ED, hrúbka 50 mm, m2 (vrátane dopravy, štandardnej výstuže, zabudovaných elektrokrabíc a priestupov)  21,50 €
  montáž vrátane žeriava, m2    ∼ 2,70 €
 • Podstojkovanie: Podpery a nosníky, m2    2 €
 • Výstuž: podľa statiky, doloženie výstuže na stavbe, m2    9 €
 • Betón: Dobetonávka podľa hrúbky dosky, m3    100 až 110 €
 • Náradie: páčidlo, kladivo, reťaze s hákom s poistkou, stojky na podstojkovanie, stojka s vidlicovou hlavou, meracie pásmo, žeriav, rebrík

Pozor!

Nerovnosti stropu

Ak nie je horná hrana nosnej konštrukcie (napr. zvislé steny) dostatočne rovná, filigránový strop bude tieto nerovnosti kopírovať.

Rezanie priestorových nosníkov

Nie je dovolené rezať priestorové nosníky bez konzultácie s výrobcom. Filigrán sa môže počas betonáže zrútiť.

Priestupy v strope

Ak sú v strope zabudované elektro­krabice alebo vytvorené priestupy, musí sa pri kladení dodržať ich poloha v súlade s plánom kladenia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Na kladenie filigránových stropných dosiek sa vzťahujú ustanovenia platných právnych predpisov, ktoré upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Všetky ustanovenia je potrebné počas montáže dodržiavať.

TEXT a foto: franz oberndorfer Gmbh & cokg

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.