Partneri sekcie:

Multifunkčný podhľadový systém

multifunkcny podhladovy system

Stropný podhľad je zvyčajne najväčšou a najviditeľnejšou plochou miestnosti. Jeho vzhľad je veľmi dôležitý, preto­že dotvára celkový výraz interiéru. Sadrokartónové podhľady sú nenosné interiérové konštrukcie, ktoré sa montujú pod nosné stropy budov. Môžu byť buď zavesené – vytvárajú dutinu medzi podhľadom a nosným stropom, alebo sa môžu realizovať kontaktne – priamo na strop. Ich prednosťou je nízka hmotnosť a rýchla realizácia montáže.

Podhľady môžu byť rovné, profilované, lomené, zakrivené, zvýšené alebo znížené. Najčastejšie sú vyrobené zo sadrokartónových dosiek a sadrových tvaroviek. V prípade rozoberateľných kazetových podhľadov je k inštalačným sieťam prístup v každom mieste podhľadu. No okrem estetickej majú podhľady aj ďalšie funkcie.

Akustické pohodlie
V závislosti od použitého materiálu možno podľa požiadaviek podhľadmi upraviť zvuk a akustiku v priestore. V prípade, že je nutné pohltiť zvukovú energiu, znížiť dozvuk a eliminovať vychýlené vlny, odporúča sa ako najvhodnejšie použiť mäkké, pórovité a perforované materiály. Jednotlivé materiály sú charakteristické príslušnou hodnotou koeficientu pohlcovania zvuku. Ten vyjadruje pomer medzi množstvom akustickej energie dopadajúcej na materiál a energie, ktorú materiál pohltí. Jeho hodnota sa pohybuje v rozpätí od 0,00 (úplná odrazivosť, nič sa nepohlcuje) do 1,00 (úplné pohltenie, nič sa neodráža).

Na vychyľovanie zvukových vĺn a zlepšenie počuteľnosti a jasnosti hovoreného slova vo veľkých miestnostiach sa cielene umiestňujú odrazivé, tvrdé a hladké materiály, ktoré takisto charakterizuje koeficient pohlcovania zvuku.

Izolovať hluk, ktorý prichádza z vonkajšieho prostredia do miestnosti alebo z priestoru nad podhľadom, dokážu najlepšie husté, tvrdé, hladké a hrubé materiály. Schopnosť izolácie pozdĺžneho vedenia hluku charakterizuje koeficient akustickej izolácie Dncw.

Aby podhľad spĺňal všetky uvedené kritériá, musí sa vyznačovať vyváženými akustickými vlastnosťami.

Požiarna bezpečnosť
Základnou časťou budovy, ktorá ovplyvňuje požiarnu bezpečnosť, je strop a požiarna odolnosť komponentov, z ktorých sa skladá. Požiarna odolnosť sa meria na základe času (minút) od prvého kontaktu systému s ohňom, až kým sa neporuší jedno z troch kritérií: nosnosť požiarneho zaťaženia, požiarna izolácia, dymotesnosť.

V prípade podhľadov sa požiarna odolnosť týka celej skladby stropnej konštrukcie. Na základe reakcie materiálu na oheň existuje päť eurotried (od A po E), pričom A je najvyššia trieda (nehorľavé). V niektorých prípadoch platí prísny zákaz používania materiálov nižšej triedy, napríklad pri závesných podhľadoch sa podľa § 143 ods. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. nesmie použiť nižšia trieda ako B.

Výhodou voľby sadrovca je aj 20-percentný obsah kryštalizovanej vody v ňom. Sadrokartónové dosky sa vďaka vlastnostiam sadry vyznačujú vysokou triedou reakcie na oheň.

Odolnosť
Podhľady sú vďaka odolnosti proti nárazom častou voľbou aj v miestnostiach, ktoré sú vystavované mechanickému poškodzovaniu. Ide najmä o športové haly, telocvične, posilňovne, školské miestnosti a podobne. Úroveň odolnosti proti nárazom je stanovená v norme STN EN 13964: 2004 (Zavesené podhľady, Požiadavky a skúšobné metódy), najvyššia trieda reakcie na oheň je 1A.

Podhľady môžu byť takisto odolné proti vlhkosti, čo zároveň určuje aj ich dlhú životnosť. Táto vlastnosť je rozhodujúca aj pri použití podhľadu v kúpeľniach, šatniach, kuchyniach a v nepravidelne vykurovaných ob­jektoch s relatívnou vlhkosťou až do 90 %.

Sadrové podhľady zároveň prispievajú ku klimatickému pohodliu vo vnútri budovy a zlepšujú zdravotné podmienky. Sadra totiž dokáže vlhkosť pohltiť a následne ju vrátiť späť do priestoru (v závislosti od podmienok prostredia).

Bezpečné a prírodné
Podhľady vyrobené zo sadry neprodukujú žiaden prach a neobsahujú ani nebezpečné vlákna či iné zdraviu škodlivé zlúčeniny. Sú tak bezpečné nielen počas montáže, ale aj počas užívania. Vzhľadom na vysokú hustotu neprepúšťajú vzduch, vďaka čomu zostávajú podhľady dlho čisté a ľahko sa udržujú.
Podhľady, ktoré sú vyrobené z prírodného sadrovca a papiera, navyše šetria prírodu, keďže tieto materiály sú recyklovateľné a šetria energiu.

Závesné konštrukcie sa upevňujú k betónovému nosnému stropu výlučne oceľovými rozperkami! Pri upevňovaní do drevených stropov sa použijú spravidla dve skrutky typu FN zapustené do boku trámu, pričom obidve skrutky sú namáhané na strih.

Montáž podhľadov
Ešte pred samotnou montážou podhľadov treba vykonať pôdorysné rozmiestnenie inštalácie a vzduchotechniky v dutine podhľadu so zreteľom na kotvenie podhľadu. Pomocou laseru alebo vodováhy a značkovacej šnúry sa vytýči úroveň konštrukcie a poloha jednotlivých kotiev. Zároveň sa vyznačí poloha revíznych otvorov a vstupov a nakoniec miesta upevnenia nosných závesov podhľadu.

Pri upevňovaní závesov treba myslieť na vhodné upevňovacie prostriedky (predpísaná skúšobná sila na vytrhnutie závesu je 1,2 kN). Do betónových nosných stropov sa na kotvenie používajú vždy oceľové rozperky a na kotvenie podhľadov do drevených trámov je vhodné použiť skrutky do zvislých závesov s plochou hlavou.

Voľba závesov je podmienená nosnosťou. Možno si vybrať medzi plochými závesmi s nosnosťou 25 kg/záves alebo štvorbodovými s nosnosťou 40 kg/záves a podľa požiarnej spôsobilosti (pri požiari zhora je nutné použiť len záves typu Nonius, nikdy nie perový záves; tento záves vyhovuje aj nárokom na vzpernú pevnosť – sily, ktoré dvíhajú konštrukciu).

Kazetové podhľady
Medzi hlavné konštrukčné prvky kazetových stropov patria stropné kazety, prípadne lamely, systémová závesná konštrukcia (hlavné, priečne a obvodové profily) a príslušenstvo na pripevnenie závesnej konštrukcie. Obvodové profily sa montujú na obvodové steny, priečne profily sú upevnené k nosným, respektíve obvodovým profilom, hlavné profily nesú konštrukciu a prenášajú zaťaženie do nosného stropu cez závesy. Viditeľný podhľad teda tvoria kazety alebo lamely, ktoré sa vkladajú do zaveseného rastra. Podhľady sú demontovateľné a umožňujú ľahký prístup do priestoru nad nimi. Medzipriestor nad podhľadom tak možno využiť na vedenie technologických zariadení a rozvodov. Prednosťou kazetových podhľadov je však najmä ich jednoduchá a rýchla montáž. Stavebná pripravenosť, vymeranie a manipulácia s kazetovým podhľadom je totožná ako v prípade doskových podhľadov.

Nielen povrchová odlišnosť a štruktúra kaziet, ale aj dômyselnosť vyhotovenia jedného dekoračného typu s rôznymi akustickými vlastnosťami zaručujú mnohostranné využitie kaziet. Správnym rozložením kaziet sa získa nielen dekoratívny vzhľad, ale aj akustický komfort.

V ponuke kazetových podhľadových systémov sa môžeme stretnúť so sadrokartónovými, respektíve sadrovými (vrátane akustických a umývateľných potiahnutých vinylovou fóliou, vhodných do hygienicky náročných podmienok) kazetovými systémami. Na trhu sú aj ľahké systémy s kazetami na báze minerálnych vlákien.

Multifunkčná hala v Novom Meste nad Váhom
Typ stavby: Multifunkčná hala
Použité produkty:
Rigips – Gyptone tiles Quattro 20
Rigips – Gyptone BIG Quattro 42
Modrá akustická doska
Požiarna doska
Realizačná spoločnosť:
I.P.O.S. Piešťany, s. r. o.

Zavesený podhľad
Stropné podhľady, ktoré sú upevnené na zavesenej drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sa používajú najmä na redukciu výšky miestnosti alebo na zakrytie inštalácií vedených pod stropom.

Spojenie týchto podhľadov s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny prináša ďalšie pozitíva:

  • úsporu nákladov na vykurovanie vylepšením tepelnoizolačných parametrov,
  • zlepšenie akustickej pohody,
  • zvýšenie požiarnej odolnosti.

Pri výstavbe rodinných domov alebo bytov sa najčastejšie využívajú štandardné doskové podhľady (opláštené sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami). Okrem nich sa možno stretnúť s bezškárovými akustickými podhľadmi (sú opláštené akustickými doskami), ktorých účelom je znížiť čas dozvuku v priestore, oblúkovými podhľadmi (sú opláštené špeciálnymi ohybnými doskami) a bezpečnostnými medzistropmi (ide o špeciálne samonosné horizontálne konštrukcie slúžiace na bezpečnostné ohraničenie priestoru).

Montáž
Pri montáži kazetových podhľadov sa odporúča používať biele rukavice, aby sa kazety neznečistili. V procese ukladania treba dbať na to, aby sa určité vzory kládli v správnom smere, čo výrazne uľahčuje potlač na rubovej strane. Ďalej sa odporúča pri kúpe objednať kazety na celý objekt naraz, aby sa zabezpečil bezchybný vzhľad stropu bez drobných farebných odlišností. Prírezy (odrezané kusy) kaziet by z optických dôvodov mali byť väčšie než polovica kazety, pričom na oboch koncoch miestnosti by mala byť veľkosť prírezu kazety rovnaká. Na prírezy používame nedierované kazety, aby sa nemuselo rezať cez otvory alebo sa nezakryli ich časti.

Nosnú konštrukciu tvoria obvodové oceľové pozinkované profily UD a nosný rošt je z profilov CD. Profily CD, ku ktorým sa priskrutkujú sadrokartónové dosky opláštenia, sa nazývajú montážne profily CD, v prípade krížového dvojúrovňového roštu (dve úrov­ne vzniknú križovaním profilov) tvoria hornú vrstvu nosné profily CD. Montážne aj nosné profily CD sa spájajú pomocou spojok.

Ešte pred osadením sa obvodové UD-profily podhľadu upravia samolepiacim pripojovacím tesnením. Hneď potom sa pripevnia na nadväzujúce vertikálne konštrukcie, najlepšie plastovými natĺkacími rozperkami.
Vložením izolácie na báze minerálnej vlny do podhľadu sa dosiahnu akustické a protipožiarne vlastnosti. Izolácia sa musí vždy ukladať v potrebnej hrúbke na celú plochu, bez medzier. Bežné hrúbky izolácie sú spravidla 18 + 5, respektíve 18 + 6 cm (v šikmine podkrovia sa izolácia ukladá vo dvoch vrstvách).

Opláštenie sadrokartónovými doskami sa realizuje skrutkovaním k montážnym profilom CD alebo k dreveným latám tak, že styk priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom profile. Potom nasleduje skrutkovanie dosiek opláštenia a ich vzájomné tmelenie.


Obr. 1  Vyznačenie výškovej úrovne podhľadu


Obr. 2  Montáž obvodových profilov


Obr. 3  Kotvenie závesov do nosnej stropnej konštrukcie


Obr. 4  Osadenie perových rýchlozávesov

Montážny postup
Po obvode miestnosti sa presne vyznačí výšková úroveň podhľadu (obr. 1) a podľa nej sa na steny upevnia obvodové profily (obr. 2), ktoré sa ukotvia plastovými natĺkacími rozperkami, prípadne inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami.

Rozstup pripevnenia profilov je maximálne 600 mm, v rohoch je vzdialenosť prvého pripojenia maximálne 200 mm. Pravouhlé kúty a rohy obvodových profilov sa zostrihnú pod uhlom 45°.

Závesy do nosného stropu sa kotvia vhodnými kotviacimi prostriedkami, nikdy však nie plastovými rozperkami (obr. 3).

Závesy pre hlavný T-profil sa kotvia k nosnej konštrukcii stropu v rozstupoch maximálne 1 200 mm alebo v iných predpísaných šírkach.

Hlavné T-profily sa upevnia k závesným drôtom pomocou perového závesu alebo dvojitej perovej svorky a drôtu s hákom (obr. 4).

Každých 600 mm sa medzi hlavné T-profi­ly vkladajú priečne T-profily s dĺžkou 1 200 mm (obr. 5 a 6). Konštrukcia sa dokončí vložením T-profilov s dĺžkou 600 mm medzi už osadené priečne profily s dĺžkou 1 200 mm.


Obr. 5  Osadenie montážnych profilov


Obr. 6  Osadenie kaziet

Nakoniec sa do konštrukcie vložia kazety.

Montáž CD-profilov závisí od typu konštrukcie.

Priamo montované opláštenie stropu
Montážne CD-profily sa pripevňujú k nosnému stropu prostredníctvom priamych závesov (ide o perforované plechové prvky v tvare U) alebo nastavovacích strmeňov. Profil a záves sú spojené dvojicou skrutiek do plechu.

Zavesený podhľad na krížovom rošte
Nosné CD-profily sú k nosnému stropu pripevnené prostredníctvom závesu a ťahadla – drôtu s okom, na presnejšie zavesenie treba drôty nadstaviť dvojitou perovou spojkou (perový záves). V prípade požiadavky pevnosti na vzper, potreby zaistenia proti posunu v rovine podhľadu alebo pri požiadavke požiarnej odolnosti podhľadu zhora treba použiť iné alternatívne typy závesov (napríklad typ Nonius). Spoj nosného profilu a závesu sa realizuje vložením a následným zaskočením príslušného závesu do nosného CD-profilu. Montážne CD-profily sa pripevnia k nosným CD-profilom dvoma uhlovými kotvami na jeden spoj (ak sa
nevyžaduje požiarna odolnosť podhľadu zhora) alebo krížovými spojkami.

Zavesený podhľad na jednoúrovňovom krížovom rošte
Aj v tomto prípade sa všetky pripevnenia opäť vykonávajú použitím profilov CD. Deliace montážne CD-profily sa však k hlavným montážnym CD-profilom pripevnia špe­ciálnymi úrovňovými krížovými spojkami.

Podhľad so skrytou hranou
Upevňovanie obvodových profilov a kotvenie závesov sa zhoduje s pracovným postupom zaužívaným pri rovných, respektíve polozapustených hranách. Pri montáži kaziet so skrytou hranou, ktorá celkom zakryje nosnú konštrukciu (zdola je neviditeľná), sa odporúča osadiť kazety vždy z jednej strany miestnosti, kolmo na hrany profilov. Závesy hlavného T-profilu sa v tomto prípade kotvia k nosnej konštrukcii stropu v rozstupoch maximálne 1 800 mm. Skrytú nosnú konštrukciu tvoria hlavné nosné T-profily, na ktoré sú pripojené sekundárne T-profily krížovou spojkou. Na zamedzenie posunutia kaziet treba vložiť rozpernú pružinu medzi kazetu a obvodový profil.

Pri komplikovanejších typoch podhľadov – akustických bezškárových, oblúkových, respektíve pri bezpečnostných medzistropoch – by montáž mala realizovať osvedčená realizačné spoločnosť.

Multifunkčná hala v Novom Meste nad Váhom
Multifunkčná hala nachádzajúca sa v Novom Meste nad Váhom bude slúžiť mestu a jeho obyvateľom a nahradí predchádzajúce kino Považan. Halu navrhol Ing. arch. Ivan Bruch s funkčným využitím na rozličné kultúrne a spoločenské podujatia (bály, koncerty, svadby a podobne). Pôvodné javisko ostalo nezmenené. Vzhľadom na účely, na ktoré sa má hala využívať, sa kládol veľký dôraz najmä na jeho akustickú stránku. Okrem toho sa musela splniť požia­davka na estetické a ohňovzdorné kritériá.

Najväčšou výzvou bolo dosiahnuť priaznivý akustický komfort daného priestoru so zreteľom na jeho rôznorodé využitie. Hlavnou podmienkou bolo zachovať javisko, ktoré sa môže naďalej využívať na divadelné predstavenia.

Hlavná hala je prepojená s pozorovacím balkónom s novým schodiskom a sadrokartónovým zábradlím.
Priečelie tvoria akustické kazety a strop, ktorý má estetickú funkciu. Zároveň sa uskutočnila akustická štúdia času dozvuku.

Hlavným cieľom projektu bolo prepojiť funkčnú – akustickú stránku s estetickou stránkou. Stavba prešla kompletnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala opravu strechy, výmenu okien, izoláciu vonkajších stien a celého interiéru.

TEXT: Ing. Michal Široký
FOTO: Rigips

Ing. Michal Široký je marketingovým manažérom spoločnosti Saint-Gobian Construction Products, s. r. o. – divízia Rigips.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.