Zateplenie plochej strechy

zateplenie plochej strechy

Navrhnúť správne konštrukčné riešenie plochej strechy vrátane umiestnenia tepelnej izolácie nie je jednoduchá záležitosť a je to prvý predpoklad plnenia funkcie strechy.

Základnú časť konštrukčného riešenia plochej strechy tvorí optimálne navrhnutá a vhodne zabudovaná tepelná izolácia a jej ochrana proti vonkajším vplyvom. Na zateplenie plochej strechy sa odporúča použiť tvrdšie materiály so zodpovedajúcou pevnosťou v tlaku, ako sú napríklad tuhé strešné dosky na báze minerálnej vlny. Spolu s vhodnou vodotesnou izoláciou sa izolácia na báze minerálnej vlny uplatňuje hlavne v prípadoch, keď sa vyžaduje vyššia požiarna odolnosť strešného plášťa.

Typy konštrukcií na tuhé izolačné dosky
Tuhé strešné dosky na báze minerálnej vlny sú určené predovšetkým do týchto konštrukcií plochých striech:

 • jednoplášťové strechy – s podkladom z trapézového plechu, betónu, dosiek alebo iných nosných konštrukcií, mechanicky kotvených, lepených alebo zaťažovaných (novostavby aj rekonštrukcie),
 • dvojplášťové a viacplášťové strechy,
 • extenzívne zelené strechy.

Chyby projektu
Správne realizovaná izolácia plochej strechy prispieva k predĺženiu životnosti celej budovy a k výraznému zníženiu energetických strát, preto sa treba vyvarovať chýb nielen pri jej zhotovovaní, ale už v samotnom návrhu. Medzi najčastejšie chyby, ku ktorým dochádza pri projektovaní, patria:

 • nesprávne navrhnutý typ konštrukcie s nevhodne použitou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny– izolácia s danými technickými parametrami nie je schopná odolávať vonkajším vplyvom alebo je nevhodne navrhnuté poradie a funkcia vrstiev,
 • poddimenzovaná hrúbka tepelnej izolácie, v dôsledku čoho dochádza k veľkým energetickým stratám a nesprávnemu fungovaniu celej strešnej konštrukcie z hľadiska účelu.

Konštrukčné zásady
Pod povlakové hydroizolačné vrstvy striech sa odporúča použiť súdržné podklady s pev­nosťou v tlaku najmenej 40 kPa pri 10-percentnom stlačení (40 kPa = 0,04 N/mm2 = 4 t/m2). Tejto požiadavke by mali vyhovovať všetky tepelné izolácie na báze minerálnej vlny určené na použitie v plochých strechách.
Optimálna hrúbka a spôsob uloženia tepelnej izolácie vychádza z výpočtu tepelných strát. Z výpočtu je zároveň zrejmá kondenzácia vodnej pary, na základe čoho sa navrhuje parotesná fólia. Pre veľmi nízku hodnotu faktora difúzneho odporu izolácie z minerálnej vlny je takmer vždy nutné použiť kvalitnú parozábranu. Splnenie tejto požiadavky je žiaduce predovšetkým v prípade nosnej konštrukcie realizovanej z trapézového plechu, keď sa parozábrana v mnohých prípadoch vynecháva. Dôvodom je mylná predstava, že spoje trapézového plechu sú rovnako parotesné ako samotný plech. Nie je to tak a dôsledkom sú vážne poruchy, ktoré vyžadujú komplexnú obnovu strechy. Z rovnakého dôvodu je nevyhnutné použiť kvalitnú parozábranu v prípade nosnej konštrukcie na báze dreveného debnenia, ktorá je aj vďaka škáram medzi jednotlivými doskami difúzne otvorená.

Kvalitne realizovaná parozábrana zároveň plní funkciu vzduchotesnej vrstvy, a to predovšetkým pri veľkoplošných objektoch s nosnou konštrukciou z trapézových plechov a s voľne položenou a mechanicky kotvenou vodotesnou izoláciou. Pokiaľ sa parozábrana nerealizuje kvalitne, preniká pri namáhaní strechy vetrom vzduch z interiéru škárami medzi tabuľami trapézového plechu do strešného plášťa. Takéto prúdenie teplého a vlhkého vzduchu spôsobuje nielen nadmerné tepelné straty, ale aj zvýšený prísun vlhkosti do tepelnej izolácie. Presahy parozábrany na báze PE fólie a ukončenie v mieste prestupov je nutné vždy utesniť použitím obojstranne samolepiacej pásky, napríklad na báze butylkaučuku.

Dosky na báze minerálnej vlny sa kladú vždy na väzbu a tesne na doraz (obr. 1). Ich výhodou je takmer nulová tepelná rozťažnosť, vďaka ktorej v nich v priebehu roka nedochádza k objemovým zmenám. Z hľadiska väčšej spoľahlivosti sa odporúča (predovšetkým v prípade ľahkých striech) minimalizovať vznik prípadných tepelných mostov kladením tepelnej izolácie vo dvoch navzájom posunutých vrstvách (obr. 2). Pokiaľ sa vo dvoch vrstvách kladú dosky na báze minerálnej vlny s rozličnou objemovou hmotnosťou, mali by sa z dôvodu ich nezameniteľnosti dodávať na stavbu s rozličnou hrúbkou. Pri strechách s nosnou konštrukciou realizovanou z trapézového plechu sa dosky na báze minerálnej vlny kladú vždy kolmo na vlny plechu.


Obr. 2 Detailný pohľad na prekrytie styku dosiek na báze minerálnej izolácie vo dvoch vrstvách

Pomocou výrobkov na báze minerálnej vlny možno vytvárať aj spádové vrstvy strešného plášťa. Použitím jednospádových alebo dvojspádových dosiek možno zabezpečiť odtok zrážkovej vody do strešných vtokov. Ak sa aplikujú hydroizolačné povlakové krytiny na báze asfaltovaných modifikovaných pásov, odporúča sa na zabezpečenie dlhšej životnosti krytiny použiť v tomto rizikovom detaile atikové kliny na báze minerálnej vlny, ktoré sa vkladajú v mieste prechodu hydroizolačnej krytiny z vodorovnej plochy na zvislú konštrukciu (obr. 3).


Obr. 3 Prechod tepelnej izolácie na zvislú plochu

Aplikácia dosky na báze minerálnej vlny
Dosky na báze minerálnej vlny možno prilepiť na parozábranu na báze asfaltovaného pásu buď pomocou horúceho asfaltu AOSI 85/25, alebo špeciálnymi lepidlami za studena (PUR). Parozábrana na báze asfaltovaného pásu musí mať povrchovú úpravu jemným popieskovaním. Asfaltovaný pás tvoriaci parozábranu nesmie mať v žiadnom prípade na povrchu PE fóliu. Takáto povrchová úprava by totiž znemožnila spoľahlivé nalepenie akejkoľvek tepelnej izolácie na parozábranu. Na stavebnom trhu sa nachádzajú aj špeciálne parozábrany so samolepiacou vrstvou na hornej strane, na ktorú možno po aktivácii plameňom horáka nalepiť aj túto tepelnú izoláciu. V tomto prípade sa však musia použiť len také samolepiace parozábrany, v prípade ktorých výrobca uvádza možnosť spoľahlivého nalepenia tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny. Dosky na báze minerálnej vlny možno cez parozábranu samostatne ukotviť k podkladu mechanickými kotviacimi prvkami s prítlačnou podložkou. Táto technológia sa často využíva v prípade striech s nosnou konštrukciou realizovanou z trapézového plechu. Aplikuje sa aj na nerovný podklad (napríklad pri obnove striech). Uplatnenie nachádza aj pri nerovnom tvare strechy, keď nie je možné použiť iné pevné doskové výrobky.

Najčastejšie sa pri kladení povlakovej vodotesnej izolácie na tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny voľne kladie hydroizolačná fólia, ktorá sa cez tepelnú izoláciu následne kotví k podkladu mechanickými kotviacimi prvkami s prítlačnou podložkou. Rovnakým spôsobom sa kladú aj asfaltované modifikované pásy, a to buď v jednovrst­vovom alebo dvojvrstvovom vyhotovení.

Ak sa použije hydroizolácia z asfaltovaných modifikovaných pásov s technológiou plnoplošného natavovania na tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny, musia sa použiť iba výrobky s nakašírovanou vrstvou asfaltu. Napríklad na doskách DDP-BITF sa nachádza asfaltovaný pás s desaťcentimetrovým presahom po dĺžke a šírke dosky. Vďaka týmto presahom možno vytvoriť po zložení dosiek na ploche prvú provizórnu hydroizolačnú vrstvu, a tým zabrániť prenikaniu vlhkosti do dosiek tepelnej izolácie a spoľahlivo zabezpečiť celú konštrukciu plochej strechy proti zatečeniu. Vzhľadom na úsporu času a vytvorenie provizórnej hydroizolačnej vrstvy sa výrobok často používa na obnovu existujúcich plochých striech bytových domov a, samozrejme, aj na novostavbách. Na uložené dosky sa potom aplikuje druhá finálna vrstva asfaltovaného modifikovaného pásu.

Je rozdiel, či sa akokoľvek kvalitný modifikovaný asfaltovaný pás natavuje priamo na povrch dosky na báze minerálnej vlny, alebo na povrch kašírovaný asfaltom už od samotného výrobcu. V prípade jednoduchého natavenia asfaltovaného pásu na nekašírovaný povrch dosky sa nedosiahne dokonalá adhézia, a preto je nutné asfaltovaný pás ukotviť na podklad mechanicky.


Obr. 4 Správny postup zaručí dokonalé hydro- a tepelnoizolačné vlastnosti strešného plášťa.


Obr. 5 Na zvýšenie akustickej a tepelnej pohody sa trapézový plech vypĺňa špeciálnymi klinmi na báze minerálnej vlny.


Obr. 6 Správne uloženie viacerých vrstiev tepelnej izolácie s prekrytím styku dosiek v jednotlivých vrstvách na elimináciu tepelných mostov

Všeobecný postup zatepľovania plochej strechy
Pri zatepľovaní plochej strechy platí niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržať (obr. 4):

 • navrhnúť správny typ a hrúbku izolácie, respektíve dokonale preskúmať sanovanú strechu a skontrolovať statiku,
 • odborne navrhnúť skladbu, detaily a ochra­nu tepelnej izolácie (obr. 5),
 • podľa prevádzkových podmienok v interiéri navrhnúť parozábranu,
 • na suchý rovný podklad klásť izoláciu natesno – bodovým alebo súvislým lepením na podklad vhodnými lepidlami,
 • správne navrhnúť mechanické kotvenie – návrh kotviaceho plánu závisí od tvaru, výšky a umiestenia budovy na teréne a od použitej hydroizolačnej krytiny,
 • vrstvenie izolácie realizovať vystriedaním spojov v jednotlivých vrstvách (obr. 6),
 • vytvoriť spád minimálne 2 %,
 • dbať na to, aby sa nepoškodili ochranné fólie a samotné izolačné materiály,
 • voliť dostatočný počet a správnu dimenziu odvodňovacích miest – vpustov,
 • navrhnúť kvalitnú hydroizoláciu v závislosti od účelu strechy,
 • izoláciu klásť len v suchom stave a počas vyhovujúceho počasia.

Vo fáze skladovania, transportu, manipulácie a montáže, či po montáži a počas užívania treba dodržať pokyny výrobcu. Dodržaním týchto pravidiel možno predchádzať prípadným problémom pri odovzdávaní stavby. Investor alebo jeho stavebný dozor by mali trvať na ich dodržiavaní. Tým sa zabezpečí bezproblémová funkcia tepelnej izolácie a celého strešného systému.

TEXT: Ing. Milan Pokrivčák, MBA
FOTO: Knauf Insulation

Ing. Milan Pokrivčák, MBA je produktovým špecialistom spoločnosti Knauf Insulation, s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise ASB.