Partneri sekcie:

STRECHY 2017

image 95203 25 v3

Cechom strechárov Slovenska organizovaný 24. ročník Bratislavského sympózia STRECHY 2017, v dňoch 22. a 23. novembra 2017 v hoteli Bratislava, je predo dvermi. Už tradične odborným garantom sympózia je Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Čestný predseda CSS. 

Prednášajúci odprezentujú svoje príspevky na hlavnú tému TENDENCIE PRI ZABEZPEČOVANÍ KVALITY v štyroch blokoch, ktoré na seba odborne nadväzujú. V programe je zahrnutých 30 prednášok. V rámci každej prednášky bude  diskusia poslucháčov s prednášajúcim. Na sympóziu STRECHY 2017 opäť očakávame účasť 130 účastníkov a pripravené sú aj prezentačné firemné stolíky a panely počas celého sympózia.

Cieľovou skupinou účastníkov sympózia STRECHY 2017 sú projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, výrobcovia komponentov a produktov na strechy, zhotovitelia, technické dozory, investori budov, správcovia budov, vlastníci budov, pracovníci stavebných úradov, zástupcovia stavebných bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov, súdni znalci, pracovníci stredných odborných škôl  a vysokých škôl, pracovníci vedy a výskumu, študenti a široká verejnosť. Rokovacím jazykom sympózia je slovenský a český jazyk.

Pri príležitosti konania sympózia bude vydaný zborník, ktorý bude obsahovať súbor aktívnych vystúpení/ prednášok odborníkov vrátane firemných reklám a aktuálneho zoznamu členov CSS. Zároveň sa počas sympózia uskutoční 15. ročník súťaže realizácií členov CSS „STRECHA ROKA 2017“. Na večernej slávnostnej recepcii na základe ankety účastníkov sympózia v roku 2016, bude odovzdaná cena „ZLATÝ KRUH 2017“ za najlepšiu prednášku zo sympózia Strechy 2016.

Partnermi 24. Bratislavského sympózia STRECHY 2017 sú: Icopal a. s. Štúrovo, Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta, JAGA GROUP s.r.o. Bratislava a vydavatelství MISE Ostrava, Česká republika. Práve zásluhou partnerov je odborná a spoločenská úroveň podujatia na vysokej úrovni. Za túto aktivitu patrí partnerom od organizátora sympózia STRECHY 2017 srdečná vďaka.

Bližšie informácie nájdete na: www.cechstrecharov.sk

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Odborný garant sympózia STRECHY 2017
Čestný Predseda CSS

KategórieStrecha