Odborné sympózium Strechy 2018

Cech strechárov Slovenska má už tesne predo dvermi organizáciu jubilejnej štvrťstoročnice Bratislavského sympózia STRECHY 2018, v dňoch 21. a 22. novembra 2018 v Bratislave v hoteli Bratislava. Odborným garantom sympózia je Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Čestný predseda CSS.

Prednášajúci odprezentujú svoje príspevky na hlavnú tému AKCENTY A REZONANCIE V OBCI STRECHÁROV v štyroch blokoch, ktoré na seba odborne nadväzujú. V programe je zahrnutých 25 prednášok. V rámci každej prednášky bude diskusia poslucháčov s prednášajúcim. Na sympóziu STRECHY 2018 už tradične očakávame účasť 130 účastníkov a pripravené sú aj prezentačné firemné stolíky a panely počas celého sympózia.

Cieľovou skupinou účastníkov sympózia STRECHY 2018 sú projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, výrobcovia komponentov a produktov na strechy, zhotovitelia, technické dozory, investori budov, správcovia budov, vlastníci budov, pracovníci stavebných úradov, zástupcovia stavebných bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov, súdni znalci, pracovníci stredných odborných škôl a vysokých škôl, pracovníci vedy a výskumu, študenti a široká verejnosť. Rokovacím jazykom sympózia je slovenský a český jazyk.

Pri príležitosti konania sympózia bude vydaný zborník, ktorý bude obsahovať súbor aktívnych vystúpení / prednášok odborníkov vrátane firemných reklám a aktuálneho zoznamu členov CSS.

Zároveň sa počas sympózia uskutoční 16. ročník súťaže realizácií členov CSS „STRECHA ROKA 2018“. Na večernej slávnostnej recepcii na základe ankety účastníkov sympózia v roku 2017, bude odovzdaná cena „ZLATÝ KRUH 2018“ za najlepšiu prednášku zo sympózia Strechy 2017.

Partnermi 25. Bratislavského sympózia STRECHY 2018 sú: Icopal a. s. Štúrovo, Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta, JAGA GROUP s.r.o. Bratislava a vydavatelství MISE Ostrava, Česká republika.

Práve zásluhou partnerov je odborná a spoločenská úroveň podujatia na vysokej úrovni. Za túto aktivitu patrí partnerom od organizátora sympózia STRECHY 2018 úprimná vďaka.

Bližšie informácie nájdete na: www.cechstrecharov.sk

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Odborný garant sympózia STRECHY 2018
Čestný Predseda CSS

KategórieStrecha