Sanácie strešných plášťov bytových domov
Galéria(10)

Sanácie strešných plášťov bytových domov

Navrhovanie strešných konštrukcií je disciplínou, ktorá v priebehu posledných rokov zaznamenala značný vývoj. Žiaľ, aj napriek tomu je všeobecne známe, že väčšina plochých striech panelových domov vykazuje celý rad menších alebo väčších porúch. Tieto sa prejavujú nielen zatekaním do podstrešných priestorov, ale v súčasnosti aj nedostatočnou tepelnoizolačnou schopnosťou strešného plášťa.


Na bytových domoch sa v súčasnosti opravuje veľké množstvo striech. Nejde len o strechy po uplynutí svojej životnosti, ale často sú to aj strechy rekonštruované, ktoré by mali bezchybne slúžiť majiteľom ešte dlhý čas. Preto je nevyhnutné pristupovať k sanáciám systematicky a zodpovedne, aby sa strechy neopravovali nekvalifikovane a pomocou nevhodných materiálov. Stále je totiž veľa projektantov a stavebných firiem, ktoré z neznalosti – alebo často z finančných dôvodov – navrhujú a realizujú neade­kvátne lacné sanácie strešných plášťov. Používajú pri tom zastarané technológie a lacné, väčšinou nevhodné materiály. Je potrebné si uvedomiť, že pri voľbe najlacnejšieho variantu technického a materiálového riešenia si zväčša volíme aj variant najrizikovejší a s najkratšou životnosťou.

V súčasnosti existuje na našom trhu množstvo rozličných druhov materiálov, ktoré možno použiť ako hydroizolačnú vrstvu plochých striech.
Medzi najrizikovejšie technológie, ktoré vybočujú z bežného európskeho štandardu, zaraďujeme najmä používanie:

  • pásov z oxidovaného asfaltu ako vrchnej hydroizolačnej vrstvy,
  • fóliových izolácií s veľkým množstvom prchavých zmäkčovadiel,
  • stierkových a striekaných izolácií na báze asfaltov, akrylátov a polyesterov,
  • striekaných polyuretánov.

Stanovenie diagnózy

Skôr, ako zvolíme konkrétnu technológiu sanácie strešného plášťa, musíme stanoviť presnú diagnózu porúch, ktoré sa v ňom vyskytujú. Základom by mala byť podrobná obhliadka strešného plášťa – zahŕňať by mala nielen vonkajšiu podrobnú obhliadku strechy vrátane všetkých detailov, ale aj vykonanie potrebného počtu sond do strešného plášťa. Na ich základe potom možno určiť skutočné zloženie skladby strešného plášťa, ako aj mechanický a vlhkostný stav jeho jednotlivých vrstiev. Potom sa dá stanoviť optimálny spôsob sanácie.

 
Degradácia oxidovaného asfaltového pásu starnutím   Perforácia fólie z mPVC mechanickým poškodením

Po vyhodnotení stavu jestvujúcej plochej strechy s rešpektovaním okrajových podmienok, ktorým musí konštrukcia vyhovieť, navrhneme riešenie rekonštrukcie strešného plášťa: buď ponecháme jestvujúci strešný plášť, ktorý upravíme novými prídavnými vrstvami, alebo ho odstránime až po nosnú strešnú konštrukciu a nahradíme novým strešným súvrstvím.

Materiály vhodné na hydroizoláciu

Ak neberieme do úvahy rôzne zázračné nátery, tekuté membrány a PUR nástreky, ktoré už po niekoľkých rokoch vykazujú poruchovosť, môžeme materiály vhodné na hydroizoláciu striech rozdeliť do dvoch hlavných skupín: sú to asfaltové pásy a plastové fólie. Obe skupiny majú svoje pevné miesto v hydroizolačnej praxi.

Používané modifikované asfaltové pásy (v našich klimatických podmienkach sú to hlavne SBS modifikované pásy) majú životnosť 30 až 35 rokov a sú schopné dlhodobo prenášať namáhanie na streche bez straty kvality po celý čas životnosti. Na vrchnej strane majú keramický alebo bridlicový posyp, ktorý ich chráni proti UV žiareniu bez potreby aplikácie ochranných náterov.

 
Stierková izolácia – poškodenie zmrašťovaním   Neodborná sanácia strechy s asfaltovým pásom bez odstránenia vlhkosti

Veľmi dôležitá je aj hrúbka asfaltového pásu. Tu platí priama úmera – čím hrubší pás, tým dlhšia životnosť hydroizolácie. Preto sa dnes používajú ako vrchná hydroizolačná vrstva modifikované pásy s hrúbkou minimálne 4 až 5 mm.

Elastomérny (SBS modifikovaný) asfaltový pás má neporovnateľne lepšiu mechanickú odolnosť než bežná fólia z mPVC pri porovnateľnej životnosti a nižších nákladoch na realizáciu hydroizolácie. Fó­liové strechy majú tiež svoje prednosti. Je to hlavne rýchla a jednoduchá montáž, pekný optický vzhľad a nižšia hmotnosť hydroizolačnej vrstvy. Investori však v posledných rokoch dávajú prednosť lacnejším materiálom (fólie z mPVC malých hrúbok 1,2 mm alebo 1,5 mm), a to na úkor životnosti a kvality, ktorá je, pochopiteľne, o niečo drahšia. Treba sa pýtať na životnosť fólie, na jej odolnosť proti agresívnym poveternostným podmienkam, na bioodolnosť, ale aj na jednoduchosť a rýchlosť kladenia, dlhodobú zvariteľnosť a v neposlednom rade aj na vplyv na životné prostredie.

   
Strecha bytového domu po rekonštrukcii SBS modifikovanými asfaltovými pásmi   Strecha bytového domu po rekonštrukcii s olefínovou fóliou

V posledných rokoch sa začali využívať nové hmoty pri výrobe fólií – polyolefíny a v západnej Európe sa pomaly upúšťa od používania fólií z mäkčeného PVC. Olefínové fólie sú homogénne jednovrstvové fólie s výstužnou vložkou, ktoré starnutím nemenia svoje chemické zloženie, ako je to pri fóliách z mPVC. Z tých sa časom vyplavujú zmäkčovadlá a fólia krehne, zmršťuje sa.

Správna technológia a poradenstvo

Aj ten najlepší materiál s dlhou životnosťou pri nesprávnej technológii kladenia môže vykazovať poruchovosť a spôsobiť investorovi vrásky na čele. Každý seriózny výrobca a dodávateľ hydroizolačného materiálu má v súčasnosti tím odborníkov – špecialistov, ktorí poskytnú záujemcom bezplatné poradenstvo, či už v priebehu prípravy projektu, alebo pri realizácii prác.

Závisí iba od architektov, projektantov a investorov, či využijú tieto služby v priebehu celej prípravy projektu, ako aj pri jeho realizácii a starosti s hľadaním optimálneho zloženia strešného plášťa prenechajú na špecialistov. Renomovaní výrobcovia hydroizolačných materiálov ponúkajú pre každý tvar strechy a každé použitie technicky a ekonomicky najlepšie celkové riešenie pri rešpektovaní požiadavky maximálnej spoľahlivosti, dlhej životnosti a ekonomickej efektívnosti.

Ing. Jaroslav Vaňo
Foto: VEDAG Slovensko, Strestav

Autor je technický riaditeľ v spoločnosti VEDAG Slovensko, s. r. o.