Obvodové murivo z veľkoformátových tvárnic (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Veľkoformátové pórobetónové tvárnice sú určené na presné murovanie na tenké maltové lôžko. Tenkovrstvová murovacia malta sa nanáša v hrúbke 1 až 4 mm na ložné plochy celoplošne.

Info o materiáli

» Veľkoformátová tvárnica z autoklávovaného pórobetónu určená na strojové murovanie nosných a nenosných obvodových a vnútorných stien, stužujúcich, výplňových a požiarnych stien nízkopodlažných a viacpodlažných budov; tepelný odpor: R10dry = 1,79
a 2,27 ((m2 . K)/W), súčiniteľ prechodu tepla UU = 0,429 a 0,535 (pri hrúbke muriva 250 mm), požiarna odolnosť REI 180 min.

Čo budete potrebovať

 • Veľkoformátová tvárnica: Ytong Jumbo
  typ Univerzal – rozmer (d. × v. × š.): 999 × 499 × 250 mm, spotreba: 2 ks/m2, m2 37,80 € alebo rozmer (d. × v. × š.): 599 × 749 × 250, 300 a 375 mm, spotreba: 2,2 ks/m2, m2 od 37,45 €
  typ Statik – rozmer (d. × v. × š.): 999 × 499 × 250 mm, spotreba: 2 ks/m2, m2 41,84 € alebo rozmer (d. × v. × š.): 599 × 749 × 250, 300 a 375 mm, spotreba: 2,2 ks/m2, m2 od 41,86 €
 • Zakladacia malta: Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná, spotreba: 14 až 17 kg/m3 muriva, papierové vrece, 15 kg 11,69 €
 • Lepiaca malta: Ytong lepiaca malta, spotreba: 1,9 kg/m2, papierové vrece, 17 kg 7,15 €
 • Zakladacia tvárnica:
  Ytong Start, rozmer (d. × v. × š.): 599 × 124 × 250 mm, spotreba: 13,3 ks/m2, m2 46,69 € alebo
  Ytong Univerzal, rozmer (d. × v. × š.): 599 × 249 × 250 mm, spotreba: 6,7 ks/m2, m2 39,26 € alebo
  Ytong Statik, rozmer (d. × v. × š.): 599 × 249 × 250 mm, spotreba: 6,7 ks/m2, m2 43,52 €
 • Náradie a mechanizmy: nivelačný prístroj a nivelačná lata, murárska šnúra, plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, murárska lyžica na panely, metlička, brúsne hladidlo, vodováha, gumené kladivo, minižeriav MK300 (nosnosť: 300 kg, vyloženie: 5 m/nosnosť: 400 kg, vyloženie: 4 m) alebo MK400 (nosnosť: 400 kg, vyloženie: 5 m/nosnosť: 500 kg, vyloženie: 4 m), ceruzka, meter, ručná vídiová píla alebo elektrická pásová píla.

Na nanášanie správneho množstva malty sa odporúča používať výhradne lyžicu so zodpovedajúcimi zubami a zodpovedajúcou šírkou. Rovnakým spôsobom sa nanesie malta aj na zvislú škáru tvárnic (styčnú plochu).

Po usadení tvárnice sa upraví jej umiestnenie pomocou vodováhy a vhodného gumeného kladivka. Vytlačené zvyšky malty sa nerozotierajú, ale v ten istý deň sa zoškrabnú ostrou hranou murárskej lyžice.

Muruje sa na väzbu s minimálnym presahom 0,2-nasoboku výšky tvárnic, tzn. pri veľkoformátovej tvárnici s výškou 500 mm musia byť presahy min. 100 mm. Väzba rohov sa realizuje s dvojnásobným presahom, t. j. 200 mm.

Zvislé škáry sa musia vyplniť maltou aj v prípade dorezávaných dielov a tiež v spojeniach dvoch kolmých stien. Tvárnice sa môžu dorezávať na stavbe ručnou vídiovou alebo elektrickou pásovou pílou, alebo ručnou elektrickou pílou. Veľkoformátové pórobetónové tvárnice možno kombinovať aj s bežnými pórobetónovými tvárnicami.

Založenie muriva

Pre presnosť a kvalitu steny je zásadné správne vyhotovenie prvej vrstvy muriva. Na vytvorenie prvého radu tvárnic sú vhodné zakladacie tvárnice s výškou 125 mm alebo tvárnice s výškou 250 mm.

Tieto tvárnice možno okrem iného použiť aj ako doplnky na domurovanie. Na murovanie prvej vrstvy muriva by sa mali použiť tvárnice s rovnakou únosnosťou, ako majú veľkoformátové tvárnice.

Tvárnice prvého radu sa kladú do tepelnoizolačnej zakladacej malty alebo obyčajnej murovacej malty M5 (napr. cementová alebo vápennocementová MVC25). Hrúbka zakladacej malty (približne 10 až 20 mm) závisí od rovnosti podkladu a slúži na vyrovnanie nerovností základu.

Pri zhotovení prvého radu sa vykonajú všetky smerové a výškové korektúry, táto vrstva musí byť vodorovná. Prvý rad muriva sa odporúča zhotoviť jeden deň pred murovaním muriva z veľkoformátových tvárnic.

Ďalšie vrstvy a posledná vrstva

Ďalšie vrstvy sa zhotovujú technológiou murovania na tenké maltové lôžko. Odporúča sa začať murovať v rohu budovy a od rohu pokračovať k stredu steny. Steny v rohoch sa murujú na väzbu a dbá sa na minimálny presah.

Spájanie kolmých stien pri rovnakej výške tvárnic možno realizovať previazaním muriva. Ak sú výšky rozličné, odporúča sa prepojenie stien realizovať použitím oceľových antikorových spojok, ktoré sa vkladajú do ložných škár muriva.

Bez ohľadu na spojenie stien sa musia nosné steny murovať súčasne. Počet a rozmiestnenie spojok sú stanovené v projektovej dokumentácii. Zvyčajne sa murivová spojka osádza do každej vodorovnej škáry (každých 500/750 mm) alebo podľa návrhu statika.

Strojové murovanie malým žeriavom

Veľkoformátové pórobetónové tvárnice sa murujú strojovo pomocou malých minižeriavov s montážnymi samosvornými kliešťami. Na efektívnu manipuláciu s tvárnicami na stavenisku sa odporúča minižeriav s nosnosťou 300 kg pri dosahu 5 m alebo 400 kg pri dosahu 4 m.

Na efektívnu manipuláciu s tvárnicami je dôležité správne rozmiestnenie minižeriava a tvárnic. Palety s tvárnicami by sa mali umiestniť medzi minižeriav a murovanú stenu.

Tip

Otvory a preklady
Na nadpražie otvorov možno použiť prefabrikované preklady. Prefabrikované pórobetónové preklady sa ukladajú do tenkovrstvovej malty rovnakým spôsobom ako tvárnice. Na vytvorenie prekladov na stavbe možno použiť vhodné doplnkové prvky (preklady, U-profily, UPA profily a pod.). Pri rozdielnej výške prefabrikátov a murovacích prvkov alebo inej výškovej úrovni osadenia prefabrikátov sa murovacie prvky primerane odrežú alebo sa využijú prírezy. Upravuje sa murivo, nie prefabrikáty.

Krok 1: Poloha obvodových stien

Po bezchybnom vyhotovení hydroizolácie sa na základovej doske presne vymerajú rozmery pôdorysu a poloha budúcich obvodových stien podľa projektu. Pred začatím murovania sa skontroluje rovnosť základovej alebo podkladovej dosky, ktorá musí spĺňať výškovú toleranciu max. 125 mm.

01 Poloha obvodových stien
01 Poloha obvodových stien |

Krok 2: Prvá rohová tvárnica

Ako prvá sa uloží tvárnica v najvyššom rohu základovej dosky. Tvárnicu uložíme do čerstvej vrstvy zakladacej malty, ktorá sa nanesie na podklad celoplošne v rovnomernej vrstve min. 20 mm. Malta sa nesmie po rozprestretí roztekať a musí umožňovať korekciu vodorovnosti tvárnice.

02 Prvá rohová tvárnica
02 Prvá rohová tvárnica |

Krok 3: Korekcia polohy

Tvárnica sa stabilizuje poklepaním gumeným kladivom. Pritom sa kontroluje jej vodorovnosť v obidvoch smeroch. Poloha tvárnice sa dá upraviť do 5 min od jej uloženia do čerstvého lôžka zakladacej malty.

03 Korekcia polohy
03 Korekcia polohy |

Krok 4: Kontrola výškového osadenia

Nivelačným prístrojom a latou sa skontroluje výškové osadenie tvárnic vo všetkých rohoch.

04 Kontrola výškového osadenia
04 Kontrola výškového osadenia |

Krok 5: Murárska šnúra

Po osadení tvárnic do rohov sa medzi rohovými tvárnicami natiahne murárska šnúra, pomocou ktorej sa založí celý prvý rad tvárnic.

05 Murárska šnúra
05 Murárska šnúra |

Krok 6: Prvý rad tvárnic

Prvý rad tvárnic nosného obvodového múru sa ukladá do čerstvej vrstvy celoplošne nanesenej zakladacej malty. Rovnosť jednotlivých uložených tvárnic sa kontroluje vodováhou, prípadne latou s minimálnou dĺžkou 2 m. Tvárnice sa usadia poklepaním gumeným kladivom.

06 Prvý rad tvárnic
06 Prvý rad tvárnic |

Krok 7: Minižeriav

Veľkoformátové pórobetónové tvárnice sa murujú strojovo pomocou malého minižeriava s montážnymi samosvornými kliešťami. Palety s tvárnicami by sa mali umiestniť medzi minižeriav a murovanú stenu.

07 Minižeriav
07 Minižeriav |

Krok 8: Spracovanie malty

Obsah vreca sa postupne vysype do čistej vody (4,8 l/17 kg) a premieša sa nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nevznikne vláčna zmes s pastovitou konzistenciou bez hrudiek. Nechá sa odležať 5 min a opätovne sa premieša.

08 Spracovanie malty
08 Spracovanie malty |