Montáž ťažkej šikmej strechy

Partneri sekcie:

Na zhotovenie šikmej strechy je možné použiť aj keramické stropné panely, ktoré sú vhodné na strechy so sklonom max. 40°, odporúčaný sklon strešnej roviny je 25°. Nosnú konštrukciu strechy tvoria keramické stropné panely, ktoré sa kladú na štítové, obvodové a vnútorné nosné steny.

Krok 6: Betonáž stropných panelov

Na betonáž styčných škár medzi panelmi sa použije betón s kamenivom s veľkosťou zrna max. 4 mm, pevnostnej triedy C16/20 – XC1, mäkkej konzistencie S3. Zároveň sa vybetónuje aj stužujúci veniec, a to betónom s kamenivom s veľkosťou zrna 16 mm (max. 32 mm). Betón sa zhutní ponorným vibrátorom alebo ubíjaním.

06 Betonáž stropných panelov
06 Betonáž stropných panelov |

Krok 7: Ošetrovanie betónu

Po betonáži sa čerstvý betón predovšetkým počas prvých dní vhodne ošetruje – vlhčí vodou. Pred dostatočným zatvrdnutím betónu v škárach je potrebné zamedziť pohybom v škárach (napr. vplyvom zaťaženia panelov stavebnými materiálmi).

07 Ošetrovanie betónu
07 Ošetrovanie betónu |

Prečítajte si tiež: Najnovší prehľad strešných krytín

Krok 8: Hydroizolácia a pomocné krokvy

Na zabetónované stropné panely sa položí hydroizolácia vo forme asfaltovaných pásov, ktorá plní funkciu dočasnej hydroizolácie, ďalej funkciu parozábrany a vzduchotesnej vrstvy (ak sa nezhotovujú vnútorné omietky). Na oceľové profily sa uložia pomocné krokvy, ktorými sa vymedzí priestor na tepelnú izoláciu.

08 Hydroizolácia a pomocné krokvy
08 Hydroizolácia a pomocné krokvy |

Krok 9: Tepelná izolácia

Do priestoru medzi pomocné krokvy sa uložia v dvoch vrstvách pásy tepelnej izolácie tak, aby sa styk pásov vzájomne v jednotlivých vrstvách neprekrýval.

09 Tepelná izolácia
09 Tepelná izolácia |

Krok 10: Ďalšie vrstvy strešného plášťa

Na vrstvu tepelnej izolácie sa uložia pásy poistnej hydroizolácie s predpísaným vzájomným presahom. Priskrutkujú sa kontralaty a strešné latovanie. Na strešné latovanie sa uloží strešná krytina.

10 Ďalšie vrstvy strešného plášťa
10 Ďalšie vrstvy strešného plášťa |
Text: spracované z podkladov firmy Heluz
Foto: Heluz

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2019.

01 Rovnosť koruny stien
Ilustračná fotografia stavby
03 Kladenie stropných panelov
04 Vencové tvárnice
05 Pred betonážou
06 Betonáž stropných panelov
07 Ošetrovanie betónu
08 Hydroizolácia a pomocné krokvy