Právne a technické predpisy súvisiace so zatepľovaním
Galéria(2)

Právne a technické predpisy súvisiace so zatepľovaním

Partneri sekcie:

Tepelná ochrana budov zatepľovaním patrí medzi energeticky najhospodárnejšie opatrenia v budovách. Jej kvalita a prínos závisí od dodržiavania právnych a technických predpisov, z ktorých vyplývajú nové úlohy najmä pre vlastníkov budov a oprávnené osoby na projektovanie a energetickú certifikáciu budov. Tepelnú ochranu budov zatepľovaním chápeme predovšetkým ako súčasť ochrany obalu budovy, čo svojím obsahom zodpovedá významnej obnove budov a svojím rozsahom prispeje k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov, ako aj energetickej bezpečnosti Slovenska.

Súlad európskych smerníc a súvisiacich predpisov v SR
Európske smernice v danej oblasti stanovujú podmienky pre uplatnenie výrobkov na trhu, jednotnú metodiku výpočtu energetickej hospodárnosti budov, ale aj postupu energetickej certifikácie budov. Ďalej stanovujú postupy energetickej efektívnosti s požadovanými cieľmi celkových úspor energie do konca roku 2016 a na základe toho definujú zatiaľ celkové ciele pre členské štáty EÚ do roku 2020. Ide o oblasti úspor energie, zníženie emisií skleníkových plynov a podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie.

Medzi európske predpisy súvisiace s úsporami energie v budovách, a tým aj so zatepľovaním patria smernica č. 89/106/EHS o stavebných výrobkoch (CPD), smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov (EPBD), smernica č. 2006/32/ ES o energetickej efektívnosti a klimaticko-energetický balíček schválený
Európskym parlamentom dňa 17. 12. 2008 s týmito cieľmi do roku 2020:

 • o 20 percent znížiť emisie skleníkových plynov,
 • o 20 percent zvýšiť mieru energetickej efektívnosti,
 • dosiahnuť 20-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej skladbe EÚ.


Zatepľovanie ako stavebný výrobok

Zatepľovanie sa pri uvádzaní na trh chápe ako skladaný stavebný výrobok, ktorý sa pevne a trvalo zabudováva do stavby. Vo vyhláške MVRR SR č. 119/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z. z., sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. V prílohe č. 1 v položke 2101 sa zatepľovanie definuje takto: Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (kontaktné zatepľovacie systémy – KZS)15a) na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných dosiek omietaných jednou alebo viacerými vrstvami malty (ETAG 004).

V poznámke 15a) pod čiarou je vysvetlené, že slovenská skratka KZS zodpovedá anglickej terminológii ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems.

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a jeho inštitucionálne zabezpečenie
Zákon č. 555/2005 Z. z. preberá do slovenského práva rovnomennú smernicu EU č. 2002/91/ES, a to v rozsahu kompetencií MVRR SR. Preto sa aj pravidelná kontrola kotlov a klimatizačných systémov (piata požiadavka smernice) na Slovensku riešila samostatným právnym predpisom, ktorý pripravilo MH SR. Priamo zo zákona majú stanovené nové úlohy nasledovné inštitúcie: MVRR SR, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), Štátna energetická inšpekcia. Úlohy v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. sa rozširujú na projektantov a vlastníkov určených bytových a nebytových budov a nové úlohy zo zákona majú i stavebné úrady.

Významná obnova budov na účely zákona č. 555/2005 Z. z. je definovaná ako stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy alebo energetického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jednorázovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami. Tepelná ochrana budov zateplením má vždy vplyv na energetickú hospodárnosť budovy, preto ju musia oprávnené osoby správne naprojektovať a ku kolaudácii tejto časti významnej obnovy budovy musí byť vystavený energetický certifikát.

Nové úlohy projektanta vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z. z.
V projektovej dokumentácii k stavebnému povoleniu musí projektant podľa § 4 ods. 3 preukázať splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov. Pri nových veľkých budovách, čo sú budovy, ktorých celková podlahová plocha je viac ako 1 000 m2, sa v technickej správe projektovej dokumentácie musí uviesť výsledok tzv. energetického posudku. Podľa § 4 ods. 2 zákona, ak ide o novú veľkú budovu, musí sa v príprave jej výstavby posúdiť technická, environmentálna a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, najmä možnosť využitia elektriny a tepla zo zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo centrálne zásobovanie teplom a chladom a možnosť dodávky energie z lokálnych systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energií, napríklad tepelného čerpadla (ďalej len energetický posudok).

Výpočet a energetický posudok rozširujú obsah projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu pri stanovených bytových i nebytových budovách (§3 ods. 3) a dotýkajú sa najmä:

 • autorizovaného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb,
 • autorizovaného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Energetická certifikácia a termíny
Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008, ako aj na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008. Inak je energetická certifikácia dobrovoľná. Povinnosť zabezpečiť energetický certifikát celej novej budovy alebo jej významnej obnovy má vlastník budovy.

Usmernenia MVRR SR

K zákonu č. 555/2005 Z. z. vydalo MVRR SR dve usmernenia:
1) Usmernenie MVRR SR pre stavebné úrady z 24. 8. 2007.
Je to zmena oproti usmerneniu z 9. 2. 2005 pre povoľovanie zmien stavieb – stavebných úprav zmenou tepelnej ochrany zatepľovaním budov s konkrétnymi úlohami:

 • pri významne obnovovaných budovách splniť kritéria minimálnych požiadaviek stanovené podľa STN 73 0540: 2002,
 • projekt pre realizáciu by mal obsahovať riešenie všetkých zásadných detailov.

Ide napríklad o detaily obvodového plášťa, detaily okien, ich osadenia, detaily strechy, balkónov, lodžií a terás, detaily súvisiace s návrhom výstužnej mriežky v zatepľovacích systémoch vyplývajúce zo zásad riešenia protipožiarnej bezpečnosti, odsúhlasených Prezídiom hasičského a záchranného zboru SR. Ich nesprávne vyhotovenie môže negatívne ovplyvniť výsledný efekt zatepľovania budov (tepelnými mostami, zatekaním a podobne), čo môže stavebný úrad podľa okolností konkrétneho prípadu stanoviť aj v podmienkach stavebného povolenia (§ 66 Stavebného zákona).

V prípade jednoduchých stavieb postačí v usmernení (§ 139b ods.1 a 2 Stavebného zákona) ohlásenie. V predmetnej veci je vždy v právomoci stavebného úradu vzhľadom na konkrétne okolnosti a skutočnosti určiť ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie. V takom prípade platí postup podľa § 7 vyhlášky č.453/2000 Z. z.

Pri ostatných stavbách (napríklad bytové budovy, nebytové budovy) posúdenie toho, či je potrebné stavebné konanie, je vecou správnej úvahy stavebného úradu. Spravidla určí ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie s doplnením dokumentácie podľa § 7 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., v odôvodnených prípadoch aj s projektovým hodnotením energetickej hospodárnosti budov podľa vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z., resp. tieto podliehajú stavebnému konaniu na základe žiadosti o stavebné povolenie.

2) Usmernenie MVRR SR zo dňa 20. 3. 2008 k uplatneniu § 14 zákona č. 555/2005 Z. z.
Podľa tohto usmernenia stavebník v kolaudačnom konaní začatom po 1. januári 2008 musí na budovu predložiť energetický certifikát alebo písomný doklad od štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa živnosti na tepelnú ochranu stavebných konštrukcii a budov s termínom, ktorý preukazuje, že oprávnená osoba nevedela vypracovať energetický certifikát do termínu kolaudačného konania.

Zákon č. 603/2007 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov
V novele tohto zákona č. 265 z 19. 6. 2009 bol Vládny program zatepľovania zaradený ako nový účel podpory v § 5 ods. 1 pod písmenom g) s názvom Zatepľovanie bytovej budovy. Ďalšie právne úpravy súviseli predovšetkým s vytvorením legislatívnych podmienok pre uplatnenie tohto vládneho programu zatepľovania.

Vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti
V tejto novelizovanej vyhláške MVRR SR, ktorá spodrobňuje novelizovaný zákon o Štatnom fonde rozvoja bývania (zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov), je v § 9 ods. 2 technickou podmienkou pri obnove bytovej budovy a zariadenia sociálnych služieb uskutočňovanie stavebných prác súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a kvality užívania stavby. V poznámke pod čiarou č. 25 k uskutočňovaniu stavebných prác je odkaz na stavebný zákon a to § 43g zákona č. 50/1976 Zb.

§ 43g ods. 2 Stavebného zákona znie: Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s ním. Na uskutočňovanie zatepľovania na stavbe máme takúto normu účinnú od 1. mája 2008.

STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Táto STN 73 2901 je cez § 43g Stavebného zákona záväzná. Vlastníkov budov je potrebné upozorniť okrem iného na znenie čl. 3.3 tejto normy, kde sa predpisuje: Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotoviteľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality stavebných na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento inšpekčný orgán má byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo má mať také overenie zabezpečené.

Potrebnú akreditáciu inšpekčného orgánu typu A na overenie kvality stavebných prác na stavbách má Technický a skúšobný ústav stavebný n. o. (TSÚS). Pri výbere zhotoviteľa ETICS má sa požadovať licencia TSÚS, čím si vlastník vyberá aj systém zatepľovania. Kvalita prác zhotoviteľa ETICS je kontrolovaná treťou nezávislou stranou a realizuje sa systém zatepľovania, na ktorý je doklad preukazovania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výber zhotoviteľa cez zoznam držiteľov licencii je dostupný na www.tsus.sk/. Kvalifikácia zhotoviteľa sa od roku 2009 požaduje pri formách podpory obnovy bytovej budovy a zatepľovania bytovej budovy cez ŠFRB a k dotá­ciám na systémové poruchy budov, pokiaľ sa porucha odstráni aj zatepľovaním.

Záver

Zatepľovanie budov bude v najbližších desiatich rokoch patriť medzi energeticky najefektívnejšie opatrenia. Právne a technické predpisy vymedzujú rámec, ale poznanie povinnosti a najmä konanie projektanta a vlastníka budov pozitívne ovplyvní energetickú kvalitu nehnuteľnosti.

Tepelná ochrana budov zatepľovaním v SR sa rieši v týchto právnych a technických predpisoch a usmerneniach MVRR SR:

 • zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (posledná novela zákona č. 173/2008 Z. z. je účinná od 1. 6. 2008)
 • vyhláška MVRR SR č. 119/2006 Z. z. v znení vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z.
 • zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, platná do 30. 9. 2009 a vyhláška MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu, s účinnosťou od 1. 10. 2009
 • usmernenie MVRR SR z 20. 8. 2007, odboru štátnej správy a územného plánovania k problematike spôsobu povoľovania zmien dokončených stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným zatepľovaním stavieb (zatepľovanie budov)
 • usmernenie z 20. 3. 2008 MVRR SR, odboru stavebníctva a odboru stavebnej správy a územného plánovania k uplatneniu § 14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
 • zákon č. 603/2007 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov – § 5 ods. 1 (účel podpory – písm. d – obnova bytovej budovy, písm. g – zatepľovanie bytovej budovy)
 • vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z. ako novela vyhlášky č. 161/2004 Z. z. o po­drobnostiach o obsahu žiadosti
 • zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon § 43 g stavebné práce)
 • výnos MVRR SR č. V-1/2008 v znení výnosu č. V-1/2007 o poskytovaní dotácii na rozvoj bývania, (znenia z roku 2008, v nich Systémové poruchy nezapríčinené užívateľmi)
 • STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Ing. Anton Novotný
Foto: Dano Veselský

Autor je výkonným riaditeľom Združenia pre zatepľovanie budov v Bratislave.

Článok bol uverejnený v magazíne Správa budov.