image 66559 25 v1
Galéria(20)

Postup: Odvetrávaná fasáda na zavesenej nosnej konštrukcii

Partneri sekcie:

Ak nie je možné dodatočne vybudovať nosný základ alebo šírka nosnej základovej konštrukcie neumožňuje uloženie lícového muriva s dostatočnou šírkou vzduchovej medzery, možno fasádu realizovať na zavesenú nosnú konštrukciu. Založenie nosnej konštrukcie špeciálneho kotevného systému sa realizuje pomocou zakladacích profilov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele.

01quickmix
02quickmix
03quickmix
04quickmix
05quickmix
06quickmix
07guickmix
08quickmix

Výhodou tohto systému je možnosť založiť obvodový plášť v ľubovoľnej výškovej úrovni, s ohľadom na rozloženie väzby murovacích prvkov v mieste stavebných otvorov a iných detailov. Zakladací profil sa kotví do plášťa nosnej konštrukcie v požadovanej výške a do vodorovnej roviny. Na kotvenie sa používajú špeciálne kotvy, ktoré sú súčasťou kotviacich profilov v množstve zodpovedajúcom modulovým dĺžkam profilov. Po založení zakladacieho profilu sa realizuje fixácia tepelnej izolácie, ktorá sa ukladá tesne na líce obvodovej konštrukcie tak, aby sa vymedzila vzduchová medzera.

Následne sa do nosného podkladu navŕtajú otvory na ukotvenie dosiek tepelnej izolácie. Do predvŕtaných otvorov sa vložia kotvy z nehrdzavejúcej ocele s príslušnou dĺžkou. Na vloženú kotvu sa nasadí vymedzovacia podložka, ktorá pevne prichytí dosky tepelnej izolácie a zároveň presne vymedzí šírku vzduchovej medzery. Prečnievajúca dĺžka kotvy sa ohne vo vodorovnom smere prebiehajúcej ložnej škáry. Na pripevnený zakladací profil s upevnenou tepelnou izoláciou sa murárskou lyžicou nanesie súvislá vrstva murovacej malty s minimálnou hrúbkou 2 cm, ktorá typovo zodpovedá nasiakavosti murovacích tehál. Na nanesenú maltu sa založí prvý rad tehál a presne sa rozmeria ich poloha, orientácia a rozmiestnenie. Po založení prvej vrstvy sa použitím vodováhy vykoná presná smerová a výšková korekcia všetkých prvkov založeného plášťa.

Ďalšia vrstva sa ukladá opätovne do rovnomerne nanesenej murovacej malty. Maltu je potrebné naniesť na celú šírku muriva vrátane vyplnenia maltových káps. Do pripravenej ložnej škáry sa zafixujú tŕne kotiev z nehrdzavejúcej ocele. Následne sa rozložia murovacie tehly ďalšej vrstvy a po ich uložení sa celá vrstva opätovne pomocou vodováhy a gumeného kladiva smerovo a výškovo vyrovná. Pri nanášaní malty je potrebné dbať na bezdutinové vyplnenie všetkých maltových káps a ložných škár na tehlách. Príprava ďalšieho kotviaceho otvoru na umiestnenie statickej kotvy sa realizuje vždy položením murovacej tehly a vyvŕtaním otvoru približne 1 cm nad jej úrovňou. Na vložený kotviaci tŕň sa nasunie dištančná podložka, ktorá sa pootočí o 90°, čím sa docieli fixácia tepelnej izolácie. Prečnievajúci tŕň sa opätovne ohne. Následne sa pokračuje opakovaním predošlých krokov.

01 | Zakladací profil
Do plášťa nosnej konštrukcie sa v požadovanej výške a vo vodorovnej rovine ukotví zakladací profil. Na kotvenie sa používajú špeciálne kotvy, ktoré sú súčasťou kotviacich profilov v množstve zodpovedajúcom modulovým dĺžkam profilov.

02 | Uloženie tepelnej izolácie
Po založení zakladacieho profilu sa ukotví tepelná izolácia, ktorá sa ukladá tesne na líce obvodovej konštrukcie tak, aby sa vymedzila vzduchová medzera.

03 | Vyvŕtanie otvorov
Po založení tepelnej izolácie na požadovanú úroveň sa do nosného podkladu cez tepelnú izoláciu navŕtajú otvory na jej ukotvenie. Použije sa elektrická vŕtačka.

04 | Vloženie kotiev
Do predvŕtaných otvorov sa vložia kotvy z nehrdzavejúcej ocele s príslušnou dĺžkou.

05 | Vymedzovacia podložka
Na vloženú kotvu sa nasadí vymedzovacia podložka, ktorá pevne prichytí dosky tepelnej izolácie a zároveň presne vymedzí šírku vzduchovej medzery. Prečnievajúca dĺžka kotvy sa ohne vo vodorovnom smere prebiehajúcej ložnej škáry.

06 | Nanesenie murovacej malty
Na pripevnený zakladací profil s upevnenou tepelnou izoláciou sa murárskou lyžicou nanesie súvislá vrstva murovacej malty s minimálnou hrúbkou 2 cm, ktorá typovo zodpovedá nasiakavosti murovacích tehál.

07 | Prvý rad tehál
Na nanesenú maltu sa založí prvý rad tehál a presne sa rozmeria ich poloha, orientácia i rozmiestnenie.

08 | Smerová a výšková korekcia
Po založení prvej vrstvy sa vodováhou vykoná presná smerová a výšková korekcia všetkých prvkov založeného plášťa.

09 | Druhý rad
Ďalšia vrstva sa ukladá opätovne do rovnomerne nanesenej murovacej malty. Maltu je potrebné naniesť na celú šírku muriva vrátane vyplnenia maltových káps. Do pripravenej ložnej škáry sa zafixujú tŕne kotiev z nehrdzavejúcej ocele.

10 | Vyrovnanie
Následne sa rozložia murovacie tehly ďalšej vrstvy a po ich uložení sa celá vrstva opätovne pomocou vodováhy a gumeného kladiva smerovo a výškovo vyrovná.

11 | Vyplnenie káps a škár
Pri nanášaní malty je potrebné dbať na bezdutinové vyplnenie všetkých maltových káps a ložných škár na tehlách.

12 | Ďalší kotviaci otvor
Príprava ďalšieho kotviaceho otvoru na umiestnenie statickej kotvy sa realizuje vždy položením murovacej tehly a vyvŕtaním otvoru približne 1 cm nad jej úrovňou.

13 | Dištančná podložka
Na vložený kotviaci tŕň sa opätovne nasunie dištančná podložka, ktorá vymedzuje vzduchovú medzeru.

14 | Fixácia dosky
Dištančná podložka sa po nasunutí pootočí o 90°, čím sa docieli fixácia tepelnoizolačnej dosky.

15 | Ohnutie tŕňa
Prečnievajúci tŕň sa ohne vo vodorovnom smere v mieste prebiehajúcej ložnej škáry.

16 | Ďalšie rady
Následne možno pokračovať v murovaní lícového muriva opakovaním predošlých krokov.

17 | Vzduchová medzera bez malty
Medzi lícovým murivom a tepelnou izoláciou musí ostať vzduchová medzera nezaplnená murovacou maltou. To zabezpečujú tixotropné vlastnosti malty.

18 | Úprava škár
Po vymurovaní sa dotvorí konečná podoba škár, a to pomocou škárovacích nástrojov, napríklad dreveným kolíkom.

19 | Pozametanie muriva
Následne sa celá plocha realizovaného muriva pozametá ručnou metličkou.

info o materiáli:

 • Vysokoodolná murovacia malta na murovanie a zároveň škárovanie lícového muriva z keramických, betónových a kamenných (z prírodných aj umelých) stavebných pohľadových prvkov. Zrnitosť 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm2
 • Malta VK 01 určená na lícové tehly s nasiakavosťou 7 až 10 %, VK plus na lícové tehly s nasiakavosťou > 10 %, VM 01 na lícové tehly s nasiakavosťou 4 až 7 %, VZ 01 na lícové tehly s nasiakavosťou < 4 %

Čo budete potrebovať

 • Závesná nosná konštrukcia
 • Murovacia a škárovacia malta V.O.R malta quickmix VK plus (nasiakavosť muriva > 10 %), zrnitosť 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm, spotreba 23 až 54 kg/m2, papierové vrece, 30 kg    od 8,81 €

alebo

 • V.O.R malta quickmix VK 01 (nasiakavosť muriva 7 až 10 %), zrnitosť 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm, spotreba 23 až 54 kg/m2, papierové vrece, 30 kg    od 6,60 €
 • V.O.R malta quickmix VM 01 (nasiakavosť muriva 4 až 7 %), zrnitosť 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm, spotreba 23 až 54 kg/m2, papierové vrece, 30 kg    od 6,60 €
 • V.O.R malta quickmix VM 01 (nasiakavosť muriva < 4 %), zrnitosť 0 až 4 mm, pevnosť v tlaku > 5 N/mm, spotreba 23 až 54 kg/m2, papierové vrece, 30 kg    od 6,72 €
 • Lícové murivo  
 • Tepelná izolácia: Fasádny EPS alebo izolácia na báze minerálnej vlny
 • Kotvy z nehrdzavejúcej ocele  
 • Dištančné podložky  
 • Vymedzovacia podložka  
 • Náradie: murárska lyžica, vodováha, elektrické miešadlo, elektrická vŕtačka, kladivo, vedro, drevený kolík, metla

Pozor! Teplota spracovania malty
Spracovanie malty sa neodporúča pri teplotách vzduchu, podkladu alebo spracovávaných materiálov nižších ako +5 °C a vyšších ako +30 °C.

Zavesená nosná konštrukcia
Jeden zo spôsobov realizácie odvetrávanej fasády je založenie na zavesenú nosnú konštrukciu. Lícová plocha sa realizuje vymurovaním z lícových tehál. Výhodou tohto systému je možnosť založiť obvodový plášť v ľubovoľnej výškovej úrovni, s ohľadom na rozloženie väzby murovacích prvkov v mieste stavebných a iných detailov. Založenie nosnej konštrukcie špeciálneho kotviaceho systému sa realizuje pomocou zakladacích profilov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele. Zakladací profil sa kotví do plášťa nosnej konštrukcie v požadovanej výške a do vodorovnej roviny. Kotvenie sa realizuje pomocou špeciálnych kotiev, ktoré sú súčasťou kotviacich profilov v množstve zodpovedajúcom modulovým dĺžkam profilov.

Pozor! Ochrana konštrukcie
Zhotovované dielo je nutné chrániť v priebehu prác a zretia malty pred znečistením a nepriaznivými klimatickými podmienkami: pred rýchlym vysúšaním vetrom, vysokými alebo nízkymi teplotami, pred pôsobením zvýšenej vzdušnej vlhkosti (dažďa, hmly a pod.) a priameho slnečného žiarenia, a to počas minimálne 8 až 10 dní. Murivá sa odporúča prikrývať ochrannou fóliou tak, aby sa zabránilo stekaniu kondenzátu na murivo.

Dodatočné prísady do malty
Dodatočné pridávanie prísad do maltovej zmesi je zakázané.

TEXT + FOTO: quick-mix, Svída

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.