architecture house home pool ceiling italy 599832 pxhere.com

Navrhovanie okien podľa legislatívy platnej od 1. 1. 2021

Nové rodinné domy musia od začiatku tohto roka splniť podmienku energetickej triedy A0, potreba primárnej energie teda nesmie presiahnuť hodnotu 54 kWh/m2 za rok. Domy musia mať lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a ich súčasťou by mali byť kvalitné materiály a výrobky. Ako si vybrať okná do takéhoto domu?

Požiadavky v energetickej triede A0

V zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sú určené energetické triedy budov vo vyhláške. Tie sa preukazujú v rámci energetickej certifikácie. V súčasnosti platná horná hranica energetickej triedy A0 pre tzv. globálny ukazovateľ určuje povinnosť výstavby budov s takmer nulovou spotrebou energie. Horná hranica primárnej energie, ktorá sa spotrebuje v rodinnom dome za rok na štvorcový meter, je pre triedu energetickej hospodárnosti budovy A0 predpísaná vo vyhláške č. 35/2020 Z. z. na úrovni ≤ 54 kWh/mročne.

Globálny ukazovateľ primárnej energie pritom zohľadňuje nielen množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj jej zdroj, teda ekologickosť či obnoviteľnosť tejto energie. To vysvetľuje zdanlivý nesúlad s požiadavkou na budovy s takmer nulovou potrebou energie stanovenou v tepelnotechnickej norme (STN 73 0540-2+Z1+Z2: 2019: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie), ktorá hovorí len o potrebe tepla na vykurovanie. Tá môže byť pri nulových domoch max. 40,7 kWh/m2 ročne. Takže aj keď sa môže zdať, že ide o dva úplne iné pohľady, nie je to celkom tak. Stanovené legislatívne podmienky je možné dosiahnuť splnením tepelnotechnických požiadaviek obalových stavebných konštrukcií predpísaných v tepelnotechnickej norme a voľbou vhodného zdroja vykurovania a prípravy teplej vody. 

Ako môže sklo zlepšiť tepelnoizolačné parametre domu?

Okno sa považuje za najslabšie miesto obvodovej konštrukcie z tepelnoizolačného hľadiska, preto je potrebné venovať mu výnimočnú pozornosť. Pri zasklených stenách a sklených fasádach to, samozrejme, platí obzvlášť.

No energetická účinnosť okien nie je definovaná iba ich tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale tiež solárnymi ziskami. Vyvážený pomer medzi týmito parametrami určuje energetickú účinnosť okna a súčasne zásadným spôsobom ovplyvňuje fyzickú i duševnú pohodu užívateľov.

IGU warm edge | Zdroj: IGU WARM edge

Požiadavky platné od 1. 1. 2021

Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien do domu s takmer nulovou spotrebou energie patrí hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw. Nové okná by mali mať v zmysle novej normy hodnotu Uw ≤ 0,85 W/(m2 . K). „Normový súčiniteľ prechodu tepla má vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budovy charakter priemernej výpočtovej hodnoty Uw pre celú budovu, vtedy platí požiadavka Uw ≤ Uw,N. Súčiniteľ prechodu tepla Uw každého okna, každých dverí, každej zasklenej steny osobitne má deklarovaný charakter a ak v niektorej konkrétnej pozícii je Uw ˃ Uw,N, tak to musí byť zdôvodnené,“ vysvetľuje Ing. Peter Snopko, tajomník spoločnosti SLOVENERGOokno.

Tieto požiadavky platia pre okná s plochou aspoň 1,8 m2. Aj keď otvorové výplne s menšou plochou nemusia spĺňať požadované hodnoty, musia byť zhotovené z rovnakých komponentov ako okná spĺňajúce požiadavky normy.

Na úroveň tepelnej izolácie celého okna, ktorá je vyjadrená indexom Uw, vplývajú tieto tri hodnoty:

  • súčiniteľ prechodu tepla zasklenia Ug;
  • súčiniteľ prechodu tepla rámu okna Uf;
  • lineárny stratový súčiniteľ prechodu tepla dištančného rámika (ψ).

Výsledkom týchto parametrov je hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw.

Súčiniteľ prechodu tepla okna podľa normy STN 73 05 40-2 + Z1 + Z2: 2019
Uw,r2 W/(m2.K)0,85normalizovaná (požadovaná) hodnota platná od 1. 1. 2021 pre okná, dvere v obvodovej stene1)
Uw,r3 W/(m2.K)0,65odporúčaná hodnota od 1. 1. 2021 pre okná, dvere v obvodovej stene1)
Uw,r3 W/(m2.K)≤ 2,0/≤ 2,0odporúčaná hodnota od 1. 1. 2021 pre dvere do ostatných priestorov bez zádveria/so zádverím

1) Platí pre balkónové, terasové dvere alebo tzv. francúzske okná z rovnakých konštrukčných prvkov ako okná.

Prečo nie hliníkový dištančný rámik | Zdroj: Saint_Gobain

Návrh okien

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce komfort a energetickú účinnosť okna patria prirodzené denné svetlo, tepelnoizolačné vlastnosti a solárne zisky. Obmedzenie strát tepla inštalovaním energeticky účinných okien môže až o 20 % znížiť náklady na energie a redukovať aj efekt chladných stien.

Na druhej strane teplo zo slnečných lúčov predstavuje bezplatný zdroj energie. Významne ovplyvňuje komfort užívateľov budov aj v zimnom období. Okná v takomto dome majú byť navrhnuté tak, aby jedinečné vlastnosti skla boli v maximálnej miere využité. Návrh okien, dvier, zasklených stien, ale i návrh ľahkých obvodových plášťov definujú požiadavky, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii k stavbe, napríklad v pôdorysoch, rezoch, pohľadoch, detailoch, ale aj v inej sprievodnej dokumentácii. Uvedené požiadavky sa vzťahujú na konkrétnu pozíciu okna, dvier alebo zasklenej steny, na jednotlivý alebo maximálny rozmer plochy,“ konštatuje Peter Snopko. Obmedzujúcim faktorom sú v praxi komplikácie, ktoré vznikajú pri výrobe, montáži, ale i pri servise nadrozmerných zasklených konštrukcií,“ dodáva.

Zdroj: Shutterstock

Výber vhodného okna

Hoci sa výber konkrétneho okna často zužuje na výber rámu okna, zďaleka to nie je jediný parameter, ktorý by sa mal brať do úvahy. „Pri výbere si treba dávať pozor na viaceré parametre v spojitosti s konštrukciou okna, ale i v spojitosti s pripojovacou škárou a okolitou stavebnou konštrukciou.

Požiadavky na okná, dvere a zasklené steny určuje projektant. Výrobca na základe požiadaviek projektanta zabezpečuje vlastnosti okien, dvier a zasklených stien. Ak sú okná, dvere a zasklené steny už vopred vyrobené, tak sa robí výber z ponúkaného už vyrobeného sortimentu. Inak povedané, dôležité je, aby pri definovaní parametrov okien bol už na začiatku aj projektant, respektíve dobre spracovaná projektová dokumentácia,“ upozorňuje Peter Snopko.

Zasklenie v okne

Zasklenie tvorí najväčšiu plochu okna, preto vlastnosti skla zásadným spôsobom ovplyvňujú výsledné tepelnoizolačné hodnoty finálneho výrobku. „Na dosiahnutie požadovaných tepelných parametrov okna ako celku sú mimoriadne dôležité vlastnosti skla. Rovnako je dôležité dať si pozor na typ dištančného rámika a nepoužívať zastarané hliníkové rámčeky,“ vysvetľuje Michal Široký zo spoločnosti Saint-Gobain Building Glass.

Zasklenie je neoddeliteľnou súčasťou návrhu celej konštrukcie už na začiatku. Je súčasťou stavebného výrobku a je súčasťou laboratórnych i výpočtových postupov pri posudzovaní. Požiadavky na sklo a nepriehľadné výplne sú určené konkrétnou konštrukciou výrobku, miestom zabudovania do stavby a systémovými zásadami. Už pri návrhu skla je to o spolupráci odborne pripravených ľudí z viacerých oblastí,“ vysvetľuje Peter Snopko.

„Odporúča sa napríklad, že technické podmienky návrhu skiel, priehľadných a nepriehľadných výplní nad 5 m2 musí posúdiť autorizovaný statik. Statický prepočet zohľadňujúci všetky vplyvy a medzné stavy v konkrétnej konštrukcii a na konkrétnom mieste určenia musí byť archivovaný,“ dodáva. Pri dvojsklách je najlepšia dosiahnuteľná hodnota súčiniteľa prechodu tepla zasklenia Ug = 1,0 W/(m2 . K), teda iba trojsklo môže dosiahnuť normou požadované hodnoty Ug = 0,6 až 0,8 W/(m2 . K). Aj z tohto dôvodu sa v poslednom čase mimoriadne zvýšil záujem zákazníkov o izolačné trojsklá.

Zdroj: Shutterstock

Odporúčané hodnoty môže pomôcť dosiahnuť aj výber vhodného typu skla. Inovatívnym riešením môžu byť tzv. izolačné sklá s novou generáciou nízkoemisných povlakov ECLAZ spoločnosti Saint-Gobain, ktoré sa vyznačujú najlepším pomerom cena/výkon.

Vďaka inovovanej technológii nanášania povlakov dosahujú izolačné sklá nadpriemerné tepelnoizolačné vlastnosti pri vysokej priepustnosti svetla. „Sklo ECLAZ prináša nielen vysoký prestup svetla, ale aj vysoké solárne zisky, čiže teplo, ktoré nemusíte vyrábať ani zaň platiť. A to všetko je možné pri nízkej hodnote Ug,“ dodáva Michal Široký. ECLAZ búra mýty o tom, že špeciálne sklo cenu okna výrazne ovplyvní – podľa aktuálneho cenového prieskumu sa cena okna so sklom ECLAZ pohybuje o cca 3 – 10% drahšie ako okno s bežným sklom, v závislosti na type profilu.

Nejde teda o žiadne násobné zvyšovanie ceny okna. Sklo môže konečnému užívateľovi zásadne pomôcť zvýšiť užívateľský štandard interiéru. Práve užívateľ je tým, kto ohodnotí profesionalitu sklárov, oknárov a stavbárov,“ konštatuje Peter Snopko.

Zdroj: Saint_Gobain
Dobrou pomôckou pre návrh zasklenia je bezplatný online kalkulačný program CALUMEN LIVE, ktorý umožňuje jednoduchým a intuitívnym spôsobom zostaviť skladbu skla a prepočíta jej parametre. Výstupom je technický list, ktorý obsahuje údaje o prestupe svetla, solárnom faktore, súčiniteli prestupu tepla, nepriezvučnosti, triedy bezpečnosti a enviromentálnej certifikácii.
CALUMEN LIVE je bezplatný moderný nástroj, ktorá je navyše certifikovaný od TUV.

 

Zdroj: Saint-Gobain
Benefity skla ECLAZ
– Až o 10 % vyšší solárny faktor v porovnaní s najlepším dostupným trojsklom na trhu a až o 10 % vyšší solárny faktor v porovnaní s najlepším dostupným dvojsklom na trhu.
– Vyššie solárne zisky a priepustnosť svetla pre maximálnu energetickú účinnosť v chladnom a miernom podnebí.
– Farebne neutrálny vzhľad s obmedzenou svetelnou reflexiou.

Dôležitá je aj montáž a zabudovanie okna

„Montáž je posledná fáza, keď sa dajú, niekedy, žiaľ, už len čiastočne, odstrániť napríklad tepelné mosty. Opäť by som zdôraznil, že o kvalite montáže, kvalite detailov a pokynov na zabudovanie sa rozhoduje už aj na začiatku, v projektovej dokumentácii. Je potrebné rešpektovať takmer nulovú úroveň výstavby vyžadovanú od 1. 1. 2021. Význam zabudovania okna rastie i v zmysle dodržania STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a overovanie. Do popredia sa tak stále viac dostáva i vzdelávanie montážnikov, ktorí okná montujú, ale i vzdelávanie projektantov, ktorí okná a zabudovanie okna navrhujú. Okno, všetky jeho súčasti, ale i stavebná konštrukcia okolo tvoria súvislosti, ktoré sú dôležité,“ uzatvára Ing. Peter Snopko, tajomník združenia SLOVENERGOokno, ktorý školí aj záujemcov na získanie licencie na montáž okien vydávaný TSÚS.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Saint-Gobain

www.saint-gobain-glass.cz 

 

Kontakt na SLOVENERGOokno:

Ing. Peter Snopko, tajomník združenia

0905 259 739, tajomnik@slovenergookno.sk

www.slovenergookno.sk