Realizácia nosnej konštrukcie
Galéria(7)

Most nad vetvami križovatky Prešov, západ

Mostný objekt 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ je dominantou križovatky, ktorá je súčasťou aktuálne realizovaného úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Tento úsek D1 doplní hlavný diaľničný ťah D1 na území Slovenskej republiky a spojí jestvujúce úseky diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ a Prešov – Budimír.

Mostný objekt 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ je dominantou križovatky, ktorá je súčasťou aktuálne realizovaného úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Tento úsek D1 doplní hlavný diaľničný ťah D1 na území Slovenskej republiky a spojí jestvujúce úseky diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ a Prešov – Budimír.

 

Podpera č. 8 stav z augusta tohto roka smer Poprad
Vizualizácia križovatky Prešov západ
Realizácia nosnej konštrukcie
Podpera č. 8 vizualizácia nočného pohľadu smer Košice
Postup betonáže podpery č. 8
Pozdĺžny rez – postup výstavby nosnej konštrukcie

Základné údaje

Ide o most na diaľnici realizovaný nad vetvami križovatky. Objekt je jednopodlažný, s dolnou mostovkou, v poliach 7 a 8 so zavesenou mostovkou, nepohyblivý a trvalý. Vedie v smerovom a vo výškovom oblúku.

Navrhnutý je ako kolmý, s normovanou zaťažiteľnosťou, masívny, z predpätého betónu, plnostenný, trámový, v poliach 7 a 8 zavesený na nízkych pylónoch. Most je otvorene usporiadaný, s neobmedzenou voľnou výškou.

Technické riešenie

Spodná stavba

Spodnú stavbu mostného objektu tvorí dvojica opôr pre každý most, desať medziľahlých podpier takisto pre každý most a jedna spoločná podpera pre pravý a ľavý most. Opory sú navrhnuté ako úložné prahy založené na veľkopriemerových pilótach Ø 1,20 m.

Medziľahlé podpery, založené rovnako na veľkopriemerových pilótach Ø 1,20 m, sú navrhnuté ako stĺpové, rozvetvené v hornej časti do tvaru písmena V,  s premennou výškou od 7,0 do 16,5 m. Výnimkou je spoločná podpera 8 s výškou takmer 30 m, ktorá je výrazným masívnym prvkom mosta v tvare písmena W.

Nosná konštrukcia

Nosná konštrukcia mostného objektu má dvanásť polí s rozpätiami:

  • pravý most: 27 + 39 × 4 + 49 + 74 + 74 + 49 + 45 + 45 + 30 m,
  • ľavý most: 23,5 + 34,5 × 4 + 49 + 74 + 74 + 49 + 45 + 45 + 30 m.

Zo statického hľadiska pôsobí nosná konštrukcia ako spojitý, staticky neurčitý nosník a tvorí jeden dilatačný celok. V priečnom smere tvoria nosnú konštrukciu dve samostatné dvojkomôrkové konštrukcie so sklonenými vonkajšími stenami s výškou 2,3 m pri pravom aj ľavom moste.

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako monolitická z dodatočne predpätého betónu, budovaná technológiou betonáže na podpernej skruži.

V poliach 7 a 8 je zavesená na nízkych pylónoch na predpínacích kábloch typu extradosed, ktoré okrem svojej technickej funkcie prispejú aj k zvýrazneniu dominantnosti mostného objektu v križovatke. Komory nosnej konštrukcie budú osvetlené a napojené na trvalý zdroj elektrickej energie.

Vizualizácia križovatky Prešov západ
Vizualizácia križovatky Prešov západ |

Vybavenie mosta

Rímsy

Na vonkajších okrajoch oboch mostov sú navrhnuté rímsy so šírkou 1,60 m (so služobným chodníkom so šírkou 0,75 m a s protihlukovou stenou), na vnútorných okrajoch rímsy so šírkou 0,80 m. Rímsy sú navrhnuté ako železobetónové monolitické s rozptýlenými polypropylénovými vláknami.

Bezpečnostné zariadenia

Na mostnom objekte sú v rámci bezpečnostných zariadení navrhnuté mostné zvodidlo pre úroveň zachytenia H3, zábradľové zvodidlo s oplotením v mieste stredného deliaceho pásu a protihluková stena s výškou 3,0 m. V miestach kríženia s premosťovanými komunikáciami je navrhnutá zábrana proti padaniu snehu.

Odvodnenie

Odvodnenie mosta je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky k mostným odvodňovačom. Zberné potrubie DN 200 až 350 mm, ktoré kopíruje pozdĺžny sklon mosta, bude viesť v komore nosnej konštrukcie a v najnižšom mieste pri podpere 7 bude zvedené prostredníctvom zvodu na terén a zaústené do „ukľudňovača“ cestnej kanalizácie.

Ložiská

Na oporách aj podperách sú navrhnuté hrncové ložiská s teflónovou klznou vložkou. Všetky ložiská sa osadia na betónové bloky s vodorovným povrchom.

Mostné závery

Nad oporami sú na vozovkovej časti aj na rímsach navrhnuté povrchové mostné závery s kapacitou 480 mm pre celkový dilatačný pohyb pri opore 1 a 400 mm pri opore 13. Mostný záver je navrhnutý na celú šírku nosnej konštrukcie.

Vozovka

Konštrukcia vozovky na moste je navrhnutá pre triedu dopravného zaťaženia I (veľmi intenzívne zaťaženie).

Farebné vyhotovenie

Pohľadové plochy mosta sa natrú ochranným a zjednocujúcim náterom s použitím dvoch farebných odtieňov (sivá a hnedá farba).

Priebežná správa z realizácie

Zhotoviteľom mostného objektu 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ je spoločnosť Doprastav, a. s. S realizáciou prípravných prác začal zhotoviteľ v auguste 2017. Ich tempo ovplyvnil v úvodných mesiacoch postup prekladania inžinierskych sietí a cesty, dotknutých projektovým riešením mostného objektu.

Stavebné práce súvisiace s realizáciou samotného mosta sa začali po hrubých úpravách terénu hĺbkovým zakladaním na veľkopriemerových pilótach Ø 1,20 m s dĺžkami 11, 12 a 14 m pod jednotlivými podperami mosta.

Kolízia stavebnej jamy podpery 8 s už zrealizovanou preložkou vodovodu a nesúlad výšok terénu v porovnaní s projektovou dokumentáciou si vyžiadali doplnenie zabezpečenia jamy štetovnicovou stenou s rozopretím masívnym oceľovým rámom. Tento spôsob zabezpečenia nahradil tiež pôvodne navrhnuté zabezpečenie stavebných jám pre podpery 2L a 2P klincovanými svahmi.

Na začiatku roka 2018 sa už práce sústredili na realizáciu driekov a hlavíc jednotlivých podpier, prioritne 7L, 8 a 9L, s ohľadom na zámer zhotoviteľa zrealizovať do konca roka okrem spodnej stavby celého mosta aj I. etapu jeho nosnej konštrukcie (NK) na ľavom moste, t. j. mostovku medzi podperami 7L až 9L.

Koncom apríla 2018 sa začala príprava spevnených plôch na predmontáž podpernej skruže a montáž vežových žeriavov. Po príprave potrebných plošných základov pre podpernú skruž sa v júni začala postupná montáž podpernej konštrukcie (PK) pre I. etapu NK – ĽM.

Pri výstavbe SO 201-00 sa ako podperné konštrukcie navrhli dva systémy ťažkých priehradových rozoberateľných konštrukcií, a to Trecol v smere od podpery 8 k opore 1 a Pižmo v smere od podpery 8 k opore 13.

Podpera č. 8 stav z augusta tohto roka smer Poprad
Podpera č. 8 stav z augusta tohto roka smer Poprad |

Účelom nasadenia dvoch systémov bolo využitie ich technických predností – vysoká únosnosť veží Pižmo pri dlhších rozpätiach pri vyšších vežiach a vysoká dispozičná variabilita systému Trecol v oblasti náročnejších prekážok a premenného reliéfu terénu.

Množstvo inžinierskych sietí a prevádzkových prekážok v čase realizácie PK medzi podperami 7, 8 a 9 (predovšetkým mostná konštrukcia diaľničného privádzača z Popradu a pod ním v protismernej šikmosti umiestnená dočasná prekládka cesty do obce Margecany) si vyžiadali návrh atypických konštrukčných riešení podpernej konštrukcie, napríklad v podobe návrhu rámových konštrukcií a pomocného piliera, založených na mikropilótach.

Zložité geologické podmienky a vysoká intenzita zaťaženia základových škár si vo vybraných úsekoch vyžiadali realizáciu zemných prác vo forme masívnych hutnených vrstiev drveného kameniva v rozsahu, vo veľkej miere presahujúcom „bežné“ úpravy podložia pod NK.

Súbežne s realizáciou podpernej konštrukcie prebiehali práce na predmontáži a neskôr na kompletizácii debnenia NK s použitím nosníkového debnenia Doka Top 50 a tiež na realizácii výstuže NK s použitím betonárskej ocele B500B. Nosná konštrukcia je z betónu C35/45-XC4, XF2, XD3. S výnimkou I. etapy prebieha jej betonáž v troch fázach: spodná doska + šikmé trámy, stredový trám, horná doska. Predopnutie

NK je riešené kombináciou interných a externých predpínacích káblov, ktoré vedú v komôrkach nosnej konštrukcie, a predpínacích káblov typu „extradosed“ (ED), ktorými sú predopnuté polia 7 a 8. ED káble, umiestnené v obalovej rúre s priemerom 160 mm, sú deviované cez oceľové sedlo umiestnené v pylónoch podpery 8 a kotvené do šikmých rebier na nosnej konštrukcii.

Prenos sily z týchto 27-lanových káblov do jadra nosnej konštrukcie je zabezpečený priečnym predpätím. Pri realizácii ostatného nesúdržného a súdržného predpätia mostného objektu sa používa predpínacia výstuž vytvorená z 12, 15, 17, 19 a 27-lanových káblov Ls 15,7/1860 MPa.

Po zabetónovaní, predopnutí a oddebnení najdlhšej a na realizáciu najnáročnejšej I. etapy NK ľavého aj pravého mosta, a to z časového aj technického hľadiska, sa mohla demontovať podperná konštrukcia vrátane časti nad jestvujúcim mostom diaľničného privádzača z Popradu, čo umožnilo zrušenie dopravných obmedzení, v rámci ktorých bol uzavretý jeden jazdný pruh privádzača a z dôvodu dočasného zníženia prejazdnej výšky bola v dotknutom úseku tiež úplne vylúčená doprava vozidiel s výškou nad 4,3 m.

Realizácia pokračuje v súlade s postupom výstavby navrhnutým v projektovej dokumentácii mosta. V tomto období (október 2019), po zabetónovaní etáp II a IIA ľavého mosta, sa práce sústredia na realizáciu rovnakých etáp NK na pravom moste. Súbežne prebieha montáž podpernej konštrukcie, debnenia a výstuže NK na III. a IIIA. etape ĽM.

Zhotoviteľ verí, že po zvládnutí technicky a časovo najnáročnejších činností ako realizácia podpery 8 a realizácia I. etapy nosnej konštrukcie vrátane montáže a demontáže podpernej konštrukcie, budú práce na mostnom objekte 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ plynule pokračovať s cieľom splniť dohody uvedené v zmluve o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh.

Charakteristika SO 201-00
Dĺžka premostenia: 546,40 m (PM), 524,9 m (ĽM)
Dĺžka mosta: 562,9 m (PM), 536,4 m (ĽM)
Šírka mosta: 14,15 m (PM), 14,45 m (ĽM)
Výška mosta: 20 m (nad terénom)
Plocha mosta: 7 103,2 m2 (PM), 6 981,2 m2 (ĽM)
Priečny sklon: jednostranný, premenný od 0,75 do 3,5 %
Minimálna výška priechodného prierezu nad vetvami križovatky: 4,80 m
Text: Ing. Eva Gardošíková Matzová, Ing. Juraj Kopčák, Ing. Pavol Kidala
Foto: Doprastav, a. s.
Eva Gardošíková Matzová a Pavol Kidala pôsobia v spoločnosti Doprastav, a. s. Juraj Kopčák pôsobí v spoločnosti Dopravoprojekt, a. s.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2019.