modernizacia obvodovej steny so specifickou geometriou
Galéria(14)

Modernizácia obvodovej steny so špecifickou geometriou

Partneri sekcie:

Zvyšovanie tepelnotechnickej kvantifikácie (teda zatepľovanie) obvodových stien s vertikálnym výrazovým členením pilastrami predstavuje špecifický problém. Tento problém sa zvýrazňuje, ak pilastre staticky spolupôsobia a sú súčasťou vertikálneho systému nosného skeletu budovy.

13bielek big image
10bielek big image
11bielek big image
08bielek big image
04bielek big image
05bielek big image
06bielek big image
modernizacia obvodovej steny so specifickou geometriou 6497 big image
Problém sa rovnako zvýrazňuje, ak hlavné stĺpy podporného systému a vertikálne pilastre nie sú v jednej rovine. Vertikálne pilastre sú zväčša vysunuté z tejto roviny smerom do exteriéru (obr. 1 a 2).

Existujúci stav
Budovy tejto koncepcie s obvodovými stenami situovanými geometricky medzi vertikálnymi pilastrami alebo medzi vertikálnymi pilastrami a hlavnými nosnými stĺpmi podporného systému skeletu (obr. 2) vykazujú z hľadiska súčasných požiadaviek na obalové konštrukcie budov defekty v oblasti detailov (styk vertikálnych pilastrov a obvodovej steny), prvkov (okná a netransparentné časti obvodovej steny) a sústavy obvodovej steny ako celku (veľmi výrazné viacrozmerné tepelné toky – tepelné mosty).


Obr. 2 Pôdorysná schéma obvodovej steny s vertikálnym výrazovým členením pilastrami
A – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rôznej úrovni, B – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rovnakej úrovni
1 – hlavný nosný stĺp skeletu, 2 – vertikálny pilaster, 3 – obvodová stena, 4 – transparentná konštrukcia, TM – tepelný most, 2D-3D – viacrozmerné tepelné toky

Obvodové steny tejto koncepcie s výplňovými konštrukciami okien s nízkou tepelnotechnickou kvantifikáciou, s vysokou vzduchovou priepustnosťou a vysokou ročnou energetickou potrebou nemusia vykazovať problémy hygienického charakteru (kondenzácia vodnej pary na vnútorných povrchoch, vznik plesní a podobne). Ak sa však ich modernizácia nezrealizuje z hľadiska komplexných kritérií (ale napríklad len výmenou okien), môže sa narušiť súčasný rovnovážny stav hmoty a energie, a tým vyvolať nežiaduce problémy hygienického charakteru v modernizovanej – rekonštruovanej obvodovej stene.

Bežné variantné riešenia
Ak je v rámci obnovy nevyhnutné zachovať pôvodný geometrický výraz (pohľadové šírky stĺpov a pilastrov) na základe požiadavky autora projektu, pamiatkovej ochrany a podobne, možno sa v súčasnosti stretnúť s rozličnými variantmi riešenia naznačeného problému, uvedenými nižšie.

Variant V1

 • exteriérové plochy nosných stĺpov, prievlakov a pilastrov či kordónových ríms sa ošetria špeciálnym náterom (Thermo Shield Exterieur) (obr. 3), ktorý sa zakladá na funkcii termokeramickej membrány. Treba zohľadniť, že tento špeciálny náter:
 • prispieva k výrazovému zhodnoteniu fasády (farebná stálosť) a k dlhodobej ochrane stavebnej konštrukcie proti poveternostným vplyvom (dážď a sneh). Náterom sa uzatvára a redukuje tvorba trhlín v podklade, čím sa buduje účinná ochrana proti penetrácii dažďovej vody, tvorbe nežiaducich produktov (rias, machov, húb, plesní) a proti ultrafialovému žiareniu,
 • nepatrne prispieva k energetickým úsporám budovy, a to pozitívnym vplyvom na ročný vlhkostný režim obvodovej steny (eliminácia externej vlhkosti z dažďa) paropriepustnými vlastnosťami predmetného náteru (s nízkou hodnotou difúzneho odporu) a reflexnými vlastnosťami (zníženie sálavej zložky tepelného toku obvodovou stenou v letnom období),
 • rozhodne nerieši defekty obvodovej steny v oblasti tepelných mostov z viacrozmerných tepelných tokov prakticky vo všetkých detailoch stykov obvodovej steny (obr. 4);
 • realizuje sa úplná výmena pôvodných okien za okná s vyššou fyzikálno-technickou kvantifikáciou v súlade s STN 73 0540: 2002 (Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov). Touto výmenou sa zníži tepelný tok oknom (U ≈ 1,1 W/(m2 . K)), no hlavne neregulované vetranie infiltráciou vzduchu, čo môže vyvolať problémy hygienickej podstaty na tepelne nechránených plochách stĺpov, prievlakov, pilastrov či kordónových ríms (obr. 3 a 4).


Obr. 3 Pôdorysná schéma obvodovej steny s vertikálnym výrazovým členením pilastrami
Modernizácia – variant V1
A – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rôznej úrovni, B – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rovnakej úrovni
1 – hlavný nosný stĺp skeletu, 2 – vertikálny pilaster, 3 – obvodová stena, 4 – transparentná konštrukcia, 5 – termokeramická membrána

Variant V2

 • exteriérové plochy prvkov nosných stĺpov, prievlakov a pilastrov či kordónových ríms sa zateplia – obložia tenkou vrstvou (≈ 20 mm) vysokoúčinnej tepelnej izolácie (λ ≈ 0,035 (W/(m . K)) na plochách zvyšujúcich pohľadovú šírku fasádnych prvkov a hrubšou vrstvou (≈ 40 až 60 mm) na ostatných plochách (obr. 5). Treba konštatovať, že toto zateplenie:
 • charakterizuje vysoká prácnosť procesu modernizácie a nie vždy je pre požiadavky architektúry exteriéru akceptabilné (spravidla nie),
 • prispieva k tepelnotechnickej homogenizácii obvodovej steny a čiastočne rieši – znižuje defekty obvodovej steny v oblasti tepelných mostov,
 • prispieva k energetickým úsporám budovy, no výrazné členenie fasády je naďalej podmieňujúcim faktorom nežiaducich viacdimenzionálnych tepelných tokov;
 • realizuje sa úplná výmena existujúcich okien za okná s vyššou fyzikálno-technickou kvantifikáciou. V tomto variante predstavuje výmena okien menšie riziko vyvolania problémov hygienickej podstaty ako vo variante V1.


Obr. 5 Pôdorysná schéma obvodovej steny s vertikálnym výrazovým členením pilastrami
Modernizácia – variant V2
A – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rôznej úrovni, B – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rovnakej úrovni
1 – hlavný nosný stĺp skeletu, 2 – vertikálny pilaster, 3 – obvodová stena, 4 – transparentná konštrukcia, 6 – kontaktný tepelnoizolačný systém


Obr. 6 Pôdorysná schéma obvodovej steny s vertikálnym výrazovým členením pilastrami
Modernizácia – variant V3
A – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rôznej úrovni, B – pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rovnakej úrovni
1 – hlavný nosný stĺp skeletu, 2 – vertikálny pilaster, 7 – obvodová stena v novej polohe, 8 – transparentná konštrukcia v rovinnej súvislosti s tepelnou izoláciou novej obvodovej steny, 9 – kontaktný tepelnoizolačný systém nosných stĺpov

Nové koncepčné poňatie riešenia problému
Obligátne riešenia problému sa zakladajú na akceptovaní obvodovej steny v pôvodnej, veľmi nevhodnej polohe (variant V1 a variant V2). Pri modernizácii s úplnou výmenou okien táto akceptácia vychádza len zo zachovanie parapetnej časti obvodovej steny, spravidla s nevyhovujúcou tepelnotechnickou kvantifikáciou.

Variant V3

 • nové koncepčné poňatie modernizácie obvodových stien tohto typu posúva obvodovú stenu:
 • v prípade riešenia A na vnútornú úroveň pilastrov, ak pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rôznej úrovni (obr. 6A),
 • v prípade riešenia B na vnútornú úroveň pilastrov a stĺpov, ak pilastre a hlavný vertikálny nosný systém sú v rovnakej úrovni (obr. 6B).

Novým koncepčným poňatím modernizácie obvodových stien tohto typu sa:

 • tepelnotechnicky homogenizuje modernizovaná obvodová stena. Je charakterizovaná prakticky jednorozmerným tepelným tokom s výnimkou okolo nosných stĺpov v alternatíve A (obr. 6A), a tak sa odstraňujú existujúce tepelné mosty;
 • vytvára reálny predpoklad na to, aby modernizovaná obvodová stena v plnom rozsahu vyhovovala požiadavkám STN 73 0540.
Obr. 7 Pôdorys modernizovanej obvodovej steny, variant V3-A1 Obr. 8 Modernizovaná obvodová stena, variant V3-A2

Príklad modernizácie – obnovy obvodovej steny s vertikálnym výrazovým členením pilastrami (budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave – blok A) podľa obr. 6A dokumentujú varianty:

 • variant V3-A1 s ponechaním pôvodných parapetných častí a prídavným tepelným izolantom situovaným zo strany interiéru, pričom v jednej rovine s ním sú osadené nové výplňové konštrukcie okien (obr. 7)
 • variant V3-A2 s totálnou výmenou obvodovej steny (vrátane parapetnej časti) ­realizovanej z kompletizovaných dielcov, osadených na úroveň vnútorných povrchov vertikálnych pilastrov (obr. 8).

Z variantu V3-A2 sa vychádzalo aj pri jednostupňovom projekte obnovy fasády budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave – blok A (obr. 12). Z hľadiska optimalizácie investičných nákladov sa parapetná časť ­realizovala z kompletizovaného panela Trimotherm FTV 150 SS doplneného vonkajšou plášťovou hmotou vo forme odvetraného trapézového plechu a vnútornou plášťovou hmotou z vysokoúčinného tepelného izolantu a sadrokartónu(obr. 9 a 10). Ako výplň okenných otvorov sa použili okná na báze zliatiny hliníka s prerušeným tepelným mostom systému Schüco série AWS 75 BS.HI (koeficient prechodu tepla rámovými vlysmi Uf ≤ 1,8 (W/(m2 . K)) s trojnásobným nízkoemisným skleným systémom z uzavretej izolačnej jednotky – izolačného trojskla (súčiniteľ prechodu tepla Ug ≤ 0,7 W/(m2 . K), celková priepustnosť slnečnej energie g ≤ 48 %, svetelná priepustnosť TL ≥ 68 %, index vzduchovej nepriezvučnosti Rw ≥ 38 dB, teplé dištančné rámčeky) (obr. 10 a 11). Všetky detaily tohto výsledného variantu sa podrobili viacrozmernej tepelnotechnickej analýze s výsledkami, ktoré vyhovujú požiadavkám STN 73 0540 (obr. 13).

Obr. 9 Modernizovaná obvodová stena Stavebnej fakulty STU v Bratislave (blok A) – projektové riešenie Obr. 10 Detailné riešenie modernizovanej fasády Stavebnej fakulty STU v Bratislave (blok A) – vertikálny rez fasádou


Obr. 11 Detailné riešenie modernizovanej fasády Stavebnej fakulty STU v Bratislave (blok A) – horizontálny rez fasádou
1 – okenný systém s integrovaným krídlom na báze zliatiny hliníka s prerušeným tepelným mostom (ref. profil Schüco AWS 75 BS.HI), 2 – vonkajší okenný AL parapet, 3 – paropriepustná fólia, 4 – tepelná izolácia, 5 – paronepriepustná fólia, 6 – vnútorná parapetná doska, 7 – oceľový rám z  profilov Jäkl 40 × 60 mm, 11 – kotviaca rozperka, 13 – kotviaca rozperka, 14 – tenkovrstvová silikátová omietka, 15 – polyuretánová pena, 16 – kotvenie okenného rámu, 17 – sadrokartón, 18 – kotvenie okenného rámu L-uholníkmi, 19 – krycí AL plech, 20 – nadokenná lišta s odkvapovým nosom, 21 – vonkajší ukončujúci omietkový profil, 22 – podkladový osadzovací h-PVC profil, 23 – prerušenie tepelného mosta

Záver
Modernizácia obvodovej steny so špecifickou geometriou s vertikálnym výrazovým členením pilastrami pri akceptovaní geometrických požiadaviek na architektúru exteriéru a súčasných normových požiadaviek na jej fyzikálnu kvantifikáciu je náročným problémom, ktorý si vyžaduje špecifický koncepčný a projektový prístup, ako aj úzku spoluprácu architekta a inžinierov so zameraním na architektúru z oblasti novej fasádnej techniky budov.


Obr. 12 Budova Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (blok A)

Tento článok podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0624-10.

TEXT: prof. Ing. Milan Bielek, DrSc., doc. Ing. Boris Bielek, PhD.
OBRÁZKY a FOTO: archív autorov

Prof. Ing. Milan Bielek, DrSc., pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Doc. Ing. Boris Bielek, PhD., pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave a zároveň je prodekanom pre rozvoj fakulty.

Recenzovala prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka TSÚS, n. o.

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály.