Modernizácia železničnej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom

Modernizácia železničnej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom

Pracovníci musia používať pri stavebnych prácach vhodné rukavice, ochranu zraku a hlavy. Výstavba železničných koridorov na Slovensku pokračuje a naberá ďalej na obrátkach. Pri porovnaní finančných objemov prestavaných prác alebo dĺžky zrealizovaných úsekov je už dnes evidentné, že modernizácia železničných tratí dobieha výstavbu diaľnic. V decembri tohto roka sa ukončí modernizácia železničnej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom pre traťovú rýchlosť 160 km/h.


Stavba „ŽSR, Modernizácia trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom pre traťovú rýchlosť 160 km/h“ na takmer 20 kilometrovom úseku podstatne zlepší podmienky a bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov železníc a cestnú dopravu (pri križovaniach s traťou). Stavba sa zrealizovala s rozpočtovými nákladmi 3,5 miliardy Sk. Výška grantu z Európskej únie predstavovala 2 467 481 329 Sk, čiže 69,2 % z celkových rozpočtových nákladov stavby. Stavba sa delí na 5 ucelených častí: UČS 19 – rekonštrukcia železničnej stanice Piešťany, UČS 20 – prestavba trate Piešťany – Brunovce, UČS 21 – železničná stanica Brunovce, UČS 22 – trať Brunovce – Nové Mesto nad Váhom a UČS 23 – stanica Nové Mesto nad Váhom. 

Realizácia stavby tohto typu je pre zhotoviteľa veľmi náročným dielom, lebo v sebe zahŕňa množstvo technológií. Dokázala sa však pri nej v plnej miere zabezpečiť koordinácia náročných pracovných postupov vo výlukách s prevádzkou na tratiach a minimalizovaním meškania vlakov, a to napriek tomu, že sa pôvodne plánovaný čas výstavby skrátil zo 42 na 32 mesiacov.

Výstavba sa začala slávnostným poklepaním základného kameňa v máji roku 2006, jej predpokladané ukončenie je v decembri roku 2008. Dnes sa stavba nachádza v takom stave, že spĺňa všetky predpoklady na jej celkové ukončenie, a to v požadovanej kvalite a najmä v danom termíne.

Modernizácia železničnej trate
Modernizácia železničnej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom pre traťovú rýchlosť 160 km/h predstavovala v skutočnosti:

 • modernizáciu infraštruktúry (koľaje, zabezpečovacie zariadenia, celá technika) na traťovú rýchlosť 160 km/h,
 • modernizáciu infraštruktúry železničných staníc Piešťany a Nové Mesto nad Váhom, čiastočne aj budovy staníc,
 • modernizáciu troch medzistaničných úsekov a troch zastávok (Horná Streda, Brunovce a Považany),
 • zrušenie všetkých križovaní železnice s cestou a nahradenie cestnými nadjazdmi, premostenie potoka Dubová,
 • realizáciu jedného cestného mosta vedľa podjazdu v železničnej stanici Nové Mesto nad Váhom,
 • nové podchody pre verejnosť v železničných staniciach,
 • zastrešenie prístupov do schodíšť v železničných staniciach,
 • úpravu, resp. vybudovanie nových nástupíšť v železničných staniciach a na zastávkach,
 • vybudovanie zastrešenia s osvetlením a informačným systémom nových nástupíšť na železničných staniciach a zastávkach,
 • výstavbu piatich protihlukových stien (železničná stanica Piešťany, Piešťany – Brunovce, železničná stanica Brunovce, Brunovce – Nové Mesto nad Váhom, železničná stanica Nové Mesto nad Váhom),
 • úpravu všetkých nástupíšť aj pre občanov so zníženou schopnosťou pohybu,
 • nové osvetlenie v stanici Piešťany a na zástavke Brunovce,
 • novovybudované batožinové tunely v železničnej stanici Piešťany a Nové Mesto nad Váhom,
 • novú úschovňu bicyklov pri staničnej budove Nové Mesto nad Váhom.

Technické parametre úseku stavby Piešťany – Nové Mesto nad Váhom

Modernizácia tohto úseku železničnej trate so zrealizovaním všetkých uvedených úprav priniesla markantný nárast kultúry cestovania vlakom. Prispelo k tomu najmä vybudovanie nových nástupíšť, zastávok, batožinových tunelov a zrealizovanie  úprav budov staníc – napr. zastrešenia, osvetlenia, informačného systému a pod. 

Podchody, nástupištia a mimoúrovňové križovania s cestnou dopravou zabezpečili zase zvýšenie bezpečnosti. Obmedzí sa na minimum možnosť kolízií áut a vlakov, pričom rýchlosť cestovania vlakom sa zvyšuje až do rýchlosti 160 km/h.

Modernizáciou koľají, ktoré umožňujú vysoké rýchlosti, sa paradoxne dosahuje nižšia hlučnosť cestovania, minulosťou bude aj staré známe hrkotanie vo vlaku. Na zamedzenie šírenia hluku od koľaje sa budujú v blízkosti tratí protihlukové bariéry. Cesta vlakom (podobne ako na diaľnici) bude plynulejšia, bezpečnejšia, rýchlejšia a stará technika sa nahradí novou.

Dokončenie všetkých piatich ucelených častí stavby sa stáva realitou, ktorá už v tomto roku umožní cestujúcej verejnosti využívať všetky jej prednosti a zariadenia na európskej úrovni. Výstavba však pokračuje aj na ďalších úsekoch železničnej trate, takže čoskoro bude možnosť odviezť sa po novom nielen z Bratislavy do Nového Mesta, ale aj ďalej z Trenčína do Žiliny.

UČS 23 Nové Mesto nad Váhom
Stavba sa začala v marci 2007 a už v tomto roku sa tu vybudovali, resp. obnovili všetky dôležité objekty týkajúce sa železničnej prevádzky.

Práce sa začali čiastočnou výlukou prepravy. V prvej etape sa týkala nepárnych koľají 1, 3, 5 a 7, na ktorých sa uskutočnila výmena železničného spodku a zvršku v oblasti stanice. Realizovali sa aj výkopy a budovali sa časti podchodu a batožinového tunela (ich celková dĺžka je 36 m), ktoré spájajú stanicu s dvoma nástupišťami. Tunely sa budovali v zabaranených larsenových obhrádzkach, až po ukončení ich hrubej stavby mohli začať nadväzné práce (kladenie železničného zvršku a nástupište), takže dodržať stanovený termín bolo veľmi dôležité. Podarilo sa to nakoniec v oboch prípadoch, čiže aj pri výluke párnych koľají začatej v júli, čím sa prispelo k včasnému spusteniu železničnej dopravy na celom koľajisku stanice ešte v minulom roku. Dohotovené boli tiež šachty výťahov vedúcich z batožinového tunela a podchodu na nástupištia a na stanicu.

Súčasťou stavby je aj cestný podjazd v blízkosti stanice na Piešťanskej ulici, ako aj prestavba a modernizácia s ním susediaceho podchodu pre peších. Podchod pre peších, ktorý svojimi rampami s miernym sklonom umožňuje použitie aj občanom na vozíčkoch, je už sprevádzkovaný a práce na podjazde sa dokončujú.

Modernizácia železničnej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom pre traťovú rýchlosť 160 km/h
Začiatok výstavby: máj 2006
Ukončenie výstavby: december 2008
Realizácia: združenie DOPRASTAV, a. s. (líder združenia), OHL ŽS Brno, SUBTERRA, a. s., ALPINE Slovakia, a. s.
Projektant: Reming, a. s, ŽSR

Ing. Klaudius Jančovič
Foto: Ing. Ján Babiar, Ing. Ján Kňažko (Doprastav)

Autor je zástupcom riaditeľa výstavby Združenie SK Nové Mesto a pôsobí v spoločnosti Doprastav ako projektový manažér.

KategórieŽeleznica