Meranie polohopisu trate, stanica Devínska Nová Ves

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

V septembri minulého roka bola po viac ako trojročnom verejnom obstarávaní uzavretá zmluva o dielo na projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR. Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky Bratislava a zhotoviteľom stavby je konzorcium JV ICM – VÁHOSTAV – SK vybrané formou verejnej súťaže.

Vedúcim členom združenia je talianska spoločnosť ICM S.p.A Vicenza, spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s., je členom združenia. Predmetom projektu je zmodernizovanie traťového úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, čím sa dosiahne zvýšenie traťovej rýchlosti až do 200 km/h, skrátenie jazdných časov, redukcia hluku, bezbariérovosť staníc a nástupíšť.

Predstavenie projektu

Projekt Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR je rozdelený na dve časti, pričom predmetom zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie inžinierskej činnosti a realizácia stavebných prác.

Zmluva sa riadi zmluvnými podmienkami pre technologické zariadenia a projektovanie – realizáciu pre elektrotechnické a strojnotechnologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC).

Prvá časť stavby (A) s názvom ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR sa člení na:

 • úsek A.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670),
 • úsek A.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ ČR, 1. časť (sžkm 68,09 – 74,9),
  – časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,6 – 74,9),
  – časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,09 – 71,6).

Druhá časť stavby (B) s názvom ŽSR, Implementácia ERMTS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR sa člení na:

 • úsek B.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670),
 • úsek B.2: Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 – 68,09) bez ETCS Level 2,
 • úsek B.3: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900),
  – časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900),
  – časť B.3.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600).

V rámci stavby B „ŽSR, Implementácia ERMTS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ sa na traťovom úseku B.2 Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,640 – 68,090) vyprojektuje a zrealizuje len systém GSM-R (bez ETCS Level 2).

Situácia stanice Zohor
Situácia stanice Zohor | Zdroj: VÁHOSTAV – SK, a. s., odštepný závod Žilina

Priebeh realizácie projektu

Realizácia projektu je rozvrhnutá na obdobie necelých troch kalendárnych rokov. Dátum začatia prác stanovil stavebný dozor na 24. 9. 2020, skončenie prác sa predpokladá v novembri 2023. V prvej fáze projektu pôjde o zabezpečenie kompletnej dokumentácie potrebnej na získanie verejných súhlasov, stavebných povolení a pod.

Ide hlavne o vypracovanie zlúčenej dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DSZ/DÚR), vypracovanie štátnej expertízy stavebného zámeru, dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS) vrátane komplexnej inžinierskej činnosti a o zabezpečenie potrebných prieskumov a majetkovo-právneho vysporiadania (MPV ).

Harmonogram predpokladá získanie prvých stavebných povolení na jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory koncom roka 2021, keď sa spustí druhá fáza projektu, a to samotná realizácia stavebných prác jednotlivých traťových úsekov (ucelených častí).

Kompletné zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, majetkovo-právneho vyrovnania a prieskumov potrebných pre dokumentáciu má na starosti subdodávateľ združenia, projektantské združenie Reming Consult – Moravia Consult – Transgeo pod vedením vedúceho člena REMING CONSULT, a. s., a členov združenia MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., a Transgeo Sofia.

Meranie polohopisu trate, stanica Devínska Nová Ves
Meranie polohopisu trate, stanica Devínska Nová Ves | Zdroj: VÁHOSTAV – SK, a. s., odštepný závod Žilina

Záver

Projekt modernizácie trate je súčasťou globálneho prepojenia paneurópskeho železničného koridoru siete TEN-T Core a patrí medzi trate zaradené do dohôd AGC a AGTC (koridor železničnej nákladnej dopravy RFC 7). Modernizáciou tohto koridoru sa získa zvýšenie traťovej rýchlosti na 200 km/h, zrušenie všetkých úrovňových krížení a dobudovanie bezbariérových nástupíšť a podchodov v staničných úsekoch spolu s vizuálnymi a zvukovými informačnými systémami.

Na záver treba uviesť, že tento projekt je financovaný z európskych zdrojov – z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Realizácia projektu sa bude hradiť z dvoch programovacích období, a to zo súčasného programovacieho obdobia 2014 – 2020 a z obdobia 2021 – 2027 (druhá časť projektu).

Realizácia prieskumných prác v rámci DUR
Realizácia prieskumných prác v rámci DUR | Zdroj: VÁHOSTAV – SK, a. s., odštepný závod Žilina
Ing. Richard Púček

Richard Púček je riaditeľ divízie Slovensko, odštepný závod Žilina, a člen predstavenstva spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s.

Článok bol publikovaný v časopise Inžinierske stavby 01/2021.