Partner sekcie:
  • METROSTAV

Aktuálne z výstavby tunela Ovčiarsko

image 86342 25 v1

Tunel Ovčiarsko je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Na základe dĺžkovej kategórie podľa príslušných technických noriem sa radí medzi stredne dlhé tunely. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, každá pre jeden smer jazdy, navrhovaná rýchlosť je 100 km/h.

Tento článok nadväzuje na príspevok s názvom Tunel Ovčiarsko, ktorý bol publikovaný v časopise Inžinierske stavby č. 3/2015, a takisto aj na rozhovor s Ing. Jozefom Valkom na predchádzajúcich stránkach s cieľom priblížiť ďalšie napredovanie výstavby tunela. 

Slovenská diaľnica D1, ktorá po svojom dokončení spojí hlavné mesto Slovenska s hraničným priechodom Záhor na ukrajinskej hranici, je súčasťou vetvy Paneurópskeho koridoru A5, koridor V. trasy Benátky – Ľvov.
Samotná trasa diaľnice D1 je vo výstavbe od roku 1972, jej celková dĺžka po dokončení bude predstavovať 515,621 kilometra. Diaľnica prechádza územím, ktorého geomorfologické pomery možno považovať za komplikované, a to z hľadiska výskytu prírodných bariér vo forme kopcovitého terénu, najmä medzi úsekom Žilina a Prešov. Celkovo sa na tomto úseku plánuje výstavba až 11 tunelov.

Tunel Ovčiarsko, ktorý je súčasťou diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, sa nachádza v k. ú. Dolný Hričov a Ovčiarsko v okrese Žilina v Žilinskom samosprávnom kraji.
Investorom výstavby je Národná diaľničná spoločnosť, a. s., zhotoviteľom je Združenie Ovčiarsko a podzhotoviteľom, realizátorom samotnej výstavby tunela, je spoločnosť URANPRES, spol. s r. o.

Nakladanie rúbaniny z tunela

Technické parametre tunela

Tunel Ovčiarsko tvoria dve samostatné tunelové rúry, každá na jeden smer jazdy.
Navrhovaná rýchlosť v tuneli je 100 km za hodinu. Na základe dĺžkovej kategórie sa tunel zaraďuje medzi stredne dlhé tunely. Celková dĺžka razenej časti severnej tunelovej rúry (STR) je 2 300 metrov a razenej časti južnej tunelovej rúry (JTR) 2 320 metrov.
Vzdialenosť medzi osami jednotlivých tunelových rúr je variabilná, v úsekoch priečnych prepojení sa pohybuje od 43,5 do 45,4 metra.

Súčasťou tunela sú tri prejazdné a päť priechodných priečnych prepojení, ktoré slúžia ako únikové cesty. Zároveň je v tuneli šesť jednostranných núdzových zálivov (tri pre každú tunelovú rúru).
Postup výstavby tunela sa riadil metódou NRTM – cyklické razenie. Razenie tunela bolo navrhnuté s horizontálnym členením výrubu na kalotu, stupeň a dno.
Zo západného portálu sa razilo dovrchne; výškové vedenie trasy v STR je 1,68 % a v JTR 1,70 %. Priečny sklon je v rozsahu od 0 do 4,7 %.

Hydroizolácia v JTR

Technológia výstavby – primárne ostenie

Technické riešenie tunelovej rúry je navrhnuté tak, aby zodpovedalo požiadavke na životnosť minimálne 100 rokov.
Pre tunel Ovčiarsko bolo vyprojektovaných celkovo 13 typov primárneho vystrojenia. Vystrojovacie triedy (VT) navrhol projektant tunela v zmysle TP 021, Časť 1: Cyklické razenie, vystrojovacie triedy (staršie označenie TP 06-1/2006). Spôsob výstavby závisel od výsledkov hodnotenia inžinierskogeologickej dokumentácie výrubu a výpočtu indexu RMR. Hodnotám RMR pridelil projektant prislúchajúce VT v rozpätí kategórií 4 až 8.  

Spôsob výstavby plne zodpovedal schéme razenia metódou NRTM, kde sa po otvorení výrubu v čo najkratšom čase pristupuje k zabezpečeniu uvoľneného priestoru primárnym ostením. Prostriedky a materiálové zabezpečenie primárneho ostenia záviseli od geologických pomerov.

Primárne ostenie v kalote STR sa oficiálne ukončilo prerazením 28. apríla 2016 v staničení trasy 2,04058 km a tunelovom metri (TM) 1751,58 m od západného portálu (ZP). V JTR sa prerazenie realizovalo 12. júla 2016 v staničení trasy 2,22969 km a TM 1967,69 od ZP.

Oba uvedené termíny míľnika č. 3 (prerazenie tunelových rúr) boli v súlade s platným harmonogramom prác, dokonca v časovom predstihu vyše jedného mesiaca. Finalizácia primárneho ostenia, úprava na položenie hydroizolácie a úprava výkopov na základové konštrukcie sekundárneho ostenia sa predpokladá v STR v novembri tohto roku a v JTR v júli 2017.

Vzorový priečny rez bežným profilom s protiklenbou

Sekundárne ostenie

Od novembra 2015 prebieha súbežná realizácia primárneho ostenia a sekundárneho ostenia, kde spadá hydroizolácia, budovanie oceľových výstužných konštrukcií (armovanie), betonáž základových pásov, ochrán dna a hornej klenby.  
Práce na samotnej realizácii hornej klenby sekundárneho ostenia sa začali v STR 19. mája 2016. K 28. septembru 2016 bola betonáž hornej klenby v STR ukončená po blok č. 57, základové konštrukcie sú realizované po blok č. 133. V JTR sa pripravuje betonáž prvého bloku hornej klenby. Základové konštrukcie sú realizované po blok č. 40.

Harmonogram prác počíta s ukončením sekundárneho ostenia hornej klenby v STR v júli 2017 a v JTR v decembri 2017.
Sekundárne ostenie tunela je navrhnuté ako železobetónové z betónu C30/37 – XF4, XC3 pri priportálových úsekoch do 600,0 m a z betónu C25/30 – XF2, XC3 pri vnútorných častiach tunela s hrúbkou ostenia 0,3 m. Dĺžka blokov je naprojektovaná v celom tuneli na 12,5 metra. Výstužou sekundárneho ostenia je oceľ triedy B500B, minimálne krytie predstavuje 50 milimetrov.

Záver

Prerazenie tunelových rúr tunela Ovčiarsko sa realizovalo oproti platnému harmonogramu prác s predstihom. Definitívne ukončenie prác na primárnom ostení v STR sa plánuje na november 2016 a v JTR na jún 2017.
S dokončením prác sekundárneho ostenia hornej klenby sa v STR počíta v júli 2017 a v JTR v decembri 2017.

TEXT: Ing. Ladislav Grega, Ing. Igor Jurík, Ing. Peter Janega a Ing. Jozef Valko
FOTO A OBRÁZKY: Uranpres, spol. s r. o., Prešov

Ladislav Grega pôsobí ako zástupca hlavného stavbyvedúceho na stavbe tunela Ovčiarsko. Igor Jurík je projektovým geológom tunela. Peter Janega pôsobí ako projektový manažér v projekte výstavby tunela Ovčiarsko a Jozef Valko je hlavným stavbyvedúcim projektu tohto tunela. Všetci autori pôsobia v spoločnosti Uranpres, spol. s r. o., Prešov.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 05/2016.

KategórieTunely