Partneri sekcie:
 • OSMA
 • STAVMATSTAVEBNINY

Verejná súťaž na osvetlenie v Bratislave sa nedá vyhodnotiť

image 95325 25 v2

Verejné obstarávanie zákazky „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave“ treba zrušiť. Mali by sa pripraviť nové podklady na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by umožnila predložiť rozpočet projektu a zhodnotiť efektívnosť nákladov na správny výber poskytovateľa verejného osvetlenia.

Okolnosti späté s verejným osvetlením Bratislavy po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 boli neobyčajne komplikované. Svietili vtedy približne dve tretiny svietidiel, ktoré navyše Slovenské elektrárne každú chvíľu vypínali pre zadlženosť magistrátu. Rozsiahla modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia si pritom vyžadovala pomerne vysoké investičné náklady, no rozpočet hlavného mesta, podobne ako dnes, na komplexnú obnovu verejného osvetlenia nestačil. V tejto situácii bolo jedinečným rozhodnutím odovzdať majetok mesta do správy poskytovateľa verejného osvetlenia.

Spoločnosť Siemens, ktorá v roku 1996 vyhrala verejné obstarávanie, použila prvýkrát v stredoeurópskom priestore metódu EC (Energy Contracting). Táto metóda umožnila v hlavnom meste rozsiahlu modernizáciu a rekonštrukciu osvetlenia vrátane zaopatrenia finančných zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor. Počas roka 1997 divízia verejného osvetlenia v spoločnosti Siemens zabezpečila základnú rekonštrukciu svetelných miest (13 190 svetelných bodov) a do piatich rokov kompletne zmodernizovala celú sús­tavu verejného osvetlenia (zvyšných 28 890 svetelných bodov).

Koncom roka 2016 sa „Zmluva o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave“ so spoločnosťou Siemens, trvajúca 20 rokov, skončila. Od 1. januára tohto roka do 27. decembra 2018 platí nová zmluva za takmer dva milióny eur, ktorú primátor Ivo Nesrovnal podpísal s touto spoločnosťou bez súťaže, pričom takéto predĺženie zmluvy sa dá považovať za porušenie základných princípov verejného obstarávania, ktoré navyše zakonzervovalo súčasný stav. Mesto malo pritom povinnosť pripraviť podklady a dokončiť verejné obstarávanie, z ktorého vzíde nový poskytovateľ verejného osvetlenia, ešte pred ukončením platnosti zmluvy so spoločnosťou Siemens.

K tomu treba povedať, že magistrát si minulý rok objednal u poradenskej spoločnosti Deloitte Audit analýzu mestského verejného osvetlenia za neslýchaných zhruba 126 000 eur. Výstupy z tejto externej analýzy, ktorá slúžila ako podklad na prípravu verejného obstarávania zákazky „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave“ za viac než 170 miliónov eur s DPH, vyhláseného koncom mája 2016 hlavným mestom SR Bratislavou, však neumožňujú objektívne a jednoznačne vybrať najlepšiu ponuku.

Navyše, predpokladaná hodnota zákazky bola určená verejným obstarávateľom s nevídanou presnosťou, pravdepodobne z krištáľovej gule. Zásadné nedostatky súťažných podkladov tejto zákazky zhŕňame nižšie.

Súťažné podklady – kde je problém

 • Súťažné podklady musia obsahovať „Pasport sústavy verejného osvetlenia“ vrátane „Pasportizačnej (digitálnej) mapy verejného osvetlenia“ (s uvedením súčasných GPS súradníc svetelných miest a pod.). Tieto dokumenty musí spoločnosť Siemens ako prevádzkovateľ verejného osvetlenia odovzdať magistrátu na základe „Zmluvy o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave“. Namiesto toho Príloha č. 6 súťažných podkladov obsahuje „Požiadavky na pasport sústavy verejného osvetlenia“, ktoré musí vyplniť budúci poskytovateľ verejného osvetlenia pred komplexnou obnovou verejného osvetlenia v Bratislave. To však môže žiadať odborný spracovateľ súťažných podkladov až po siedmich rokoch, keď budú všetky svietidlá vymenené.
 • Úlohou verejného obstarávateľa je aktualizovať pred akoukoľvek rozsiahlejšou modernizáciou alebo rekonštrukciou verejného osvetlenia existujúci „Generel osvetlenia“ („Masterplán“, t. j. hlavný vzorový plán verejného osvetlenia) alebo vypracovať nový „Masterplán“, podpísaný hlavným architektom mesta a ďalšími zainteresovanými stranami. Tento dokument, záväzný pri komplexnej obnove verejného osvetlenia v Bratislave, ako aj pri obnove pôvodnej infraštruktúry, musí byť prílohou súťažných podkladov. 
 • Dôležitým východiskovým dokumentom pri komplexnej obnove verejného osvetlenia v Bratislave je zatriedenie miestnych komunikácií. Netýka sa len existujúcich osvetľovacích sústav, ale aj výstavby nových osvetľovacích sústav. Dokument „Triedy osvetlenia miestnych komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislava“ musí byť stanovený komisionálne. Predsedom komisie by mal byť svetelný technik s dostatočnými skúsenosťami v oblasti verejného osvetlenia a s určovaním tried osvetlenia pre miestne komunikácie. Medzi ďalších členov komisie by mali patriť dopravný inžinier, správca príslušnej komunikácie, mestská alebo štátna polícia, zástupca vlastníka verejného osvetlenia, príp. ďalšie zainteresované strany. Žiaľ, na výber tried osvetlenia pozemných komunikácií sa nemôže použiť technická správa TNI CEN/TR 13201-1, pretože jej náhrada STN bude schválená a publikovaná ÚNMS až počas roka 2018. Pri všetkých troch triedach osvetlenia (M, C a P) treba vypracovať protokol s podpisom všetkých zúčastnených členov komisie. Súčasne so zaradením komunikácií do tried osvetlenia je vhodné vykonať aj stanovenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 (komisionálne, protokolárne) a stanovenie stupňa znečistenia podľa smernice CIE 154:2003. V oboch prípadoch by mal byť členom komisie skúsený elektroinžinier.
 • Svetelnotechnický projekt verejného osvetlenia podľa súboru noriem v STN EN 13201 nie je možné v súčasnosti vykonať korektne pomocou inžinierskych programov DIALux (www.dial.de) a RELUX Professional (www.relux.ch), ich algoritmy sa totiž v súvislosti s revíziou a rozšírením súboru noriem v STN EN 13201 dosiaľ dolaďujú. No nielen preto je Príloha č. 9 súťažných podkladov „Návrh osvetlenia pre vzorové miestne komunikácie“ pre modelové komunikácie od A po J iluzórna. Bez stanovenia vzorových úsekov pre 2 029 ulíc Bratislavy zo strany magistrátu, overených údajov odrazivosti povrchu vozovky, geometrických údajov osvetľovacej sústavy, t. j. rozstupov svietidiel, výšky stožiarov a dĺžky výložníkov, sklonu svietidiel a ich orientácie, scén spínania alebo stlmenia svietidiel a pod. nemožno porovnávať svetelnotechnické projekty potenciálnych poskytovateľov verejného osvetlenia Bratislavy. Predmetná príloha je zároveň poznačená neodborným prístupom, nedostatočnými vedomosťami a praxou spracovateľa súťažných podkladov.
 • Portál www.energie-portal.sk zverejnil príspevok s názvom Otázky okolo súťaže na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v Bratislave, kde Ing. Jozef Legény dokumentuje, že niektoré parametre zverejnených súťažných podkladov, najmä uvedené v Prílohe č. 7, sú „nezmyselné a zavádzajúce“. Podľa jeho názoru, s ktorým súhlasím, „je to prinajmenšom zlyhanie spracovateľa súťažných podkladov, lebo za normálnych okolností by si mal všetko, čo zadá, overiť kontrolným výpočtom. Ak je chyba v prepisovaní a uvádzaní údajov, potom ide prinajmenšom o uvádzanie uchádzača do omylu z nedbalosti.
 • Podľa súťažných podkladov sa očakáva „zámena všetkých svetelných zdrojov na 47 475 svetelných miestach a zámena 24 000 stožiarov verejného osvetlenia“. Keďže na osvetľovacích stožiaroch nie sú osadené „svietidlá LED retrofit“, pôjde určite o inštaláciu „svietidiel s LED modulmi“. 
 • Príloha č. 8 súťažných podkladov „Technické špecifikácie prvkov osvetľovacej sústavy“ nezohľadňuje súčasný stav technickej normalizácie a parametre top svietidiel. To umožňuje v Bratislave inštalovať aj svietidlá garážovej produkcie bez záruky, len na základe verbálnych vyhlásení.
 • Záhadou sú aj význam a kvalita laboratórnych meraní fotometrických parametrov svietidiel v danom prevádzkovom stave, ktoré obsahuje Príloha č. 16 súťažných podkladov. V tejto prílohe sa o. i. prezentujú merania zverejnené v svetelnotechnických projektoch v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu v roku 2008, ako aj v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), prioritná os 2 Energetika, Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce… v roku 2009, v roku 2011 a v roku 2013, Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike a neskoršie merania. Bez ohľadu na výsledky merania má byť 47 475 svietidiel počas komplexnej obnovy verejného osvetlenia v Bratislave nahradených svietidlami s LED modulmi. Navyše ide o svietidlá, ktoré sú určené na recykláciu. Bolo by dobré, keby sa autori meraní zoznámili so slovenskou verziou európskej normy EN 13032 4: 2015 Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 4: Zdroje LED, moduly a svietidlá. V nej sú definované záväzné požiadavky na goniofotometer a na vyhodnocovanie výsledkov meraní, ktoré sa vzťahujú aj na konvenčné svietidlá.
 • Poradenská spoločnosť Deloitte Audit a magistrát mali v súťažných podkladoch prijať strategické rozhodnutie k realizácii koncepcie Smart City, a to v prvom rade z pohľadu zraniteľnosti proti útokom hackerov. Ku kybernetickej bezpečnosti celej infraštruktúry hlavného mesta SR Bratislavy by sa mala vyjadriť aj kybernetická polícia MV SR. Skrátka, koncepciu Smart City treba definovať v súťažných podkladoch nielen verbálne.
 • Životný cyklus verejného osvetlenia sa končí jeho ekologickou likvidáciou, čo predstavuje separáciu jednotlivých častí verejného osvetlenia s cieľom oddeliť nebezpečné látky a odborne ich zlikvidovať, ako aj dosiahnuť čo možno najvyšší pomer znovu využiteľných materiálov. V súťažných podkladoch treba jednoznačne uviesť, či má poskytovateľ verejného osvetlenia bezodplatne prevziať všetky demontované časti osvetľovacieho zariadenia do svojho vlastníctva alebo ich má zahrnúť do položkového rozpočtu.

Čo s tým?

Je zrejmé, že verejné obstarávanie zákazky „Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave“ koncipované podľa uvedeného treba naliehavo zrušiť. Zároveň treba pripraviť nové podklady na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by umožnila predložiť rozpočet projektu a zhodnotiť efektívnosť nákladov na správny výber poskytovateľa verejného osvetlenia.

The public tender for lighting in Bratislava cannot be evaluated

The public procurement of the „Public Lighting in Bratislava“ must be cancelled. New documentation should be prepared to process the project documentation, which would allow the project budget to be submitted and to determine the cost effectiveness of the proper selection of the public lighting provider.

 

TEXT: prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.
FOTO: isifa/Shutterstock

Pavol Horňák sa venuje osvetleniu pozemných komunikácií, projektovaniu osvetlenia cestných tunelov, osvetleniu športovísk a meraniu svetelnotechnických vlastností osvetľovacích zariadení vo všetkých aplikáciách.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 4/2017.