Hangár Letiska M. R. Štefánika v Bratislave

hangar letiska m. r. stefanika v bratislave

Nosná konštrukcia prvého Hangára VIP Handling na Slovensku na bratislavskom letisku M. R. Štefánika je vytvorená kombináciou oceľových a betónových prvkov. Oceľové prvky sa použili na vytvorenie strešnej konštrukcie a oceľových stužení v obvodových stenách, ktoré sú priamo spojené so zvislými betónovými konštrukciami – prefabrikovanými železobetónovými stĺpmi. Na miestach ukotvenia vstupných segmentových vrát zabezpečujú horizontálnu stabilitu stužujúce veže vytvorené z prefabrikovaných stĺpov spojených monolitickými železobetónovými stenami.

Opis objektu
V súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa realizovalo aj viacero súvisiacich objektov. Jedným z nich je Hangár VIP Hangling. Je navrhnutý ako veľkopriestorová hala s pôdorysnými rozmermi 150 × 50 m, ktorá je vnútornými priečkami variabilne delená na tri prevádzkovo samostatné hangáre vybavené vstupnými segmentovými vrátami so svetlou šírkou = 38,2 m a svetlou výškou = 13,3 m.

Základné údaje o stavbe/Basic specifications of structure
Projektant architektonicko-stavebnej časti/Designer of architectural and constructional stages: PIO-Keramoprojekt Trenčín, a.s.
Investor/Investor: VIP Handling, a.s.
Dodávateľ/Supplier: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Objem prefabrikátov/Volume of prefabs: 398 m3
Zabudovaná výstuž/In-built reinforcement: 82,5 t
Zabudované kotevné platne/In-built anchorage slabs: 18,481 t
Objem stavebných prác/Price of constructional work: 7,1 mil. eur
Čas výstavby/Duration of construction: 14 mesiacov/14 months

Zvislú nosnú konštrukciu tvoria prefabrikované stĺpy s monolitickými stužujúcimi stenami (jadrami), ktoré zároveň zabezpečujú horizontálnu statickú stabilitu objektu v stene so vstupnými segmentovými vrátami. Po ostatnom obvode je stabilita zaistená systémom pomerne mohutných oceľových stužení medzi stĺpmi.Vodorovnú nosnú konštrukciu zastrešenia tvoria veľkorozponové oceľové priehradové väzníky (L = 50,0 m), na ktorých je ľahký veľkorozponový strešný plášť (L = 13,0 m). Fasáda je z ľahkého skladaného kovoplastického plášťa. Prioritnú účelnosť a úžitkovosť objektu zvonka esteticky dotvára zakrivená strešná rovina a zvnútra šikmo tvarované hlavné modulové stĺpy. Spolu s ďalšími doplnkami tak stavba nadobúda dynamický charakter vhodne korešpondujúci s lietaním. Objekt je s ohľadom na geologické pomery a pôsobiace veľké silové účinky založený na veľkopriemerových železobetónových pilótach. Do monolitických hláv pilót sú prefabrikované stĺpy ukotvené cez oceľové pätky Peikko. Takéto ukotvenie zabezpečuje statický efekt votknutia prefabrikovaných železobetónových stĺpov.

Prefabrikácia
Prefabrikované prvky sú reprezentované obvodovými nosníkmi a nosnými stĺpmi. Obvodové nosníky sú zateplené a majú sendvičovú skladbu: vnútorná nosná vrstva + tepelná izolácia + vonkajšia membrána (150 + 60 + 80 = 280 mm). Zároveň plnia funkciu parapetu hornej stavby. Majú teda zvyčajnú konštrukciu s bežným riešením spodného osadenia na tŕň a horného rohového pripojenia k stĺpu pomocou prikotvovacieho uholníka do zabudovaných prvkov HTA. Väčšiu pozornosť si zaslúžia nosné železobetónové prefabrikované stĺpy.

Podľa účelu, umiestnenia v objekte a súvisiaceho odlišného tvaru prierezu ich môžeme rozdeliť do piatich charakteristických skupín:

  • hlavné modulové stĺpy – v obvodovej osi J po 13 m, nesúce strešné oceľové väzníky, sú dynamicky tvarované od širokej obdĺžnikovej päty 2 100 × 500 mm, zužujúc sa smerom hore na prierez 803 × 500 mm a oblúkom prechádzajúc do mohutnej konzoly šírokej 1 400 mm a vysokej 1 220 mm; hore sa končia atikovým zúžením 300 × 500/1 900 mm. Ich celková výška je 12,44 m. V spodnej polovici je stĺp odľahčený štyrmi otvormi s rôznym prierezom (950, 700, 550 a 400 mm). Piaty otvor s priemerom 400 mm je v tele konzoly. Tieto otvory zároveň slúžia na prechod vedenia médií (napríklad elektriny, vody a podobne). Na stĺpy bolo potrebné vyrobiť špeciálne formy, upraviť do päty osadzované pätky Peikko a následne špecificky riešiť ich vystuženie;
  • bežné obvodové medzimodulové stĺpy – majú obdĺžnikový prierez 500 × 700 mm a výšku 12,66 m;
  • štítové stĺpy s premennou výškou – nižšie majú výšku 13,39 až 15,54 m a obdĺžnikový prierez 500 × 700 mm, vyššie majú výšku 16,44 až 18,59 m a obdĺžnikový prierez 500 × 850 mm;
  • rohové stĺpy – ich obdĺžnikový prierez je 500 × 500 mm a výška 15,51 m;
  • stĺpy na stužujúce veže – sú spojené pomocou monolitických stien s prierezom 500 × 500 mm s rozšírenou hlavou v tvare kladiva 950 × 1 100 mm a s výškou 15,51 m.

Všetky stĺpy majú osadené pätky Peikko na ukotvenie do základov – buď bežné typové, alebo špeciálne upravené do celých blokov, ktoré boli navrhnuté v spolupráci firmou Peikko – SK. V stĺpoch sú v potrebnej miere vychádzajúcej z požiadaviek ukotvenia oceľových stužovadiel zabudované pomerne mohutné oceľové platne.

Záver
Nosná konštrukcia objektu Hangár VIP Handling využila spojenie oceľovej a betónovej časti s cieľom vytvoriť veľké priestory na parkovanie rôzne veľkých lietadiel. Vzhľadom na veľkú pôdorysnú plochu haly (50,0 × 150,0 m) sa navrhla ľahká oceľová konštrukcia strechy, uložená na prefabrikované železobetónové stĺpy, ktoré svojím tvarom nenarúšajú ľahkosť celého nosného systému. Z hľadiska prenosu vodorovných síl z oceľových prekladov na segmentové vráta dominujú stužujúce veže vytvorené z prefabrikovaných železobetónových stĺpov a stien z monolitického betónu. Ľahkosť oceľovej konštrukcie osobitne dopĺňajú hlavné modulové prefabrikované železobetónové stĺpy atypického tvaru a vytvárajú tak opticky priaznivý dojem z objektu.

 
 
 

 
Ing. Pavol Tekula, ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
 
Ing. Ľubomír Lašán, ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.

TEXT: Pavol Tekula, Ľubomír Lašán

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske Stavby/Inženýrské stavby