Partneri sekcie:
  • SKSI

Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa

image 82389 25 v1

Napojenie miest Spišská Nová Ves a Levoča na diaľnicu D1 po dobudovaní diaľničných úsekov D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek a D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek je zabezpečené mimoúrovňovou križovatkou Levoča a privádzačom Spišská Nová Ves – Levoča, I. etapa. Spojenie mesta Spišská Nová Ves, južnej časti mesta Levoča a jeho okolia nie je riešené ideálne.

Doprava do uvedených oblastí je vedená po ceste I/18 cez intravilán Levoče a po ceste II/533, ktorej technické parametre nie sú vyhovujúce. Pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia v budúcnosti sa pri neriešení situácie očakáva zhoršenie vplyvu dopravy na jestvujúcu technickú infraštruktúru, bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľov dotknutých častí mesta nadmernou hlučnosťou a emisným zaťažením.

Z hľadiska zvýšenia dopravnej kapacity, bezpečnosti a ochrany životného prostredia v lokalite je koncepčným a trvalým riešením projekt a realizácia stavby Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa, ktoré do svojho investičného programu zaradila Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava. Spracovateľom dokumentácie na stavebné povolenie a dokumentácie na ponuku je Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava.

Záujmové územie stavby sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Levoča, v katastrálnom území Levoča. V území, kde sa vybuduje privádzač sú poľnohospodársky využívané pozemky. Trasa navrhovaného privádzača neprechádza, ani sa nedotýka chránených území, v jej blízkosti sú biotopy národného a európskeho významu. V lokalite sa nenachádzajú významnejšie ložiská nerastov ani surovín.

Účelom projektu Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa je návrh diaľničného privádzača v polovičnom profile pre kategóriu cesty R 11,5/80. Celková projektovaná dĺžka úseku privádzača je 1,051 485 km. Návrh zohľadní budúci plný pre kategóriu R 24,5/80. Trasa privádzača začína úrovňovou okružnou križovatkou odpojením od existujúcej cesty II/533 spájajúcej mestá Spišská Nová Ves a Levoča. Ďalej trasa pokračuje severozápadným až severným smerom a končí napojením na vetvy mimoúrovňovej križovatky Levoča, ktorá sa realizovala v rámci dokončenej stavby D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek. Stavba pozostáva z 22 objektov.

Základné údaje o projekte:

  • dĺžka trasy: 1,051485 km
  • pripravovaný profil: ľavý v smere staničenia
  • mosty na privádzači: 1 ks
  • mosty nad privádzačom: 1 ks
  • mosty mimo privádzača: 1 ks
  • počet križovatiek: 1 ks
  • ostatné objekty: vegetačné úpravy, preložky a rekonštrukcie ciest, preložka a úprava vodného toku, preložky a úpravy inžinierskych sietí (VN, telekomunikačné a diaľkové káble, vodovody),informačný systém rýchlostnej cesty.

Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava
Projektové práce: Zhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP)
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

KategórieDiaľnice