Partneri sekcie:

Cestné objekty na úsekoch diaľnice D4 Bratislava

image 68039 25 v1

Diaľnica D4 s celkovou dĺžkou približne 48 km v koridore Bratislava, Jarovce – Stupava – štátna hranica Slovenskej republiky a Rakúska je súčasťou siete diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike od roku 2001.

Úseky diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a Bratislava, Ivanka sever – Rača, ktoré sú predmetom tohto článku, predstavujú nové dopravné prepojenie existujúcich diaľničných ťahov D2, D4 a cesty II/503 na južnom a východnom okraji Bratislavy. Výstavbou úsekov diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a  Bratislava, Ivanka sever – Rača sa odkloní tranzitná doprava smerujúca do Rakúska a Maďarska, ktorá v súčasnosti prechádza po diaľnici D1 územím hlavného mesta, a zároveň sa odľahčia obce i existujúca cestná sieť v okolí Bratislavy od tranzitnej dopravy. Prehľad jednotlivých úsekov diaľnice D4 je uvedený v tab. 1, prehľadná situácia diaľnice D4 je na obr. 1.

Obr. 1 Prehľadná situácia diaľnice D4

Základné údaje o úsekoch a opis trasy

Základné parametre úsekov, ako sú kategória cesty, návrhová rýchlosť a kvantifikácia niektorých typov stavebných objektov, sú uvedené v tab. 2 a tab. 3. Úsek Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever sa začína napojením na existujúcu diaľnicu D2 v mimoúrovňovej križovatke (MÚK) Jarovce, mimoúrovňovo križuje cestu III. triedy a železničnú trať, Jarovské rameno, výhľadovú veslársku a kanoistickú dráhu a rieku Dunaj. Na ľavom brehu Dunaja prechádza na estakáde až po km 5,500 D4 cez chránené územie európskeho významu Biskupické luhy, ale mimo územia prírodnej rezervácie Gajc. V MÚK Ketelec, ktorá je križovatkou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, prechádza daný úsek popod plánovanú rýchlostnú cestu R7. Ďalej pokračuje západne od obcí Rovinka a Most pri Bratislave, okolo ­letiska M. R. Štefánika, pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom západne od obce Ivanka pri Dunaji, v MÚK Ivanka západ križuje nadcestím cestu I/61 Bratislava – Senec, mimoúrovňovo mostom železničnú trať Bratislava – Štúrovo a končí sa v MÚK Ivanka ­sever napojením na existujúcu diaľnicu D1. Na obr. 2 až 4 sú znázornené situácie tohto úseku.Úsek Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača sa začína v mieste križovania s existujúcou diaľnicou D1 v MÚK Ivanka sever v blízkosti Šúrskeho kanála. Diaľnica D4 pokračuje severozápadným smerom, mimoúrovňovo križuje cestu III. triedy (Vajnory – Čierna Voda), ďalej pokračuje súbežne so Šúrskym kanálom a mostom križuje Račiansky potok. V záverečnej časti trasa smeruje do územia vinohradov na východnom okraji Malých Karpát, kde v MÚK Rača križuje mimoúrovňovo mostom železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu II/502. Nadväzný úsek diaľnice D4 sa plánuje vybudovať až v rámci ďalšej etapy spoločne s tunelom Karpaty v stavbe Diaľnica D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica. Situácia tohto úseku je na obr. 5.

Tab. 2 Základné parametre úseku D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

Obr. 2 Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, km 0,000 – 7,500 

Mimoúrovňové križovatky

MÚK Jarovce
V tejto MÚK sa križuje diaľnica D2 s diaľnicou D4 (obr. 6). Pre pravý jazdný pás  diaľnice D4 sa dobuduje nový mostný objekt ponad diaľnicu D2 a pravý jazdný pás D4, pozostávajúci z dvoch priebežných jazdných pruhov a prídavných pruhov v dopravných smeroch Bratislava (D2) – Rusovce (D4) a hraničný prechod Rajka (D2) – Rusovce (D4).

Obr. 4 Diaľnica D4 Bratislava

MÚK Rusovce
Táto MÚK v tvare dvoch prepojených rúrkovitých križovatiek križuje diaľnicu D4 s existujúcou cestou I/2 (obr. 7). Šírkové usporiadanie na ceste I/2 sa navrhuje ako štvorpruhové v kategórii MZ 21,5/80. Niveleta diaľnice D4 v mieste križovatky je vedená na násype a v miestach kríženia so železničnou traťou a preložkou cesty I/2 na mostoch.

MÚK Ketelec
Ide o križovatku D4 s rýchlostnou cestou R7 (obr. 8), ktorá je navrhnutá v tvare trojlístkovej križovatky s jednou polopriamou vetvou v smere D4 (Jarovce) – R7 (Bajkalská). V rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná sa rýchlostná cesta R7 vybuduje od km 0,200 – mostné objekty ponad budúcu diaľnicu D4 a zárodky budúcich križovatkových vetiev. Dobudovanie križovatkových vetiev MÚK Ketelec sa bude realizovať v rámci stavby Diaľnica D4 Jarovce – Ivanka sever a nadväznej stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava, Prievoz – Bratislava, Ketelec.

Obr. 8 MÚK Ketelec

MÚK Rovinka
Mimoúrovňová križovatka D4 (obr. 9) s cestou I/63 je umiestnená medzi mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice a obcou Rovinka. Je navrhnutá v tvare štvorlístkovej križovatky s pridruženými priepletovými kolektorovými pásmi na diaľnici D4 a s prídavnými pruhmi na preložke cesty I/63. Diaľnica D4 vedie v nízkom záreze, preložka C, I/63 vedie ponad D4.

MÚK Ivanka západ
Križovatka (obr. 10) je navrhnutá ako mimoúrovňová, srdcovitá križovatka s diaľnicou D4 ponad cestu I/61. Prepojenie cesty I/61 s diaľnicou D4 sa rieši cez kolektorové pásy, na ktoré sa napojí aj nasledujúca MÚK Ivanka sever. Križovatka je dopravne neúplná, pozostáva zo štyroch jednosmerných vetiev, ktoré zabezpečujú dopravné prepojenie diaľnice D4 s cestou I/61 zo Senca a do Senca. Ostatné dopravné smery bude zabezpečovať susedná MÚK Ivanka sever.

Obr. 10 MÚK Ivanka západ

MÚK Ivanka sever
Táto križovatka D4 s diaľnicou D1 (obr. 11) je navrhnutá ako mimoúrovňová špirálovitá križovatka typového tvaru. Diaľnica D4 a všetky križovatkové vetvy križujúce diaľnicu D1 vedú popod diaľnicu D1.

MÚK Čierna Voda
Táto MÚK je navrhnutá v deltovitom tvare (obr. 12) severozápadne od súčasnej cesty III. triedy. Cesta III. triedy z Čiernej Vody a zo starých Vajnôr je napojená na MÚK Čierna Voda samostatnými trasami. Výhľadová doprava z nových urbanizovaných častí Vajnôr sa odvedie mimo obytnej zástavby starých Vajnôr. Prepojenie jednotlivých dopravných smerov je navrhnuté cez dve okružné križovatky na preložku cesty III/5021 v MÚK Čierna Voda.

MÚK Rača
Táto mimoúrovňová križovatka má modifikovaný deltovitý tvar (obr. 13), pričom všetky dopravné smery sú vedené mimoúrovňovo. Križovatka je umiestnená severozápadne od cesty II/502 v priestore existujúcich vinohradov. Nedávno modernizovaná železničná trať Bratislava – Žilina a cesta II. triedy sú mimoúrovňovo prekrižované len jedným mostným objektom na diaľnici D4. Polovica cesty II/502 (smer Pezinok) ostáva zachovaná v súčasnej polohe.

Obr. 11 MÚK Ivanka sever

Výhľadovo sa uvažuje o možnom vybudovaní ďalších mimoúrovňových križovatiek na diaľnici D4:

 • MÚK Podunajské Biskupice (križovatka D4 s plánovanou rýchlostnou cestou R1 s privádzačom k ceste II/572 pri obci Most pri Bratislave),
 • MÚK Zálesie (križovatka D4 s privádzačom Zálesie k ceste III/0614, rezerva v prípade preukázania jeho potreby).

Veľké odpočívadlo Rovinka
V km 8,800 D4 medzi MÚK Ketelec a Rovinka je navrhnuté veľké obojstranné odpočívadlo Rovinka s rozšírenými službami pre vodičov tranzitnej nákladnej dopravy, kde budú:

 • parkovacie plochy pre 50 až 100 osobných vozidiel,
 • parkovacie plochy pre 50 až 200 nákladných vozidiel s vymedzeným stráženým parkovaním,
 • parkovacie plochy pre 10 až 20 autobusov,
 • parkovacie plochy pre 5 až 10 karavanov,
 • zariadenia pre deti,
 • zariadenia pre dospelých,
 • priestor pre psy,
 • avičky, lavičky so stolmi a zastrešené lavice so stolmi.

Na odpočívadle sa vyčlenia plochy na:

 • čerpaciu stanicu pohonných hmôt s možnosťou poskytovania rýchleho občerstvenia – 24-hodinová prevádzka,
 • samostatný objekt gastronomických služieb – motorest, resp. motel.

Obr. 12 MÚK Čierna Voda

Záver

Výstavbou tejto časti diaľnice D4, na ňu nadväzujúcich a s ňou prepojených rýchlostných ciest R7 a R1 vznikne významné prerozdelenie dopravy v rozhodujúcej komunikačnej sieti takmer celého Hlavného mesta SR Bratislavy. Diaľnica D4 významne odľahčí Bratislavu od tranzitnej dopravy, smerujúcej predovšetkým do Rakúska a Maďarska, ale aj významne prerozdelí zdrojovú/cieľovú dopravu prichádzajúcu cez hranice mesta. Pri vzájomnej koexistencii týchto troch vysokokvalitných komunikácií sa výrazne odľahčí Bratislava (napríklad na diaľnici D1 v profile pri Zlatých pieskoch sa v roku 2040 očakáva zníženie dopravného zaťaženia približne o 44 040 voz./24 hod., t. j. o 39 %) a zároveň vznikne optimálne a efektívnejšie trasovanie ciest automobilovej dopravy po území. S optimalizáciou trás súvisí aj mierny nárast intenzity dopravy na ceste I/2 od MÚK Rusovce smerom do Petržalky (juh). Táto skutočnosť sa odrazí na znížení intenzity dopravy na petržalských komunikáciách.Článok predstavuje cestné objekty z ďalších dvoch úsekov diaľnice D4, skoro 48 km dlhého obchvatu Bratislavy. Úseky diaľnice D4, Bratislava, Jarovce – Bratislava, Ivanka sever a Bratislava, Ivanka sever – Rača majú spolu dĺžku 26,99 km a končia pred tunelom Karpaty. Ich projektovú  prípravu zabezpečovalo Združenie D4 Bratislava, Jarovce – Rača (Alfa 04, a. s., R-PROJECT INVEST, s. r. o., ­GEOCONSULT, spol. s r. o.) pod vedením spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s.

TEXT: Ing. Mikuláš Jurkovič
Obrázky: DOPRAVOPROJEKT, a. s.
Mikuláš Jurkovič pôsobí v spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., a bol hlavným inžinierom projektu daných úsekov D4.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

KategórieDiaľnice