image 97080 25 v1
Galéria(8)

Cesta I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti

Cesta I/75 je súčasťou cestného ťahu v smere západ – východ, ktorý spája centrá dvoch susediacich krajov (Nitriansky a Trnavský) a zabezpečuje tranzitnú dopravu medzi mestami južného Slovenska. Je priamou spojnicou priemyselných a hospodárskych zón južného Slovenska, medzi ktoré patria mestá Sládkovičovo, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Šahy, Veľký Krtíš a Lučenec. 

O1NEW
O2 NEW
O3 NEW
O4 NEW
O5 FINAL
O6 NEW
tab1
tab2

Zároveň slúži na napojenie automobilovej dopravy na cestnú sieť medzinárodného významu, a to prostredníctvom cesty I/35 na rýchlostnú cestu R1 (E58, E 571) na západe a na cestu I/16 (E58 a E571) na východe, v meste Lučenec.

Základné údaje o úsekoch

K vypracovaniu štúdie realizovateľnosti pristupuje obstarávateľ (Slovenská správa ciest) na základe vzniknutej potreby predkladať Európskej komisii podklady pri výbere investičných projektov na území SR, financovaných prostredníctvom eurofondov.

Zmyslom projektu je naplniť hlavný cieľ, tzn. posúdiť stavbu podľa jednotlivých variantov a určiť charakteristiky, ktoré sú potrebné na porovnanie z dopravného hľadiska, z hľadiska ekonomickej efektivity, ochrany životného prostredia, prírody a krajiny. To znamená, že projekt má dať odpoveď na otázku, kedy bude stavba potrebná, kde bude najlepšie umiestnená a v akých technických parametroch by sa mala realizovať.

Štúdia realizovateľnosti rieši cestu I/75 na úseku Galanta – Šaľa – Nové Zámky, prechádzajúcom Trnavským a Nitrianskym krajom, okresmi Galanta, Šaľa a Nové Zámky. Cesta má celkovú dĺžku 40,306 km, začiatok úseku je v mieste okružnej križovatky na obchvate mesta Galanta, koniec úseku je severne pred vstupom do mesta Nové Zámky (križovatka c. I/75 a c. I/64).

Obr. 1 Prehľadná situácia cesty I/75 úsek Galanta – Jatov

Obr. 1 Prehľadná situácia cesty I/75 úsek Galanta – Jatov

Úlohou zhotoviteľa tejto štúdie realizovateľnosti bolo vypracovať hodnotenie súčasného stavu jestvujúcej cestnej siete priamo na cestnom ťahu I/75 a v jeho blízkosti, identifikovať súčasnú kapacitu a predpokladanú budúcu kapacitu, všetky dopravné problémy, prípadné kongescie a analyzovať ich, navrhnúť najvhodnejšiu kategóriu cesty v prípade preložky cesty, resp. nevyhnutnosti zmeny kategórie pri modernizácii a rekonštrukcii cesty.

Účelom bolo nájsť optimálne riešenie, ktoré spĺňa technické, dopravno-inžinierske, ekonomické a environmentálne parametre.

Rozdelenie na úseky (stavby)

Posúdenie realizovateľnosti jednotlivých stavieb cestného ťahu variantných trás v koridore cesty I/75 medzi mestami Galanta, Šaľa a Nové Zámky sa realizovalo v týchto úsekoch (stavbách) cesty I/75:

 • cesta I/75 Galanta – Šaľa (variant A, B),
 • cesta I/75 Šaľa – obchvat (variant A, B),
 • cesta I/75 Šaľa – Jatov (variant A, B),
 • cesta I/75 Jatov – Tvrdošovce (variant C, E), cesta I/75 Jatov – Šurany (variant D),
 • cesta I/75 Tvrdošovce – Nové Zámky ­(variant C, E).

Analýza problémov existujúcej cesty I/75 a dopravné prieskumy

Cestný ťah v koridore existujúcej cesty I/75 medzi mestami Galanta, Šaľa a Nové Zámky sa analyzoval z hľadiska technického stavu cesty a mostných objektov, šírkového usporiadania, kapacity, z hľadiska bezpečnosti dopravy, príčin vzniku kongescií a dopravnej nehodovosti. V marci 2017 vykonal Výskumný ústav dopravný, a. s., Žilina ďalej uvedené dopravné prieskumy.

 

Profilový dopravný prieskum

Účelom profilového dopravného prieskumu bolo zistiť aktuálne dopravné zaťaženie na cestnej sieti v posudzovanej oblasti. Samotný výkon profilového dopravného prieskumu prebiehal kontinuálne 24 hodín, sedem po sebe nasledujúcich dní od 13. marca do 19. marca 2017. Profilový dopravný prieskum sa realizoval prostredníctvom 16 ks automatických sčítačov dopravy SIERZEGA SR4, ktoré dokážu na základe mikrovlnnej technológie zaznamenávať prejazdy vozidiel v profile.

Z vyhodnotenia profilového dopravného prieskumu na stanovených profiloch vyplýva, že najvyššie intenzity dopravy sa zaznamenali v blízkosti okresných miest Galanta a Šaľa. Obe tieto mestá sú aj významnými zdrojmi a cieľmi nákladnej dopravy, zároveň sú významnými zdrojmi/cieľmi osobnej dopravy v súvislosti s bývaním, nakupovaním a voľnočasovými aktivitami. Hodnoty RPDI v týchto troch profiloch prekračujú 12 000 vozidiel za deň.

V ďalších profiloch smerom na okresné mesto Nové Zámky sa zaznamenali hodnoty RPDI na úrovni okolo 7 000 až 8 000 vozidiel za deň. Podiel osobnej dopravy na všetkých meraných profiloch sa pohybuje nad 80 %.

 

Smerový prieskum (EČV) – kordónový smerový prieskum

Účelom kordónového smerového prieskumu bolo zistiť pomery tranzitnej, zdrojovej a cieľovej dopravy v meste Šaľa. S týmto cieľom sa na významných dopravných spojeniach z pohľadu Šale (na vstupoch/výstupoch do/z miesta) vytypovali lokality na umiestnenie techniky na vykonanie samotného prieskumu. Prieskum sa realizoval prostredníctvom videozáznamu použitím 10 ks vizuálnych sond spolu na piatich stanovištiach.

 

Smerové križovatkové prieskumy

Účelom smerových križovatkových prieskumov (SKP) bolo zistiť pohyb a smerovanie dopravných prúdov vozidiel v priestore analyzovaných križovatiek. Samotný výkon SKP prebiehal počas dopravných špičiek od 7:00 do 11:00 h a od 13:00 do 17:00 h, a to na všetkých križovatkách súčasne. SKP sa realizoval prostredníctvom videozáznamu s použitím 12 ks vizuálnych sond na desiatich križovatkách na trase cesty I/75, na jednej križovatke na ceste I/64 pri Šuranoch a na jednej križovatke na ceste II/561 pri obci Horné Saliby.

Na vytvorenie dopravného modelu sa vy­užil softvér spoločnosti PTV, použila sa časť PTV – VISUM 15. Namodeloval sa súčasný stav dopravy a vypracovalo sa kapacitné posúdenie súčasného stavu, z ktorého vyplýva, že:

 • extravilánové úseky cesty I/75 kapacitne vyhovujú súčasnému dopravnému zaťaženiu, 
 • v súčasnosti kapacitne nevyhovujú intravilánové úseky cesty I/75 v meste Šaľa, 
 • intravilánový úsek v obci Tvrdošovce kapacitne vyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu s minimálnou rezervou kapacity.

Dopravná prognóza

Pri výpočte dopravnej prognózy sa počítalo s výhľadovým obdobím rokov 2027, 2037 a 2047. Na výpočet dopravnej prognózy sa použila analýza doteraz spracovaných dokumentácií a prieskumov, ďalej aktuálne údaje z posledného sčítania dopravy v roku 2015 a doplňujúce dopravné prieskumy vykonané počas roka 2017 v zmysle platných noriem.

Dopravná prognóza bola spracovaná pre:

 • nulový stav (existujúca cestná sieť, obr. 2),
 • stav s realizáciou navrhovaných investícií (obr. 3, 4).

Obr. 2 Nulový stav, mesto Šaľa, rok 2047 (osobné vozidlá + nákladné vozidlá za 24 h v profile)

Obr. 2 Nulový stav, mesto Šaľa, rok 2047 (osobné vozidlá + nákladné vozidlá za 24 h v profile)

 

Obr. 3 Stav s realizáciou, variant A, mesto Šaľa, rok 2047 (osobné vozidlá + nákladné vozidlá za 24 h v profile)

Obr. 3 Stav s realizáciou, variant A, mesto Šaľa, rok 2047 (osobné vozidlá + nákladné vozidlá za 24 h v profile)

 

Obr. 4 Stav s realizáciou, variant B, mesto Šaľa, rok 2047 (osobné vozidlá + nákladné vozidlá za 24 h v profile)

Obr. 4 Stav s realizáciou, variant B, mesto Šaľa, rok 2047 (osobné vozidlá + nákladné vozidlá za 24 h v profile)

Navrhované varianty

Cesta I/75 Galanta – Šaľa

Ide o úsek na trase súčasnej cesty I/75. Celková dĺžka úseku sa líši podľa nadväznosti na nasledujúci úsek, tzn. pri variante A je to 5,046 km a pri variante B je to 8,012 km. Dopravnoinžinierske posúdenie preukázalo, že cesta I/75 v tomto úseku vyhovie pri oboch variantoch výhľadovým dopravným nárokom v roku 2047 pri súčasnom usporiadaní v kategórii C 11,5/80 (2-pruh).
Z hľadiska technického stavu cesty je tento úsek vyhovujúci, nevyhovujúci je len stav dvoch mostných objektov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu. Z hľadiska hluku nevyhovuje daný úsek pri obci Kajal.

 

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Dopravnoinžinierske posúdenie preukázalo, že existujúca cesta I/75 vedená cez intravilán mesta Šaľa nevyhovuje dopravným nárokom už v súčasnosti. Zvýšenie kapacity cesty I/75, bezpečnosti a plynulosti dopravy, odľahčenie intravilánu mesta Šaľa od automobilovej dopravy, ako aj zníženie hluku a exhalátov v meste možno dosiahnuť len vybudovaním obchvatu mesta Šaľa (obr. 5).

Posudzované boli dva varianty vedenia obchvatu mesta Šaľa:

 • variant A severným obchvatom s dĺžkou 11,783 km (2-pruh) v zmysle ÚPN mesta Šaľa,
 • variant B južným obchvatom s dĺžkou 11,543 km (2-pruh a 4-pruh).

Obr. 5 Prehľadná situácia cesty I/75 Šaľa – obchvat

Obr. 5 Prehľadná situácia cesty I/75 Šaľa – obchvat 

Medzi výhody variantu B patrí jeho vedenie mimo poľovných revírov pri Váhu (pod vodným dielom Kráľová), väčšie dopravné odľahčenie mesta Šaľa, dopravné napojenie južnej priemyselnej časti mesta Šaľa (c. III/1366 a c. II/573) a takisto možnosť výstavby obchvatu v dvoch etapách. V prípade výstavby obchvatu podľa variantu A treba rátať s tým, že výhľadovo porastie v intraviláne mesta Šaľa, aj napriek vybudovanému obchvatu c. I/75, dopravné zaťaženie v roku 2047 až na súčasnú úroveň a v ďalšom období ju dokonca prekročí. Z toho vyplýva, že v budúcnosti bude na odľahčenie mesta Šaľa od automobilovej dopravy potrebné vybudovať ďalší cestný most cez rieku Váh. Zvýšenie intenzity dopravy približne o 53 % sa očakáva na navrhovanom privádzači do Šale-Veče na Dolnoveskej ulici v meste Šaľa.

Pri variante A, vo vzdialenosti 2,950 km od Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Kráľová, hniezdnej kolónie chavkošov nočných, je zvýšené riziko kolízií vtákov s existujúcim vzdušným elektrickým vedením – odporúča sa ho preložiť pod zem. Pri vedení preložky c. I/75 severným obchvatom (variant A) sa cesta I/75 dostáva do tesnej blízkosti budúcej obytnej zástavby miestnej časti Veča a obce Dlhá nad Váhom, pričom v budúcnosti hrozí, že cesta I/75 bude nakoniec obostavaná zástavbou z oboch jej strán.

Nevýhodou variantu B je potreba zmeny Územného plánu mesta Šaľa a dotknutých obcí, zmeny Územného plánu vyššieho územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja, spracovania a zabezpečenia dokumentácií a rozhodnutí (zámer EIA, správa o hodnotení EIA, záverečné stanovisko EIA, DSZ, DÚR, štátna expertíza, územné rozhodnutie, DSP, MPV). Z dôvodu týchto zmien treba pri variante B počítať s oddialením začatia výstavby obchvatu mesta Šaľa oproti variantu A.

 

Cesta I/75 Šaľa – Jatov

Ide o úsek na trase súčasnej cesty I/75 s celkovou dĺžkou 4,260 km. Dopravnoinžinierske posúdenie preukázalo, že cesta I/75 na tomto úseku vyhovie výhľadovým dopravným nárokom v roku 2047 v súčasnom usporiadaní v kategórii C 11,5/80 (2-pruh). Z hľadiska technického stavu cesty je tento úsek vyhovujúci, nevyhovuje len stav dvoch mostných objektov.

 

Cesta I/75 Jatov – Tvrdošovce (variant C), resp. Jatov – Šurany (variant D)

Dopravnoinžinierske posúdenie preukázalo, že existujúca cesta I/75 vedená cez intravilány obcí Jatov a Tvrdošovce nevyhovuje dopravným nárokom už v súčasnosti. Zvýšenie kapacity cesty I/75, bezpečnosti a plynulosti dopravy, odľahčenie intravilánu týchto obcí od automobilovej dopravy, ako aj zníženie hluku a exhalátov možno dosiahnuť len vybudovaním obchvatu. Na úseku Tvrdošovce – Nové Zámky nezodpovedá súčasné šírkové usporiadanie a parametre cesty I/75 (kategória C7,5) šírkovému usporiadaniu na ostatných úsekoch cesty I/75.

Posudzovali sa tri varianty vedenia cesty I/75 (obr. 6):

 • variant C severovýchodným obchvatom s dĺžkou 11,309 km s napojením na súčasnú cestu I/75 južne od obce Tvrdošovce,
 • variant D severovýchodným obchvatom s dĺžkou 13,891 km s napojením na cestu I/64 Nové Zámky – Nitra západne od mesta Šurany, 
 • variant E (ÚPD) v trase súčasnej cesty I/75 s dĺžkou 8,082 km; v tomto prípade ide o homogenizáciu cestného ťahu a rozšírenie cesty I/75 na kategóriu C11,5/80.

Obr. 6 Prehľadná situácia cesty I/75 úsek Jatov – Nové Zámky

Obr. 6 Prehľadná situácia cesty I/75 úsek Jatov – Nové Zámky

Trasa preložky cesty I/75 pri variantoch C a D obchádza obce Jatov a Tvrdošovce z východnej strany cez poľnohospodársky využívané územie na rozhraní dotknutých parciel, a to v takej vzdialenosti od obytnej zástavby, aby neboli potrebné žiadne protihlukové opatrenia. Preložka zároveň prechádza cez Chránené vtáčie územie SKCHVU 005 Dolné Považie. Pri variante C sa preložka c. I/75 za obcou Tvrdošovce vracia do súčasnej trasy cesty I/75. Pri variante D sa preložka c. I/75 nevracia naspäť do súčasnej trasy c. I/75, ale pokračuje k existujúcej ceste II/580, obchádza športové letisko Šurany a  končí sa napojením na cestu I/64 v križovatke Šurany. Na úseku od križovatky Akomáň po križovatku Šurany vedie cesta I/75 v spoločnej trase s cestou II/580 (Palárikovo – Šurany). Pokračovanie cesty I/75 smerom na Nové Zámky sa navrhuje na trase cesty I/64 (úsek I/64 Šurany – Nové Zámky).

 

Cesta I/75 Tvrdošovce – Nové Zámky

Súčasné šírkové usporiadanie a parametre cesty I/75 (kategória C7,5) na úseku Tvrdošovce – Nové Zámky nezodpovedajú šírkovému usporiadaniu na ostatných úsekoch cesty (kategória C11,5/80). Pri variante C by bola potrebná homogenizácia tohto cestného ťahu a rozšírenie cesty I/75 na kategóriu C11,5/80 na dĺžke 8,319 km, pri variante E na dĺžke 10,248 km. Súčasťou stavby je úprava úrovňovej križovatky s cestami II/580 a III/1497 v lokalite Čiky a mimoúrovňové križovanie cesty I/75 so železničnou traťou Palárikovo – Šurany, traťový úsek 3021.

Záver

Na základe posúdenia realizovateľnosti jednotlivých variantov stavby cesty I/75 z technického a dopravného hľadiska, z hľadiska ekonomickej efektívnosti, ochrany životného prostredia a ďalších faktorov sa prijali takéto odporúčania:

 

Cesta I/75 Galanta – Šaľa

 • Zrealizovať protihlukové opatrenia na ceste I/75 pred nežiaducim hlukom z dopravy, a to vľavo na ochranu obcí Kajal a Kráľová nad Váhom; zároveň zrekonštruovať mosty na existujúcej ceste I/75 a osadiť na nich bezpečnostné zariadenia. Výstavba sa odporúča zrealizovať najneskôr do roku 2025.
 • Rezervovať súčasný koridor cesty I/75 na výhľadové rozšírenie cesty I/75 na 4-pruh.
 • Pristúpiť k rozšíreniu cesty I/75 na 4-pruh vo výhľadovom období okolo roku 2047, ak sa naplní dopravná prognóza a rast dopravy na úroveň okolo 18 000 voz/24 hod./obojsmerne.

Tab. 1 Základné ukazovatele úseku Galanta – Jatov

Tab. 1 Základné ukazovatele úseku Galanta – Jatov

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

 • Pri variante A možno očakávať menšie odľahčenie intravilánu mesta Šaľa od automobilovej dopravy, kde aj napriek vybudovanému obchvatu bude potrebné v budúcnosti znovu riešiť nepriaznivú dopravnú situáciu v meste vybudovaním ďalšieho cestného mosta cez rieku Váh (v k. ú. Šaľa). V tejto súvislosti bude potrebné aktualizovať Generel dopravy mesta Šaľa aj Územný plán mesta Šaľa. Vzhľadom na blízkosť budúcej obytnej zástavby miestnej časti Veča a obce Dlhá nad Váhom k navrhovanej preložke c. I/75 je variant A menej vhodný z urbanistického hľadiska. 
 • Pri variante B možno očakávať väčšie odľahčenie intravilánu mesta Šaľa od automobilovej dopravy a možnosť dopravného napojenia aj južnej priemyselnej časti mesta Šaľa na preložku c. I/75. Variant je vhodnejší aj z urbanistického hľadiska, na druhej strane si vyžaduje zmenu Územného plánu mesta Šaľa a dotknutých obcí a zmenu Územného plánu vyššieho územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z dôvodu týchto zmien treba počítať s oddialením začatia výstavby oproti variantu A.

 

Cesta I/75 Šaľa – Jatov

• Bez ohľadu na vybraný variant v predchádzajúcom úseku bude treba zrekonštruovať mosty na existujúcej ceste I/75 a osadiť na nich bezpečnostné zariadenia. Rekonštrukcia sa odporúča zrealizovať najneskôr do roku 2021.

 

Cesta I/75 Jatov – Tvrdošovce (variant C), resp. Jatov – Šurany (variant D)

 • Z dopravného, ako aj z ekonomického hľadiska sa javí najvhodnejšie riešiť preložkou c. I/75 mimo intravilánu obcí Jatov a Tvrdošovce podľa variantu D s pokračovaním do Nových Zámkov po ceste I/64 Nové Zámky – Šurany (4-pruh, spoločný úsek s cestou I/64).
 • Oba varianty C aj D obchádzajú dotknuté obce, ale zároveň prechádzajú cez chránené vtáčie územie SKCHVU005, preto sa v správe o hodnotení (EIA) odporúča preveriť možnosť posunu trasy preložky c. I/75 bližšie k obci Tvrdošovce. 
 • V ďalšom stupni PD treba nájsť takú polohu preložky c. I/75, ktorá by predstavovala len mierne negatívny vplyv na vtáky žijúce v tomto vtáčom území tak, aby sa zásah do CHVÚ čo najviac minimalizoval. Výsledné riešenie by malo vzísť zo záverečného rozhodnutia MŽP SR (EIA). 
 • V prípade odporučenia akéhokoľvek upraveného variantu v záverečnom rozhodnutí MŽP SR (EIA) bude potrebné zabezpečiť zmenu územných plánov dotknutých obcí a zmenu Územného plánu vyššieho územného celku Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Tab. 2 Základné ukazovatele úseku Jatov – Nové Zámky 

Tab. 2 Základné ukazovatele úseku Jatov – Nové Zámky

 

Cesta I/75 Tvrdošovce – Nové Zámky

 • V prípade priechodnosti odporúčaného variantu D v predchádzajúcom úseku v rámci procesu EIA sa na existujúcej ceste I/75 v úseku Tvrdošovce – Nové Zámky nenavrhujú žiadne úpravy, tzn. bude sa tu uskutočňovať len štandardná údržba cesty.
 • V prípade nepriechodnosti variantu D v procese EIA bude potom najneskôr do roku 2047 potrebné zrealizovať úpravu a rozšírenie existujúcej cesty I/75 na parametre C 11,5/80 podľa variantu C (od km 1,929 po km 10,248 variant E). Ďalej bude treba skoordinovať a zosúladiť navzájom stavbu Cesta I/75 Tvrdošovce – Nové Zámky a stavbu Rýchlostná cesta R7 Dunajská Streda – Nové Zámky v mieste ich križovania.

Článok predstavuje štúdiu realizovateľnosti cesty I/75 na úseku Galanta – Šaľa – Nové Zámky v Trnavskom a Nitrianskom kraji s celkovou dĺžkou 40,306 km, ktorej cieľom bolo posúdiť realizovateľnosť jednotlivých stavieb tohto cestného ťahu z hľadiska priechodnosti navrhovaných variantných trás v koridore cesty I/75 medzi mestami Galanta, Šaľa a Nové Zámky a nájsť optimálne riešenie, ktoré spĺňa technické, dopravno-inžinierske, ekonomické a environmentálne parametre.

I/75 Galanta – Šaľa – Nové Zámky, Feasibility Study

National road I/75 is part of the transport road corridor in the west – east direction, which connects the centers of two neighboring regions (Nitra and Trnava) and provides transit traffic between the cities of southern Slovakia. It is a direct connection line between industrial and economic zones of southern Slovakia, including cities Sládkovičovo – Galanta – Šaľa – Nové Zámky – Šahy – Veľký Krtíš – Lučenec. At the same time, it serves as a connection to the road network of international importance for car traffic, specifically by means of road I/35 with connection to expressway R1 (E 58, E 571) in the west and connection to road I/16 (E 58, E 571) in the east in the city of Lučenec.

 

TEXT: Ing. Mikuláš Jurkovič
Obrázky: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Mikuláš Jurkovič pôsobí v spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., a bol hlavným inžinierom predmetnej štúdie realizovateľnosti.

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby 6/2017.