Emisie cestná doprava

Eurokomisia chce menej emisií z cestnej dopravy aj povinné nabíjacie body pre elektrovozidlá na diaľniciach

Európska komisia navrhla nové ambiciózne ciele v oblasti emisií CO2 od roku 2030 pre nové ťažké úžitkové vozidlá. Vďaka prísnejším normám by mohol tento segment cestnej dopravy prispieť k cieľom EÚ v oblasti klímy a nulového znečistenia.

Uvedené ciele pomôžu znížiť emisie CO2 v odvetví dopravy – na nákladné automobily, mestské a diaľkové autobusy pripadá viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy.

Vďaka prísnejším emisným normám by mohol tento segment cestnej dopravy prispieť k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k cieľom EÚ v oblasti klímy a nulového znečistenia. Komisia navrhuje postupné zavádzanie prísnejších emisných noriem CO2 oproti roku 2019 pre takmer všetky nové ťažké úžitkové vozidlá s certifikovanými emisiami CO2.

A to konkrétne 45-percentné zníženie emisií od roku 2030, 65-percentné zníženie emisií od roku 2035 a 90-percentné zníženie emisií od roku 2040.

Do roku 2030 by tak všetky nové mestské autobusy mali mať nulové emisie. V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a plánu REPowerEU bude mať tento návrh pozitívny vplyv aj na energetickú transformáciu – vďaka zníženiu dopytu po dovážaných fosílnych palivách a zvýšeniu úspor energie v odvetví dopravy.

Zlepšenie ovzdušia aj zdravia

Zo zníženia nákladov na pohonné hmoty a celkových nákladov na prevádzku budú mať úžitok aj európski prevádzkovatelia dopravy a jej používatelia. Návrh EK prispeje aj ku zlepšeniu kvality ovzdušia, najmä v mestách, i zdravia Európanov.

Zároveň ide o kľúčový sektor, pretože EÚ má vedúce postavenie na trhu v oblasti výroby nákladných automobilov a autobusov. Spoločný právny rámec pomáha túto pozíciu posilniť. Upravené normy sú signálom na nasmerovanie investícií do inovačných technológií s nulovými emisiami a zavádzania infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc.

Emisie sa v odvetví ťažkých úžitkových vozidiel od roku 2014 (s výnimkou roku 2020 z dôvodu koronavírusu) medziročne zvyšujú a to najmä v odvetví nákladnej dopravy. Je to v dôsledku rastúceho dopytu po cestnej doprave, ktorý by sa mal v budúcnosti ešte zvyšovať. V roku 2019 boli emisie z nákladnej dopravy o 44 % vyššie ako emisie z odvetvia leteckej dopravy a o 37 % vyššie ako emisie z námornej dopravy.

Súčasné emisné normy nezodpovedajú klimatickým cieľom

Až 99 % ťažkých úžitkových vozidiel vo vozovom parku EÚ v súčasnosti používa spaľovacie motory, ktoré sú poháňané dovážanými fosílnymi palivami ako nafta. Súčasné emisné normy pre ťažké úžitkové vozidlá pochádzajú z roku 2019, ale už nie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy.

Komisia preto chce, aby investície smerovali do vozidiel s nulovými emisiami a nabíjacej a čerpacej infraštruktúry. Navrhla nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá a žiada, aby sa na hlavných diaľniciach v pravidelných rozostupoch nainštalovali nabíjacie body a čerpacie miesta. A to každých 60 km na nabíjanie elektrických vozidiel a každých 150 km na čerpanie vodíka.