asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Správa bytového domu - otázky a odpovede (3.)

11.10.2012

So správou bytového domu súvisí množstvo problémov, ktorých riešenie síce upravujú platné právne predpisy, ale ich správny výklad je pre niektorých pomerne náročný. Z toho následne vyplýva množstvo nedorozumení, ktoré sa môžu premietať napríklad do pokút zo strany správnych orgánov. Najľahšie a najlacnejšie je poučiť sa z chýb iných...

Finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu sa ukladajú prioritne na bankovom účte, ale spoločenstvo vlastníkov bytov má určitú hotovosť aj v pokladni. Tieto prostriedky sú v rámci účtovníctva zaúčtované na účte „Fondy tvorené podľa osobitných predpisov“. Členka rady to napadla a tvrdí, že v zmysle zákona sa musia finančné prostriedky ukladať len na bankovom účte. Postupujeme v rozpore so zákonom, ak vedieme aj pokladňu?
 Vlastníci bytov hradia mesačné úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu na účet spoločenstva vedený v banke. Hotovosť v pokladni pochádza z príjmov od vlastníkov, ktorí uskutočňujú tieto platby priamo v kancelárii spoločenstva vlastníkov bytov. Uvedený spôsob hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv domu by mal byť upravený v zmluve o spoločenstve v súlade s § 7a ods. 3 písm. f) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Možno vysloviť domnienku, že spoločenstvo vlastníkov bytov môže mať v súlade so zmluvou o spoločenstve určitú finančnú hotovosť v pokladni a takýto postup nie je v rozpore s § 7b ods. 4 zákona o vlastníctve bytov. Peňažnú ho­tovosť v pokladni nemožno pokladať za akumulovanie finančných prostriedkov vybratých od vlastníkov bytov mimo banky. Pravidlá a spôsob vedenia pokladne určuje zákon o účtovníctve.

Do akého termínu je spoločenstvo povinné vyrovnať preplatky voči vlastníkom bytov? Ktorý právny predpis, respektíve ktorý paragraf to upravuje?
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov ukladá spoločenstvu v zmysle § 7b ods. 3 a správcovi v zmysle § 8a ods. 2 vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia na jednotlivé byty najneskôr do 31. 5. nasledujúceho roka za predchádzajúci rok. Lehotu vyrovnania preplatkov alebo nedoplatkov tento zákon nerieši. Lehota je obvykle dohodnutá v zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov a mala by byť uvedená na samotnom vyúčtovaní. Lehota sa pohybuje najčastejšie v rozpätí od 15 do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

Keďže obývame malý bytový dom odmeňujeme upratovačku podľa dohody o vykonaní práce raz za polrok. Má byť upratovačka prihlásená v sociálnej poisťovni počas celého roka, alebo ju treba prihlásiť a odhlásiť iba v mesiaci, keď dostane odmenu?

V prvom rade upozorňujeme, že upratovanie spoločných priestorov je opakujúca sa činnosť vykonávaná priebežne počas celého roka, nie iba v mesiaci, keď je odmeňovaná. Nemôžete s ňou teda mať uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, treba uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti a to na celý kalendárny rok. Odporúčame upratovačku nechať v sociálnej poisťovni prihlásenú počas celého roka a za mesiace, za ktoré jej odmenu nevyplácate podávať nulové hlásenia. Upratovačka je totiž ako zamestnanec na dohodu chránená povinným zákonným poistením počas celého roka a v prípade, že by mala pri práci úraz, môže si uplatniť nárok na náhradu.Nový vlastník bytu v bytovom dome písomne oznámil, že sa v určitom termíne odpája od centrálneho zdroja tepla. V oznámení sa uvádza, že to robí so súhlasom mandatára. Na to, aby to mohol urobiť, nie je nutný súhlas ostatných vlastníkov bytov?
Na odpojenie bytu od centrálnej vykurovacej sústavy je nutný súhlas spoločenstva, ktorý môže byť vydaný na základe rozhodnutia vlastníkov. Vlastník musí predložiť projekt a rozhodnutie o povolení stavby od príslušného stavebného úradu. V prípade, ak sa odpojí bez súhlasu, možno voči nemu postupovať v zmysle § 7 ods. 4 vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v znení novely č. 358/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla. Ak byt nie je umiestnený v nadstavbe alebo vstavbe do podkrovia, na najvyššom podlaží alebo nad nevykurovanými priestormi, musí vlastník aj so súhlasom spoločenstva platiť za dodávky tepla z centrálneho zdroja, a to sumu rozpočítanú na jednu štvrtinu plochy bytu. Mandatár nie je vlastníkom bytového domu, teda nie je oprávnený rozhodovať, respektíve udeľovať súhlas v mene vlastníkov, pokiaľ ho na to neoprávňuje rozhodnutie vlastníkov zapracované do mandátnej zmluvy. Súhlas na odpojenie dávajú vlastníci.

Pred šiestimi rokmi sa v bytovom dome realizovala výmena všetkých vodomerov vrátane hadíc na studenú vodu. Tento rok jednému vlastníkovi bytu táto hadica praskla a spôsobila škody v piatich bytoch. Poisťovňa odmietla opravy uhradiť z poistky vlastníka bytu, pretože má poistenú domácnosť, a nie byt. Poškodení teda žiadajú úhradu od spoločenstva. Nie je mi však známe, čo patrí v šachte správcovi bytového domu a čo vlastníkovi. Mám len neoverenú informáciu, že od vodomeru do bytu ide o majetok vlastníka. Ak by to aj tak bolo, ale spoločenstvo zabezpečovalo výmenu hadice, ktorá sa roztrhla, musí znášať náhradu škody spoločenstvo? Aká je životnosť takejto hadice?
Šachta nie je majetkom spoločenstva, je v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov. Od meradla patrí všetko do vlastníctva majiteľa bytu, vrátane meradla, nezávisle od toho, z akých peňazí sa práce hradili. Účel použitia fondu prevádzky, údržby a opráv určujú vlastníci, takže ak sa rozhodli, že meradlá a hadice zaplatia z fondu, je to ich rozhodnutie. To však neznamená, že hadice sú spoločným zariadením domu. Stačí sa pozrieť do ustanovenia § 2 ods. 5 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, kde je jednoznačne špecifikované, čo je spoločné zariadenie. Čo sa v tomto ustanovení nenachádza, nemožno považovať za spoločné zariadenie. Hadice sa za spoločné zariadenie nepovažujú. Životnosť hadice určuje výrobca.

V našom  spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov vykonávam funkciu predsedu rady spoločenstva. S predsedom spoločenstva vedieme dlhodobú diskusiu o tom, či spoločenstvo rokuje o svojich potrebách iba na zhromaždení, alebo aj na schôdzi (účasť vlastníkov, počet) a či schôdzu spoločenstva zvoláva predseda spoločenstva, alebo rada. V zákone č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, v § 11a sa uvádza: „Štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti.“ Rokuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov na zhromaždení alebo aj na schôdzi? Rada zvoláva zhromaždenie. Kto zvoláva schôdzu?

Spoločenstvo rokuje na zhromaždení. Ak je v dome vytvorené spoločenstvo, stretnutie vlastníkov, ktoré prijíma rozhodnutia, sa nazýva zhromaždenie. Je to najvyšší orgán spoločenstva. Tvoria ho všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí majú právo a povinnosť spolurozhodovať o správe a obnove spoločného majetku.

Ak nie je vytvorené spoločenstvo, vlastníci sa stretávajú na schôdzi vlastníkov. Vyjadrujú na nej vôľu pri prijímaní rozhodnutí zákonom stanoveným kvórom. Aj tu majú vlastníci rovnaké právo a povinnosť spolurozhodovať o správe a obnove spoločného majetku.

Ak teda máte v dome spoločenstvo, termín schôdza vlastníkov sa vás netýka. Pre spoločenstvo platí výraz zhromaždenie, ktorého právomoci určuje zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v § 7 ods. 9. V ustanoveniach, ktoré sú spoločné pre vlastníkov nezávisle od toho, či v dome je alebo nie je vytvorené spoločenstvo, sa v zákone používajú oba výrazy, aby bolo jasné, že sa to vzťahuje na obe formy správy.

Spoločenstvo chce podávať mesačné hlásenia na daňový úrad elektronickou formou. V žiadosti o povolenie elektronického zasielania som ako predseda vyhlásil, že som majiteľom e-mailovej adresy, ktorú používa naša ekonómka, keďže ja nemám zriadenú žiadnu e-mailovú adresu. Môže tieto hlásenia elektronicky posielať ekonómka zo svojej súkromnej e-mailovej adresy?
Vytvorte si na ktoromkoľvek portáli zdarma e-mailovú adresu pre spoločenstvo a túto používajte pre potreby odosielania mesačných hlásení na daňový úrad. K adrese bude mať heslo predseda a ekonómka. Podstatné v tejto veci je to, aby sa hlásenia odosielali pravidelne, v stanovenom termíne – mesačne a z jednej adresy.

Ako treba rozumieť § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z., v ktorom sa uvádza, že prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sa môžu dočasne použiť na doplnenie prostriedkov na plnenia, pričom keď sa po navýšení naplnia, treba ich znova vrátiť do fondu opráv. Mám tomu rozumieť tak, že keď v zákone nie je uvedená lehota, nesankcionuje sa to ani po rokoch?

Paragraf 10 ods. 3 slúži na riešenie situácií, ako sú napríklad:

  • Vo februári vám príde faktúra za teplo za január, ktorá kopíruje skutočnú spotrebu tepla za daný mesiac, ale vy máte k dispozícii od vlastníkov úhrady za teplo vo výške 1/12 ročnej spotreby, lebo tak sú nastavené zálohové predpisy. Vy si chýbajúce finančné prostriedky „požičiate“ z fondu prevádzky, údržby a opráv a teplo uhradíte. V priebehu roka sa rozdiel postupne vyrovná, pretože vám vlastníci priebežne platia za teplo aj v mesiacoch, počas ktorých sa nevykuruje;
  • máte neplatiča, ktorý vám dlhuje platby za niekoľko mesiacov. Vy však musíte platiť za vodu, teplo a všetky služby plnú čiastku podľa faktúr, lebo dodávateľa nezaujíma, že máte neplatiča. Dlh neplatiča vykrývate z fondu prevádzky, údržby a opráv, pretože iný zdroj na to nemáte. Ak vymôžete od neho pohľadávku dražbou alebo súdnou cestou, tieto peniaze sa vrátia späť do fondu vrátane sankcií.

Takto treba chápať ustanovenia zákona v § 10 ods. 3.Ako má platiť vlastník poplatok za správu, keď v bytovom dome nevlastní byt, ale iba garáž a dva samostatné nebytové priestory. Má platiť za správu ako keby mal jednu nehnuteľnosť alebo za každý priestor zvlášť?
Poplatok za správu sa platí za vedenie evidencie o platbách za byt alebo nebytový priestor. Ide o platby za to, že sa pre tento byt alebo nebytový priestor zabezpečujú plnenia, obnova a údržba a všetky úkony s tým súvisiace vrátane kontroly, ktorú zabezpečuje rada spoločenstva. Vy máte v dome spoločenstvo a predseda a rada zabezpečujú všetky úkony pre všetkých rovnako, bez ohľadu na to, či vlastník vlastní byt alebo garáž a bez ohľadu na počet nehnuteľností v bytovom dome. Výšku poplatku za správu schvaľuje výlučne zhromaždenie, je teda na rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aký spôsob úhrady si v tomto prípade schvália.
 
Je prijateľný postup spoločenstva vlastníkov bytov proti chronickým ignorantom upratovania spoločných priestorov dodatkom k domovému poriadku v nasledovnom znení: „Ak vlastník opakovane neupratuje (podľa svedectva susedov), spoločenstvo vlastníkov bytov túto prácu objedná a faktúru pripočíta vlastníkovi k jeho vyúčtovaniu.“ Dodatok by schválilo zhromaždenie. Nasledovala by osobná kontrola plnenia dohody.
Pokiaľ je v dome zavedený systém upratovania jednotlivými vlastníkmi, treba túto činnosť finančne ohodnotiť, teda určiť sadzbu, ktorá by sa účtovala za každý byt, keby túto činnosť zabezpečoval niekto externe, nezávisle na tom, kto. My v dome máme mesačný poplatok na upratovanie vo výške 0,8 € × 78 bytov, odmena pre upratovačku tak predstavuje 62,4 € v hrubom. Zistite, koľko by ste platili mesačne, keby vám túto službu zabezpečovala firma, a túto čiastku rozdeľte na byt a mesiac. Každý, kto neuprace, túto položku zaplatí, pričom sa mu platba vyúčtuje v ročnom vyúčtovaní ako nedoplatok. V tomto duchu treba prijať rozhodnutie na zhromaždení a oznámiť to všetkým v uznesení. Môže sa to schváliť aj ako dodatok k domovému poriadku.

Existuje nejaký predpis k poplatkom za výťah v bytovom dome? Som vlastníkom bytu na prvom poschodí bytového domu, mesačne okrem poplatku do fondu opráv platím aj samostatný poplatok za výťah vo výške 2,39 €, ale výťah nemôžem používať, keďže vonkajšie výťahové dvere na prvom poschodí sú zamknuté a výťah v našom dome je prístupný až od druhého poschodia.

Predpis k poplatku za výťah neexistuje. Pri rozpočítavaní plnení (služieb spojených s užívaním bytov) možno zohľadniť mieru užívania spoločných častí domu, spoločných zariadení domu (§ 10 ods. 6 zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov). Výťah je spoločné zariadenie domu a tým, že máte obmedzené jeho užívanie, respektíve ho nemôžete užívať vôbec, režijný poplatok za užívanie výťahu by ste platiť nemali.

Poistenie domu rozrátavame podľa štvorcových metrov podlahovej plochy bytu. Možno chápať poistenie sa ako súčasť fondu prevádzky, údržby a opráv?
Poistenie domu sa vzťahuje na nehnuteľnosť, ktorú majú v podielovom spoluvlastníctve jednotliví vlastníci bytov podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Väčší byt vlastní väčšiu časť, menší menšiu. Z toho vyplýva, že aj na jeho poistení sa musia vlastníci podieľať podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastnícky podiel nemusí zodpovedať ploche bytu, pretože je v ňom zahrnutá aj plocha pivnice alebo aj ďalšej miestnosti mimo bytu, ktoré k tomuto bytu patria. To znamená, že ani byty s rovnakou plochou nemusia mať rovnaký spoluvlastnícky podiel, ak nemajú rovnako veľké pivnice.

Poistenie možno uhrádzať z fondu prevádzky, údržby a opráv. Aby sa však zbytočne neukracoval fond, takéto riešenie sa neodporúča. Rozumnejšie riešenie predstavujú samostatné platby poistného, ktoré sú v mesačnom zálohovom predpise vyčíslené ako samostatná položka.

Vypláca sa odmena upratovačky zamestnanej na dohodu z fondu prevádzky, údržby a opráv?
Nie. Odmenu upratovačky treba platiť z finančných prostriedkov určených na úhradu poplatku za upratovanie, ktorého výška sa schváli na zhromaždení. Poplatok je súčasťou mesačného zálohového predpisu. S upratovačkou treba uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti, keďže ide o opakovanú prácu. Súčasťou dohody musí byť podrobný rozpis úkonov, ktoré má vykonávať, a v akých intervaloch. Z odmeny sa odvádza 19 % daň zo závislej činnosti na príslušný daňový úrad a 1,05 % do sociálnej poisťovne. Z toho vyplýva, že spoločenstvo ako právnická osoba sa musí prihlásiť na daňový úrad a do sociálnej poisťovne.
Vyúčtovanie tejto služby sa rozpočítava podľa počtu osôb prihlásených v byte alebo rovnakým dielom na byt – to závisí od dohody vlastníkov.

Je možné aby sa časť fondu prevádzky, údržby a opráv tvorila podľa štvorcových metrov a časť rovnakou sumou za každý byt? Pretože napríklad náklady na upratovanie sa rozpočítavajú rovnakým dielom za každý byt, nie podľa štvorcových metrov. Chápal by sa takto tvorený fond ako zdaniteľný príjem spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových prostriedkov, čo by znamenalo povinnosť registrácie na daňovom úrade?
Nie. Fond prevádzky, údržby a opráv sa tvorí iba podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, nie podľa štvorcových metrov. Slúži na prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukcie a obnovu spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu.

Služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov – plnenia, sa rozpočítavajú inak, nie podľa spoluvlastníckeho podielu. Spôsob ich rozpočítavania určuje zákon, alebo vyhláška, alebo čo nie je určené zákonom, rozpočítava sa podľa dohody vlastníkov.

Zdaniteľným príjmom v spoločenstve je:

  • príjem za prenájom spoločných častí a zariadení domu,
  • príjem zo sankcií,
  • zmluvná pokuta a úrok z omeškania,
  • príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí a zariadení domu, ak sa vlastníci nedohodnú inak.

Poplatok za správu je od dane oslobodený.

Možno odmenu za vedenie účtovníctva chápať ako súčasť fondu prevádzky, údržby a opráv?
Vedenie účtovníctva sa považuje za službu. Nemožno ju teda zaradiť do fondu. V mesačnom zálohovom predpise musí figurovať ako samostatná položka. Za každý byt sa odvádza rovnaká čiastka. Možno ju zaradiť aj do takzvanej položky správna réžia spolu s odmenou pre predsedu podľa dohody vlastníkov.

Do akej výšky treba poskytnúť zľavu z úhrad na plnenia pre študenta vysokej školy, ktorý má zriadený prechodný pobyt na internáte?

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa pri rozúčtovaní úhrad za plnenia zohľadňuje miera užívania spoločných častí a zariadení domu. Ak študent určitú časť roka preukázateľne býva na internáte, spoločné časti a zariadenia neužíva.

Úľavu mu môžete vypočítať nasledovne:

  • skúškové obdobie trvá v priemere šesť týždňov – za toto obdobie sa internát neplatí, študenti trávia čas doma (samozrejme, že tento údaj treba overiť), v číselnom vyjadrení to predstavuje (6 týždňov × 2 skúšobné obdobia) × 7 dní = 84 dní,
  • cez víkendy je študent doma (podľa toho, ako ďaleko od domova študuje), čo zodpovedá asi 30 týždňom v roku, teda 30 týždňov × 2 víkendové dni = 60 dní alebo je doma jedenkrát za mesiac, takže keď sa nepočíta 21 týždňov (asi 5 mesiacov), keď je doma, to predstavuje sedem mesiacov, teda 7 mesiacov × 2 víkendové dni = 14 dní,
  • v čase vianočných sviatkov možno počítať, že sa jeden týždeň zdržiava doma, teda 7 dní. K tomu možno ešte pripočítať 62 dní letných prázdnin.

Po zosumarizovaní vychádza, že študent sa zdržiava 167 až 213 dní v roku doma a 150 až 198 dní mimo domu, čo predstavuje približne päť až sedem mesiacov. Z toho vyplýva, že platba sa môže znížiť o zálohy za osobu vo výške piatich až siedmich mesiacov.

Túto problematiku sa odporúča zapracovať do rozhodnutia zhromaždenia alebo do zmluvy o spoločenstve.
Ešte jedna dôležitá vec. Mieru užívania treba zohľadniť pri tých službách, ktoré sa rozpočítavajú na osoby. Obvykle je to užívanie výťahu, osvetlenie spoločných priestorov a upratovanie spoločných priestorov. Pokiaľ sa tieto služby rozpočítavajú rovnakým dielom na byt, úľava sa neposkytuje.

TEXT: Ing. Otília Leskovská
FOTO: Dano Veselský, Martina Deríková, Tepláreň Košice

Ing. Otília Leskovská je viceprezidentkou Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov.

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Zuzana
Dobrý deň, rada by som sa spýtala, z akého účtu sa majú platiť dohodnuté odmeny zástupcom bytov - z fondu opráv alebo z fondu služieb ?
Odpovedať | 10.09.2018, 08:24
Bernáthová
Dobry, sme spolocenstvo vlastnikov bytov dohromady sme 18 bytov. 12 bytov suhlasi s upratovacimi sluzbami v bytovke a 6 nesuhlasia. Chcem sa opytat ci mozu ti co nesuhlasia neplatit ak suhlasi 2/3 vacsina?Dakujem Bernáthová
Odpovedať | 27.08.2018, 21:44
zuza
dobrý deň, sme SVB a NP - správcovi je priznaná odmena 39,-Eur za byt ročne, v bytovke je 9 bytov, čiže spolu 351,-Eur za rok, odmena je stále na účte, ako má správca postupovať pri vyplácaní odmeny?
Odpovedať | 27.06.2018, 15:48
Andrea
Dobry den, chcem vediet ci moze najomca z ineho vchodu vyuzivat nas vstupny vchod pre kratenie si cesty k bytu cez pic icny priestor. Taktiez ci najo.ci inych vchodou mozu vyuzivat bez nasho suhlasu teradu ktora sa nachadza v nadom bytovom dome a vchode. Dakujem.
Odpovedať | 21.06.2018, 11:14
Strapko
Dobrý deň. Bývam v panelovom dome Bauring na prízemí z nedostatočne zateplenou / 6 cm polystyrén/ severnou štítkovou stenou ktorá je v celý deň v tieni. A tú sa nachádza spálňa. Pod mojím bytom sú pivničné priestory z nezatepleným stropom s pôvodnými kovovým čiastočne nefunkčnými oknami. Bočné steny sú zaplatené 8 cm polystyrénom. V spálni v zime pri plnom kúrení mám teplotu maximálne 20 stup. Táto stena bola celú zimu mokra tak, že mi padala maľovka. Po zo-škrabaní maľovky som mal na uvedenej stene pleseň. Toto videl aj predseda nášho spoločenstva, ktorý povedal, že to budeme riešiť na schôdzi SVB. Vec posúdil certifikovaný odborník na tento problém a urobil tento písaný ZÁVER Zistené nedostatky obvodových konštrukcií sa najvýraznejšie prejavujú v nárožnom byte p. Optimálne je ale komplexne zhodnotiť stav obvodových konštrukcií bytového domu, a prijať opatrenia zlepšujúce parametre bývania pre všetky byty. Navrhované opatrenia sú doteplenie stropu suterénu, výmena okien v technických priestoroch, doteplenie štítových stien, komplexná sanácia loggií, vrátane zateplenia loggiovej dosky. Opatrenia odporúčam riešiť na základe projektovej dokumentácie, ktorá navrhne optimálne druhy a hrúbky tepelných izolantov a posúdi konkrétny vplyv tepelných mostov. Predpokladané náklady cca 3000.- €. Peniaze vo fonde opráv sú na to. Kompletnú správu som zaslal predsedovi spoločenstva SVB a správcovi. Požiadal som predsedu SVB o stretnutie aby ma predbežne informoval o možnom riešení a chcel som ho požiadať , aby sa to riešilo tento rok do zimy. Tomu sa vyhýba. Mám informácie, že nemá záujem o vykonaní uvedených opatrení. Pravidelné platím všetky poplatky za byt. Ak sa nerozhodne o tom, aby sa problém vyriešil tento rok chcem zablokovať platby do fondu oprav. Zobrať si úver na vykonanie uvedených opatrení. A uvedený úver by som splácal sumou ktorú som dával do fondu opráv. Po splatení úveru a úrokov by som pokračoval plateným do fondu oprav nášho domu. Je to možné.? Alebo ký máte návrh, aby som SVB donútil na uvedenú činnosť podľa mojej požiadavky ? Je možné moju požiadavku odhlasovať vlastníkmi bytov aj písomne a ako? Alebo len nadpolovičnou väčšinou prítomných na schôdze. Za vašu odpoveď Vám vopred ďakujem. Justra č.t 0907314563
Odpovedať | 10.06.2018, 09:28
Vladimír
Dobrý deň, Odkedy sme sa nasťahovali do bytového domu, jedna suseda nás permanentne obťažuje sušením svojho prádla v spoločných priestoroch bytového domu na chodbe pred svojim vchodom do svojho bytu, ktorý susedí s našou kobkou (pivničnou-nebytový priestor). My bývame o poschodie vyššie a tak všetky výpary zo sušenia sa zhromažďujú na našom poschodí (poslednom) kde nie je okno. Informovali sme správcu, políciu, miestny úrad, všetko bezvýsledne. Dotyčná ignoruje prípisy z úradov, návštevu policajtov aj naše zdrav. problémy (atop. ekzém u detí a manželky). Zbiera podpisy od ostatných susedov, ktorým to "neprekáža a snaží sa väčšinou pretlačovať svoje egoistické zvyklosti. Vrcholom je že sa nechala zvoliť za upratovačku bytového domu aj za domovú dôverníčku. V bytovom dome je jediná, ktorá okupuje spoločné priestory pod schodiskom (hračky, bicykle, kočíky a i) a zároveň dlhodobo medzi pivničnými kobkami na jej schodisku (a teda aj našou pivničnou kobkou) umiestnený elektronický odpad (umývačka riadu). Za svoje "služby" si vynucuje poplatok 5€ mesačne od každého bytu na ruku, bez zmluvy alebo podpísanej dohody o vykonaní práce a bez riadne určených povinností upratovačky.
Odpovedať | 29.05.2018, 15:20
Ing.Vlasta Jamborková
Prosím,podla akeho zakona chce spravca nasho bytoveho domu spravovat kotolnu,ktoru sme si vybudovali z vlastnych financnych zdrojov po tom,ako nas odmietli pripojit k novemu zdroju tepla ktory vybudovali po odstaveni centralneho zdroja tepla?Kotolnu mame cca od roky 1999.
Odpovedať | 22.05.2018, 16:19
Peter
Dobry den chcel by so sa opyat prosim vas zateplovali nam bytovku a bomi nam odstranene susiaky na pradlo teraz po zatepleni nam idu davat nove ale za montaz a dovoz si mam platiti sam tak sa chcem opytat ze preco mam ja platit za nieco co som mal namontovane ale bomo mi to odstrane proste ci musim platit za montaz a dovoz susiaka lebo tak sa rozhodla len spravkina a nam to len oznamila.Dakujem
Odpovedať | 14.05.2018, 16:44
Viera Hutyrová
Dobrý deň, volili sme predsedu spoločenstva. Jeden kandidát predložil pred voľbou výpis z registra trestov a druhý nie, vraj výpis stačí predložiť až pri zápise novozvoleného predsedu. Mohli sa voľby uskutočniť aj keď jeden kandidát výpis z registra trestov pred voľbou nepredložil? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedať | 03.05.2018, 18:27
Eva Schmidtová
Správca a ZVL vybrali na montáž lodžií firmu, ktorá ponúkla najvyššiu sumu. Úver sa má splácať 25r. Ja chcem sumu za montáž zaplatiť v hotovosti formou faktúry. Ústne som mu to oznámil. Je treba napísať správcovi písomnú žiadosť ak áno čo musí obsahovať? Ďakujem
Odpovedať | 23.03.2018, 14:49
Jozef Frič
Dobrý deň,v našom bytovom dome máme nebytové priestory s výkladmi.Majitelia týchto NP informovali na schôdzi vlastníkov bytov a NP o potrebe výmeny výkladov a použiť na tento účel peniaze z fondu prevádzky,údržby a opráv. Je možné realizovať túto požiadavku vlastníkov NP z tohoto fondu ? Môžem aj ja požiadať schôdzu VBaNP o výmenu okien na mojom byte z tohoto fondu? Ďakujem.
Odpovedať | 13.03.2018, 14:53
ovary ferdinand
Kto sa stará o poriadok (kosenie, orezy, odpratávanie snehu) okolo bytovky a v akej vzdialenosti ? Správca, mesto ?
Odpovedať | 07.02.2018, 12:42
Katarina
Dobry den, kupili sme byt v bytovom dome s troma vchodmi, v každom vchode je 12 bytov, bytovka funguje ako bytové spoločenstvo. Po nastahovani sme zistili ze v ani jednom vchode nie su zavedene upratovacie služby spoločných priestorov. Viete mi poradit ako apelovat na to, aby sa v bytovke zaviedla? Ďakujem.
Odpovedať | 05.02.2018, 00:23
jana ondriasova
Moze spravca bytu uzavriet novu najomnu zmluvu ak ma pohladavku na byt predoslych najomnikov . Je taka zmluva platna
Odpovedať | 04.02.2018, 08:57
dobry den chcem sa opytat ze ci mam nejaky narok na ulave na byte byvam v bytovke na 1poschodi a taha my zima cez dvere dnu
Odpovedať | 28.01.2018, 11:25
Branislav Varga
Chcel by som sa opýtať o nás problém s novými vlastníkmi.bola sme stvorbytivka a dali sme súhlas na výstavbu dvoch bytov miesto našej strechy.novi majitelia nám podpisom overeným u notára potvrdili že si nebudú nárokovať na spoločné priestory ktoré sme mi predošlí majitelia mali rozdelené na štyri časti.po niekoľkých rokov sa to zmenilo a vravia že ťa zmluva je neplatná a majú na spoločné priestory nárok.je to pravda?
Odpovedať | 13.01.2018, 09:19
Kovacova
Ano, je to pravda. Vase usporiadanie vzajomnych vztahov moze byt iba v sulade so zakonom. V zasade ste dali suhlas na nadstavbu predmetnych bytov. Podmienkaktoru ste si dali, ze nebudu participovat na spolocnych priestoroch nema oporu v zakone. Vystavbou novych bytov pri vklade do katastra musel byt prepocitany aj spoluvlastnicky podiel vsetkych bytov. Sucet vstkych spoluvlastnickych podielov v dome musi byt 1.
Odpovedať | 17.09.2018, 14:13
Alexandra Majerová
dobrý deň, zaujímalo by ma, či je nejaký predpis, resp. zákon, ktorý hovorí o tom, čo všetko je možné držať v kočíkarní. Je v poriadku keď si tam vlastníci skladujú napr. pneumatiky?
Odpovedať | 02.05.2017, 09:00
Katarina V.
Dobry den, rada by som Vas poprosila o radu. V nasej budove byvame uz 1,5 a este sme nedostali ziadny financny rozpis, medzi casom sa rozbehla aj rekonstrukcia domu. Kvoli tomu sme si chceli vypitat financny stav domu a vydavky spojene s rekonstrukciou, ale nasa prosba bola odmietnuta. Co mozeme v tomto pripade spravit? Myslim si, ze kazdy vlastnik ma pravo vediet ako sa naraba s nasimi peniazmi. Dakujem Vam za odpoved.
Odpovedať | 06.04.2017, 14:31
Marian Bencko
Chcel by som vedieť , ak správca spravuje veľké množstvo bytov cca 5000 či je potrebné viesť samostatné účty v banke za bytové domy .
Odpovedať | 14.03.2017, 13:58
Dušan Pančura
Dobrý deň. počas vlasnictva bytu som si zrekonštruoval balkon, Zateplenie , zaluzie atd. Teraz sa rozhodlo o zateplení bytovky a všetko mam zlikvidovat . Pri ankete som nesuhlasil so zateplenim a vyhrady zasahu na balkone. Ma narok spoločenstvo vlasnikov bytoveho domu zasahovat do mojho priestorubez nahradymojich vynaložených nakladov ?
Odpovedať | 10.03.2017, 12:22
ASB.sk
Balkón nie je vlastníctvom vlastníka bytu. Je to súčasť fasády ako spoločnej časti domu. Inak by nebolo možné realizovať obnovu balkónov z fondu prevádzky, údržby a opráv. Pokiaľ vlastník bytu mal na úpravy balkóna stavebné povolenie, súhlas spoločenstva na ich realizáciu a zároveň vie zdokumentovať projektom, že úpravy, ktoré vykonal, zodpovedajú potrebám z hľadiska statiky, tepelnej techniky a hydroizolácie, potom môžu byť tieto úpravy uznané a na jeho balkóne nebude potrebné robiť žiaden zásah. Ak však na úpravy súhlas nemá a sú robené bez projektu, ide o čiernu stavbu, nedovolený zásah do spoločnej časti domu a musia byť odstránené. Predpokladám, že za „anketu“ vlastník považuje písomné hlasovanie. Ak s predmetnými investíciami nesúhlasí, môže sa odvolať na súd v zákonom stanovenej lehote. Inak je rozhodnutie vlastníkov prijaté stanoveným kvórom v písomnom hlasovaní pre neho záväzné. Na vrátenie nákladov nemá nárok. Odpovedala Ing. Otília Leskovská
Odpovedať | 21.03.2017, 15:32
hykelova
Dobrý deň chcela by som poradiť pri výstavbe bytovky som si dala postaviť firme ktorá bytovku stavala obchodný priestor + garáž je to súčasť bytovky ale mne firma dala kúpnu zmluvu a na tomto základe mám aj vlastnícky list kde ťarchu žiadnu nemám správca ale po mne žiada platiť správu tak ako všetci nájomníci bytovky + fond opráv mám to platiť a pristúpiť k zmluve o správe
Odpovedať | 21.02.2017, 14:03
Antonia
Zdravim, nie je na prevádzkovanie aparatúry ku gitare v byte obytného bloku potrebný súhlas nájomcov alebo je nejaky paragraf, kt.upravuje povedzme decibely ale čo je možné a čo už nie prevádzkovať v byte? Sused každý víkend od 8h rannej napriek tomu, že väčšina nájomcov má na oddych a spánok iba víkendy, opakovane aplikuje hru na gitaru cez aparatúru a tie decibely zobudia aj mŕtveho.... Vďaka.
Odpovedať | 15.02.2017, 22:01
Alena Durasová
dobrý deň, chcela by som vedieť ako sa rozpočítava platba pre upratovačku?Sme Spoločenstvo vlastníkov.Je na to nejaká smernica,podľa ktorej sa máme držať?Je nás 11 bytov,nevieme sa dohodnúť ako to rozpočítať či na byty,alebo na osoby?Mohli by ste mi poradiť?Ďakujem.
Odpovedať | 30.01.2017, 20:00
Šušu
Dobrý deň, prosím Vás má právo využívať spoločné priestory vlastníkov bytu bytového domu ( práčovňu, sušiareň, kočikáreň ) nevlastník bytu t.j. podnájomník vlastníka? Ak áno za akých okolností? Ďakujem.
Odpovedať | 30.01.2017, 16:01
Ludo
Dobrý deň. Môže správca hradiť opravy z Fondu opráv nebytového priestoru (garáž), keď podľa kupnej zmluvy nemám garáž ani spolovlastnícky podiel. Fond opráv Slúži na prevádzku, údržbu, opravy, rekonštrukcie a obnovu spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, pričom garáž nie je spoločný nebytový priestor. ďakujem
Odpovedať | 11.01.2017, 13:18
Eva
Dobry den, pred rokmi rom sa rozviedla. Byt je podla zakona rozdeleny na 1/2 mne a 1/2 ex-manzelovi. Doteraz hradim vsetky poplatky spojene s bytom ja, lebo v nom byvam. V poslednom case moj ex-manzel zacal dost pit a hadame sa kvoli bytu. Najradsej by ho predal, ked tam nebyva. Ja chcem od neho odkupit jeho polovicu, no nechce mi ju predat a nastavil mi tak pomienky, ze ich nedokazem splnit. Mam pravo ziadat od spravcu nech plati zakonom stanovene preddavky (napr. do FUaO) ako majitel 1/2 nehnutelnosti? Ak by mal za nieco platit, radsej sa so mnou dohodne a nemusela by som sa bat ze s detmi ostaneme na ulici.
Odpovedať | 14.12.2016, 12:11
Milada
Dobrý deň, v bytovom dome nám prostredníctvom oznamu vo výťahu vymenili elektronických vrátnikov na otváranie vchodových dvier a dvier do chodieb k bytom za retro elektronických vrátnikov s nádychom rokov 90tych. Elektronickí vrátnici nemajú ani len funkciu tých starých (tzn. možnosť ovládať jedným zariadením všetky dvere, t.j. 2). Za doriešenie problému, že sa nedajú zariadením otvárať chodbové dvere považujú domontovanie zvončeka nad elektronického vrátnika, ktorý sa používa do exteriéru. Správcovská spoločnosť nereaguje na maily, telefóny. Chceli sme viacerí z bytovky získať informácie na základe akého procesu sa uskutočnil výber týchto elektronických vrátnikov, ktorý vie ako jediné dve funkcie otvárať jedny dvere z dvoch a možnosť volania si z bytu do bytu (kde bývame všetko cudzí ľudia). Vie mi prosím niekto poradiť, čo mám požadovať v liste od správcovskej spoločnosti, ak by sme chceli žiadať výmenu elektronického vrátnika? Vopred ďakujem za radu
Odpovedať | 06.12.2016, 22:22
Jaroslava
Dobrý deň, v bytovom dome sa rozhodlo, že sa budú meniť radiátory v bytoch zo spoločných peňazí ( z fondu opráv ). Niektoré byty majú už nové radiátory, im sa meniť nebudú. (Vymenili si ich už skôr za svoje peniaze pri prerábaní bytu). Majiteľov, ktorí už majú nové radiátory nechcú odškodniť. Chcem sa opýtať či sa to takto môže riešiť? Tí majitelia, kt.už nové radiátory majú vlastne prispievajú ostatným na nové radiátory. Vopred ďakujem za odpoveď.
Odpovedať | 09.11.2016, 10:41
Valéria Reisingerová
V našom bytovom dome nám robili výmenu plynových rozvodov,na prízemí je byt v ktorom si majiteľka nechala urobiť prikrytie stropu,kde sú rozvody plynu a nie je ochotná si dať toto prekrytie demolovať,len ak jej ho znova dáme urobiť zo spoločných peňazí,my sme odstavený od plynu,ktorý používame na varenie a pod.Má susedka nárok na túto obnovu zo spoločných prostriedkov?Ona sa od plynu pravdepodobne odpojila,ale bez nášho súhlasu.Jej byt slúži na podnikanie a plynnepotrebuje.
Odpovedať | 20.09.2016, 14:53
Gajdoš
Dobrý deň, chcel by som ponúknuť naše služby,pre zatepľovanie vašich budou a inych prác, konkretne robíme, zámkove dlažby , taktiež úpravy pozemkov v spolupráci zo záhradný centrom, ponúkame prenájom fasadneho lesenia, pojazdného lesenia a taktiež priestorového lesenia do výťahovych šacht a taktiež zatepľovanie. Pracu robíme odborné zo všetkými náležitosťami čo K tomu patrí a taktiež za dobré ceny, plus vždy sa vieme veľmi dobre dohodnúť. S pozdravom Gajdoš. Tel. 0915 513 125
Odpovedať | 13.09.2016, 10:58
mr mike
Potrebujete úver vymazať z vašich účtov a založiť svoj vlastný podnik? Ak áno, láskavo pošlite svoju požiadavku úver na náš e-mail, takže vám môžeme odovzdať ďalšie podrobnosti. Môžeme vám ľubovoľnú čiastku, ktorú potrebujete s 3% úrokovou sadzbou Kontaktujte nás ešte dnes pre viac informácií na e-mailu spoločnosť: mikeloanoffer345@gmail.com
Odpovedať | 22.07.2016, 16:59
Jan
Dobry den chcem sa spytat ja aj manzelka sme v spolocenstve vlastnikov byt vlastnyme byt a aj garaz .Chcely by sme predat byt zvlast inemu cloveku a garaz inemu cloveku da sa to alebo nam budu robyt problemi ludia z bytovky.Tvrdia ze sa to neda ,ale ja si myslim ze ak je to nas byt a garaz mozem ju predat komu chcem a oni musia spristupnit cestu aj k bytu a garazi.Dakujem
Odpovedať | 02.07.2016, 07:08
Blažena
Kto zodpoveda za udrzbu,opravu a bezpecnost balkonov na obytnom dome - spravca budov alebo majitel bytu,
Odpovedať | 20.06.2016, 12:02
Stanislav Kozak
Dobrý deň. V bytovom dome, kde som vlastníkom bytu a spoluvlastníkom spoločných priestorov sa písomným hlasovaním rozhodlo o relizácií diela v rozsahu prác: montáž podlahy na podeste a schodoch + maľba schodišťa a spoločných priestorov s príloženým rozpočtom, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou PH, v celkovej cene za dielo max. 9.475.93 Eur s DPH s tým, že dielo bude financované z FPÚaOD. Suma po ukončení diela z nevysvetlených dôvodov bola správcom domu vyplatená vo výške 10,516.05 Eur. S tým, že prekročená suma 1,040.12 Eur bola postupne zaplatená v 4-splátkach po mesiaci z dôvodu, lebo zástupca vlastníkov má schválený limit do 300 Eur na čerpanie z FPÚaOD. Takto sa podarilo obísť a podviesť vlastníkov bytov, ktorí o sume, že bola prekročená a o spôsobe vyúčtovania väčšinou nevedia. Tak to sa hospodári v našom dome. Bol by som rád ak by ste my poradili, kde by som sa mohol obrátiť, alebo či to nezaváňa aj podvodom. Ďakujem.
Odpovedať | 15.04.2016, 11:11
Janka H
Musím hradiť poplatok za spoločné priestory ak ich nevyužívam, v byte nebývam som len vlastníckou bytu a keď som chcela priestor využiť nebolo mi to umožnené, lebo domovník tam mal svoje veci a ja som si musela svoje odpratať.
Odpovedať | 23.03.2016, 08:27
milan
Dobry vecer. Viete mi povedať aka odmena prinalezi spravcovi za vybavenie pozicky z fondu rozvoja byvania. Ďakujem.
Odpovedať | 09.03.2016, 19:43
Alžbeta Leitnerová
Prajem Vám dobrý deň. Obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa spoločenstva bytov. 1. V roku 2013 sme si utvorili spoločenstvo, sme malé, pozostávajúce z 9 bytov - 6 bytov po 79 m2 a 3 byty po 50 m2. Hneď pri zriadení spoločenstva sme nepohodli na spoločnom platení do fondov za kúrenie. Niektorí vlastníci súhlasili, aby sa platilo jednotne do fondov, iní nie, títo prehlasovali, takže do fondov platíme len za studenú vodu(ktorú využívame v spoločných priestoroch - kotolňa, práčovňa), vodu, ktorú spotrebujeme v bytoch máme merače, a za elektrickú energiu(taktiež v spoločných priestoch (chodba, kotolňa, práčovňa). Palivo, ktoré spotrebujeme na kúrenie(bývame tam, kde nie je zavedený plyn, takže používame len tuhé palivo), si zakupujeme za vlastné peniaze, čiže na vlastné náklady. Z tohto dôvodu máme stále rozpory s kúrením, pretože každý doslova šetrí svoje vlastné palivo, ale vyžaduje od iného, aby kúril, aby iný mal teplo. Dokonca koluje aj taká mienka, aby každý zakúpil cca 15 m2 dreva, dal ho do spoločnej kotolne a páliť sa bude spoločne, pritom jeden majiteľ bytu nosí odrezky, druhý má drevo mäkké, iný tvrdé, a od jeho sa odvíja aj cena paliva, ale aj výhrevnosť. Ak si raz ja zakúpim palivové drevo, má právo môj sused z neho kúriť, ak nesúhlasí so spoločným zakúpením dreva, aby sa dalo spravodlivé rozdelenie nákladov za odobraté teplo? 2. Aj táto otázka súvisí s kúrením a to spotreba teplej vody. V bytovke máme zavedené obojživelníky, čiže si môžeme vykurovať teplú vodu aj z ústredného kúrenia, ale aj na elektriku. Keďže nemáme spoločné náklady za vykurovanie, som povinná niekomu z našej bytovky vykurovať ešte aj teplú vodu, ( na moje vlastné náklady)keďže túto nemáme vôbec možnosť odsledovať. Podotýkam, že už v byte, ktorý vlastníme, už od septembra 2015 nebývame, pretože sme sa presťahovali,ale vlastníkmi bytu sme. Viem, že platia všetky povinnosti pre nás, pretože aj platíme do fondov. Len sa chcem opýtať, či som povinná ešte aj vykurovať vodu, aj keď tam nebývam, a za spotrebu teplej vody neplatíme? A som oprávnená požiadať o zavedenie meračov tepla, aby sme spravodlivo platili len za skutočne odobraté teplo a teplú vodu, na základe individuálnej spotreby a nie paušálne za všetkých. Dočítala som sa, že bolo schválené povinne inštalovať merače tepla v bytových domoch, ktoré majú viac ako 500 m2. Týka sa to aj nás? Ešte som zabudla uviesť, že máme aj spoločné zariadenia, t.j. miestnosť pri kotolni a sušiareň a tieto miestnosti využívajú len 3 vlastníci a my ostatní platíme rovnako ako oni, myslím do fondov a ešte ich aj vykurujeme. Musím platiť aj do fondu rovnakú čiastku, alebo môžem požiadať o zníženie platby do fondu, ak tieto spoločné zariadenia nevyužívam? Ďakujem za odpoveď
Odpovedať | 09.02.2016, 13:01
Ivan
Prajem dobrý deň, dovolím si vysloviť názor na otázku a riešenie Poistenia v texte - Poistenie domu rozrátavame podľa štvorcových metrov podlahovej plochy bytu. Možno chápať poistenie sa ako súčasť fondu prevádzky, údržby a opráv? Poistenie domu sa vzťahuje na nehnuteľnosť, ktorú majú v podielovom spoluvlastníctve jednotliví vlastníci bytov podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Väčší byt vlastní väčšiu časť, menší menšiu. Z toho vyplýva, že aj na jeho poistení sa musia vlastníci podieľať podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastnícky podiel nemusí zodpovedať ploche bytu, pretože je v ňom zahrnutá aj plocha pivnice alebo aj ďalšej miestnosti mimo bytu, ktoré k tomuto bytu patria. To znamená, že ani byty s rovnakou plochou nemusia mať rovnaký spoluvlastnícky podiel, ak nemajú rovnako veľké pivnice. Poistenie možno uhrádzať z fondu prevádzky, údržby a opráv. Aby sa však zbytočne neukracoval fond, takéto riešenie sa neodporúča. Rozumnejšie riešenie predstavujú samostatné platby poistného, ktoré sú v mesačnom zálohovom predpise vyčíslené ako samostatná položka. Môj názor Otázka má viacero významov. Je však nutné pochopiť , že hovoríme o súkromnom vlastníctve, teda aj ,, v prípade spoluvlastníckeho podielu. Mám za to že poistenie a to napr. bytu a pomernej časti spoluvlastníckeho podielu je možné v zásade riešiť: 1. Delegovaním vôle vlastníka na uzatvorenie ,,spoločnej poistnej zmluvy,,.Môj názor je, že táto vôla musí byť vyjadrená overeným podpisom. V prípade predaja napr. bytu, musí túto vôľu znovu vyjadriť aj nový majiteľ. 2.Uzatvorením /majiteľom napr. bytu /samostatnou poistnou zmluvou. Dnešné mnohé poisťovne automaticky /ale i zadarmo kryjú škody zo spoluvlastníckeho pomeru napr. na streche domu. Nemám tu priestor na dlhšiu úvahu, ale prax ukazuje , že odporúčam riešiť poistenie bytu /nie domácnosti v byte/ individuálne, nie teda v rámci spoločnej poistnej zmluvy SVB. ivan
Odpovedať | 24.01.2016, 12:04
Viliam Karak
Moze dat spravca zamurovat okno na vrchnom medzipodlazi ked ja ho otvaram koli zapachu z pivnic a ostatny najomnikom to vadi zobral aj klucku od okna ma na to pravo
Odpovedať | 06.01.2016, 19:09
Zuzana Tomkova
Dobry den obraciam sa na Vas s prosbou o radu .Byvam na prizemi v lete sme rozsirili a prestresili balkon ktori je prichiteny o zeleznu konstrukciu balkona a na dvoch stojkach stavebne povolenie mam aj vykres od stavebneho inziniera .Spravca odomna pozaduje aj staticky posudok.Je to potrebne.A este by som chcela vediet keby som chcela predat byt ci musim dat balkon do povodneho stavu dakujem.
Odpovedať | 05.01.2016, 09:46
Saluki Sytlos
Aká finančná odmena patrí zástupcovi vlastníkov bytového domu ?
Odpovedať | 22.12.2015, 14:40
Zuzana Hojová
Dobrý deň chcela by som sa poradiť som vlastníčkou bytového domu ktorý sa ide rekonštruovať . Sme tu dava vlastníci čo tu vlastnia dvoj izbové byty a štyria vlastníci ktorý majú štvor izbové byty + garáž. Chcela by som sa spýtať či budeme tú rekonštrukciu platiť každý byt rovnako alebo od m2? Ďakujem.
Odpovedať | 17.12.2015, 14:34
Jarko Slávoms Svoboda
Pěkný den,prosím o upřenení "odměna pro předsedu spoločenstva vlast.bytov."plat mesačne.Děkuji Vám.S úctou Jarko Slávoms Svoboda
Odpovedať | 14.12.2015, 06:29
Lukas
Dobry den,pod jednou z izieb mojho bytu sa nachadza pivnica,v ktorej suseda nechava aj v zimnom obdobi otvorene okienko,koli ovociu a zelenine.Pivnica ma zatepleny strop,no aj najpriek tomu mam studenu podlahu v danom mieste.Dovernik a ani dotycna pani nemienia okno zatvarat.Ako postupovat? Dakujem.
Odpovedať | 09.12.2015, 09:57
Lubo
Oficiálne nemáme od 28.2.2015 správcu a ukazuje sa, že v najbližších dňoch nebude. Po dohode starého výboru bývalý správca zabezpečuje elektrinu pre spoločné priestory a na základe informácie bývaleho správcu elektrina bude v najbližších dňoch vypatá. Aké sú možnosti pre prípad prevzatia elektriny. Správca odmieta súčinnosť.
Odpovedať | 03.12.2015, 12:48
Petržilka
môžem kúpiť nebytový priestor v SVB a za akých podmienok
Odpovedať | 28.10.2015, 10:44
Janette Boboková
Dobrý deň, sme malá bytovka, 42 bytových jednotiek. Som vlastník bytu cca 10 rokov, platím do fondu opráv a údržby 10€ mesačne: Za tých 10 rokov z jedného bytu pekná suma. Osobne bývam na južnej strany bytovky. V roku 2013 dal hospodár bytovky zatepliť, omaľovať bytovku z jednej strany a po bokoch bytovky, podotýkam, že väčšina vlastníkov/podnájomníkov neplatiči. Firma pokračovala, vymenila dlažbu na balkónoch, balkóny upravila náterom v striebornej farbe. Chcem sa opýtať, prečo hospodár a či má právo voči vlastníkom neupraviť komplet bytovku toho času v r. 2013. Asi pred rokom som písomne a osobne žiadal hospodára bytovku, kt. má finančnú odmenu 330€ schválenú na schôdzi na mesiac. Pred rokom som ho žiadal a osobne pozval do bytu v detskej izbe lebo mi zateká na jednej stene v šírke 3m. Momentálne je PN cca 3 mesiace, odmeny berie od vlastníkov bytov, trávnatá plocha je nepokosená, upratovacie práce, kt. platím tiež ako vlastník bytu jednej osoby nekontroluje a ignoruje návrh podpisov od nájomníkov, kt. má upratovačka dohodu v spoločnosti odpracovať 52 hod. mesačne. Mám 2-izbový byt a mám veľký šatník, kt. mi popukal na 2 stenách, viditeľne vidieť panely. Byt ako vlastník nemôžem predať, investovať do sústavných opráv odmietam. Mám žijúcich rodičov, kde údržbu a čistotu vo vchode majú na starosti nájomníci a podnájomníci včetne zimných prác (odhrabávanie snehu) je to bytovka, kde majitelia riešili výmenu zatepľovacie práce v celom dome po obvode, strechu a podklad schodov vo vchode do domu, kt. ukončili minulí týždeň. Myslím si, že ako vlastník mám iba povinnosti . Na vašej stránke našla príspevok o upratovaní v malej bytovke, kde ste radili nájomcom-vlastníkom bytov aby odmeňovali, raz za polrok. Tu v našej bytovke sa vedie celoročne odmeňovaná suma 128€, odvody v sociálnej poisťovni a iné výhody. niekoľko krát som žiadala ako vlastník bytu o umytie okien a medziposchodí, žiadosť som poslala aj písomne hospodárovi bytovky. Dodnes ich umýva moja žena PS: môžete ma prísť navštíviť, osobná návšteva vítaná, žiadam odpoveď, či mám ako vlast. bytu nafotiť skutočnosť, kt. som opísala Pýtam sa: -Má právo hospodár prehliadať pani, ktorá ma dohodu 52 hod. vo vchode, čistiace práce a práce okolo domu, včetne parkoviska, nakoľko každý vlastník bytu ma aj zapísané parkovacie miesto (byt +parkovacie miesto) -Ako vlastník bytu musím platiť hospodárovi bytovky keď je PN už 4 mesiace, odmena je na účte, údržba domu je neriešená -Servis v bytovke nesvieti osvetlenie vo výťahu a na medziposchodí -K príchodu nášho domu je elektronický vrátnik a ďalšie, kt. sú sústavne otvorené, mám 2 deti, kt. navštevujú krúžky a vraciame domov po tme. V bytovke sa nachádzajú ľudia, vo večerných hodinách, kt. neviem ku komu patria, máme el. vrátnika a k bytu je sú zvončeky z vonka. Žiadam o radu, ďakujem.
Odpovedať | 17.10.2015, 16:16
Jana Millerova
Nejde o konflikt záujmov, ak finančný poradca, ktorý má v NBS licenciu pre fyzické osoby vykonáva predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, kde využíva svoje manipulačné techniky a všemožne nabáda vlastníkov na vzatie nezmyselného úveru na zatepľovanie 14 ročnej bytovky, ktorá už zateplená je? Kam sa obrátiť ak je podozrenie, že neoprávnene berie provízie od firiem, ktoré zabezpečujú pre spoločenstvo práce spojené s jej rekonštrukciou?
Odpovedať | 15.10.2015, 20:55
maria szendiova
vramci zateplnie bytovky ,odhlasovali aj rekonstrukciu balkonov. ja balkon nevlastnim ani dalsich 5 bytov a napriek tomu nas zatazili uverom 500 eur za rekonstrukciu balkonu. odvolal som sa u spravcu bytu- odpoved hlasovanie je platne a uver musim platit za moj neexistujuci balkon
Odpovedať | 13.10.2015, 20:23
Mária
Dobrý deň,pred par rokmi sme si sami zasklili svojpomocne balkón na činžiaku.Nepítaly sme si povolenie s bytového družstva nakoľko sme o tom ani nevedeli,že také povolenie nám musia dať. Dva roky na to sme si dali zatepliť činžiak kde patrili práce ako aj menenie balkónov na všetkých bytoch.Nám balkón nemenili nepotrebovali sme to nakľko sme si ho zasklily.Domový správca dával podpisovat všetkým obyvateľom bytovky súhlas na to aby sme balkón splácali aj napriek tomu ,že nám ho nemenili.Chcem Vás poprosiť či je možné aby obyvaťelia bytovky rozhodovali.A ako by som mala dalej postupovať aby som nesplácala balkón ktorý som nepotrebovala meniť.Ďakuejem
Odpovedať | 13.10.2015, 15:18
Milan Chropeň
Pri odkupovani bytov sme si odkupovali aj pivnice.Niektory si pivnice neodkupili aby ušetrili a teraz tvrdia že patria k bytom a nie do svb . Ako je to vlastne? Ďakujem.
Odpovedať | 20.09.2015, 12:15
Kašajová Eva
Vychádza sa z toho, čo máte v zmluve. Ak je pivnica uvedená ako súčasť bytu priamo v zmluve, ide o Váš výlučný majetok, ale len spoločne, ako príslušenstvo či súčasť daného bytu. Neodkúpené pivnice sa stali spoločnými časťami domu, čiže podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu sa každý z vlastníkov podieľa na ich využívaní, oprave a podobne...
Odpovedať | 13.10.2015, 07:03

Ďalšie z JAGA GROUP