Diaľkový odpočet meračov energie a spotreby vody

image 96242 25 v2

Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov a spĺňa už v súčasnosti požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti.

V čase inteligentných technológií a internetu je takmer neuveriteľné, že užívatelia bytov musia v určitý deň a hodinu zostať doma a čakať na odpočtovú službu, ktorá fyzicky vykoná odpočet spotreby energie a vody z meračov umiestnených v byte. Navyše, k informáciám o spotrebe tepla či vody sa väčšina vlastníkov bytov dostane až v ročnom vyúčtovaní, ktoré sa zvyčajne vykonáva iba raz ročne. Zdá sa však, že záujem o nové technológie diaľkového odpočtu dát s možnosťou kontroly aktuálnych hodnôt spotreby prostredníctvom internetu zo strany správcov a užívateľov narastá. A to dokonca v predstihu pred požiadavkami Európskej únie.

V ostatných rokoch sa zvýšil záujem o rádiové prístroje novej generácie, ktoré umožňujú diaľkový odpočet dát vody a tepla. Najnovšie elektronické pomerové rozdeľovače tepla sú už v základnej verzii vybavené rádiovým modulom. Vodomery je možné doplniť o rádiový modul aj dodatočne po inštalácii merača, čo vlastníci bytov často využívajú. V súčasnosti správcovské spoločnosti, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov bytov preferujú vyspelé rádiové technológie, keďže rádiový odpočet je presnejší, chráni súkromie užívateľov bytov, eliminuje chyby pri odpočtoch a neoprávnenú manipuláciu s meračmi.

Ďalšou výhodou rádiovej technológie je možnosť realizácie odpočtov kedykoľvek v priebehu rozúčtovacieho obdobia, pričom vlastník či správca môže aktuálne údaje sledovať cez internetový portál. Na základe jednoduchého prístupu k informáciám o spotrebe môže užívateľ lepšie regulovať svoje spotrebiteľské správanie, a tým optimalizovať náklady na bývanie.

Diaľkový odpočet zabezpečuje väčšiu spravodlivosť pri zmene vlastníka alebo nájomníka, keďže odpočet možno vykonať k presnému dátumu. Vlastník alebo nájomník tak zaplatí len za skutočne spotrebovanú energiu. Rádiová technológia uľahčuje realizáciu odpočtov aj v prípade bytov, ktoré užívateľ z akýchkoľvek dôvodov nesprístupnil odpočtovej službe, alebo je byt dlhodobo neobývaný a odpočet nie je možné vykonať v stanovených termínoch. Vďaka diaľkovému odpočtu sa konečný spotrebiteľ vyhne sankciám za neumožnenie odčítania prístrojov, ktoré vyplývajú z legislatívy a zvyšujú náklady na energiu.

Väčšia kontrola nad spotrebou vody

Najnovšie rádiové technológie poskytujú správcom a vlastníkom bytov aj väčšiu kontrolu nad spotrebou vody a správnym fungovaním vodomerov. Meracie prístroje, ktoré komunikujú cez zbernicu dát, automaticky aktualizujú údaje o spotrebe. Cez internetové rozhranie je k dispozícii história denných odpočtov, a preto možno rozpočítať náklady medzi konečných spotrebiteľov na základe odpočtu, ktorý sa vykonal k rovnakému dátumu pre všetky byty. Minimalizuje sa tým aj časový posun medzi odčítaním stavu fakturačných vodomerov a bytových vodomerov, ktorý určuje výšku tzv. rozdielového koeficientu a ovplyvňuje konečné rozpočítanie nákladov. V prípade, ak je neodčítaných bytov viac, môže to znamenať aj zvýšenie celkovej spotreby teplej vody v bytovom dome.

Namerané údaje na bytových vodomeroch nemusia vždy zodpovedať údajom, ktoré sú uvedené vo vyúčtovacej faktúre. Medzi dôvody, prečo vznikajú tieto rozdiely, môžu patriť:

  • nepozorovaný únik vody,
  • nesprávna montáž vodomerov,
  • úmyselné ovplyvňovanie vodomerov majiteľmi bytov,
  • pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia cez nekvalitné vodovodné batérie,
  • časový posun odčítania stavu vodomerov dodávateľa a v bytoch môže spôsobiť zvýšenie tzv. rozdielového koeficientu,
  • malé odbery vody, ktorých hodnotu nie sú bežné bytové vodomery schopné zaznamenať.

Nežiaduce stavy možno vďaka rádiovej technológii včas odhaliť a vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam v ročnom vyúčtovaní. Kontrola a častejšie sledovanie spotreby a vyššie uvedených javov cez internetový portál, notifikácie a hlásenia umožňujú užívateľom a správcom vykonať okamžitú nápravu.

Vplyv odpočtu na výšku celkovej spotreby teplej vody v bytovom dome

Vplyv odpočtu na výšku celkovej spotreby teplej vody v bytovom dome

Ako funguje rádiový odpočet?

Princíp fungovania rádiových systémov rôznych výrobcov je podobný, ale v konkrétnom technickom riešení sa systémy môžu odlišovať. Diaľkový odpočet dát možno vykonať dvoma spôsobmi:

  • pochôdzkový spôsob (Walk-by). Odpočtár diaľkovo odčíta údaje z prístrojov spred budovy pomocou rádiového prístroja, zvyčajne raz ročne;
  • cez zbernicu dát, ktorá sa inštaluje v spoločných priestoroch budovy. Zariadenie zhromažďuje denné údaje o spotrebe a stave meračov. Inštalácia zbernice dát je podmienkou prístupu k nameraným hodnotám cez internetový portál a pre využívanie ďalších online služieb.

Rádiový systém integruje koncové meracie prístroje vybavené rádiovým modulom (väčšinou sú to merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla a vodomery), komunikačný uzol – zbernicu dát – a sieť na prenos dát. Súčasťou systému môžu byť aj ďalšie merače ako plynomery a elektromery. Jadro systému tvorí zbernica dát, ktorá koncentruje všetky údaje z koncových prístrojov. Tie sa prostredníctvom rádiovej siete GSM/GPRS prenášajú na centrálny server na ďalšie spracovanie. Systém ich nakoniec exportuje do softvérových aplikácií konečného užívateľa, akými sú ekonomické a energetické monitoringy a programy na rozpočítanie nákladov na energie a vodu.

Systém pracuje automatizovane, všetky dáta sú spracované elektronicky. Ak rádiový systém funguje obojsmerne, zvyšuje sa tým spoľahlivosť prenosu dát, keďže všetky prístroje v budove sú schopné medzi sebou obojsmerne komunikovať, automaticky si budovať rádiovú sieť vzhľadom na konštrukciu budovy a eliminovať prípadné prekážky, ktoré bránia prenosu signálu. Navyše obojsmerná komunikácia zvyšuje dosah zbernice dát, čo sa odzrkadlí aj na obstarávacích nákladoch. Pri výbere dodávateľa treba zohľadniť aj spôsob zabezpečenia dát a ochrany osobných údajov.

Obojsmerný rádiový systém od spoločnosti ista dokáže obsluhovať až 1 000 rádiových meračov, ktoré sú v dosahu 50 m od zbernice dát. Merače možno integrovať do systému aj dodatočne, jednoduchým pridaním rádiového modulu.

Obojsmerný rádiový systém
Obojsmerný rádiový systém od spoločnosti ista dokáže obsluhovať až 1 000 rádiových meračov, ktoré sú v dosahu 50 m od zbernice dát. Merače možno integrovať do systému aj dodatočne, jednoduchým pridaním rádiového modulu.

Rádiový odpočet v súlade s budúcimi požiadavkami EED

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorej požiadavky sa postupne implementujú do našej legislatívy, má za cieľ zabezpečiť koncovým odberateľom informácie o spotrebe tepla a teplej vody v kratších časových intervaloch, aby mohli na uvedenú spotrebu rýchlejšie reagovať a prípadne ju včas regulovať. Smernica (článok 10 Informácie o vyúčtovaní) zaväzuje členské štáty zabezpečiť pre koncových odberateľov, aby údaje o vyúčtovaní boli presné a založené na skutočnej spotrebe, a umožniť im jednoduchý prístup k doplňujúcim informáciám o histórii spotreby:

  • súhrnné údaje aspoň za tri predchádzajúce roky alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke, ak je kratšie. Údaje majú zodpovedať obdobiam, za ktoré sa vystavili pravidelné informácie o vyúčtovaní;
  • podrobné údaje o čase používania v ktoromkoľvek dni, týždni, mesiaci a roku. Tieto údaje majú byť pre koncových odberateľov dostupné cez internet alebo rozhranie meracieho zariadenia za obdobie minimálne 24 predchádzajúcich mesiacov alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke, ak je kratšie.

Na záver

Keďže životnosť rádiových meračov a zariadení od väčšiny popredných výrobcov je minimálne desať rokov, vlastníci aj správcovia by mali byť pripravení na zmeny v legislatíve. Najnovšie rádiové technológie už dnes spĺňajú slovenské aj európske normy a sú plne pripravené na nové pravidlá európskej smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Využívanie monitoringu spotrieb a online služieb sa správcom budov oplatí už dnes. Okrem rýchleho a jednoduchého prístupu k informáciám o spotrebách slúžia aj na odhaľovanie nežiaducich stavov, akými sú napr. pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia, únik vody či manipulácia s meračmi. Elektronické spracovanie dát a ich automatická integrácia do programu rozúčtovania eliminujú chyby a zjednodušujú proces rozúčtovania nákladov medzi konečných spotrebiteľov.

 

Text: ista Slovakia

Foto: ista Slovakia, Andrew Alberts

Článok bol uverejnený v časopise Správa budov 4/2017.