ASB Články na tému

merače tepla

Koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom pre ročné vyúčtovanie, sa blížia. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou narastajú aj obavy správcovských spoločností a dodávateľov odpočtov, či budú schopní evidovať všetky potrebné dáta z meracích prístrojov včas.

Meranie a rozpočítanie nákladov na vykurovanie a ohrev vody v súčasnosti čelí veľkej výzve a tou je digitalizácia. Správcovia a vlastníci budov hľadajú nové možnosti, ako optimalizovať procesy, spotrebu a náklady.

Z novej legislatívy EÚ, upravujúcej oblasť energetickej hospodárnosti budov, vyplývajú pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch nové povinnosti pri meraní a rozpočítavaní nákladov za teplo. Aké sú v tejto oblasti možnosti?

Diaľkový odpočet meračov spotreby energie a vody chráni súkromie vlastníkov a užívateľov bytov a spĺňa už v súčasnosti požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti.