ŠFRB v roku 2006 žiadateľom priznal podporu v sume 4,7 mld. Sk

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) z rozpočtovej sumy na rok 2006 vo výške 4,758 miliardy Sk priznal žiadateľom o príspevok finančnú podporu 4,706 miliardy Sk. Fond už z tohto balíka posunul financujúcej banke prostriedky v objeme 4,7 miliardy Sk.

„Fond dostal celkovo 1 586 žiadostí znejúcich na podporu projektov bývania v hodnote 5,583 miliardy Sk. Uzatvoril 1 583 zmlúv. Ich realizácia zabezpečila výstavbu 4 698 nových bytových jednotiek, z toho 3 385 nájomných bytov, a ďalších 4 644 bolo obnovených bytov situovaných v bytovej budove,“ informoval TASR Ján Lebeda z úseku koordinácie a podpory rozvoja bývania ŠFRB.

V sledovanom období najviac zdrojov zo ŠFRB získali obce a mestá na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome. Hoci fond v uplynulom roku zaregistroval od samospráv celkovo 234 žiadostí a uzavrel iba 196 platných zmlúv, obce a mestá získali z balíka príspevkov ŠFRB najväčšiu sumu 2,84 miliardy Sk. Títo žiadatelia mohli časť prostriedkov na realizáciu projektov výstavby obecných nájomných bytov vykryť (okrem príspevkov zo ŠFRB) aj z dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré spravuje Program podpory bývania. Tento program uvoľňuje po splnení podmienok žiadateľom štátne dotácie aj na titul nájomné bývanie, iba 5 % nákladov musia pri stavbe nájomných bytov preukázať sami žiadatelia – obce a mestá.

V rámci doručených žiadostí najviac ich adresovali osoby, ktoré sa rozhodli pre výstavbu bytu v rodinnom dome. Z 1 194 žiadostí fond akceptoval 1 098. Uzavrel zmluvy s takmer všetkými a priznal im úvery vo výške 1,013 miliardy Sk. Štát tak prispel k výstavbe 1 096 nových bytových jednotiek.

Medzi 3 účely bývania s najvyššou finančnou pomocou fondu v roku 2006 tradične patrili výstavba nájomného bytu (2,839 mld. Sk) a bytu v rodinnom dome (1,018 mld. Sk) a obnova bytovej budovy (696,944 mil. Sk). Nasledovali s nižšou podporou výstavba bytu v bytovom dome (75,351 mil. Sk), kúpa bytu (62,115 mil. Sk) a výstavba zariadenia sociálnych služieb (14,81 mil. Sk).

Zdroj: TASR

KategórieRealitný trh