Aké máme možnosti pri obnove zateplenej fasády?

image 72531 25 v2

Mnohé z už dávnejšie zateplených objektov stoja dnes pred otázkou opätovnej obnovy fasády, pričom dôvody na obnovu sú rôzne a rôzne sú aj možné prístupy k takejto obnove.

O význame zatepľovania z hľadiska technického a ekonomického dnes, po viac než dvadsiatich rokoch zatepľovania, na Slovensku pochybuje pravdepodobne len málokto. Pokiaľ však ide o estetickú stránku, zaznievajú čoraz viac (a nie úplne neoprávnene) hlasy odporcov, ktorí tvrdia, že obnova sídlisk v tej podobe, v akej ju realizujeme na Slovensku, len vymenila sivé „škatule“ za škatule až neznesiteľne farebné a podpísala sa neraz na zúfalom vzhľade verejného priestoru. Pokiaľ dokážeme pomenovať príčiny tohto stavu, dokážeme nájsť aj východisko a správny smer pre ďalšiu budúcnosť obnovy, pretože potenciál je stále veľký a technické možnosti, ako zachovať architektonický výraz fasády vrátane návrhu vhodnej farebnosti a využitia detailov typických pre určité obdobie architektonického vývoja, sú k dispozícii. Iným nepopierateľným faktom je, že za ostatných 20 rokov prešli technické smernice a názory odborníkov na to, čo je pri obnove ekonomicky efektívne, značným vývojom, menila sa aj ponuka a dostupnosť stavebných materiálov a vhodnosť niektorých technických riešení tiež preverili roky užívania.

Ako sa postaviť k obnove panelových domov?

Prvý slovenský panelák, ktorým sa začala éra panelovej výstavby na Slovensku, bol postavený v roku 1954 v Bratislave na Kmeťovom námestí. Následne sa v rokoch 1955 až 2000 na Slovensku postavilo približne 750-tisíc panelových bytov v 23 rôznych stavebných sústavách a éra panelovej výstavby sa u nás skončila koncom 90. rokov 20. storočia, keď sa dostavali posledné panelové domy na bratislavskom sídlisku Dlhé diely. Panelové domy sa teda vyvíjali 45 rokov spolu s vývojom estetických názorov, spoločenských potrieb a požiadaviek, technologických možností pri výrobe panelových prvkov, materiálových možností a taktiež s ohľadom na meniace sa požiadavky na stavebno-fyzikálne parametre a riešenie detailov obvodových plášťov so zreteľom na tepelnú ochranu a životnosť.


Rozhodne teda platí, že „nie je panelák ako panelák“, a celková obnova by v každom prípade mala smerovať nielen k zlepšeniu technického stavu domu a predĺženiu jeho životnosti, ale mala by priniesť aj novú estetickú kvalitu do obytného priestoru, kde nová fasáda podčiarkne to zaujímavé a hodnotné a prípadné negatíva, naopak, potlačí.

Kadiaľ vedie cesta

Cesta určite vedie od poznania a rešpektovania urbanistických súvislostí a estetického zámeru pôvodných architektov cez kvalifikovaný návrh technického a architektonického riešenia s dôrazom na perfektné riešenie kritických detailov, odborný návrh farebnosti fasády a následne cez profesionálnu realizáciu kvalifikovanou realizačnou firmou pri použití kvalitných materiálov. Dvadsať rokov vývoja zatepľovania ukázalo, že práve toto sú neuralgické body obnovy našich panelových sídlisk.
S ohľadom na slovenské špecifikum, že viac ako 90 % bytov je v súkromnom vlastníctve, o obnove takmer nikdy nerozhoduje jeden majiteľ domu, ale bežne aj 100 majiteľov bytov, a teda často zástupcovia vlastníkov, ktorí, pochopiteľne, nie sú profesionálmi v oblasti stavebníctva.

Pokiaľ však nie sú dostatočne informovaní, nestretnú sa v procese prípravy obnovy s osvieteným profesionálom ochotným radiť, argumentovať, presviedčať a ich jediným rozhodujúcim kritériom pri investovaní zostane najnižšia cena, výsledok môže byť tragický. Napokon, príkladov nevydarených realizácií obnovy so zle vyriešenými detailmi a s absolútne neprofesionálnou realizáciou, ktoré v extrémnych prípadoch skončili až fatálnym zlyhaním celého riešenia zateplenia, nie je v posledných rokoch málo. Ešte oveľa viac je však, žiaľ, takých, ktoré síce ­ako-tak fungujú, no ich nekvalitne zrealizované fasády z nekvalitných materiálov, s farebnosťou odrážajúcou jedinečný (ne)vkus investorov rozhodne svojmu okoliu nijako neprospievajú.

Otázkou zostáva, či existuje cesta, ktorá s istotou povedie ku krajším sídliskám. Ja sa domnievam, že áno, je však potrebné, aby skutoční profesionáli v oblasti obnovy s reálnymi skúsenosťami z architektúry, urbanizmu a projektovania, z realizácie či z oblasti stavebných materiálov venovali ešte viac energie osvete a propagácii dobrých, osvedčených riešení a uverejňovaniu pozitívnych príkladov po všetkých stránkach vydarenej obnovy zo zahraničia, no najmä zo Slovenska, pretože také tiež existujú. Zároveň je potrebné, aby ich skúsenosti nachádzali podporu a odozvu v aktivitách tých, ktorí majú vzhľad našich miest plne v rukách – mestských a obecných samospráv – s možnosťou vytvárať tlak na vznik takého legislatívneho rámca, ktorý akýkoľvek diletantizmus v procese obnovy od jej prípravy až po realizáciu jednoducho nepripustí.

Zároveň si myslím, že je doslova povinnosťou profesionálov v stavebnej praxi prinášať tie najlepšie nápady, najprepracovanejšie riešenia a najprogresívnejšie stavebné materiály nielen v prípade novostavieb, ale aj do oblasti obnovy, pretože kvalita obnovy zásadne ovplyvňuje kvalitu života väčšiny z nás. Tu predsa stojí na miske váh približne 8-tisíc nových bytov v bytových domoch ročne postavených za posledné dve desaťročia proti 750-tisícom bytov v panelákoch a ďalším desiatkam tisícov bytov z obdobia pred rokom 1955, z ktorých podľa posledného sčítania osôb, bytov a domov z roku 2011 nie je obnovených ešte viac ako 50 %. Prax pritom ukazuje, že sú to často práve staršie domy, ktoré svojou komplexnosťou problémov predstavujú pri obnove skutočnú výzvu, výzvu dokázať, že sa to dá – kvalitne, trvanlivo, pekne a zároveň s úctou k architektonickým hodnotám.
Ak sa tejto príležitosti aktívne nechopíme, čoraz viac sa budeme stretávať vo verejnom priestore s polemikou spochybňujúcou samotnú technológiu zatepľovania, ktorá je samozrejme prirodzená a potrebná. Je však nevyhnutné, aby popri argumentoch založených najmä na estetických kritériách, často vychádzajúcich zo zahraničných skúseností s kontextom úplne odlišným od slovenskej reality, jasne a zreteľne zaznievali  hlasy z „nášho“ brehu, založené na poznaní, že iné, technicky lepšie a zároveň ekonomicky efektívnejšie riešenie na obnovu panelových domov v kritickom stavebno-technickom stave zatiaľ k dispozícii nemáme.

Pozitívny príklad

Obnova sa realizovala v úzkej spolupráci zástupcov obyvateľov s projektantom, realizačnou firmou a dodávateľom materiálového riešenia. Výsledok plne rešpektuje pôvodné architektonické riešenie domu, ktorý bol postavený v rokoch 1958 až 1961 ako súčasť bratislavského sídliska Februárka s jedinečným, dodnes oceňovaným urbanistickým konceptom. Zateplenie kontaktným tepelnoizolačným systémom Baumit s precíznou realizáciou všetkých náročných typických detailov fasády, s použitím samočistiacej omietky s farebnosťou rešpektujúcou pôvodné riešenie môže byť príkladom, ako realizovať obnovu s rešpektom k pôvodnej architektúre a zároveň využívať najprogresívnejšie stavebné materiály.

Životnosť a obnova tepelnoizolačných systémov

Aj s ohľadom na vyššie uvedené často prichádza na rad otázka, aká je vlastne životnosť tepelnoizolačných systémov a aké sú reálne možnosti ich obnovy.
Pokiaľ ide o životnosť, dlhodobé výskumy a viac než 40-ročné skúsenosti v západnej Európe jednoznačne hovoria o tom, že životnosť správne zrealizovaných kompletných kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) je výrazne dlhšia ako 25 rokov, ktoré garantuje európska smernica ETAG 004 ako minimálnu životnosť všetkých komponentov ETICS. Pokiaľ sa dnes pôvodné ETICS obnovujú, tak je to buď z dôvodu nedostatočnej tepelnej ochrany, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám, nekvalitnej realizácie, estetických nedostatkov fasády, alebo najčastejšie pre kombináciu týchto dôvodov.


Pri obnove zateplenej fasády má investor v zásade možnosť zvoliť štyri rôzne prístupy, pričom rozhodnutiu by malo predchádzať odborné posúdenie jestvujúceho technického stavu s posúdením ekonomickej efektívnosti jednotlivých variantov. Vybrané riešenie by sa potom podľa môjho názoru malo realizovať (s ohľadom na ďalšiu predpokladanú životnosť obnovy) kvalitnými materiálmi a systémami na úrovni najnovších poznatkov vedy a techniky.

Prístup 1 – úplné odstránenie pôvodného a realizácia nového ETICS

Z hľadiska nákladov ide o najnáročnejší spôsob obnovy fasády. Je nevyhnutný v prípade fatálnych porúch ETICS, ak sa napríklad použili komponenty a materiály nevhodné na ETICS (lepenie ETICS, izolačná vrstva), nevyhovujúce mechanické kotvenie izolantu (typ a dĺžka rozperných kotiev, kotvy nevhodné do daného podkladu), ak sa prejaví zatekanie do ETISC v rovine podklad – izolant pre chyby realizácie a podobne.

Prístup 2 – realizácia nového ETICS na jestvujúcu vrstvu ETICS

Ide o najpoužívanejší spôsob obnovy ETICS, ktorý umožňuje spojiť optickú sanáciu fasády so zvýšením energetickej efektívnosti. Z pohľadu nákladov predstavuje zvyčajne najefektívnejšie riešenie. Podmienkou úspechu je precízny návrh celého riešenia vrátane stavebno-fyzikálneho posúdenia nového obvodového plášťa a návrhu riešenia detailov. Na trhu je dnes k dispozícii viacero progresívnych technológií riešenia aplikácie ETICS na ETICS (napr. systém Baumit StarTrack Duplex), umožňujúcich efektívnu obnovu fasády napriek tomu, že zatiaľ pre tento spôsob obnovy neexistuje v rámci legislatívnych predpisov EÚ jednoznačný rámec.

Prístup 3 – obnova výstužnej a povrchovej vrstvy ETICS

Tento prístup sa odporúča zvoliť v prípadoch, keď poruchy vykazuje výstužná vrstva alebo povrchová prefarbená omietka, pričom dôvodom je zvyčajne zlé riešenie detailov fasády alebo jej realizácia v nevhodných klimatických podmienkach. Podmienkou je dostatočná hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy bez jej poškodenia poruchami v krycej vrstve, nevyhnutné je stavebno-fyzikálne posúdenie navrhovaného riešenia. Technicky je možné tento prístup uplatniť po odstránení jestvujúcej výstužnej vrstvy alebo aplikáciou novej výstužnej vrstvy a povrchovej úpravy na jestvujúcu poškodenú kryciu vrstvu, z materiálového hľadiska ide však o pomerne náročnú realizáciu s nízkou efektívnosťou vynaložených nákladov. Pokiaľ sa tento prístup zvolí bez dostatočnej diagnostiky na posúdenie skutočného stavu obnovovanej fasády, môže viesť po čase k potrebe úplne odstrániť ETICS a aplikovať nový.

Prístup 4 – obnova vzhľadu ETICS náterom

Tento prístup umožňuje obnoviť vzhľad nedávno realizovaných ETICS poškodených pôsobením extrémneho znečistenia ovzdušia v mestskom prostredí alebo naopak, pôsobením mikroorganizmov v prírodnom prostredí. Na trhu sú dostupné vysokokvalitné materiálové riešenia využívajúce najnovšie poznatky vedy a techniky (napríklad samočistiaci fasádny náter s trvalou odolnosťou proti pôsobeniu mikroorganizmov Baumit NanoporColor photokat). Ide o prístup, ktorý môže napraviť najmä estetické nedostatky doterajších realizácií, výrazne predĺžiť životnosť zrealizovanej obnovy a zvýšiť jej hodnotu z hľadiska prevádzkových nákladov investora a kvality verejného priestoru.

Text: Ing. Petra Chebenová
foto: Baumit

Komentáre