Partneri sekcie:

Urbanistická štúdia výškového zónovania v Bratislave

image 85964 25 v1

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, oznamuje Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, sekcia územného plánovania, oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov prerokovanie územnoplánovacieho podkladu URBANISTICKÁ ŠTÚDIA VÝŠKOVÉHO ZÓNOVANIA HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY- NÁVRH.

Urbanistická štúdia výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy – návrh sa prerokováva v dňoch od 10.10.2016 do 25.11.2016.

Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 24.10. 2016 o 17 00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Pripomienky je možné uplatniť v termíne do 25.11.2016 písomnou, alebo elektronickou poštou.

Viac na bratislava.sk

Ilustračné foto: Dano Veselský

KategórieUrbanizmus