projekt parkhill zive javisko lokality machnac
Galéria(2)

Projekt Parkhill – živé javisko lokality Machnáč

Urbanisticko-architektonická súťaž s názvom Parkhill Bratislava-Staré Mesto bola vyhlásená 25. septembra 2012 organizátorom LBG byty, spol. s r. o. Hlavným poslaním súťaže bola premena územia bývalého amfiteátra, dobudovanie Búdkovej cesty a zakomponovanie Gaštanovej záhrady do celkového návrhu. Žiadaným výsledkom bol návrh približne piatich hektárov (52 000 m2) uceleného obytného komplexu s občianskou vybavenosťou so zaujímavým priestorovým usporiadaním. Výsledky súťaže boli vyhlásené dňa 12. 12. 2012.

projekt parkhill zive javisko lokality machnac 6546 big image
Víťazný návrh architektonicko-urbanistického riešenia patrí ateliéru Nice Architects, s. r. o. Autorom návrhu úpravy krajiny (landscape design) je 2ka, s.r.o.

Návrh poníma riešené územie ako javisko, ktoré ideou pripomína územie bývalého amfiteátra. Architekti sa museli popasovať s nástrahami terénu, akými sú orientácia svahu na sever či prílišná strmosť kopca, komplikovaná dopravná dostupnosť, presvetlenie navrhovaných objektov.

Celkový pohľad na riešené územie

Pohľad na centrálne námestie

Stupňovitá promenáda

Výhľad

Naopak, výhodou je nádherný výhľad na hlavné mesto či blízkosť zelene Horského parku. Výsledkom je moderný a inovatívny návrh, ktorý zahŕňa veľa zelených plôch, obsahuje funkčné verejné i poloverejné priestory a otvára možnosti variabilného riešenia obytných budov spĺňajúcich nízkoenergetické štandardy.

Hlavná idea umiestnenia hmôt, ktoré vytvárajú intímnejšie priestory a vyvolávajú dojem javiska, kde možno sledovať verejné dianie v okolí.

 

Schéma návrhu nového parku v území načrtáva jeho prepojenie s existujúcou zeleňou, tzv. Gaštanovou záhradou, a veľkorysé riešenie zelených plôch.

 –>–>

Atraktivita každého výhľadu. Tak by sa dalo nazvať architektonické riešenie, ktoré vďaka zalomeným krivkám využíva potenciál všetkých výhľadových bodov územia.

 

Komplexný návrh
Park sa v severnej časti sústreďuje pozdĺž hraníc riešeného územia, kde vďaka zapusteniu do terénu nepôsobí masívne ani pri pohľade zvonka. Tvarovaním budov vznikli verejné a poloverejné priestory (vstupné námestie, hlavé námestie, parkový vnútroblok), ktoré získali náležitú dôležitosť a intimitu a plynule nadväzujú na Gaštanovú záhradu. 
 
 
 

Situovanie objektov otvorilo cestu k prehľadnému riešeniu parkovania. Je umiestnené smerom do svahu, takže potláča svoje negatívne pôsobenie na minimum. Navrhuje sa dopravné spojenie zo všetkých dostupných ciest. Prostredníctvom záchytného parkoviska a rámp sa doprava odkláňa do podzemia. Hlavné námestie bude napojené na Súbežnú ulicu. Spodná časť objektov je prístupná z Búdkovej ulice. Parkovanie zabezpečujú garáže pod jednotlivými blokmi.

 

 

Schémy riešia funkčné využitie jednotlivých objektov a rozdelenie vonkajších priestorov. Jednotlivé funkcie na seba nadväzujú bez nežiaduceho križovania a riešením verejných, poloverejných až súkromných priestorov na rozličných úrovniach tvoria s exteriérom komplexné celky.

 

Dominantné plochy zelene tvoria centrálny park a námestie prepojené so zeleným átriom. Terasovité riešenie krajiny sa využíva v parteri domov a pri prevádzkach občianskej vybavenosti. Ďalšiu zeleň tvoria zelené plochy v  teréne, črepníková zeleň, či zelené terasy na strechách. Vonkajšie plochy sú plynule prepojené s Gaštanovou záhradou.
 

Pešie zóny v území prechádzajú cez verejné i poloverejné priestory a spájanú Búdkovú a Hriňovskú ulicu. Oddychový priestor nájdeme v centrálnom parku i v priestore átria. Gaštanová záhrada je prístupná cez podchod z Búdkovej ulice aj po novej sieti chodníkov, ktorá spája záhradu s navrhovanou zástavbou. V záhrade sa plánujú aj rozhľadňa a park na voľný výbeh psov. Pozdĺž radovej zástavby pri Búdkovej ulici návrh počíta so širokým chodníkom so stromoradím.
 

Obytné domy v území sú navrhované ako sekciové v radovej zástavbe s variabilitou fasády. Možno  tak pri module 12 × 20 m vyskladať rôzne typy objektov. Počet podlaží sa pohybuje v tomto rozpätí: 2 podlažia zapustené v teréne, 5 typických podlaží, 1 podkrovné alebo ustúpené podlažie. Rovnakým spôsobom sú riešené aj polyfunkčné objekty. Mení sa však výraz fasád.

Na fasáde možno meniť okná, balkóny, farebnosť, materiálovú skladbu, typ zastrešenia a pod. Vďaka tomu vystupuje z radov fádnej novodobej výstavby v hlavnom meste.
 
 
Typické podlažie, rez – obytné budovy
 
 

Typické podlažie, rez – občianska vybavenosť

Nice Architects je mladý architektonický ateliér, ktorý sa začal formovať v roku 2006 v Bratislave. Hlavní architekti sú Tomáš Žáček, Soňa Pohlová a Igor Žáček. Všetci traja absolvovali pracovné stáže vo významných svetových architektonických ateliéroch.

Nice Architects sa vyznačujú sviežim a inovatívnym prístupom k architektúre, urbanizmu a interiérom. Vo svojej tvorbe spájajú krásu, funkčnosť a ľudský prístup do jedného harmonického celku. Radi realizujú prekvapivé nápady, životaschopné stratégie a optimistické vízie. Momentálne sa okrem iného venujú dostupnému experimentálnemu a sociálnemu bývaniu.

Autor článku: Ing. arch. Paulína Oravcová
Autori projektu: Nice Architects, s. r. o. – Tomáš Žáček, Soňa Pohlová, Igor Žáček
Autori návrhu úpravy krajiny (landscape design): 2ka, s. r. o., landscape architekti

Autor vizualizácií: Nice Architects, s. r. o.
Autor dokumentácie a schém: Nice Architects, s. r. o.