Študentské centrum v Dubline

studentske centrum v dubline

Koncom roku 2007 uverejnil denník Sunday Independent článok, v ktorom uchádzači prijatí na vysokoškolské štúdium odpovedali na otázky, čo ich viedlo k výberu danej univerzity. Pri urbanistickej kvalite a vybavenosti jednotlivých kampusov študenti najväčšej írskej univerzity University College Dublin (UCD) kriticky poukázali na „nevľúdnosť, jednotvárnosť a šedivosť“ areálu UCD.

Architekti Fitzgerald Kavanagh and Partners (FKP) si začiatkom roka 2008 v zárodku prác na architektonickom návrhu nového študentského centra zorganizovali svoj vlastný študentský prieskum s cieľom zistiť, ako študenti vnímajú svoj kampus, akým spôsobom funguje ich každodenný univerzitný život, čo im chýba a čo by radi zmenili. Zozbierané odpovede a podnety študentov boli následne publikované online, čím sa diskusia o budúcnosti kampusu stala ešte otvorenejšou. Výsledky prieskumu boli nakoniec zapracované do lokalitného programu nového študentského centra ako zariadenia pre študentov, ktorého hlavnou náplňou je vytvoriť podmienky na všestranné voľnočasové aktivity študentov univerzity.

V srdci zóny
Poloha nového študentského centra v srdci zóny na šport bola určená už v pôvodnom masterplane UCD kampusu z roku 1964, ktorého autorom je poľský architekt Andrzej Wejchert. Pôvodná myšlienka masterplanu uvažovala v tejto zóne s vytvorením športového komplexu vrátane súťažného 50-metrového bazéna. Sila tejto vízie a jej premietnutie do súťažného návrhu tímu architektov z FKP zapôsobili na investorský tím do takej miery, že sa namiesto pôvodne plánovaného centra s plochou 7 000 m2 so štandardným 25-metrovým bazénom rozhodol upraviť lokalitný program. Vytvorilo sa špičkové rekreačno-športové zariadenie vrátane 50-metrového bazéna pre študentov ako centrum spoločenskej, tvorivej a športovej aktivity v UCD. „Nové centrum je vo výslednom návrhu architektov z augusta 2008 umiestnené medzi jestvujúcimi objektmi študentského a športového centra,“ hovorí Ing. arch. Ján Kukuľa, člen autorského kolektívu. „Centrum je aj fyzicky prepojené systémom rámp a premostení a tvorí tak integrovaný komplex športu, zábavy, študentských aktivít a kultúry. Ide o priestor s celkovou plochou 22 000 m2 pre všetkých študentov, zamestnancov, návštevníkov i rezidentov z priľahlých obytných štvrtí.“

Pestrý život
Centrum, otvorené v marci 2012, je integrovaným celkom rôznorodých aktivít, mikrokozmom reflektujúcim pestrý univerzitný život. Plavecký bazén, fitnescentrum, aula študentského parlamentu, kaviareň, kino, divadelná sála, priestory na študentské spolky a ďalšie priestory sú usporiadané v nadväznosti na vnútorné „korzo“ pod dynamickou strechou z lepených glulamových väzníkov vykonzolovanou smerom k susediacim budovám v ústretovom geste zjednotenia. „Hoci exteriér je z rešpektu k urbanistickému konceptu pôvodného masterplanu riešený prevažne monochromaticky, v interiéri sa výrazne uplatňujú farba, hravosť a kontrast,“ približuje architekt Kukuľa. „Farebne kódované objemy tanečného štúdia, študentského rozhlasu, fitnesbloku napomáhajú orientáciu a sú vnímané ako decentné akcenty aj v priehľadoch z exteriéru, najmä vo večerných hodinách pri umelom osvetlení. Leštená čierna žula verzus štokovaný vápenec, zdrsňovaný čierny betón verzus hladký korian, odhalené potrubia vedľa bielych stropných podhľadov, biele terrazzo verzus liata svetlozelená živica – kontrasty, ktoré odrážajú diverzitu a energiu študentského života.“ Študentské centrum je kontajnerom na spektrum aktivít, priestorom bez chodieb nahradených korzom, ústredným verejným priestorom, fyzicky zjednocujúcim jednotlivé priestorové celky. Takto čitateľná architektonická kompozícia v študentoch intuitívne podporuje vzájomné porozumenie a pozitívny a vítaný pocit „vlastníctva“. Za zmienku stojí fakt, že študenti podstatnú časť nákladov stavby pokryli z vlastných zdrojov vo forme študentskej dane.

ŠTUDENTSKÉ CENTRUM
Investor: University College Dublin, Írsko
Architekti:Fitzgerald Kavanagh and Partners Architects
Manažér projektu: Davis Langdon
Statika/Elektro/HVAC: ARUP
Požiarna bezpečnosť: White Young Green
Akustika: Allegro Acoustics
Fasádny špecialista: Bilings Design
Sadové a parkové úpravy: Stephen Diamond Associates
Generálny dodávateľ: Walls Construction
Zastavaná plocha: 6 800 m2
Celková podlažná plocha: 11 000 m2
Návrh: 2008 – 2009
Začiatok výstavby: 9/2009
Ukončenie výstavby: 3/2012
Náklady stavby: 50 mil. €

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
Foto: DONAL MURPHY; COURTESY OF FITZGERALD, KAVANAGH AND PARTNERS
Dokumentácia: FITZGERALD KAVANAGH AND PARTNERS

Článok bol uverejnený v časopise ASB.