Polyfunkčný komplex Nová Devínska

Devínska Nová Ves sa rozrastie o polyfunkčnú štvrť s prevahou bývania

Okrajová bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je miestom viacerých developerských projektov v individuálnej aj hromadnej bytovej výstavby. Najnovšie si tam perspektívne pripravuje pôdu investorská firma ISPK s jediným spoločníkom ITB Development.

Ten sa so svojimi plánmi, zdá sa, usadil na západe hlavného mesta vo štvrtom bratislavskom okrese. V Dúbravke rozvíja štvrť Čerešne a pripravuje hotel. Enviroportál zverejnil 9. mája zámer na Polyfunkčný komplex Nová Devínska, ktorého cieľom je vybudovať polyfunkčný komplex so zázemím a plochami zelene. Rozšíri sa ponuka na bývanie, prechodné ubytovanie (Garni hotel) doplnené o občiansku vybavenosť s materskou školou a administratívu.

Bloky A, B, C, D, E a F sú terasovité a polyfunkčné, majú mať sedem až osem podlaží. Podlažia sú ustúpené od 4. nadzemného podlažia zo severozápadu od ulice Jána Jonáša a od 5. nadzemného podlažia z juhovýchodnej strany riešeného územia. Navrhovaný objekt G stojí samostatne a má osem nadzemných podlaží. Bude v ňom prechodné ubytovanie, materská škola a obchodné prevádzky a služby. Na prízemí sa počíta s recepciou a raňajkárňou.

Výstavba je navrhnutá na nevyužívanom a neoplotenom, pôvodne poľnohospodárskom pozemku v mierne svahovitom teréne. Ohraničuje ho ulica Jána Jonáša, ktorá je čiastočne aj jeho súčasťou.

Umiestnenie blokov A až G v návrhu Novej Devínskej
Umiestnenie blokov A až G v návrhu Novej Devínskej | Zdroj: EIA

Polyfunkčný komplex je rozdelený na dva hlavné celky – na primárne rezidenčnú časť v podobe navrhovaných šiestich blokov (objektov) so spoločnou podzemnou garážou na prvom a druhom nadzemnom podlaží, centrálnou komunikačnou osou a medziblokovými pokojnými plochami. Druhou časťou sú plochy občianskej vybavenosti v rámci objektu G riešeného ako garni hotel so zázemím a podzemnou garážou s dvomi podzemnými podlažiami.

Podzemné podlažia stavby bude určené na parkovanie vozidiel, bicyklov (interné a externé stojiská), súčasťou spodnej stavby budú aj priestory pivničných kobiek a prvkov technologického zabezpečenia stavby. V rámci úžitkovej plochy stavby zaujme najviac štvorcových metrov bývanie (21 464,3 m2), potom prechodné ubytovanie, hotel (5 998,8 m2) a na treťom mieste sú spoločné priestory a zázemie (3 222,8 m2).

Obe navrhované časti budú vzájomne oddelené areálovou komunikáciou s paralelným cyklochodníkom, ale prepojené pešou komunikáciou v centrálnej kompozičnej osi komplexu. Podľa zámeru z hľadiska urbanizmu sú zachované priehľady cez novo navrhnuté budovy v smere od ul. Jána Jonáša na juh a juhovýchod, kde sa nachádza Devínska Kobyla a televízna veža Kamzík.

Polyfunkčná zástavba má byť dopravne napojená na ul. Jána Jonáša. Súčasťou návrhu je aj komplexné preriešenie jestvujúcej križovatky v mieste styku ulice Jána Jonáša s Jasencovou ulicou, ktorá bude vstupným bodom do navrhovaného polyfunkčného komplexu. Na ulici Jána Jonáša sa vybudujú nové zastávky MHD v oboch smeroch a zrealizuje sa aj paralelný cyklochodník v súlade s dopravným generelom mesta Bratislavy a chodník pre peších.

Polyfunkčný komplex Nová Devínska
Investor: ISPK
Architekti: Architekti Šebo Lichý
Náklady: 55 mil. €
Počet parkovacích miest: 867
Realizácia: 2026 – 2029
Stav: zámer v EIA