AUPARK KOŠICE

aupark kosice

Z hľadiska urbanistického a priestorového členenia sa komplex budovy nákupno-zábavného centra Aupark Košice zapája do širších kompozícií lokality, plnohodnotne dotvára a funkčne dopĺňa územie centra mesta. V mestskej panoráme, v nadväznosti na okolitú, zástavbu vypĺňa otvorený priestor v lokalite Stred – ulice Južná trieda, Štúrova, Palackého a Protifašistických bojovníkov. Budova má dve výškové úrovne, podľa funkčného zónovania - obchodná pasáž a výšková administratíva.  Svojou multifunkčnou náplňou a vhodnou lokalizáciou pri centre je Aupark predurčený k vytvoreniu obchodného, zábavného a kultúrno-spoločenského mestského komplexu, čo sa odráža aj na jeho variabilnom architektonickom riešení. Polyfunkčný komplex ponúka nové priestorové kapacity v oblasti administratívy, k prenájmu priestorov pre obchodné reťazce a pre poskytovanie doplnkových služieb obyvateľom a návštevníkom mesta a priľahlého okolia, ako aj priestory pre kultúrne, oddychové, relaxačné, spoločenské a športové vyžitie obyvateľov. V suterénnych priestoroch sú parkovacie miesta pre osobné automobily návštevníkov komplexu, verejnosť a blízke okolie. Aupark prispel k funkčnému dotvoreniu lokality širšieho centra mesta Košíc a k vytvoreniu nových pracovných miest v priestoroch administratívy, v obchodných nájomných priestoroch, ako aj v rámci zabezpečenia služieb pre obyvateľov mesta.

novostavba
Košice, Námestie osloboditeľov 41
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Igor Mazúch
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Juraj Jančina
Stavebno-technické riešenie:  Ing. Peter Jurenka
Hlavný zhotoviteľ: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radim Piffko
Stavebníci: AUPARK Košice spol. s r. o.; AUPARK Tower Košice spol. s r. o.
Dozorná činnosť: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.
Celkové investičné náklady bez DPH: 154 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 107 mil. €
Lehota výstavby: 10/2008 – 03/2012

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Aupark je kompozične rozdelený na dva hlavné pozemné stavebné objekty SO 101 obchodnú pasáž (mall) a SO 102 výškovú administratívnu budovu (tower) a tri kompaktné prevádzkové celky, ktoré rešpektujú svoje okolie. Z hľadiska priestorovej optiky a prevádzky tvoria tri hmoty, ktoré sú prepojené presklenou pasážou s galériou zastrešenou svetlíkom.

SO 101 Obchodná pasáž – Mall
Hlavný vstup do nákupno-zábavného centra Aupark je  na juhozápadnej strane z pešieho koridoru, oproti jestvujúcemu pomníku padlých hrdinov. Vstupný priestor vytvára dojem oddychovej zóny, s možnosťou zhromažďovania väčšieho počtu ľudí pri kultúrno-spoločenských akciách v exteriéri. V prepojení s nákupno-zábavným centrom priestor plnohodnotne nahrádza funkciu námestia, čiastočne pod strechou. Vstupným priečelím je vstup do otvorenej galérie s trojpodlažným priestorom. Galéria v obchodnej pasáži (mall) je hmotovo a vizuálne prepojená, presvetlená pozdĺžnym strešným svetlíkom nad galériou a pokračujúcim celou pasážou až k výškovej budove samostatnej administratívy (tower). Obchodná pasáž prebieha po úroveň 3. NP s hmotovým odsadením na juhozápadnej strane. Na úrovni 4. NP je umiestnená technológia pre obchodnú časť.

Na začiatku galérie v smere pešieho pohybu sú  eskalátory sprístupňujúce 2. NP. Po stranách galérie a komunikačnej pasáže sú priestory na prenájom, ktoré budú rozdelené podľa komodít na jednotlivé sekcie. Na prízemí sú dva najväčšie priestory, rezervované pre nájomcov, ktorí sú z hľadiska návštevnosti veľmi zaujímavé a bezbariérovo prístupné. Priestor hlavnej obchodnej pasáže pretínajú dve kolmo pretínajúce komunikačné trasy, napájajúce sa cez vedľajšie vstupy do budovy na exteriérový koridor pre peších. Vedľajšie pasáže zabezpečujú bezproblémové napojenie na existujúce siete peších ťahov priľahlého starého mesta Bottovej a Puškinovej ulice. Z hlavnej pasáže vedú eskalátory na 2. NP, ktorej pasáž obdobne ako na 1. NP lemujú priestory na prenájom. Na 3. NP sú priestory pre občerstvenie (foodcourt), reštaurácie, medicínske centrum, nájomné priestory určené na zábavu – bowling, fitnes, kasíno a ostatné nájomné priestory. Z pasáže 3. NP je možný prístup verejnosti na strešnú terasu s vegetáciou a s výhľadom na mesto.
Parkovanie vozidiel návštevníkov a zamestnancov zabezpečujú dve podzemné podlažia pod obchodnou pasážou so zvislým a vodorovným dopravným značením. Parkovacie miesta, radené v parkovacích pásoch, sú v kolmom radení k prístupovej komunikácii. Na komunikácii po vonkajšom obvode podlažia je premávka jednosmerná, po vnútorných komunikáciách je premávka obojsmerná, čomu zodpovedá aj spôsob radenia parkovacích miest. Všetky podlažia sú prepojené výťahmi a schodiskami, v priestore pasáže eskalátormi a travolátormi.

Fasáda – kombinácia keramických a  sklenených obkladov, metalickými obkladmi a zasklenými prvkami. Na miestach, kde sa žiada prepojenie interiéru s exteriérom, sú použité zasklené transparentné tabule.
Hlavné zásobovanie a pohyb vozidiel návštevníkov je  oddelený od hlavných peších ťahov. Priestory zásobovania sú zastrešené, oddelené stavebnými konštrukciami s požadovanými akustickými vlastnosťami. Zásobovací dvor je v severovýchodnej časti budovy.

Aupark je navrhnuté v súlade s požiadavkami na užívanie zdravotne postihnutými osobami (ďalej „ZPO“) podľa platnej legislatívy. Objekty sú prístupné z úrovne terénu bezbariérovo, jednotlivé podlažia prostredníctvom výťahov.

SO 102 Administratívna budova – Tower
Na východnej strane komplexu dominuje administratívna budova (tower) s 11-timi NP, ktorej podnož je hlavný stavebný objekt. Vertikálne prepojenia v budove zabezpečujú komunikačné jadrá /dve schodiská a štyri výťahy/. Všetky komunikačné jadrá spĺňajú požiadavky pre chránené únikové cesty podľa požiadaviek PO. Vo výškovej administratívnej budove je vyhliadka na najvyššom poschodí, umožňujúca  návštevníkovi netypický pohľad na prepojenie mestskej pamiatkovej rezervácie s novou výstavbou na námestí Osloboditeľov. Moderné presklené prvky dávajú priestor na rôznorodé vnímanie architektonických tvarov. Mestská zástavba,  v  blízkosti Auparku, sa odzrkadľuje na presklenej fasáde, charakteristicky členitej  vertikálnymi zasklenými stenami. Viacúrovňové členenie fasády v horizontálnej rovine ponúka návštevníkom pestré pohľady na siluetu mestského priestoru. Multifunkčná architektúra nákupno-zábavného centra obohacuje priestor námestia o nové dynamické prvky, ktoré vytvárajú pozitívny vzťah k danému miestu.

KONŠTRUKČNÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE
Zo statického hľadiska je nosná stavebná konštrukcia monolitickou železobetónovou  skeletovou konštrukciou.

Zvislý nosný systém: kombinácia stĺpov a stien, základný raster stĺpov je 8,0 x 8,0 m, s vloženým atypickým modulom 5,3 m medzi osami G – H. Obvodové steny suterénov sú monolitické, hrúbky 300 mm. Vnútorné nosné steny sú monolitické, hrúbky 150, 200 a 250 mm. Stĺpy majú prierez 500 x 500 mm, votknuté do základovej dosky. Všetky zvislé nosné konštrukcie sú monolitické z vodostavebného betónu C 25/30, vystužené oceľou 10 505 (R). Na stĺpy a steny suterénu nadväzujú stĺpy a steny nadzemných podlaží.

Základný raster stĺpov je 8,0 x 8,0 m. Obvodové steny sú monolitické hrúbky 200 ~ 250 mm, vnútorné nosné steny sú tiež monolitické hrúbky 200 a 250 mm. Bežný prierez stĺpov, vyhovujúci z hľadiska prepichnutia pre stropné dosky hrúbky 240 mm,  je 500 x 500 mm. Podľa potreby sú v stenách prestupy a otvory.

Vnútorné nosné steny výťahových šácht  a schodiskových stien sú  monolitické hrúbky 200 až 300 mm. V nadstavbách na 3. NP a 4. NP sú oceľové nosné stĺpy v rastri 8,0 x 16,0 m. Obvodové steny nadstavieb sú z časti železobetónové a z časti tvorené oceľovou stenou z oceľových profilov.

V objekte SO 102 na 4. NP sú  železobetónové stĺpy základného rozmeru 550 x 550 mm. Vo vyšších podlažiach sa prierezy stĺpov zmenšujú, na 11. NP  majú stĺpy prierez 400 x 400 mm.
Stabilita objektu voči účinkom horizontálne pôsobiacich zaťažení je zabezpečená v každom dilatačnom celku samostatne, prostredníctvom železobetónových stien, schodiskových a výťahových jadier  zmonolitnených tuhosťou stropných konštrukcií.

Stropy sú železobetónové doskové s hrúbkou 240 mm so zosilňujúcimi stĺpovými pruhmi hrúbky 500~600 mm a šírky 1,5~1,8 m (osi 9, 10, 11 v module E-F a os 19 v module D-E). V mieste eskalátorov a travolátorov sú  výmeny z monolitických prievlakov a doskových pásov.

V strope nad 1. PP sú v miestach s vyšším zaťažením navrhnuté stropné dosky hrúky 300mm a v mieste stĺpov hlavice 2,7 x 2,7 m s celkovou hrúbkou 350 a 450 mm.

V nadzemných podlažiach 1. NP – 2. NP sú železobetónové doskové stropy s hrúbkou 240 mm. V atypických miestach uloženia eskalátorov, travolátorov a v miestach s veľkými vyloženiami, resp. rozpätiami sú zosilňujúce doskové pruhy s celkovou výškou 500 – 800 mm a šírkou 1,5 ~ 2,0 m. V miestach sústredeného priťaženia mimo doskových pruhov sú  nad stĺpmi hlavice 2,7 x 2,7 m s výškou 350 mm.   

V 3. NP (fitnes a bowling) je strop z dôvodu veľkého rozpätia 16,0 m z oceľových priehradových väzníkov výšky 1000 mm. Uloženie v priečnom smere á 2670 mm. Na priehradových väzníkoch je trapézový plech s betónovou zálievkou s celkovou hrúbkou 150 mm.    Strop nad 4. NP (strojovňa VZT) je nad zmenšeným pôdorysom ako konštrukcia z oceľových valcovaných profilov s trapézovým plechom bez zálievky. Primárne nosníky sú  profil IPE 600 v priečnom smere v osových vzdialenostiach 8000 mm. Sekundárne nosníky  v pozdĺžnom smere z valcovaných profilov U180 á 1500 mm. V objekte SO 102 sú bezhlavicové stropné dosky hrúbky 250 mm.

Celá stavba pozostáva zo siedmich dilatačných celkov. Dilatácie  sú posuvne v úrovni stropov, cez dilatačné ozuby v styku stropných dosiek vo vzdialenosti 1,8 m od osi stĺpov. Objekt SO 102 je samostatný dilatačný celok oddelený od objektu SO 101  vloženým poľom v osiach 37 – 38, resp. zdvojenými stĺpmi v osi D1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Celkové riešené územie: 20 164,00 m²
Celková zastavaná plocha objektom: 19 970,00 m²
Celkový obostavaný priestor:     508 229,00 m³
Celkový počet parkovacích miest: 1.075, z toho 2. PP 563, 1. PP 512

Viac o tejto stavbe si môžete prečítať v článku Aupark v Košiciach

Foto: Milan Jursa

Časopis ASB – Architektúra, Stavebníctvo, Biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2013

–>–>

Komentáre