IMG 20190911

Ako má vyzerať prezidentská rezidencia?

Partneri sekcie:

Jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva pod dohľadom významných slovenských a českých architektov a vysokoškolských pedagógov sa bude niesť v znamení diskusie a ideových riešení prezidentskej rezidencie v 21. storočí. Vyhlasovateľ súťaže predstavuje nové zadanie na architektonicko – urbanistické štúdie pod názvom „PREZIDENTSKÁ REZIDENCIA - prezidentská vila na bratislavskom Slavíne“. Záštitu nad týmto ročníkom súťaže prevzala samotná prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Dlhodobo diskutovaná téma absentujúceho dôstojného bývania hlavy štátu sa stala tohtoročnou témou prestížnej študentskej súťaže. Prihlásené architektonicko – urbanistické štúdie určite prinesú rôzne pohľady na to, ako by mohol bývať prezident a v súčasnosti prezidentka Slovenskej republiky dôstojne, v zodpovedajúcom štandarde a v súlade s potrebnou bezpečnosťou. Projekty ukážu varianty priestorových riešení, ktoré sa ponúkajú na danom pozemku pod Slavínom, v súlade s celosvetovými trendami podobného typu bývania vysokej diplomacie a najvyššieho predstaviteľa štátu.

„Zadanie tohtoročnej príťažlivej témy bude študentom klásť otázky vyvolávajúce úvahy o súvislostiach prezidentskej rezidencie, jej lokalizácie a polohy daného pozemku“, konštatuje doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., pedagóg z Fakulty architektúry STU a odborný garant súťaže.

„Pozemok v správe Kancelárie prezidenta SR je situovaný na jednom z najvyšších a dominantných bodov nad centrom Bratislavy, čo možno vnímať aj z historického hľadiska ako vhodné pre budovanie sídla hlavy štátu. Prezidentská rezidencia by mala byť počas funkčného obdobia domovom a zároveň má byť reprezentačným miestom počas formálnych oficiálnych pracovných stretnutí“, dodáva.

Zadanie tohtoročnej príťažlivej témy bude študentom klásť otázky vyvolávajúce úvahy o súvislostiach prezidentskej rezidencie jej lokalizácie a polohy daného pozemku

Atraktívna téma aj porota

Anonymné študentské práce na atraktívnu tému bude po celé dva dni hodnotiť prestížna reprezentatívna porota zostavená z najvýznamnejších slovenských a českých architektov. Medzi hlavné posudzované kritériá bude patriť kreativita ideového riešenia zadania, osadenie objektu na pozemku v kontexte celého špecifického územia, rešpektovanie funkčnej náplne rezidencie, architektonické riešenie rezidencie či grafická zrozumiteľnosť návrhu. Zadanie bude študentom k dispozícii na začiatku zimného semestra, práce odovzdajú do konca februára a porota sa stretne už v polovici marca 2020.

Zasadnutia poroty bývajú stretnutím špičkových českých a slovenských architektov a zároveň dlhoročných známych a priateľov, ktorí si uprostred svojich povinností nájdu čas zmysluplne stráviť dva dni nad študentskými návrhmi.

„Vážime si to, že sa môžeme stretávať, polemizovať, hádať sa i súhlasiť pri vzájomnej úcte a rešpekte“, hovorí Ing. arch. Ľubomír Závodný, dlhoročný bývalý člen poroty, dnes vedúci študentských prác na FA STU. „Každý rok sa teším na príval kreativity, kritické rozpravy a teoretické úvahy počas posudzovania návrhov tejto inšpiratívnej súťaže, ktorá každoročne prináša množstvo krásnych ideí a zmysluplných riešení“, dopĺňa Ľubomír Závodný.

Záštitu nad týmto ročníkom súťaže prevzala samotná prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Prestížna súťaž

Cieľom súťaže slovenských a českých študentov vysokých technických, umeleckých škôl a univerzít študentov odboru Architektúra a Pozemné staviteľstvo je podporiť tvorivú invenciu študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok a získať aj praktické skúsenosti s tvorbou projektov.

„Originálne architektonické témy a kvalita súťažných návrhov bezpochybne prispeli k tomu, že sa na hodnotení študentských prác podieľa taký počet popredných osobností slovenskej a českej architektúry. Ich renomé prispieva k šíreniu pozitívneho ohlasu súťaže medzi študentami a každoročne priláka desiatky nádejných architektov. Sledujúc osudy účastníkov minulých ročníkov môžeme s hrdosťou konštatovať, že pre mnohých z nich sa súťaž stala úspešným odrazovým mostíkom do profesionálneho sveta architektúry“, hovorí Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ spoločnosti Xella, vyhlasovateľa súťaže.

„Odbornosť členov poroty, ktorí pri ich internom rozhodovaní víťazom priamo volajú a oznamujú im v dobrej nálade výsledky, pričom v pozadí počuť vravu celého tímu a gratulácie, bol určite jeden z momentov súťaže, na ktorý nikdy nezabudnem“, spomína Ing. arch. Adriana Trebuľová, rod. Kleinová, ocenená študentka 23. ročníka súťaže v Banskej Štiavnici.

„Vedomie, že sa veľká skupina zvučných mien architektov rozhodla oceniť práve môj koncept ma motivuje, že podobným zmýšľaním o architektúre sa do nepoznaného profesijného sveta architektúry uberám správnym smerom“, dodáva.

Ing. arch. Ľubomír Závodný dlhoročný bývalý člen poroty dnes vedúci študentských prác na FA STU

Nezáväzné riešenia ako prínos do diskusie

Súťaž je ideová, študentská a neplynú z nej nijaké záväzky pre zúčastnené strany. Výsledkom sú desiatky architektonických štúdií, ktoré už vo viacerých prípadoch poslúžili ako určitý prieskum lokality, či konkrétneho objektu alebo ako ideové riešenie, napríklad pred vypísaním riadnej architektonickej súťaže.

V minulých ročníkoch študenti riešili napríklad Brnianske centrum modernej architektúry v susedstve legendárnej vily Tugendhat, multifunkčný mestský blok Kerling v Banskej Štiavnici, kameňolomy s novou funkciou v Marianke, alebo zakomponovanie novej výstavby do historickej časti mestskej pamiatkovej rezervácie v zadaní „Záhrady pivovaru Eggenberg v Českom Krumlove“, ktoré otvorilo diskusiu na tému zmeny územného plánu v historickom centre mesta.

„Som presvedčená, že tohtoročná výnimočná a atraktívna téma osloví veľa mladých slovenských a českých talentov a už teraz sa tešíme na zážitok pri posudzovaní množstva inšpiratívnych návrhov“, konštatuje odborný garant súťaže Xella, Ľubica Selcová.

Na stretnutí sa zúčastnili:

• Prezidentka SR – pani Zuzana Čaputová
• doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., Fakulta architektúry STU, odborný garant súťaže Xella

• Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ spoločnosti Xella – vyhlasovateľ súťaže
• Ing. arch. Ľubomír Závodný, dlhoročný bývalý člen poroty, dnes vedúci študentských prác na FA STU
• Ing. arch. Adriana Trebuľová, rod. Kleinová – ocenená študentka 23. ročníka v Banskej Štiavnici
• Jaroslav Križánek, študent, budúci riešiteľ 25. ročníka súťaže

Vyhlásenie 25. ročníka medzinárodnej súťaže študentov architektúry a pozemného staviteľstva

Študentská architektonická súťaž

Vyhlasovateľom súťaže je nadnárodná spoločnosť Xella, ktorá už 25 rokov podporuje tvorivosť študentov architektúry. Vyhlasovateľovi súťaže ide výhradne o podporu tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie ideí a myšlienok.

Súťaž má v odbornom architektonickom svete a medzi študentami architektúry veľmi dobré meno a dlhoročnú tradíciu. Na Slovensku je jediná takéhoto druhu, určená študentom vysokých škôl. Podporuje samostatné tvorivé myslenie vysokoškolských študentov formou vzájomnej medzinárodnej konfrontácie študentských architektonických konceptov.

Riešené témy – zadania súťaže vyplývajú každý rok z konkrétnych požiadaviek, či reálnych potrieb miest a obcí, primátorov, hlavných architektov a pod. Títo po skončení súťaže získajú desiatky inšpirujúcich architektonických štúdií vypracovaných študentami architektúry pod dohľadom skúsených pedagógov-architektov a pozitívnu publicitu odborných médií.

Súťažné zadania na základe požiadaviek zadávateľa koncipujú odborní garanti súťaže za ČR a za SR. Pri rešpektovaní požiadaviek, predstáv, či regulatívov, je vždy snahou autora zadania zadanie pripraviť “stráviteľným” pre študenta ako aj atraktívnym v konkurencii mnohých zahraničných súťaží. Zadania bývajú náročné a inšpirujúce zároveň, provokujúce, riešiace neštandardné situácie. Výzvou zadaní je ich dramatickosť, kontroverznosť, viacpólovosť .

Úlohou zadaní vo všeobecnosti býva navrhnúť nové formy a funkcie pre lokality, priestory a objekty v sídlach aj mimo nich, nové urbánne alebo rurálne štruktúry, optimálne využívajúce potenciál pozemku v duchu bezbariérovosti, smart designu, udržateľných materiálov a technológii.

V kocke možno princípy koncipovania zadaní zhrnúť slovami : „Pomôžme mestám a obciam navrhovať prostredie…….posuňme našim návrhom hranice architektúry, zlepšime kvalitu obývaného prostredia a kvalitu života človeka.“

Súťaž je ideová, študentská, neplynú z nej nijaké záväzky pre zúčastnené strany. Výsledkom súťaže sú architektonické štúdie, ktoré už vo viacerých prípadoch poslúžili ako určitý prieskum lokality, či konkrétneho objektu, alebo súboru objektov, napríklad pred vypísaním riadnej architektonickej súťaže, alebo pre vypracovanie akýchsi regulatívov, či pravidiel pre návrh podobného typu stavieb.

Zasadnutia poroty nebývajú strohým pracovným mítingom, ale stretnutím špičkových českých a slovenských architektov, ktorí si uprostred svojich povinností nájdu čas zmysluplne stráviť necelé dva dni nad študentskými návrhmi. Dokazujú to od srdca vypovedané slová niektorých porotcov: „…už dávno to nie je len porota, ale vďaka všetkým zúčastneným významný event – doslova sviatok,…..vážime si to, že sa môžeme stretávať, polemizovať, hádať sa i súhlasiť pri vzájomnej úcte a rešpekte…“

Ľubica Selcová, odborný garant súťaže Xella pre SR a autor zadania