VYHLÁSENIE 22. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2016

image 84251 25 v1

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o.

v y h l a s u j ú
22. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže
STAVBA ROKA 2016

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

HODNOTENIE STAVIEB – prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou.
C E N Y – podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia)
a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2015.

Ďalej porota udelí dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska a 6 cien spoluvyhlasovateľov súťaže.

V 22. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 8. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2016. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 22. marca 2017 v úvodný večer veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA v Bratislave v priamom prenose na RTVS.

Do súťaže je možné prihlásiť dokončené stavby, na ktoré sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2016.
Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 31. október 2016.
Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 30. november 2016.

Podrobné informácie o súťaži a podklady – www.stavbaroka.eu

KategórieUdalostiZnačky