SANHYGA 2019 Vodovody – Kanalizácia – Plynovody

Vedecko technická konferencia SANHYGA 3

Vedecko - technická konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej 24. ročník sa bude konať v dňoch 10. a 11. októbra 2019 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti.

Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Vedecko technická konferencia SANHYGA 2

Konferencia je určená aj širokej odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 24. medzinárodnej vedecko – technickej konferencie SANHYGA 2019 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy :

• kvalita vody pre ľudskú spotrebu
• zásobovanie budov vodou
• príprava teplej vody
• kanalizácia
• využitie zrážkovej a sivej vody
• navrhovanie zariadení v zdravotnej technike
• skúsenosti z realizačnej praxe ZTI
• plynovody a odberné plynové zariadenia

PROGRAM KONFERENCIE

Vedecko technická konferencia SANHYGA

Odborný garant:

doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
jana.perackova@stuba.sk

Prípravný vedecký výbor:

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Bratislava
prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Košice
Ing. Zdeněk Žabička, Brno, CZ
Ing. Jakub Vrána, PhD., Brno, CZ
prof. Ing. Ján Takács, PhD., Bratislava
Ing. Kamila Víchová, PhD., Bratislava

Organizačný garant: 
Jana Polakovičová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
tel.: +421 (903) 562 108
sstp@zsvts.sk

Editovanie zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15, BA
sstp@sstp.sk

www.sstp.sk

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

SSTP